Tagarchief: milieu

Eerste binnenvaartschip op energiecontainers in de vaart

ROTTERDAM Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers gaat vandaag varen. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken, de eerste eindklant van ZES.

De energiecontainers, de zogenoemde ‘ZESpacks’, zijn standaard 20ft containers gevuld met batterijen, die worden geladen met groene stroom. De eerste twee ZESpacks worden geladen en gewisseld bij het eerste laadstation op de terminal van CCT in Alphen aan den Rijn. ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen en wil tot 2030 dertig zero emissie vaarroutes realiseren. Het bedrijf werd vorig jaar opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van I&W.

‘Echt groene oplossing’
Het energieconcept dat ZES in de markt zet, draagt volgens CEO Willem Dedden met de besparing van zo’n 1.000 ton CO2 en 7 ton NOx per schip per jaar direct bij aan reductie van emissies. ‘Daarbij produceren schepen die varen met ZES geen fijnstof en geluid.’ Het concept omvat ook de organisatie van de benodigde laadinfrastructuur en een pay-per-use constructie die schippers in staat stelt om alleen voor het gebruik van energie te betalen. De investering in ZESpacks komt voor rekening van ZES. Deze opzet maakt ZES zeer gebruiksvriendelijk en schaalbaar. ‘ZES biedt overheden en bedrijven een kant en klare oplossing om te verduurzamen.’

Standaardiseren
Volgens Dedden zet ZES een standaard neer die de transitie naar emissievrije binnenvaart versnelt. ‘Met onze ZESpack (een standaard 20 ft container) en een standaard connector (de “stekker”) leggen we de basis. In combinatie met het door ING bedachte financierings- en pay-per-use-pakket, biedt ZES schippers een laagdrempelige, toekomstbestendige open access innovatie. Het systeem van ZESpacks past zich namelijk aan naarmate de techniek verbeteringen aandraagt. De ZESpacks die nu in gebruik zijn, werken met Lithium-Ion batterijen, maar in de toekomst kan dat ook waterstof, ammoniak of iets anders zijn. De ZESpack past altijd op de aansluiting, ongeacht het soort energie dat er in de container zit.’ Om deze reden geeft ZES de profielen voor de connector dan ook rechteloos vrij, zodat de markt met diverse leveranciers van energiecontainers kan gaan werken.

2MWh
Wärtsilä, leverancier van de eerste ZESpacks, werkte in de afgelopen maanden aan de assemblage en het testen van de energiecontainers, die zijn voorzien van veiligheids- en communicatiesystemen, en 45 batterijmodules van totaal 2MWh, vergelijkbaar met de capaciteit van zo’n 36 elektrische auto’s.
De ZESpack is volledig op maat gemaakt voor ZES en wordt geladen met gecertificeerde groene stroom op het eerste ZES laadstation op het Alpherium, de containerterminal van CCT in Alphen aan den Rijn. Dit laadstation, ontwikkeld door ENGIE, werd in april opgeleverd. In juli werd de Alphenaar omgebouwd en onder andere voorzien van de standaard connectoraansluiting om de ZESpacks te kunnen ontvangen. Eind augustus vond de eerste proefvaart plaats.

Opschaling
ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen naar acht schepen, acht laadstations en veertien ZESpacks. Het bedrijf wil in 2030 30 zero emissie vaarroutes realiseren, waarmee tot 360.000 ton CO2 en 2.800 ton NOx kan worden bespaard. Om de concurrentie met fossiel varen echt aan te kunnen gaan is gelijktijdig optrekken en commitment van zowel overheid, havens en terminals als het bedrijfsleven nodig. ZES werkt nauw samen met en landelijke, regionale en lokale overheden en vooruitstrevende vervoerders zoals BCTN voor het contracteren van de volgende schepen en het ontwikkelen van het bijbehorende netwerk van laadstations, te beginnen in Rotterdam, Moerdijk en Alblasserdam.

