Overnachtingshaven Spijk vanaf 1 februari open

SPIJK De nieuwe overnachtingshaven in de Boven-Rijn bij het Gelderse Spijk is vanaf 1 februari 2024 toegankelijk voor het scheepvaartverkeer. Dit betekent dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de overnachtingshaven niet eind december 2023 klaar is.

Reden voor de vertraging is volgens Rijkswaterstaat dat het zorgvuldig uitvoeren van de veiligheidstesten meer tijd kost dan aanvankelijk voorzien. ‘Zo worden de walstroomvoorzieningen en beveiligingscamera’s nog uitgebreid getest en wordt er een brandweeroefening gehouden.’

De komende periode worden de laatste werkzaamheden afgerond en veiligheidstesten uitgevoerd. Tot de daadwerkelijke openstelling blijft de overnachtingshaven gesloten en is het niet toegestaan om de haven in te varen.

Overnachtingshaven
In de nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard komen naast 50 reguliere ligplaatsen ook twee ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen.
Ook zijn er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Container Exchange Route officieel in gebruik

ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam heeft onlangs de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte officieel in gebruik genomen.

Het 17 kilometer lange gesloten wegennetwerk verbindt op dit moment de containerterminals van Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), de terminals en depots van QTerminals Kramer Rotterdam (KDD, RCT en DCS) en de Rijksinspectie Terminal van de Douane met elkaar. De aangesloten partijen zullen via verschillende vervoerders gebruikmaken van de CER. Waarbij diverse vormen van vervoer toegestaan zijn, zoals Multi Trailer Systems (MTS), Terminal Trekkers met chassis (TT) en normale vrachtwagens.

Containerhub
Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam, is ‘verheugd dat de ingebruikname van de Container Exchange Route nu een feit is’. ‘Havenbedrijf Rotterdam wil de positie van de Rotterdamse haven als containerhub verder versterken, maar dit kan alleen als de toenemende containervolumes op een veilige, efficiënte en duurzame manier worden afgehandeld. Het uitwisselen van containers via de CER levert daar een grote bijdrage aan. De samenwerking tussen de aangesloten partijen is daarbij uniek voor de haven van Rotterdam en in de wereld.’

Uniek in zijn soort
De baan bestaat uit ongeveer 17 kilometer verharde baan, 3 gelijkvloerse wegkruisingen, 5 spoorkruisingen en verschillende installaties, zoals verlichting, kabels en leidingen, verkeerslichten en slagbomen. Met de CER introduceert het Havenbedrijf samen met de aangesloten partijen en vervoerders een uniek systeem, wat in geen enkele haven ter wereld op deze schaal bestaat. De samenwerking vraagt van partijen dat zij informatie uitwisselen en samenwerken in het belang van de Rotterdamse haven.
Ingebruikname Container Exchange Route

Integer vervoer
Het wegennetwerk van de CER vormt een ‘gesloten’ transportroute en is niet openbaar toegankelijk. Alleen transportbedrijven met een Authorised Economic Operator (AEO) vergunning van de Douane, kunnen er containers van de ene naar de andere locatie over vervoeren. De CER sluit daarom naadloos aan bij de wens van de Douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven.

Het transport tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal zal in principe volledig over de CER worden gerouteerd, zodat dit vervoer in een gecontroleerde en gesloten omgeving plaatsvindt. Alleen bij hoge uitzondering mogen deze containers nog via de openbare weg. De CER-baan draagt zo niet alleen bij aan betere bereikbaarheid, maar ook aan de versterking van de veiligheid en integriteit van de logistieke keten.

