Tag archieven: innovatie

Binnenvaart zet collectieve data om in meerwaarde

DEN HAAG Binnenvaartschepen verzamelen al een aantal jaren real time data om de schepen efficiënter te kunnen afladen en zuiniger te laten varen. In het project Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord.

Aqualink-lid Autena is verantwoordelijk voor de ‘scheepszijde’ van het project. ‘Wij zorgen dat de diverse sensoren worden aangesloten op de zogenaamde “CoVadem Box”, die op zijn beurt de diverse meetwaardes verzamelt en verstuurt naar de server aan de wal’, vertelt Autena directeur Desiré Savelkoul. ‘Tevens onderhouden wij het netwerk.’

Naar 250 schepen
Co2Vadem+ is een project van het CoVadem-initiatief.  Daarin doen ruim 50 schepen al een paar jaar mee aan het gezamenlijk meten van de vaardiepte. Maar om binnenvaartschepen zo goed mogelijk af te laden met bulk of containers is een actuele waterdieptekaart alleen niet voldoende. Daarvoor zijn ook nauwkeurige en betrouwbare voorspellingen van de toekomstige waterdiepte en doorvaarthoogtes voor enkele dagen vooruit nodig. Het is de ambitie om CoVadem uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. En dat is de ambitie. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren. Naast de ontwikkeling van producten in het nu startende Co2Vadem+ is de opschaling van CoVadem dan ook een belangrijke focus voor de komende periode.

Meer opbrengsten
Met de nu te ontwikkelen diensten weet de binnenvaartschipper straks precies hoeveel lading hij mee kan nemen en kan hij het meest optimale vaarschema bepalen. Afgestemd op zijn schip, zijn route, reis en belading. Meer getransporteerde lading per reis en zuiniger varen moeten het resultaat zijn. Dit zorgt niet alleen voor minder kosten voor de schipper, maar ook voor meer opbrengsten. Tevens vermindert de uitstoot van CO2 per tonkilometer.

De door de binnenvaartschepen verzamelde data moet ook gaan bijdragen aan een beter onderhoud aan de vaarwegen en watermanagement. Hiervoor verzamelen de schepen ook gegevens over de bodem, waterstand en stroming. Deze anonieme gegevens uit CoVadem kunnen in combinatie met riviermodellen de rivierbeheerders en baggeraars helpen bij het op voorhand bepalen van de plekken waar gebaggerd moet worden. Zo kunnen er kosten worden bespaard en kan beheer slimmer worden aanbesteed.

Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.

Brandstof besparen
Het brandstofverbruik van een binnenvaart schip is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden op de rivier en hoe de schipper daarmee omgaat. Optimaal gebruik van het inzicht in het verband tussen schip, reis en rivierconditie kan leiden tot een besparing van 10% op het brandstofverbruik. Maar dat vereist naast ervaring van de binnenvaartschipper ook betrouwbare en vooral actuele data. Dat doet de brandstofverbruiksmonitor. Deze presenteert straks de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik in relatie tot de kielspeling, belading, stand van het roer en de vaarsnelheid. Daarmee moet de binnenvaartschipper beter inzicht krijgen in de prestaties van zijn schip. En doordat de binnenvaartondernemer niet alleen de beschikking heeft over actuele gegevens, maar ook alle historische data beschikbaar blijven, kan hij eenvoudig vergelijkingen maken en zoeken naar trends en samenhang.  
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.
Omdat steeds meer partijen (bijvoorbeeld IKEA) vragen om een vertaling van de gegevens naar de werkelijke uitstoot per container zodat deze partijen dan in staat zijn om nauwkeurig hun CO2 footprint aan te geven. Ook wordt ook bekeken of het mogelijk is om een koppeling te maken met het in de containervaart vaak gebruikte containerstuwprogramma. Daarin worden de werkelijke uitstootgegevens gecombineerd met de logistieke gegevens die in het het ContainerPlanner stuwprogramma aanwezig zijn.

