Tag archieven: milieu

IVR ontwikkelt Emissie Calculatie Tool

ROTTERDAM Om inzicht te krijgen in de emissies van de binnenvaart, heeft IVR de Emissie Calculatie Tool ontwikkeld. Deze tool geeft een indicatie van de huidige emissies van een binnenvaartschip en geeft daarmee tevens inzicht in de efficiëntie van een schip. De tool is nu live.

De binnenvaart is volgens het IVR al de meest groene en efficiëntste vervoersmodaliteit voor het transport van goederen. Maar met het oog op de energietransitie zal de binnenvaart nog groener worden. Doel is om in 2050 nagenoeg emissieloos te zijn. ‘Tot die tijd is verdere vergroening nodig om de hoeveelheid emissies zoveel mogelijk terug te dringen.’

De berekening
De emissies worden berekend per kilowattuur (kWh) en per tonkilometer (tkm). De emissies per kWh sluiten aan bij de eisen bij het verstrekken van emissielabels en voor het aanduiden van emissiestandaarden (bijv. Stage-V). De emissies per tkm geven een nauwkeuriger beeld, onder meer omdat het rekening houdt met de afstand en de vervoerde lading. De tool berekent de meest relevante emissies van de voortstuwingsmotor binnen de huidige en toekomstige wet- en regelgeving: koolstofdioxide (CO2), stikstof (NOx) en fijnstof (PM).

Er wordt een aantal indicatoren gebruikt voor het maken van de berekening, onder meer bouwjaar van de motor, scheeps- en motortype, laadvermogen, SCR-katalysator, roetfilter, vermogen en het type waterweg.

WTT en TTW
De totale emissies worden opgesplitst in Well-to-Tank (WTT) emissies en Tank-to-Wake (TTW) emissies. WTT emissies ontstaan tijdens de productie en het vervoer van de brandstof naar het schip, en TTW emissies ontstaan bij het gebruik van de brandstof aan boord van het schip.

Nauwkeurigheid
Over het algemeen geldt dat uitkomsten betrouwbaarder zijn naarmate de ingevoerde gegevens ook betrouwbaarder zijn. Scheepseigenaren kunnen via de database zelf hun scheepsgegevens aanvullen of aanpassen. Om de werkelijke emissies van een schip te weten, dient er meetapparatuur geïnstalleerd te worden. Voor de berekening van de emissies per tonkilometer dienen bovendien de afgelegde afstand en de vervoerde lading bijgehouden te worden. Het installeren van meetapparatuur en het verkrijgen van alle informatie over afstanden en lading kosten veel tijd, moeite en geld. De Emissie Calculatie Tool probeert daarom een schatting te maken van de emissies op basis van gegevens die direct paraat zijn of waarvan een schatting gemaakt kan worden. Een aantal gegevens van het schip worden direct uit de database opgehaald. Andere velden in de berekeningstool dienen nog ingevuld te worden.

Duurzame investeringen
IVR hoopt met de ontwikkeling van deze tool de inzichtelijkheid te vergroten. Zo is het bijvoorbeeld voor gebruikers van de tool mogelijk om voorafgaand aan duurzame investeringen een beeld te krijgen wat de invloed van deze investering is op de uitstoot. Wat is bijvoorbeeld het gevolg als er een Stage-V motor, roetfilter of SCR-katalysator wordt geïnstalleerd, of als er gevaren wordt met een andere duurzamere brandstof.

Toegang tot de Tool
De emissie calculatie tool is geïntegreerd in het IVR Schepen Informatie Systeem. Scheepseigenaren hebben altijd kosteloos toegang tot de eigen (scheeps)gegevens en kunnen daarmee tevens kosteloos gebruik maken van de Emissie Calculatie Tool. Voor toegang kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van IVR of naar de IVR website gaan.