Verdere samenwerking
Nu de eerste partijen gebruik gaan maken van de CER zullen de volumes stapsgewijs toenemen. In de nabije toekomst worden nieuwe aansluitingen van terminals, depots en distributiecentra verwacht. Het Havenbedrijf wil zoveel mogelijk containerbedrijven, die de mogelijkheid hebben tot een fysieke aansluiting, verbinden via de CER.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vervoerde vrachtvolume binnenvaart zakt in 2023 verder terug

AMSTERDAM Het vervoerde vrachtvolume van de binnenvaart is na de opleving in 2021 en begin 2022 dit jaar verder teruggezakt. In de eerste negen maanden kwam het totale volume 4,5% lager uit dan een jaar eerder, ondanks dat er dit jaar geen grote beperkingen op de Rijn waren. De vervoersprestatie liep nog wat verder terug (-6%). Dit wijst er volgens ING economen op dat er vooral voor de lange internationale reizen minder vracht was.

De krimp zat vooral bij containers en het vervoer van droge bulk. De laatste is met onder meer agribulk, bouwstoffen, ertsen, kolen, reststoffen de grootste markt. Voornaamste oorzaak voor de krimp is de teruggevallen vraag vanuit Duitsland.
Zo maakte het vervoer van kolen vanwege de energiecrisis in Europa en de druk om Russisch gas structureel te vervangen, een comeback in 2022. Dit was echter van korte duur. De kolenvraag is nu al weer op zijn retour. En het verbruik zal richting 2030 verder teruglopen. Ook al omdat het verbruik van kolen en cokes in de staalindustrie op termijn gaat afnemen. Hoewel de volledige uitfasering nog wel even zal duren zijn er zowel in Duitsland (Thyssen Krupp) als Frankrijk (Arcelor Mittal) forse subsidies verleend om de transitie te kunnen maken naar staalproductie met behulp van waterstof. Dit vermindert de vraag naar kolen.

Natte bulk
Het vervoer van natte bulk bleef goed overeind, vooral in het ARA-gebied. Ook het vervoer van chemische producten houdt goed stand en heeft ook nog groeipotentieel. Hier zijn wel specialistische tankers (RVS) voor nodig. In de tankvaart zorgden laag water en een lagere beladingsgraad wel voor een minder efficiënte inzet van schepen en dus schaarste. In de tankvaart speelt dit ook vanwege de introductie van meerdere producten (alternatieve) brandstoffen, waaronder biobrandstoffen, die vaak niet tegelijk kunnen worden vervoerd. De flexibiliteit neemt hierdoor af.
Een andere relevante ontwikkeling in de tankvaart is het verbod op varend ontgassen. Dat gaat medio 2024 in. Dit betekent dat schepen of wel ‘dedicated’ op een vaste ladingstroom moeten gaan varen, of gebruik moeten maken van een installatie aan de wal. Naar verluidt duurt het ontgassen van een schip van 3.000 ton zo’n 15 uur, waarbij de schepen dus niet onderweg zijn naar een nieuwe vracht. In Nederland gaat het om zo’n 5.000 ontgassingen per jaar. 

Binnenland kansrijk
Het binnenlands vervoer van goederen door de binnenvaart is kansrijk. Zelfs nu het vrachtvolume dit jaar verder is teruggezakt, gaat het binnenlands vervoer volgens de economen van de ING ook op de lange termijn een goede toekomst tegemoet.
De binnenvaart is voor ruim 70% afhankelijk van vervoer van en naar het buitenland. Toch wint het binnenlands vervoer de laatste jaren aan belang. Sinds 2010 nam het aandeel in de vervoersprestatie toe van 25% tot bijna 30%. Voor de middellange termijn verwacht Panteia zelfs dat de groei de komende jaren uitsluitend uit het binnenland komt. Zo wordt de zogenoemde ‘Blue Road’ gestimuleerd als alternatief voor de weg, en voor verladers die de shift naar het water willen maken, is subsidie beschikbaar. Zo werkt BTT Multimodal via terminals in Eindhoven, Tilburg en Bergen op Zoom verder aan de intensivering van containervervoer van en naar de zeehavens over water.