Systeemwijziging
De binnenvaart speelt volgens ZES een belangrijke rol in het reduceren van milieuemissies. ‘Binnen transport is de binnenvaart verantwoordelijk voor 5% van de CO2 uitstoot in Nederland. Daarbij wordt 11% van de totale Nederlandse NOx emissies veroorzaakt door de binnenvaart. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen heeft de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de ambitie om in 2030 de emissies in de binnenvaart met 50% te reduceren. Voor het realiseren van dit doel is een transitie naar volledig elektrisch aangedreven vervoer over water nodig.’ (Foto’s en illustratie Havenbedrijf Rotterdam/Ries van Wendel de Joode).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Beprijzen moet passen binnen Akte van Mannheim’

DEN HAAG Het beprijzen van de binnenvaart om de sector te kunnen vergroenen moet wat betreft Nederland passen binnen het heffingsverbod van de Akte van Mannheim. ‘Hetzij doordat een geëigend instrument gekozen wordt, hetzij doordat de Akte aangepast wordt’, schrijft het Nederlandse kabinet in een reactie op de Europese plannen om het marktpotentieel van de binnenvaart in de Europese Unie optimaal te benutten en de binnenvaart te verduurzamen. De plannen zijn te vinden in het Naiades-actieplan voor 2021-2027.

De focus van het door de Europese Commissie voorgestelde actieplan is, sinds het eerste actieprogramma, verschoven naar de verduurzaming van de binnenvaart. In het nieuwe plan staan daarvoor de doelstellingen van de Green Deal en de Duurzame en Slimme Mobiliteitsstrategie centraal, en wordt gestreefd naar een toekomstbestendigere binnenvaart. Een duurzame en moderne binnenvaartsector wordt beschouwd als een essentieel instrument voor het terugdringen van broeikasemissies in de gehele transportsector. Deze doelen worden ondersteund door verdere digitalisering en het aantrekkelijker maken van het werken in de binnenvaart. Ook is volgens de Commissie toegang tot financiering van groot belang om de doelen te halen.

‘Weinig houvast’
Het kabinet verwelkomt de maatregelen van de Europese Commissie voor het toekomstbestendig maken van de binnenvaart, maar vindt ook dat de plannen op hoofdlijnen nog weinig houvast bieden voor wat betreft de precieze uitwerking. Het kabinet kijkt met name uit naar concrete voorstellen voor de uitrol van emissieloze schepen, de herziening van de staatssteunregels, de voortzetting van de ondersteuning van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, het faciliteren van het realiseren van een vergroeningsfonds en het realiseren van een hoog niveau van dienstverlening langs de binnenvaartcorridors. Ook is er een aantal acties geformuleerd die, afhankelijk van de inzet van de Europese Commissie, voor meer spanning in de governance van de binnenvaart zouden kunnen zorgen, terwijl het plan zelf aangeeft naar een verbetering van die governance te willen streven. Dat zal volgens het kabinet het geval zijn als de Commissie onvoldoende rekening houdt met de bestaande competenties van internationale partijen op deze terreinen. Het gaat dan om herziening van de regelgeving met betrekking tot de markttoegang, de herziening van de Technische Richtlijn, beoordeling van de noodzaak voor inrichtingen voor de ontvangst van afval en het verzekeren van de coördinatie tussen EU beleid en het beleid van de rivierencommissies.