Op dit moment is de Emissie Calculatie Tool beschikbaar in de Nederlandse taal, maar op korte termijn zal deze ook in andere talen beschikbaar komen. Voor vragen over de IVR Emissie Calculatie Tool kan contact opgenomen worden met het IVR secretariaat via info@ivr-eu.com of telefoonnummer +31(0)10 – 411 60 70.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister blijft bij internationaal verbod varend ontgassen

DEN HAAG Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet niets in een nationaal verbod varend ontgassen. Ondanks de conclusie van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat er vanuit het internationaal juridisch kader geen belemmering is om nationaal maatregelen te nemen om varend ontgassen te verbieden.

Het ministerie blijft bij het uitgangspunt dat een dergelijke maatregel in strijd is met doel en voorwerp van het verdrag en daarom niet mogelijk is. Artikel 18 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht bepaalt dat na ondertekening van een verdrag de ondertekenaar dient te handelen in lijn met voorwerp en doel van het verdrag. Omdat de verplichting voor het aanleggen van ontgassingsinstallaties is opgenomen in dit verdrag, zou een nationaal verbod zonder het aanleggen van ontgassingsinstallaties volgens de minister in strijd zijn met de bepalingen uit het verdrag.

‘Bovendien moet voorlopige toepassing van het ontgassingsverbod door een verdragsstaat in de wijziging van het Scheepsafvalstoffenverdrag zelf zijn geregeld. Daar is nu geen sprake van. Dat is ook een aanwijzing dat een vooruitlopende regeling onder dit verdrag niet mogelijk is. Als dit alsnog mogelijk moet worden gemaakt, dan moet het verdrag opnieuw worden aangepast en ondertekend. Hier besteedt het Erasmus-onderzoek geen aandacht aan.’

Niet doeltreffend
Daarnaast zou wat betreft Harbers een nationaal verbod niet doeltreffend zijn. ‘Omdat er nog onvoldoende ontgassingsinstallaties zijn in Nederland en de verdragsstaten, zou dit praktisch neerkomen op het stilleggen van de tankervaart in Nederland of de sector voor hoge kosten stellen.’

Ook is in de wijziging van het Scheepsafvalstoffenverdrag opgenomen dat de verlader verantwoordelijk is voor het bekostigen van de ontgassingen. Een nationaal verbod zou de rekening bij de schipper leggen omdat hierin de kostenverdeling niet kan worden geregeld.

Het ministerie blijft daarom van mening dat een internationaal verbod op grond van het CDNI-verdrag de beste manier blijft om het varend ontgassen aan banden te leggen. Ik zeg u toe dat zo snel als de ratificatie een feit er zal worden gehandhaafd op het ontgassingsverbod.

Provincies
De provincies staan in het kader van de verdragswijziging nu aan de lat voor de vergunningverlening van de ontgassingsinstallaties. Deze installaties moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving wat betreft de aard van de dampen die worden opgevangen en de mogelijke emissie eisen.

De vraag is of het Rijk nu gaat meehelpen in het handhaven van de provinciale ontgassingsverboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) benut in haar handhaving van de verboden op varend ontgassen nu al de e-nosenetwerken van de omgevingsdiensten van een aantal provincies. Daarbij handhaaft de ILT vanuit de eigen rol primair de regelgeving uit de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN).
Als de ILT bij de handhaving een overtreding constateert van een provinciaal ontgassingsverbod op basis van een e-nosemelding of door bijvoorbeeld drone-inzet, dan stelt de ILT deze gegevens aan de provincie ter beschikking voor handhaving. Dit geldt ook voor burgermeldingen van ontgassingen die bij de ILT binnenkomen. Daarnaast is de ILT bezig te bezien hoe het toezicht op de niet door e-noses gedekte vaarwegen structureel aangepakt kan worden. Daarbij spelen technische innovaties (drones, mobiele e-noses, drijvende e-noses) een rol.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wegvervoer vergroent sneller dan de binnenvaart

DEN HAAG De binnenvaart loopt het risico op de lange termijn niet meer de duurzaamste modaliteit te zijn. De binnenvaart scoort in vergelijk met het wegvervoer nu nog goed op de uitstoot van CO2, maar dit kan veranderen. Want de verwachting is dat het wegvervoer sneller vergroent.