Weinig nieuwe schepen
Er komen dus naar verwachting meer tankers in de vaart. Maar dat zal de markt volgens de ING economen niet overspoelen. Anders dan na 2008 ontstaat er dus geen grote overcapaciteit door een golf aan bestellingen. Marktwaardes van schepen, zeker die van tankers, blijven hierdoor relatief goed op peil.
In de droge ladingvaart zijn de afgelopen tien jaar jaarlijks slechts enkele tientallen nieuwe schepen in de vaart gekomen. De afgelopen vijf jaar gemiddeld ruim 30 per jaar op een Rijnvloot van rond de 7.300 schepen. Deze schepen zijn wel groter dan gemiddeld, maar er zijn ook steeds meer kleine schepen uit de vaart genomen. Per saldo is er geen capaciteit bijgekomen. Hierdoor veroudert de vloot en tegelijkertijd is de inzetbaarheid, op het kanalennetwerk, afgenomen.

Oorlog
Minder schepen in de West-Europese vloot is eveneens een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor nam de vraag naar binnenvaartschepen in het Donaugebied in 2022 sterk toe. Door de blokkering van Zwarte zeehavens werd er via grenssteden als Izmajil, Reni en Galati lading over de rivier naar de Zwarte zeehavens en verder het Europese binnenland in vervoerd. Dit effect is in 2023 afgenomen doordat er weer meer zeeschepen kunnen vertrekken, maar het speelt in mindere mate nog steeds. In de tussentijd zijn er naar schatting enkele honderden schepen (met een capaciteit van veelal 1.000-2.000 ton) naar de Donau verkocht. Deze schepen komen naar verwachting niet meer terug.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Minister komt met actieagenda Toekomst binnenvaart

DEN HAAG Minister Mark Harbers heeft samen met de binnenvaartsector een actieagenda Toekomst binnenvaart uitgewerkt. Ook heeft hij de Tweede Kamer de oprichting van een Binnenvaarttafel voorgelegd.

De actieagenda toekomst binnenvaart bevat doelen, acties en maatregelen op het gebied van verduurzaming, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering. Ook gaat de actieagenda in op de governancestructuur die nodig is om de acties en maatregelen in goede banen te leiden. De oprichting van de Binnenvaarttafel, een voor de binnenvaartsector representatief gremium dat op strategisch niveau sturing geeft aan de uitwerking van de actieagenda, speelt daarbij een prominente rol.

Volgens de minister is het duidelijk dat voor de uitvoering van deze actieagenda samenwerking en een transparante houding tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is om de ambities en doelen tijdig te realiseren. ‘Van betrokken partijen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen en commitment tonen voor de acties die worden afgesproken.’

Energietransitie
Het langetermijndoel van de energietransitie is een klimaatneutrale en nagenoeg zero-emissie binnenvaart in 2050. Met de huidige beleidsinzet is er onvoldoende garantie dat dit doel tijdig wordt gehaald. Daarom wordt de beleidsinzet geïntensiveerd met op onderdelen een meer verplichtend karakter. Zo zet het kabinet in op verduurzaming van de binnenvaart door de introductie van een verplicht emissielabel en beprijzing van brandstoffen.

Het emissielabel is in november 2021 geïntroduceerd. Het heeft nog geen wettelijke basis en scheepseigenaren kunnen het vrijwillig aanvragen. Het emissielabel geeft de emissieprestatie van het schip weer voor broeikasgassen en milieuverontreinigende stoffen, zoals stikstof.

In het kader van de verplichtstelling van het label wordt een onderzoek uitgevoerd om de gevolgen voor de binnenvaartsector vast te stellen. Daarbij zal onder meer worden nagegaan aan welke scheepscategorie een bepaald label kan worden opgelegd op welk moment in de tijd, met als doel een gemiddeld label B in 2030.
Ook voor de Rijn (CCR) en op Europees niveau wordt gesproken over de invoering van een emissielabel voor de binnenvaart. De inzet van Nederland is er daarbij op gericht om een zo eenduidig mogelijk internationaal systeem te krijgen dat aansluit bij de nationale systematiek.