Waterdieptes
Met het betrouwbaarder voorspellen van toekomstige waterdieptes kunnen schepen beter worden afgeladen waardoor dezelfde vloot met een gelijk aantal reizen meer lading kan transporteren. Dit maakt het vervoer over water schoner en goedkoper. Zo moet de binnenvaart beter kunnen concurreren met het vervoer over de weg en het spoor. Ook wordt met betrouwbare voorspellingen de betrouwbaarheid van de aankomsttijd groter. Dat maakt het vervoer over water betrouwbaarder en wordt daarmee een beter alternatief voor het wegtransport. De resultaten van de voorspelde waterdiepte en de doorvaarthoogtes krijgt de binnenvaartschipper via een grafische webapplicatie gepresenteerd. Hoe deze gegevens het beste kunnen worden gevisualiseerd moet uit het onderzoek blijken.  
Door alle reizen van de vloot te analyseren op overeenkomsten tussen het schip, de reis en de riviercondities, moet de binnenvaartondernemer optimaal kunnen afladen en efficiënter kunnen varen. Daardoor bespaart de schipper niet alleen op de jaarlijkse brandstofkosten, maar bouwt hij ook een database met gegevens op waarmee hij in de toekomst zijn schepen nog efficiënter kan inzetten.  
Omdat de Nederlandse binnenvaartoperators hebben aangegeven dat de beperkingen in vaardiepte het meeste wordt ondervonden op de Duitse Rijn tussen Kaub en Maxau, richt het onderzoek zich op het traject van Rotterdam tot Maxau.

Financiering
Co2Vadem+ is een project binnen het grotere CoVadem initiatief, dat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart  en Deltares al enige jaren loopt. Het project Co2Vadem+kan van start gaan dankzij financiering via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de binnenvaart zelf. In totaal kost het project 1,2 miljoen euro. De binnenvaartsector draagt zelf ruim 600.000 euro bij. Het project is een coproductie van Deltares en MARIN en omvat naast de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart ook de partijen Danser Group, NPRC, Heuvelman Groep, Shipping Factory, ThyssenKrupp Veerhaven, Koninklijke BLN Schuttevaer, de TU Delft en Rijkswaterstaat.
Het onderzoek moet eind 2018 zijn afgerond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gelderland wil meer aandacht voor techniek op basisschool

ARNHEM De Provincie Gelderland wil dat basisscholen meer aandacht gaan besteden aan techniek en informatica. Gedeputeerde Michiel Scheffer wil daarvoor technische vaardigheden laten opnemen als onderdeel van de verplichte citotoetsen in het basisonderwijs.

Volgens Scheffer is er een groeiend tekort aan technisch personeel. ‘Drie van de vier bedrijven heeft nu al moeite vakmensen in de techniek te vinden en dat worden er alleen maar meer. Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan techniek en daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. Een slimme economie heeft slimme mensen nodig. De economie verandert razendsnel door digitalisering, big data en robotisering. Er worden andere ‘skills’ gevraagd voor de banen van de toekomst: sociale, creatieve en technische vaardigheden worden steeds belangrijker.’

Techniek in Citotoets
Scheffer wil dat technische vaardigheden onderdeel worden van de citotoetsen in het basisonderwijs. ‘Techniek komt nu vaak pas aan bod als een leerling niet in aanmerking komt voor havo of theoretische leerweg (vmbo tl). Maar er zijn technici nodig op alle niveaus. Er is niet alleen een tekort aan goede monteurs maar ook aan robotprogrammeurs. Techniek mag geen b-keuze meer zijn.’

Scheffer wil de aandacht voor techniek in de citotoets voorleggen aan het TechniekPact, waarin onderwijs, ondernemers en overheden zich samen sterk maken voor meer vakmensen in de techniek. Begin november 2016 stuurden de provincies al een brandbrief aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de gedwongen studentenstop op technische opleidingen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Subsidie voor innovatiemakelaar maritiem MKB

ROTTERDAM Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem stelt per direct geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem midden en klein bedrijf. Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoedt krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst.