Momenteel geniet de binnenvaart een voordeel ten aanzien van de CO2-emissie. Dit voordeel is groot. Met vervoer over water bespaart men gemiddeld 60% ten aanzien van het wegvervoer. Dit voordeel ontstaat volgens onderzoeksbureau Panteia door de schaalgrootte van binnenvaartondernemingen en de relatief geringe benodigde energie voor voortstuwing. Maar de binnenvaart scoort momenteel aanmerkelijk slechter dan het wegvervoer daar waar het gaat om emissies van stikstof en fijnstof. ‘Dit gat lijkt slechts op zeer lange termijn weer te dichten.’

De binnenvaart blijft het energetisch voordeel genieten, maar het veronderstelde verduurzamingstempo van het wegvervoer is sneller. Er bestaat een kans dat het wegvervoer de binnenvaart ook qua CO2-emissie inhaalt, zo tegen 2045. Dit hangt samen met een snellere uitfasering van verbrandingsmotoren in het wegvervoer dan in de binnenvaart. ‘Geen van de modaliteiten kan het spoorvervoer inhalen qua duurzaamheid’, concludeert Panteia verder.

Korte termijn
Voor de korte termijn (2028) stelt de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens een emissiereductie voor van 20% voor CO2 en 10% voor luchtverontreinigende stoffen per 2024. Inmiddels is volgens Panteia nu al duidelijk dat de CO2-reductie niet gehaald gaat worden. Het verplicht bijmengen van biobrandstoffen had de belangrijkste pijler moeten zijn onder de afname. Deze verplichting wordt nu waarschijnlijk pas in 2025 ingevoerd.

Tegen 2030 stelt de Green Deal dat de CO2-emissie van de binnenvaartsector met 40 tot 50% moet zijn teruggebracht. Hiertoe moeten 150 zero-emissie schepen in de vaart
gebracht worden. Met het huidige tempo verwacht Panteia dat in 2028 ongeveer 75 zero-emissie schepen varen. Daarvoor is vanuit het nationaal groeifonds geld vrijgemaakt om 45 schepen te kunnen laten varen met batterij-containers.

De introductie van Stage 5 motoren laat volgens de onderzoekers zien dat met een reductie van luchtvervuilende stoffen een versnelde vergroening mogelijk is. Tegen 2028 lijkt een reductie van 22% mogelijk voor de stikstofemissie en 39% voor wat betreft fijnstof. De subsidieregeling Duurzame Binnenvaart (SRVB) helpt hierbij. De Centrale Rijnvaartcommissie verwacht per 2028 een aandeel van Stage 5 motoren in de binnenvaart van ongeveer 30%.

Langere termijn
Voor de langere termijn (2050) verwacht de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) dat de binnenvaart zonder aanvullend beleid vanwege autonome ontwikkelingen haar emissie weet te reduceren met 22% voor CO2, 76% voor stikstof en met 83% ten aanzien van fijnstof. De CCR stelt bovendien twee transitiepaden voor naar zero-emissie per 2050:
conservatief en innovatief. Deze leiden tot een CO2-reductie van 91%, een stikstofreductie van 90% tot 94% en een fijnstofreductie van 96% tot 98% ten opzichte van 2015.

Richting 2050 worden alternatieve aandrijflijnen steeds belangrijker. Circa 1.200 tot 2.900 schepen worden door batterijen aangedreven (14-35% van de vloot), waterstof wordt voor 1.350 tot 3.200 schepen de oplossing (16-38% van de vloot) en ook methanol lijkt een rol te krijgen in de energiemix (500 à 1000 schepen, 6 tot 11% van de vloot).

Wegvervoer
Voor het wegvervoer is de doelstelling vanuit de Europese Commissie dat tegen 2050 bijna alle auto’s, bestelwagens, bussen en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij zijn.