Vaarwegen
Het langetermijndoel voor de vaarwegen richt zich op een klimaatadaptief en toekomstbestendig vaarwegennetwerk. Specifiek voor het hoofdvaarwegennet is het doel om ook op lange termijn de betrouwbaarheid van het netwerk op orde te houden. Maar door veroudering en slijtage ontstaan er vaker storingen en zijn er vaker defecten te verwachten aan onze wegen, bruggen, viaducten en sluizen. Dit kan ertoe leiden dat er minder gebruik van kan worden gemaakt, of dat een weg, brug, viaduct of sluis zelfs afgesloten moet worden voor de veiligheid van de gebruikers. In het coalitieakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding. ‘Dat stelt ons in staat om aan de slag te gaan met de grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit.’, schrijft Harbers.

De ambitie is verder dat het hoofdvaarwegennet in 2050 waterrobuust en klimaatadaptief is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat identificeert de noodzakelijke inspanning en maatregelen en bepaalt welke risico’s acceptabel zijn, welke prestatieniveaus en betrouwbaarheid daar tegenover staan en hoe, samen met de binnenvaartsector en verladers, de binnenvaartlogistiek toekomstbestendig kan worden ingericht.

Ketenoptimalisatie
Beoogd wordt dat in het goederenvervoer een benutting van het transportsysteem ontstaat waarin wisselende combinaties van modaliteiten worden ingezet voor de dienstverlening aan de opdrachtgever: ‘kiezen voor de juiste modaliteit op de juiste plaats en tijd’. Hiervoor is het nodig om elke modaliteit optimaal te benutten, ook in verband met de stijgende schaarste aan ruimte. Samenwerking in de keten is daarvoor essentieel, evenals modaliteit overstijgend denken. Belangrijk daarbij is ook dat de binnenvaart in een grensoverschrijdende geliberaliseerde Europese markt opereert, wat een internationale blik vergt. De binnenvaart kan vanuit haar kracht (grote ladingcapaciteit, duurzaam, ontlastend voor het wegennet) bijdragen aan een robuust en veerkrachtig goederenvervoersysteem.

De partijen waarmee overlegd is bij het opstellen van deze actieagenda , zijn het erover eens dat de volgende twee onderwerpen hoog op de agenda moeten staan: de bijdrage die de binnenvaart kan leveren aan het transportsysteem en de toekomst van kleinschalig vervoer over de binnenwateren, mede in verband met de steeds vaker voorkomende periodes van langdurig lage waterstanden.

Digitalisering
Het langetermijndoel voor digitalisering in de binnenvaart richt zich op het realiseren van een ‘digital by default’ systematiek en aanpak. Dit betekent dat bij het opzetten en onderhouden van binnenvaarttransport bedrijfsprocessen maximaal digitaal worden aangestuurd. Het is de inschatting van veel stakeholders dat digitalisering de binnenvaart op verschillende niveaus structureel zal veranderen en efficiënter kan maken. Er liggen kansen voor schepen zelf (zoals geautomatiseerd varende schepen), in logistieke/administratieve processen (logistieke planning en lading- en vervoersdocumenten) en in de infrastructuur (verkeersmanagement, dataverzameling en dataverwerking voor efficiënt en veilig varen). Deze kansen om de binnenvaart (verder) te moderniseren en versterken moeten dan wel door alle betrokkenen samen benut worden.

Een belangrijke uitwerking in de digitalisering is het Digitaal Stelsel Binnenvaart. Hiermee wordt een (deels) autonome binnenvaartsector bedoeld met real time inzicht in ladingstromen, digitale aansluitingen tussen havens, terminals, schepen en het achterland, alsmede een efficiënte samenwerking tussen de verschillende transportmodaliteiten.

Via het programma Digitale Infrastructuur Logistiek worden de komende twee jaar de ‘digital readiness’ en de digitale vaardigheden van sectorpartijen en werknemers verhoogd.