De makelaars kunnen volgens Nederland Maritiem Land erg handig zijn om te ondersteunen in zaken waar u als mkb-er hulp kunt gebruiken omdat dit niet uw specialiteit is. ‘De innovatiemakelaar kan op diverse manieren worden ingezet en kan juist dat kleine zetje extra geven waar u zelf niet aan hebt gedacht of niet de juiste expertise voor heeft om uw innovatie (nog beter) te ontwikkelen of in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het rondkrijgen van de businesscase, samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen of het stroomlijnen van het innovatieproces.’

Beoordeling
De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda:
1. Winnen op zee
2. Schone schepen
3. Slim en veilig varen
4. Efficiënte infrastructuur

Het beoordelen van en onderhandelen over de offerte van de innovatiemakelaar is een taak van de mkb-er, immers betaalt deze zelf 50% van de kosten. Het TKI Maritiem beoordeelt de offerte enkel op marktconformiteit. Verder worden de werkzaamheden beoordeeld op aansluiting bij de innovatiethema’s van het TKI Maritiem en wordt de innovatiemakelaar beoordeeld volgens de criteria.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Vijf miljoen voor duurzame scheepsbouw

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft deze week met meerderheid een motie aangenomen over de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de motie van de ChristenUnie wordt het ministerie van Economische Zaken opgedragen om in 2017 de SDS-regeling met een budget van vijf miljoen euro te realiseren.

tweedekamerDe SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van de uitstoot van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Schone technologie
Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology  (NMT) vindt de regeling cruciaal om een gelijk speelveld voor de maritieme industrie in Europa te kunnen behouden. Ook wordt daarmee de toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen gestimuleerd. ‘De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie, veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.’

Level playing field
NMT constateert dat zonder de regeling werven in andere Europese landen orders wegkopen met behulp van hun nationale regelingen voor innovatiesteun. ‘Een gelijk speelveld in Europa is voor de sector essentieel om speler te kunnen blijven in de uiterst competitieve internationale scheepsbouwmarkt. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector een steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken op unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Blik op de toekomst van scheepvaart en scheepsbouw

ROTTERDAM In het Maritiem Museum in Rotterdam is vanaf 1 oktober de nieuwe tentoonstelling Brainwaves te bekijken. In het museum worden vijf actuele Nederlandse maritieme innovaties getoond en de successen en de tegenslagen van het ontwikkelproces uiteengezet.

afmeren1De innovaties variëren van een opvouwbare container tot een systeem waarmee je met magneten kunt aanmeren. Onmisbare innovaties, maar allemaal liepen ze op een gegeven moment in het ontwikkelproces toch tegen uitdagingen aan, die te maken hebben met financiering, timing of bijvoorbeeld wetgeving. Dergelijke problemen laten zien dat het heel wat doorzettingsvermogen, creativiteit en ondernemerschap vereist om een innovatie uiteindelijk succesvol op de markt te kunnen brengen. Iets waar de bezoeker in deze tentoonstelling alles over leert. En wat voor innovaties gaat de toekomst ons brengen? Allerlei knappe koppen, creatieve breinen en visionairs lieten voor de tentoonstelling hun gedachten hierover gaan.

3D printen
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verwacht dat 3D printing de haven helemaal zal veranderen. ‘Het maakt innovatieve productie dicht bij huis mogelijk en dat heeft consequenties voor de maakindustrie én de containeroverslag.’

De tentoonstelling ‘Brainwaves, maritieme innovaties’ is te zien van 1 oktober 2016 t/m 24 september 2017.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Subsidie MKB voor ‘slimme en schone’ ideeën

ZWOLLE-ARNHEM De provincies Gelderland en Overijssel roepen MKB-ers in Oost-Nederland op om zich te melden met hun ‘slimme en schone’ ideeën. Ze kunnen dan subsidie krijgen uit het OP-Oost programma.