Belang CCR
Het kabinet vindt dat voor het toekomstbestendig maken van de binnenvaart een EU-aanpak onontbeerlijk is. ‘Gezien het grensoverschrijdende karakter van de binnenvaart kunnen individuele lidstaten dit onvoldoende binnen op centraal, regionaal of lokaal niveau verwezenlijken. Optreden op EU-niveau is gerechtvaardigd om fragmentatie te voorkomen en een gelijk speelveld te bevorderen.’
Tegelijkertijd vindt Nederland dat ook een grote weggelegd is voor de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) die zich met studies, een transitie routekaart en regelgeving inzet voor een toekomstbestendige binnenvaart. Dit mede vanwege de trekkersrol die Nederland speelt in de CCR. ‘De CCR is immers hét regelgevend orgaan voor de Rijnvaart, voor technische eisen aan schepen, bemanningsregels en politievoorschriften. Het kabinet is daarom voorstander van een duurzame samenwerking tussen de Commissie en de CCR, waaronder het harmoniseren van standaarden in het Europees Comité voor het aannemen van standaarden in de binnenvaart (CESNI), en vindt dit van essentieel belang om de gestelde doelen te halen.’

Financiën en regeldruk
Omdat het bereiken van een emissievrije binnenvaart de sector ook veel gaat kosten, vraagt het Nederlandse kabinet van de Commissie aandacht voor de financiering van de voorgestelde maatregelen, zowel voor de acties die komen te liggen bij de lidstaten als de toegang tot financiering door de sector. Het geld voor het vergroeningsfonds om de transitie financieel te ondersteunen, moet volgen de Commissie worden opgebracht door de sector zelf en gebruikt om met verschillende financieringsinstrumenten.

Wat de Europese plannen voor een gevolgen hebben voor de regeldruk in de binnenvaart, moet volgens het kabinet blijken wanneer concrete voorstellen op tafel liggen. Bepaalde voorstellen, zoals die gaan over de verregaande digitalisering in de binnenvaart, beogen de administratieve last aan boord van het schip te verminderen. Dat is een ontwikkeling die het kabinet kan steunen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de digitale integratie in de synchromodale transportketen en het aanbieden via één uitgiftepunt van corridor informatie.
Het kabinet is er verder van overtuigd dat de Europese plannen voor een modal shift van wegvervoer naar spoor en binnenvaart goed nieuws is voor de Nederlandse binnenvaart. ‘Aangezien binnen de binnenvaartsector Nederlandse ondernemers een fors aandeel hebben, zal dit ook goede kansen voor hen bieden.’

Steun verwacht
Het Nederlandse kabinet verwacht dat de andere Europese lidstaten het toekomstbestendig maken van de binnenvaart en het vergroenen van de sector gaan steunen. Discussies ontstaan wellicht als de actiepunten concreet gemaakt worden. ‘Enerzijds gaat het dan om de financiën, anderzijds om de wijze waarop acties worden uitgewerkt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kamervragen over ‘nieuw gifschandaal’ in binnenvaart

DEN HAAG Binnenvaartschippers moeten voortaan precies weten wat ze aan boord krijgen. Als het aan Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de Socialistische Partij ligt (SP) komen er gespecialiseerde controleurs die in het ruim gaan meten welke gassen er in een lading zitten. Deze maken dan vervolgens aan de schipper bekend wat ze precies hebben gemeten. Beckerman wil zo voorkomen dat er opnieuw een nieuw gifschandaal in de binnenvaart ontstaat.

Beckerman stelde Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat drie binnenvaartschepen stilliggen omdat er hoge concentraties fosfine, ‘een potentieel dodelijk gas’, zijn aangetroffen. Het Kamerlid stelt dat de opvarenden van de Imatra, Semper Spera en Coby aan een ramp zijn ontsnapt. Ze wil dan ook weten wat er gedaan gaat worden om dergelijke nieuwe incidenten te voorkomen en haalt hierbij de mening van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) aan dat schippers ‘onnodige risico’s lopen’. ‘Herkent u dat het een enorm probleem is wanneer je niet zeker weet wat er in je lading zit. En kunnen de opdrachtgevers voor deze lading verantwoordelijk worden gehouden.’