De verwachtingen van McKinsey zijn dat tegen 2050 in Europa maximaal 800.000 waterstof trucks rijden en maximaal 9,1 miljoen batterij-elektrische trucks. Er zijn tegen die tijd nauwelijks nog vrachtauto’s met verbrandingsmotoren. ‘Met deze getallen wordt zero-emissie door de road freight sector bijna bereikt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Tien miljoen extra voor hermotorisering

DEN HAAG De overheid heeft tien miljoen euro extra vrijgemaakt voor duurzame hermotorisering van de binnenvaart. Het geld komt beschikbaar via de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen die in het leven is geroepen om twee doelen te realiseren.

Het geld voor hermotorisering was dit jaar snel op. De tien miljoen extra wordt dan ook eerst gebruikt om afgewezen aanvragers, die begin dit jaar door uitputting van het budget geen subsidie hebben gekregen, subsidie aan te bieden. Voor nieuwe aanvragen is waarschijnlijk geen, of bijna geen ruimte. Voor verduurzamen met een SCR katalysator is ook op dit moment nog budget beschikbaar.

Emissieloos
In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (denk aan fijnstof en stikstof) met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

Tijdpad en Subsidiebedragen
De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal € 200.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor de aanschaf van een Stage V motor (met typegoedkeuring) of elektromotor is in totaal € 22,8 miljoen beschikbaar, verdeeld over de periode 2021-2023. In 2022 is € 15,9 MLN beschikbaar. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren is gedurende de periode 2021-2025 in totaal € 46,4 miljoen beschikbaar. In 2022 is € 3,8 MLN beschikbaar. Voor de regeling is er gedurende de gehele looptijd de mogelijkheid een aanvraag te doen in de eerste drie kwartalen.

Aanvragen
U kunt een aanvraag doen via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Let erop dat u voor het doen van een aanvraag E-Herkenning nodig heeft. Er zitten een aantal basisvereisten aan iedere aanvraag. Reken in ieder geval op de volgende onderdelen:
1. Binnenschipcertificaat van het vaartuig;
2. Vaartijdenboek waarin duidelijk wordt dat in de afgelopen 12 maanden het schip 60 dagen in Nederland in bedrijf was;
3. Duidelijk gespecificeerde, nog geldige, offerte van de investering.

Voor inhoudelijke vragen en als u behoefte heeft om te overleggen over de mogelijkheden op uw schip kunt u contact opnemen met het EICB.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Tata Steel ontwikkelt coaster op waterstof met Van Dam Shipping

IJMUIDEN Tata Steel heeft de samenwerking opgezocht met scheepvaartbedrijf Van Dam Shipping uit het Groningse Spijk om een waterstof aangedreven schip te ontwikkelen. Hiermee wil het staalbedrijf de CO2-uitstoot van het zeetransport van rollen staal terug dringen.

Het te ontwikkelen schip is een zogenoemde Short-Sea Vessel met een laadvermogen van ongeveer 5.000 ton en zal het eerste schip van dit type zijn. De waterstof aangedreven scheepvaart bestaat op dit moment voornamelijk nog uit binnenvaartschepen en kleine veerboten; zowel hybride, deels op waterstof, als volledig varend op waterstof.

Duurzaam bedrijf
Volgens Cem Ugur, hoofd chartering en operatie bij Tata Steel wil het bedrijf op alle fronten een duurzaam bedrijf zijn. ‘Dat betekent niet alleen dat we in de toekomst groen staal gaan maken met behulp van waterstof, tegelijkertijd kijken we ook hoe we waterstof nog meer kunnen inzetten. Bijvoorbeeld om onze logistiek te verduurzamen. We zetten daarom ook in op groene schepen voor het vervoeren van onze rollen staal.’