OP-Oost stimuleert tot 2020 projecten op het gebied van innovatie en de koolstofarme economie. Het MKB is hierbij een belangrijke doelgroep. Om de regionale economie in Oost-Nederland te stimuleren, stelt Europa hiervoor via OP-Oost in totaal 100 euro miljoen beschikbaar. Maar ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het programma. Zo investeren de komende jaren 372 MKB bedrijven en instellingen ruim 27 miljoen euro in Oost-Nederland. Europa, provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk leggen daar 33 miljoen euro aan subsidie bij.

Nog voldoende subsidie
Een voorbeeld van een gesubsidieerd project is de ontwikkeling van een lineaire motor door Tecnotion uit Almelo waarbij het gebruik van (schaars) neodymium magneten niet langer noodzakelijk is. Ook het ‘De-Icing’ van Euro-Chemicals uit Denekamp kreeg subsidie. Doel van dit project is het ontwikkelen van een anti-ijs coating die ijsvorming op installaties, leidingenwerk, vliegtuigvleugels, rails, etc. voorkomt.
De gedeputeerden Van Hijum (Overijssel) en Scheffer (Gelderland) laten weten dat er ook in 2016 nog voldoende subsidiemogelijkheden zijn bij het OP-Oost programma. ‘Met dit programma koppelen we de sterke kennispositie van Oost-Nederland aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken’, vertelt Van Hijum. ‘Het MKB is daarbij dé schakel om slimme en duurzame producten naar de markt te brengen. Zo maken we economische groei mogelijk waar alle inwoners van Overijssel en Gelderland van profiteren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Duurzame maritieme oplossingen gezocht

ROTTERDAM Netherlands Maritime Technology (NMT) is op zoek naar duurzame maritieme oplossingen. NMT wil tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober deze duurzame maritieme oplossingen presenteren aan de media, de overheid en de maritieme sector.

‘De scheepvaart heeft helaas nog geen groen imago, terwijl de Nederlandse maritieme technologie juist beschikt over een heel groot aantal duurzame producten en diensten om al de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken’, meldt NMT. ‘De dag van de Duurzaamheid is hét ideale moment om te laten zien dat de Nederlandse maritiem-technologische sector duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Emissiereductie, brandstofbesparing, recycling en robotisering zijn bijvoorbeeld interessante onderwerpen om mee naar buiten te treden. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een belangrijke rol.’
Een jury stelt uit de lijst een top 10 met uitblinkers op die extra onder de aandacht gebracht gaan worden.

Aanmelden
Deelname is heel eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Hiervoor vult u op www.sustainable-maritime-solutions.nl het Engelstalige formulier uw bedrijfsgegevens in, selecteert u de gewenste categorie, geeft u een korte omschrijving van de duurzame oplossing en voegt u enkele bijlagen toe (bijvoorbeeld een datasheet, foto of  filmpje). Als alle informatie voldoende duidelijk is, wordt uw oplossing gepubliceerd op www.sustainable-maritime-solutions.nl.
Aanmelden kan tot en met 8 juli 2016.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

2016 spannend jaar voor maritiem toeleverancier

ROTTERDAM Veel maritieme toeleveranciers kijken terug op een goed 2015, maar maken zich zorgen over 2016. De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg van 3,8 miljard euro in 2014 naar 4,2 miljard euro vorig jaar, een stijging van ruim 10% dus. Volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) moeten de toeleveranciers voor dit jaar rekening houden met lagere omzet en lagere personeelsaantallen.

Het totaal aantal maritieme toeleveranciers in Nederland wordt geschat op 670, waaronder zeer veel mkb-bedrijven. Aan de werkgelegenheidscijfers per eind 2015 is al te zien dat de markt een teruggang vertoont: eind 2015 werkten er 18.005 personen bij maritieme toeleveranciers in Nederland, tegen 18.080 het jaar ervoor. Het aantal inleenkrachten daalde ook, met ruim 25 procent tot 2.239, tegen 3.000 het jaar ervoor.