‘Overal veilig’
Beckerman helpt de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat eer ook nog even aan de SP in 2019 vroeg in te grijpen nadat een schippersechtpaar op de intensive care was beland. Een herhaling had volgens het Tweede Kamerlid dus voorkomen moeten worden. Ze vraagt zich dus af welke stappen zijn er tussen 2019 en nu zijn gezet en door wie. ‘Hoe kan het dat de verboden stof fosfine opnieuw is aangetroffen op drie schepen.’

Het Tweede Kamerlid lid wil verder weten of het klopt dat na het incident in Nieuwegein in 2019 de protocollen weliswaar zijn aangepast, maar dat die alleen gaan over de overslag in de havens van Amsterdam en Rotterdam. ‘Deze lading is overgeslagen van trein op schip in Oss. Hoe gaat u zorgen dat de overslag op alle plekken veilig verloopt.’

Beckerman wil dat onderzoek wordt gedaan naar dit nieuwe incident met fosfine. Dat kan een onderzoek betreffen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW), maar ook van het Openbaar Ministerie (OM) dat onderzoek kan doen of er sprake was van een strafbaar feit. (Foto SP)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Blauwe ammoniak van Noorwegen naar R’dam

ROTTERDAM – Het Noorse Horisont Energi en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de mogelijkheden onderzoeken voor het verschepen van blauwe ammoniak van het noorden van Noorwegen naar Rotterdam. Vanuit de haven van Rotterdam kan het worden getransporteerd naar afnemers in Noordwest-Europa.

Deze blauwe ammoniak wordt gemaakt uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. De definitieve beslissing voor de productie van blauwe ammoniak bij het Barents Blue project wordt eind 2022 verwacht. Blauwe ammoniak kan dan vanaf 2025 naar Rotterdam verscheept worden. Barents Blue moet een productiecapaciteit krijgen van één miljoen ton per jaar.

Zeer efficiënt
Ammoniak (NH3) is een zeer efficiënte waterstofdrager. Dit maakt CO2-neutrale ammoniak een van de meest veelbelovende brandstoffen om de scheepvaart CO2-neutraal te maken. ‘We zijn enthousiast om in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Europa te gaan voorzien van schone waterstof en ammoniak, en tegelijkertijd nieuwe, duurzame productie voor schone ammoniak op te zetten in de Barents Zee regio’, aldus Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO van Horisont Energi.

Blauw en groen
Het Havenbedrijf verwacht dat in 2050 de vraag naar waterstof in Rotterdam ongeveer 20 miljoen ton groot is. Dat staat gelijk aan 100 miljoen ton ammoniak. ‘Er is een belangrijke rol weggelegd voor blauwe waterstof als we de internationale klimaatambities willen realiseren’, zegt Nico van Dooren, Director New Business van het Havenbedrijf. ‘Dit komt doordat er vooral in de komende jaren te weinig groene waterstof beschikbaar is om in de vraag te voorzien. We hebben elke mogelijke oplossing nodig. Daarom focussen we niet alleen op groen, maar ook op blauw, zoals we ook niet alleen naar lokale productie kijken maar ook naar import.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmeegse walstroom via zonnepark EKI

NIJMEGEN Nijmegen heeft de eerste Nederlandse walstroom op zonne-energie. In de Nijmeegse kanaalhavens opende burgemeester Bruls van Nijmegen onlangs het duurzame bedrijfspand van EKI. Op het dak van het pand liggen ruim 8.000 panelen op een oppervlak van ongeveer zes voetbalvelden.

Het zonnepark met de naam KIEN24 is de eerste in Nederland die laadpalen voor schepen voorziet van groene stroom. De gemeente wilde graag walstroom in de kanaalhavens om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Walstroom zorgt ervoor dat de dieselgeneratoren uit kunnen en er geen schadelijke stoffen meer worden uitgestoten. De gemeente heeft zelf al aan de publieke kades zoals de Waalkade en in de Waalhaven walstroom gerealiseerd. Ze ziet graag dat deze stroom ook op kades van bedrijven (zoals in de Kanaalhavens) beschikbaar komt. Daarom heeft de gemeente via een uitvraag opdracht verleend aan Ecotap om de laadpalen bij EKI te realiseren. Eerder ondersteunde de gemeente de realisatie van walstroom bij asfaltfabriek APN en op het nieuwe terrein van Derks GWW. De ondersteuning gebeurt mede uit het CLINSH-project (CLean INland SHipping) van het EU-LIFE-subsidieprogramma.