Smart shipping
Ook de ontwikkeling van geautomatiseerd varen krijgt op korte termijn extra aandacht. Via aanpassing van de regelgeving worden de ontheffingsmogelijkheden voor geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd varen gerealiseerd. Dit biedt kansen voor veilige, duurzame en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer op de vaarwegen. Daarnaast kan (geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerd varen bijdragen aan oplossingen voor het personeelstekort in de binnenvaart en -al dan niet gedeeltelijk- een oplossing bieden voor de afname van het aantal kleine schepen.

Door technologische ontwikkelingen als smart shipping en verdergaande digitalisering hoeft mogelijk een deel van de informatieverstrekking en verkeersbegeleiding in de toekomst minder te worden aangeboden. Aanpassingen worden afgestemd op de snelheid van de technologische ontwikkeling en de implementatie ervan bij de gebruikers. De komende periode wordt in kaart gebracht hoe snel de aanpassingen naar verwachting zullen plaatsvinden, zodat daarbij rekening kan worden gehouden bij het vaststellen van het serviceniveau voor de vaarweggebruikers.

Binnenvaarttafel
De partijen waarmee overlegd is bij het opstellen van deze actieagenda zijn het erover eens dat voor de uitwerking hiervan samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is. Op dit moment bestaat er geen gremium waar alle relevante binnenvaartbelangen samenkomen en waar een integraal overzicht beschikbaar is van de uitdagingen waar de binnenvaart voor staat. Daarom wordt een Binnenvaarttafel opgericht.

Met de Binnenvaarttafel wordt beoogd gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van deze actieagenda en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners te versterken. Doordat de actieagenda een integraal karakter heeft, is het ook mogelijk om via de Binnenvaarttafel overzicht en samenhang te bewaren op vrijwel alle relevante binnenvaart thema’s. De Binnenvaarttafel komt daarmee tegemoet aan een breed gedragen behoefte in de binnenvaartsector en wordt ingericht met de gedachte om meerjarig met elkaar samen te werken.

Aan de Binnenvaarttafel neemt een representatieve vertegenwoordiging van de binnenvaartsector deel. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van brancheorganisaties voor respectievelijk de binnenvaart, het verladend bedrijfsleven, inland terminals en zee- en binnenhavens. Daarnaast nemen ook regionale overheden, het Rijk en andere relevante partijen zoals financiële- en kennisinstellingen deel. Vertegenwoordiging vindt plaats op directeursniveau.

De eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel wordt gepland voor eind januari 2024. De werkzaamheden moet leiden tot concrete afspraken over de vier grote thema’s die in de binnenvaartvisie en deze actieagenda aan de orde komen: de energietransitie, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering. (Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Valerie Kuypers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Schorsing NBKB leidt ook bij scheepswerven tot problemen

ROTTERDAM Door het wegvallen van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) als keuringsbureau heeft de binnenvaart een enorme uitdaging. ‘Veel schepen kunnen niet op tijd gekeurd worden en zouden daarmee uit de vaart genomen moeten worden’, meldt brancheorganisatie NMT. ‘Niet alleen reders hebben last van deze situatie. Ook scheepswerven ondervinden de eerste problemen.’

‘Nieuwe schepen kunnen niet worden opgeleverd, hellingafspraken worden afgezegd en schepen kunnen de werven niet verlaten zonder goedkeuring’, meldt NMT. De brancheorganisatie heeft nauw contact met IL&T en heeft afspraken gemaakt om problemen goed en op maat op te lossen.

Via deze link kunnen problemen rechtstreeks bij IL&T gemeld worden. Geef aan welk schip (naam en id-nummer) en wanneer het probleem zich gaat voordoen, dan kunnen NMT en IL&T helpen om de gevolgen voor de markt zoveel mogelijk te beperken.

Neem voor verdere vragen contact op met sectormanager Erik Peters van NMT.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Rob Leussink verlaat KBN

ROTTERDAM Directeur Rob Leussink verlaat per 31 december 2023 Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Rob Leussink nam onlangs dit besluit. Het bestuur van KBN betreurt het vertrek.