Investeren in de toekomst
Uit onderzoek uitgevoerd door Ecorys en NMT in de Maritime Delta (Zuid-Holland plus Werkendam) blijkt dat maritieme toeleveranciers sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 alle zeilen bij hebben moeten zetten om hun voortbestaan te verzekeren. Gezien de hoge concentratie van toeleveranciers in de genoemde regio mag aangenomen worden dat dit representatief is voor het landelijke beeld. Toeleveranciers hebben grote toe1investeringen gedaan in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Dat heeft resultaat gehad. Omzet en personeelsaantallen benaderen weer de getallen van de hoogconjunctuur voor de crisis. De verwachting is dat maritieme toeleveranciers ook de komende jaren op een gestaag niveau zullen blijven investeren, ondanks de teruglopende markt in de offshore en grote zeescheepsbouw. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de verwachting is dat investeringen een stukje lager liggen dan de afgelopen vijf jaar.

Innovatief vermogen
Het innovatievermogen van toeleveranciers is belangrijk voor hun marktpositie. Een belangrijke innovatietrend in 2015 was in de eerste plaats het steeds grotere belang van ICT en automatisering, zowel in de producten als in de productie. Daarnaast bleef vermindering van energieverbruik en emissies een belangrijk item. In de Maritime Delta is een omvangrijk project uitgevoerd op het gebied van 3D printing toepassingen in de maritieme sector, waarvoor NMT de basis heeft gelegd.
In Noord-Nederland is een start gemaakt met het interregionale project Marigreen, waarin vraagstukken over LNG als brandstof aangepakt worden. Aan dat project nemen circa 40 bedrijven deel. Daarnaast hebben veel individuele mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden van de MIT-regeling voor haalbaarheidsstudies.

Duurzaam inkoopbeleid
Een trend die zichtbaar is bij diverse toeleveranciers én opdrachtgevers is het duurzaam inkoopbeleid. Zowel opdrachtgevers als toeleveranciers zelf hechten steeds meer belang aan hoe verantwoord hun producten zijn. Dit gaat verder dan de eigen fabricage of logistiek. Er wordt hierbij ook gekeken naar waar grondstoffen of halffabricaten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd, ook wanneer deze producten uit het buitenland komen. Deze ketenbenadering van productie en producten is volgens NMT een positieve ontwikkeling.

Overige cijfers
Zeescheepsnieuwbouw – In totaal zijn er in 2015 63 zeegaande schepen opgeleverd (2014: 67). De orderintake betrof 64 schepen (2014: 99 schepen) met een waarde van €693 miljoen (2014: €1 miljard). De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2015 €1,3 miljard (2014: €1,2 miljard). Van deze waarde kwam 83% voor rekening van exportorders (2014: 80%). De omzet van de werven bedroeg €5,0 miljard (2014: €4,6 miljard).
Zeescheepsreparatie – De omzet bedroeg in 2015 €637 miljoen (2014: €558 miljoen).
Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen – In 2015 werden er 111 schepen (2014: 108 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 128 schepen (2014: 108 schepen).
Superjachtbouw – In 2015 zijn 23 superjachten opgeleverd (2014: 16) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €649 miljoen) en 28 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2014: 22) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €1,5 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 72 superjachten (2014: 70 superjachten) met een waarde van ruim €4,2 miljard (2014: €4,1 miljard).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Honderd miljoen voor Gelderse maakindustrie

ARNHEM Gelderland moet de derde industrie van Nederland worden. Tot 2020 investeert de provincie 100 miljoen euro in een slimme en schone economie, die zorgt voor groei en banen.