Industrieel erfgoed
De oude Sappi papierfabriek, waar in de hoogtijdagen circa 800 mensen werkten, is nu een verduurzaamde ‘oude fabriek’. Eén van de doelstellingen was om het complex op allerlei vlakken te gaan verduurzamen. Het zonnepark wekt niet alleen genoeg duurzame energie op voor EKI en walstroom, ook worden zo’n 800 huishoudens voorzien van deze groene stroom via leverancier Vandebron. Hiermee is het voor bewoners uit de wijk mogelijk stroom af te nemen van het zonnedak van de ‘buren’. Heel Nederland kan overigens de groene stroom van de voormalige papierfabriek selecteren; voor de buurwijk Hees is een speciale prijs geregeld.

Duurzaam
De voormalige papierfabriek heeft niet alleen een gigantische zonnepark. Het pand waarin EKI is gevestigd is voorzien van tal van andere duurzaamheidsfacetten. Je kunt daarbij denken aan warmtepompen, pelletkachels, een nieuw geïsoleerd dak en LED-verlichting. Hierdoor is het verbouwde pand volledig klimaatpositief en heeft het een A++ energielabel gekregen. (Foto EKI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Verlenging van de Stage V overgangstermijn

ROTTERDAM Binnenvaartschepen die nieuw in de vaart komen hoeven pas vanaf 1 januari 2022 voorzien te zijn van Stage V motoren. In nieuwbouwschepen die uiterlijk 31 december 2021 voorzien zijn van een (voorlopig) certificaat mogen nog CCRII motoren zijn ingebouwd. Voor nieuwbouwschepen die nu nog in (af)bouw zijn, geeft dit dus zes maanden extra om in de vaart te komen.

Netherlands Maritime Technology (NMT) zette zich het afgelopen jaar in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Lloyd’s Register in om voor binnenvaartschepen waarvan de bouw door corona is vertraagd een verlenging te krijgen van de Stage V overgangstermijn voor motoren > 300 kW. Hiervoor zijn in goede samenwerking met de betrokkenen de nodige stappen ondernomen om de Europese Commissie te informeren en overtuigen om de overgangstermijn te verlengen. Uiteindelijk stemden zowel het Europees Parlement als de Europese Raad in met de verlenging van zes maanden van de Stage V overgangstermijn voor het plaatsen van motoren > 300 kW.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Gelderland wil meer geld voor verduurzamen binnenvaart

ARNHEM De provincie Gelderland wil de binnenvaart versneld verduurzamen. Door binnenvaartmotoren te voorzien van een katalysator neemt hun uitstoot van stikstof met 80 tot 95% af. Gelderland wil een deel van deze vrijgekomen stikstofruimte gebruiken voor het bouwen van woningen langs de grote rivieren. Om dat te kunnen roept de provincie het rijk op om het beschikbare budget voor verduurzamen van de binnenvaart te verhogen van 79 naar 200 miljoen euro.

Het Gelderse aandeel in de totale Nederlandse binnenvaart is ruim 30%. Per jaar vaart er 70.000 keer een schip over de Waal om goederen te vervoeren van Rotterdam naar Duitsland en andersom. ‘Zoveel vervoer over water biedt economische kansen die we graag benutten. Dit uit zich helaas ook in flink verhoogde stikstofneerslag op sommige delen van de Rijntakken langs de Waal tot aan de Veluwe. Waar de neerslag op veel natuurgebieden al 10 mol per hectare per jaar is, is dit langs de Rijntakken op sommige plekken meer dan 40 mol per hectare per jaar.’