Leussink gelooft dat de aanstaande benoeming van een nieuwe voorzitter, waar KBN naar op zoek is, samen met een nieuwe directeur, een vernieuwde energie aan de vereniging kan geven, ten gunste van de leden en de binnenvaartsector.
Het bestuur van KBN respecteert zijn beslissing. Maira van Helvoirt is per direct benoemd als waarnemend directeur.

Integratie
Voor de fusie van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer, was Rob reeds actief als interim-directeur van BLN. Rob heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Met ingangsdatum van deze fusie op 7 april 2022, werd hij tevens directeur van de nieuwe vereniging.

In de anderhalf jaar na de fusie heeft Rob zich sterk gemaakt voor de verdere integratie van de twee teams, de inrichting van de nieuwe kantoororganisatie en actief invulling gegeven aan de thema’s van de binnenvaart van vandaag, waarbij ledenbelang altijd voorop heeft gestaan.

‘Bevlogen mensen’
Rob Leussink wil de leden, het bestuur, de medewerkers, de stakeholders, alle andere betrokkenen bedanken voor de intensieve samenwerking en het gestelde vertrouwen. ‘Wat ik persoonlijk zeer gewaardeerd heb, is de hechte samenwerking met bevlogen mensen in sector en met name in onze achterbannen en kantoororganisatie. We hebben ambitieuze stappen en een mooie organisatie neergezet, daar ben ik trots op.’

Enorm dankbaar
Voorzitter Paul Goris is ‘enorm dankbaar voor wat Rob heeft betekend bij en na de totstandkoming van KBN’. ‘We weten dat dit een periode is geweest waarin veel werk is verzet door Rob en zijn team. Ook zijn wij blij dat we per direct Maira van Helvoirt kunnen benoemen als waarnemend directeur, wat erg belangrijk is voor de continuïteit van alle belangrijke thema’s die momenteel spelen bij onze leden en de binnenvaart. Door haar jarenlange werkervaring voor een binnenvaartbrancheorganisatie is Maira voor velen in de binnenvaartbranche een bekend persoon.’ (Foto KBN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Asielschepen verhuizen naar Arnhemse Nieuwe Haven

ARNHEM Arnhem gaat de acht cruiseschepen met asielzoekers aan de Rijnkade verhuizen naar de Nieuwe Haven. De schepen moeten weg vanwege het stijgende water in de Rijn. Volgens de gemeente is de verhuizing slechts tijdelijk.

De 1400 bewoners van de acht cruiseschepen verhuizen vrijdag naar de Nieuwe Haven. De gemeente heeft de bedrijven langs het water inmiddels ingelicht. De komst van de acht cruiseschepen gaat gepaard met toezicht. Ook komt er een slagboom.

‘Niet permanent’
De bedrijven aan de haven voelden zich overrompeld door het nieuws van de gemeente. ‘Ook omdat in een rondgaand hoogwater verhuisplan een criterium ontbrak voor een terugkeer naar de Rijnkade’, zegt Floris Rhemrev van Farmusol voor Omroep Gelderland. Verschillende bedrijven vreesden volgens hem dat de verhuizing permanent zou zijn. De gemeente Arnhem bestrijdt dit. ‘Zodra het hoge water weer tot onder de Nieuwe Kade is gezakt, volgt een inspectie en kunnen de schepen 24 uur later weer terugverhuizen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal gereed

FORT PANNERDEN Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag 15 november met een kanonschot op Fort Pannerden de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal officieel opgeleverd. Met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers kan het rivierwater bij hogere waterstanden beter doorstromen.

Het Pannerdensch Kanaal is nauw verbonden met de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798, een periode waarin Nederland werd geteisterd door rampzalige overstromingen. Miljoenen liters water stromen via de Boven-Rijn Nederland binnen.