Jan van Dam meldt als directeur van Van Dam Shipping ‘verheugd te zijn om samen met Tata Steel te werken aan de oplevering van een emissievrij schip’. ‘Onze relatie met Tata Steel gaat al vele jaren terug en wekelijks laadt een van onze schepen staal in IJmuiden. Deze samenwerking zal onze relatie intensiveren en bijdragen aan onze energie transitiedoelen als bedrijf en de scheepvaartsector.’

Twee miljoen ton
Elk jaar verscheept Tata Steel twee miljoen ton aan rollen staal naar verschillende landen binnen Europa. Van Dam is een gevestigde naam in de Nederlandse rederijwereld en door de samenwerking krijgt Tata Steel de mogelijkheid om naar verwachting vanaf 2024 de rollen staal op een duurzamere manier te vervoeren. Het doel is dat het waterstof aangedreven schip 100% CO2 emissievrij kan varen en daarmee zo’n 3.000 ton CO2 per jaar bespaart ten opzichte van een schip dat vaart op gasolie en stookolie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vijftig miljoen voor ZES

ROTTERDAM Zero Emission Services (ZES) heeft van het Nationaal Groeifonds een investering van 50 miljoen euro ontvangen voor de versnelde invoer van elektrisch varen in de binnenvaart. ZES gaat het geld gebruiken voor de ontwikkeling van 75 batterijcontainers (ZESpacks), 14 docking stations waar de ZESpacks worden geladen en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen.

Volgens ZES laat de doorbraak in zero-emissie varen op zich wachten als niet gelijktijdig in elektrisch aangedreven schepen, batterijcontainers en laadinfrastructuur wordt geïnvesteerd. ‘ZESpacks kunnen niet gebruikt worden zonder schepen met een elektrische aandrijflijn en zonder laadinfrastructuur kunnen ze niet worden opgeladen. Samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen is cruciaal.’

Kip-ei verhaal
CEO Bart Hoevenaars van ZES noemt de 50 miljoen euro niet alleen goed nieuws voor de binnenvaartsector en voor ZES. ‘Het leidt bovenal tot een betere leefomgeving. Nu wordt echt schoon varen mogelijk, dus zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Daarnaast is het ook nog geluidloos. Het Nationaal Groeifonds steunt schippers bij de investering in een elektrische aandrijflijn. Zero Emission Services kan nu investeren in het kostbaarste deel, de batterijcontainers, zodat deze schippers alleen betalen voor gebruik. Ook kunnen er met de steun publiek toegankelijke laadstations gerealiseerd worden aan enkele cruciale vaarroutes voor de binnenvaart in Nederland. Door het mogelijk te maken om tegelijkertijd te investeren in deze drie zaken, wordt het bekende kip-ei probleem voor groen transport doorbroken.’

Bewezen
De investering van het Nationaal Groeifonds is volgens ZES een investering in een bewezen systeem. ‘Het eerste schip, de Alphenaar van CCT, vaart sinds september 2021 op basis van verwisselbare energiecontainers. Het schip vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor Heineken. Heineken en haar vervoerder CCT leverden beiden een aanzienlijke inspanning om het eerste zero-emissie binnenvaartschip met het ZES systeem te kunnen laten varen.’

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Financiën. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen voor structurele en duurzame economische groei.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Startsein nieuwbouw binnenvaartschip op groene waterstof

ROTTERDAM Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs officieel het startschot gegeven voor de bouw van het eerste binnenvaartschip in Nederland dat volledig op groene waterstof vaart. Het ms Antonie komt naar verwachting medio 2023 in de vaart.

‘Het stemt mij trots dat hier het eerste binnenvaartschip in Nederland wordt gebouwd dat op waterstof vaart’, zei Harbers. ‘Daarmee zet de maritieme sector een belangrijke stap op weg naar een binnenvaart zonder CO2-uitstoot. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de toekomst van de binnenvaart en goed voor de Nederlandse economie.’