Onderzoek
Gelderland liet Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in samenwerking met Panteia, onderzoeken hoeveel de kwetsbare natuur langs de rivieren te lijden heeft onder stikstofeffecten van de binnenvaart. De resultaten zijn volgens de onderzoekers duidelijk. De binnenvaart veroorzaakt slechts een klein deel van de totale stikstofneerslag op de natuur. ‘Maar wanneer een schip investeert in een schone motor, levert dat per schip veel stikstofwinst op. Als we dit resultaat binnen een paar jaar willen behalen, dan moeten we nu inzetten op versneld verduurzamen.’

Het Gelderse initiatief zette uiteindelijk negen andere provincies aan tot hetzelfde onderzoek. Op deze manier zijn heel veel vaarbewegingen onderzocht. Er bleek dat een deel van de stikstof verwaait over grote afstanden. Door nu 121 miljoen euro extra te investeren kan het rijk op korte termijn de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden verminderen. Dit concludeert het EICB. Met deze investering kan de helft van alle binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag verduurzamen. Voor de langere termijn moet op nationaal en internationaal niveau naar oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld zero-emissie motoren op schone aandrijving.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

‘Toezicht op biobrandstof moet verbeteren’

DEN HAAG België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland gaan samen aan de slag voor beter toezicht op de inzet van biobrandstof. Nu de sector groeit is dat noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen. De landen roepen eurocommissarissen Frans Timmermans en Kadri Simson op snel werk te maken van beter toezicht en handhaving op Europees niveau.

De productieketen van biobrandstof is verspreid over verschillende landen. Landen wisselen daarom ook onderling signalen en werkwijzen uit. ‘De markt groeit, dus moet het toezicht meegroeien’, vertelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Zo garanderen we de duurzaamheid van de biobrandstoffen die we inzetten. En dat is belangrijk. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de investeringszekerheid van bedrijven in de sector.’

Ambitieus
Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zo moet al het vervoer in 2050 vrij van uitlaatgassen zijn. Biobrandstoffen zijn voorlopig nog nodig om onze klimaatafspraken na te komen en de omslag naar volledig emissieloos zwaar wegvervoer, binnenvaart, luchtvaart, zeevaart en personenvervoer te kunnen maken. Voorwaarde is wel dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Daar is naast privaat toezicht ook goed publiek toezicht voor nodig. De productieketen van biobrandstof is internationaal, dus moet het toezicht daarop ingericht zijn. Eerder werd grensoverschrijdende fraude opgespoord vanuit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Meer ambitie
De vijf landen roepen Timmermans en Simson op om Europese wetgeving aan te passen, zodat de lidstaten een stevigere basis hebben om privaat en publiek toezicht op de biobrandstofketen te verbeteren en dat overal hetzelfde gebeurt. Ook roepen zij op tot meer ambitie bij de huidige ontwikkeling van een Europese database om zoveel mogelijk transparantie in de keten te realiseren. Daarmee is de betrouwbaarheid van duurzaamheidsclaims eenvoudig te controleren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Duurzame binnenvaart mogelijk door innovaties

STRAATSBURG Er bestaan oplossingen voor een milieuvriendelijke binnenvaart. Ze moeten echter zo innovatief zijn dat spill-over-effecten naar bijvoorbeeld de zeevaart mogelijk zijn. Dit en meer blijkt uit een online workshop over alternatieve energiebronnen voor elektrische voortstuwingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De CCR hield de workshop om aan te tonen dat elektrische voortstuwingen die gebruik maken van alternatieve energiebronnen een centrale rol spelen in de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart. Aan de workshop namen meer dan 180 genodigden deel. Zij kwamen meer te weten te komen over innovatieve technologiën en de technische, economische, organisatorische en juridische uitdagingen voor de implementatie hiervan. Regelgeving, financiering en een aanvaardbaar rendement op investering of risico werden genoemd als enkele van de belangrijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van proefprojecten.