Deze ambitie om op te klimmen van de vierde naar de derde plaats staat in het beleidskader economie van provincie Gelderland. ‘De Gelderse economie is al wereldtop, maar het kan en moet nog beter’, vertelt gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Vooral op het gebied van innovatie hebben we nog veel terrein te winnen. We willen werk maken van innovatie door bedrijven duurzaam te laten produceren, innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten en de rode loper uit te leggen voor ambitieuze bedrijven met de potentie om te groeien.’

Banenmotor
De maakindustrie is de banenmotor van de Gelderse economie. De 7500 industriële bedrijven in Gelderland leveren nu 13% van het regionaal inkomen en 11% van de werkgelegenheid. De indirecte effecten als aanjager van de dienstverlening zijn dubbel zo groot. Op dit moment werken er 110.000 mensen in de Gelderse industrie. Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in aanverwante sectoren.

Maar de maakindustrie verandert volgens de provincie ingrijpend door 3D printing en robotisering en digitalisering. ‘De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën zoals Big Data en The Internet of Things en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van schaarse grondstoffen.’

Personeelstekort
Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig op alle niveaus. Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de discrepenties op de arbeidsmarkt verkleinen. Een voorbeeld is ‘Werken en Leren met Energie’ in Nijmegen waarin technisch talent een opleiding combineert met een baan bij een energiebedrijf.

‘We staan aan de vooravond van een industriële renaissance’, vat Scheffer samen. ‘Steeds meer productie wordt teruggehaald naar Europa om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. De maakindustrie in Gelderland is van wereldniveau en het verschil in loonkosten wordt kleiner. We leggen de rode loper uit voor ambitieuze en innovatieve bedrijven met de potentie om te groeien. Met de universiteiten, de agrofoodsector en de maakindustrie heeft Gelderland alles in huis om werk te maken van innovatie. We hebben de kennis is huis, we kunnen het maken en we hebben de ruimte.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Supersnel internetten via de satelliet

NIJMEGEN Supersnel internetten op zee en de binnenwateren via de satelliet. Het kan binnenkort via de Ka-band van de Astra-2 satellieten. De Duitse fabrikant van satelliet volgsystemen EPAK levert de breedbanddienst van het Luxemburgse SES Techcom Services, het Nijmeegse Autena Marine biedt de dienst in Nederland aan.

De nieuwe breedbanddienst combineert transponders van de Astra 2E en de Astra 2G in de Ka-band en maakt gebruik van de Dsi9 antenne van Epak en de techniek van Gilat Satellite Networks. Hiermee wordt de dekking vergroot tot heel Europa inclusief de Noordzee, de Ierse Zee en de binnenwateren.
epak2De snelheden van de nieuwe breedbanddienst lopen tot maximaal 8 Mbit/s voor het downloaden en 2 Mbit/s voor het uploaden. Een datalimiet is er niet, wel is er een fair use policy en loopt de snelheid terug als veel data wordt verbruikt. Voor het goedkoopste pakket geldt een datalimiet van 5 gigabyte per maand.

‘Snel en betrouwbaar’
SES richt zich met het snellere internet op klanten die werkzaam zijn voor offshore windparken, bevoorradingsschepen voor de olie- en gasindustrie en binnenvaartondernemingen. ‘Een snelle internetverbinding wordt ook op zee steeds belangrijker’, vertelt commercieel directeur Nord Willems van SES. ‘En onze nieuwe dienst zorgt niet alleen daarvoor, maar doet dat ook nog eens voor een aantrekkelijke prijs per megabit.’ Directeur Jochen Gruener van EPAK is er van overtuigd dat zijn DSi9 de beschikbaarheid van het breedband internet te allen tijde garandeert. ‘Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden.’

SES biedt het nieuwe snelle internetten via de satelliet vanaf het tweede kwartaal aan. De prijzen lopen van 400 euro voor het goedkoopste pakket tot 2350 euro per maand voor het duurste en snelste pakket. Meer informatie is te vinden in de brochure van EPAK.

www.autena.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.