Demoproject
De aandrijving van een elektrisch binnenvaartschip op waterstof is volledig nieuw en een demoproject voor de Nederlandse binnenvaart. De bouw van de Antonie draagt dan ook bij aan de verdere ontwikkeling van de techniek aan boord van schepen. Dit geldt onder andere voor de gebruikte brandstofcellen, waarmee de waterstof kan worden omgezet in elektriciteit. Het project is een samenwerking van Nedstack, Nobian, Lenten Scheepvaart, Concordia Damen, Energy TransStore en binnenvaartcoöperatie NPRC. De betrokken partijen willen met het project een versnelling aanbrengen in regelgeving om het gebruik van waterstof in de binnenvaart te stimuleren.

Ervaring opdoen
De ervaringen die worden opgedaan tijdens de ontwikkelingsfase, de bouw en in de vaart brengen van het ms Antonie zullen bijdragen aan het bepalen van de haalbaarheid en de kosten van vergelijkbare projecten in de toekomst. Met het project kan in kaart worden gebracht wat er nodig is aan regelgeving en faciliteiten om waterstof op grotere schaal veilig te kunnen gebruiken in de binnenvaart.

Dubbel zo duur
De kosten voor de bouw en ontwikkeling van het eerste 135 meter lange waterstof-elektrische binnenvaartschip zijn ongeveer twee keer zo hoog als dat van een conventioneel schip. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet daarom een forse bijdrage om de extra kosten te dragen. Nobian, NPRC en Lenten scheepvaart hebben daarbij lange termijn afspraken gemaakt voor de inzet van het schip. Het ministerie ziet het project als een belangrijk onderdeel in het realiseren van het Europese doel dat de gehele binnenvaart in 2050 emissievrij moet zijn.

Zout vervoeren
Als de Antonie klaar is, gaat het schip zout vervoeren voor Nobian, de vorig jaar verzelfstandigde industriële chemietak van AkzoNobel. Het schip zal per afvaart circa 3700 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, geheel emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam vervoeren. Nobian is tevens de producent van de groene waterstof.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CCR komt met routekaart terugdringen emissies

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een routekaart opgesteld die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart tegen 2050 zo veel mogelijk terug te dringen. De energietransitie moet volgens de CCR worden gezien als een cruciale uitdaging voor de Rijnvaart en Europese binnenvaart.

Er is volgens de CCR de afgelopen jaren weliswaar meer innovatie die erop gericht is de emissies van bestaande en nieuwe schepen terug te dringen, maar dit beperkt zich vooralsnog tot proefprojecten. ‘Ondanks de huidige onzekerheden, die met name betrekking hebben op de ontwikkeling, de kosten en de beschikbaarheid van technologieën moet nu een begin worden gemaakt met het uitstippelen van een weg om dit ambitieuze doel op middellange en lange termijn te kunnen bereiken. Tegen deze achtergrond moeten de maatregelen vastgesteld en nader onder de loep genomen worden die het mogelijk maken de transitie naar een nul-uitstoot sneller te bereiken.’

Tank-to-wake
De CCR ziet haar eigen routekaart als het voornaamste instrument om bij te dragen aan de klimaatverandering door de energietransitie in de binnenvaart te bevorderen en daardoor het Europese binnenvaartbeleid te ondersteunen. ‘Om ervoor te zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie in de binnenvaart uitgaan van een gemeenschappelijke informatiestand, was het belangrijk om het eens te worden over de scope van deze routekaart.’
In dit kader werd met name besloten om:
– de binnenvaart centraal te stellen en te definiëren als het vervoer van goederen en passagiers door binnenvaartschepen. Pleziervaartuigen, dienstvaartuigen en drijvende werktuigen zijn om te beginnen buiten beschouwing gelaten;
– de emissies te definiëren als luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen die vrijkomen als gevolg van het gebruik van de voortstuwing en hulpsystemen aan boord van binnenvaartschepen;
– bij wijze van tussenoplossing een ‘tank-to-wake’-benadering (van brandstoftank tot brandstofverbruik) te volgen, totdat er een ‘well-to- wake’-benadering (van bron tot verbruik) beschikbaar is voor de desbetreffende energiedragers.