Niet beperken
Een van de belangrijkste conclusies was dat we ons niet mogen beperken tot één enkele alternatieve energiebron (no one size fits all) en dat het belangrijk is technologie neutraal te blijven. Daarnaast moet de aandacht worden toegespitst op de bestaande bunkerinfrastructuur en op de wijze waarop deze in de toekomst kan worden hergebruikt. ‘De beschikbaarheid van een goed ontwikkelde infrastructuur is noodzakelijk voor een vlotte implementatie van deze nieuwe energiebronnen.’
De workshop heeft volgens de CCR de verschillende infrastructuurbehoeften van energiedragers, zoals waterstof en elektriciteit, in kaart gebracht en heeft waterwegbeheerders en operatoren van bunkerstations inzicht verschaft in de toekomstige infrastructuurbehoeften.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Het eerste vrachtschip op waterstof ter wereld

PARIJS Het Europese innovatieproject Flagships komt volgens eigen zeggen dit jaar met het eerste commerciële vrachtschip op waterstof. Het schip wordt ingezet op de Seine in Parijs. De commerciële activiteiten beginnen in 2021.

Dit schip op waterstof wordt eigendom zijn van het Compagnie Fluvial de Transport (CFT), een dochteronderneming van de Sogestran Group. Het bedrijf ontwikkelt momenteel een nieuw bedrijf voor stadsdistributie met transportschepen in de omgeving van Parijs. ‘De vraag naar duurzamere technologieën in de binnenvaart neemt toe’, zegt Matthieu Blanc, directeur van CFT. ‘Als onderdeel van het Flagships-project zijn we blij dat we het voortouw nemen bij het verminderen van de uitstoot van transport en het demonstreren van de superieure eigenschappen van waterstofbrandstofcellen.’

Geen duwboot
Het Flagships-project ontving in 2018 een financiering van 5 miljoen euro van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, in het kader van de gemeenschappelijke onderneming Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU), om twee waterstofschepen in Frankrijk en Noorwegen in te zetten. Het oorspronkelijke plan van het project was om een duwboot op waterstof in de omgeving van Lyon in te zetten, maar toen het bredere potentieel voor waterstof in het vrachtvervoer naar voren kwam, werd de demo-duwboot veranderd in een binnenvaartvrachtschip. Het nieuwe schip krijgt de taak om goederen op pallets en in containers langs de rivier de Seine te vervoeren. De focusverschuiving is gebaseerd op de ervaring van Sogestran Group opgedaan in België, waar Blue Line Logistics (BLL), een andere dochteronderneming van de Sogestran Group, drie vrachtschepen exploiteert die varen onder de conceptnaam Zulu. Er is ook een Zulu-schip in Parijs in gebruik genomen, en momenteel zijn er nog twee Zulu-schepen in aanbouw voor dezelfde markt. Het Flagships-project zal een waterstofstroomopwekkingssysteem installeren op een van de nieuwbouwschepen, die gepland staat voor oplevering in september 2021. Blue Line Logistics is van plan om het schip voor eind 2021 op waterstof te laten varen.

‘Substantiële bijdrage’
Volgens Flagships projectcoördinator Jyrki Mikkola van het Finse VTT Technical Research Centre is groene en duurzame scheepvaart een voorwaarde om nationale en internationale doelstellingen voor het verminderen van emissies te halen. ‘Schepen die worden aangedreven door hernieuwbare waterstof zullen een substantiële bijdrage leveren aan het verminderen van emissies door de scheepvaart en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en andere dichtbevolkte gebieden. Waterstof wint terrein Zowel de EU als de scheepvaartsector zien waterstof als een belangrijke bijdrage aan de inspanningen om de klimaatverandering te beperken.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.