Transitietrajecten
In de routekaart schetst de CCR twee transitietrajecten. Een meer conservatief traject, dat gebaseerd is op al uitgerijpte technologieën die op korte termijn kostenefficiënt zijn, maar die onzekerheden inhouden met betrekking tot de beschikbaarheid van bepaalde brandstoffen, en een meer innovatief traject, dat gebaseerd is op technologieën die nog in de kinderschoenen staan, maar op langere termijn veelbelovend zijn als het gaat om het terugdringen van de emissies. De transitietrajecten beschrijven ook de rol die de verschillende technologische oplossingen zullen spelen in de context van de uitdaging van de energietransitie, omdat geëvalueerd wordt in hoeverre zij geschikt zijn voor de verschillende scheepstypen in Europa en het vaarprofiel van de schepen.

‘Financiële kloof’
De twee transitietrajecten zijn beide ambitieus genoeg om de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim te bereiken. Een belangrijke conclusie is dat er geen technologische oplossing is die als ‘one size fits all’, dus als algemene oplossing geschikt zou zijn voor alle typen schepen en vaarprofielen. Om de energietransitie te bewerkstellingen zou daarom gezocht moeten worden naar een technologieneutrale benadering. Verder wordt er ook ingegaan op de financiële uitdaging en de mogelijke vorm van ‘no-regret-investeringen’. De financiële kloof die overbrugd zal moeten worden om de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim voor het terugdringen van de emissies te bereiken zijn voor het ene en andere transitietraject zeer uiteenlopend, maar zullen voor beide naar verwachting in de miljarden lopen.

Rode draad
Er moet ook rekening gehouden worden met de economische, technische, sociale en reglementaire aspecten om de uitdaging van de energietransitie naar nul-emissies aan te kunnen gaan. Welke concrete beleidsmaatregelen hieraan bij kunnen dragen, was de vraag die de rode draad vormde bij het uitwerken van het tenuitvoerleggingsplan dat in de routekaart wordt voorgesteld. ‘Dit tenuitvoerleggingsplan heeft tot doel maatregelen voor te stellen, met inbegrip van de planning en implementatie, los van het feit of zij al dan niet rechtstreeks door de CCR kunnen worden getroffen, waarbij tevens een monitoring voorzien is van de tussentijdse en einddoelstellingen die in de Verklaring van Mannheim zijn vastgelegd.
De CCR brengt tegen 2025 verslag uit over de geboekte vooruitgang bij de tenuitvoerlegging en over de noodzaak om de routekaart te actualiseren, en zal tegen 2030, indien nodig, de routekaart en het desbetreffende actieplan herzien.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

1.000e certificaat Green Award Binnenvaart

SLIEDRECHT Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs het 1.000e Green Award certificaat voor de binnenvaart uitgereikt. Jan Huijbers, general manager van waterbouwer Van den Herik Sliedrecht, nam het certificaat voor zijn ms. Prins 1 vol trots in ontvangst.

Minister Harbers zei onder de indruk te zijn van wat Green Award heeft bereikt met het stimuleren en het belonen van vergroening in de scheepvaart. ‘De binnenvaart is een relatieve schone manier van vervoer, maar moet stappen zetten om de klimaatdoelen te halen. Investeren in vergroening is niet alleen noodzakelijk maar ook goed voor de concurrentiekracht van de scheepvaart. Het 1.000e certificaat laat zien dat de sector hier werk van maakt.’

Noodzakelijk
Huijbers is blij met de erkenning. ‘Ook in de waterbouw zien we dat vergroening noodzakelijk is en een concurrentievoordeel kan opleveren. Daarom hebben wij besloten te investeren in de verduurzaming van ons multifunctionele baggerschip Prins 1. Het schip is weliswaar uit 1969, maar door slimme toepassingen presteert het als een nieuwbouwschip. Zo hebben wij Stage V motoren geïnstalleerd met roetfilter en katalysator, zodat de schadelijke emissies minimaal zijn.’

Jan Fransen, executive director van Green Award is trots op de mijlpaal én het schip. ‘De Prins 1 bewijst dat ook oudere schepen een verduurzamingsslag kunnen maken. Ik vind dat mooi, want zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de lange levensduur van een schip, wat ook duurzaam is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

KOTUG elektrisch met cacaobonen van Amsterdam naar Zaandam

AMSTERDAM KOTUG gaat haar E-Pusher type M inzetten voor emissievrije binnenvaart van cacaobonen van Cargill tussen de Amsterdamse haven en de cacaofaciliteiten in Zaandam. Het schip is uitgerust met verwisselbare batterijcontainers van Shift Clean Energy (Shift). De containers kunnen worden gewisseld bij de batterijwissel- en laadstations van Shift.

De modulaire en schaalbare elektrische duwboot wordt aangedreven door verwisselbare energiecontainers. Shift biedt verwisselbare energiecontainers aan die variëren van 70 kWh tot 6 MWh. Deze ESS-batterijsystemen worden opgeladen door middel van schone stroomopwekking uit (bio)gas, waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen. Dat kan aan boord van de schepen, maar ook in de speciale PwrSwäp-energiestations van Shift. Door deze ESS-batterijsystemen te verwisselen, wordt de uptime voor de scheepseigenaren gemaximaliseerd. Bij de battery hubs kunnen de containers onderweg in een paar minuten worden gewisseld. Bovendien kunnen lege batterijen ’s nachts worden opgeladen, waarbij wordt geprofiteerd van eventuele energieoverschotten in het net.

‘Mooi begin’
Paul Hughes, president en medeoprichter van Shift Clean Energy, meldt verheugd te zijn over de samenwerking met KOTUG. ‘Met onze PwrSwäp-laadstations langs de route, als onderdeel van de bredere route Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, kunnen we eventuele zorgen over bereikangst wegnemen. Naar onze mening zal het overwinnen van deze belangrijke hindernis de deur openen naar grootschalige elektrificatie van schepen, en dus naar emissievrij vervoer over water. Onze PwrSwäp-laadstations zullen multi-fuel en open toegang hebben en zullen een belangrijke verbetering van de infrastructuur voor havens en steden opleveren naarmate ze hun emissiereductieprogramma’s voortzetten. Dit is een mooi begin.’

Drie types
De E-Pusher Serie bestaat uit de drie types Small, Medium en Large. Deze zijn geschikt voor vervoer in binnensteden, over korte afstanden en de grotere binnenwateren. De E-Pusher type M kan duwbakken tot 4.000 ton vracht duwen. Kotug kwam vorig jaar met het E-Pusher concept in 2021. Het kleinere type, de E-Pusher S (de ‘CityBarge One’), wordt al met ingezet op verschillende binnenwateren en in steden.

CEO Ard-Jan Kooren van KOTUG is ‘erg trots dat een internationaal bedrijf als Cargill onze eerste klant is voor de E-Pusher type M’. ‘Het schip is ontworpen voor dit soort transporten en garandeert een emissievrije logistiek. Hiermee kunnen we een breed scala aan industrieën ondersteunen om een deel van hun supply chain emissievrij te maken zonder extra kosten. De toepassingen van de E-Pusher zijn eindeloos en variëren van het transporteren van afval tot bouwmaterialen.’

‘Hoe minder, hoe beter’
Alma Prins, hoofd cargo en offshore bij Havenbedrijf Amsterdam juicht het initiatief toe. ‘Als grootste cacao-importhaven ter wereld komen veel cacaobonen hier in Amsterdam aan. Mooi dat deze emissievrij vervoerd kunnen worden tussen de magazijnen in onze haven en de Cargill fabrieken in Zaandam. We willen toe naar een klimaatneutrale haven, dus hoe minder uitstoot, hoe beter.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.