Bij het dorp Pannerden splitst de Boven-Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Maar dit splitsingspunt (Pannerdensche Kop) werd zo breed, dat veel te veel water in het Pannerdensch Kanaal stroomde en de dijken braken. Het water moest daarom beheerst worden verdeeld over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Splitsing
Ingenieur Christiaan Brunings heeft het splitsingspunt zo ontworpen, dat 2/3 van het water uit de Boven-Rijn naar de Waal stroomde en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Die verdeling is nu nagenoeg hetzelfde als in 1798 en essentieel voor de hoogwaterveiligheid.

Om de vaste verdeling ook in de toekomst te handhaven, bouwde Rijkswaterstaat in 2014 een nieuw regelwerk bij Pannerden. Het regelwerk is instelbaar, zodat het bij hoogwater de afvoerverdeling van het water tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal kan sturen.

Krib- en oeververlaging
Kribben, de stenen dwarsliggers in de rivier, zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en dat water, ijs, grind en zand goed worden afgevoerd. Bij hoogwater belemmeren de kribben de doorstroming. Nu de 35 kribben en 5 oevers tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute zijn verlaagd, kan het rivierwater in het Pannerdensch Kanaal bij hoge waterstanden beter doorstromen. Hierdoor daalt de waterstand in de Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 cm en neemt de kans op overstromingen af.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Refit Alliantie wil vergroening binnenvaart versnellen

ROTTERDAM Een groene toekomst voor de binnenvaart, met een gezond verdienmodel. Dat is het doel van de Refit Alliantie, waarvoor op Europort 2023 het startsein is gegeven. De provincie Zuid-Holland is mede-initiatiefnemer van de alliantie.

De Refit Alliantie is een onafhankelijk organisatie die de krachten van het ecosysteem bundelt en versterkt. Scheepswerven, toeleveranciers, financiers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en binnenvaartondernemers werken samen om de verduurzaming en vergroening van binnenvaartschepen te versnellen.

‘Uniek platform’
Voor Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, is ‘de noodzaak van vergroening duidelijk’. ‘Maar voor de binnenvaartsector is het een lastige opgave omdat er veel partijen zijn. Versnippering ligt daardoor op de loer. Door met de Refit Alliantie onderwijs, techniek en financiën bij elkaar te brengen, ontstaat er voor de binnenvaartsector een uniek platform. Samen werken we aan standaardisatie en modularisatie, waardoor schippers kosten besparen en sneller kunnen vergroenen.’

Open netwerk
Partijen die deelnemen aan de alliantie werken mee aan open-innovatie, waarbij kennis gedeeld wordt, innovatieve proefprojecten versneld worden uitgevoerd en huidig en toekomstig verduurzamingstalent de kans krijgt zich te ontwikkelen. ‘We verzamelen de prioriteiten uit de sector en brengen bestaande kennis en kunde samen om deze gezamenlijk verder te brengen. We kijken daarbij naar mogelijkheden van verduurzaming die schaalbaar en betaalbaar zijn. Met als doel om zoveel mogelijk van de 5000 bestaande binnenvaartschepen zo efficiënt mogelijk om te bouwen op een door de sector zelf ontwikkelde wijze.’

Deelnemen
Alle partijen die actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de Refit Alliantie. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden door een mail te sturen naar info@refitalliantiebinnenvaart.nl. Kijk voor meer informatie op refitalliantiebinnenvaart.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Martin Wijnen nieuwe directeur-generaal Rijkswaterstaat

DEN HAAG Martin Wijnen wordt de nieuwe directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Luitenant-generaal Martin Wijnen is sinds augustus 2019 Commandant Landstrijdkrachten bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Eerder leidde hij verschillende grote militaire eenheden en vervulde hij staffuncties op topmanagementniveau op het ministerie van Defensie. Ook was hij programmamanager bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als officier van de Genie volgde Martin Wijnen de officiersopleiding Grond-, weg- en waterbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij bekleedde daarna diverse operationele en leidinggevende functies binnen het vakgebied van mobiliteit, constructie en weg- en waterbouw.

‘Genoeg uitdagingen’
Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat en de andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Voor mij komen de vakinhoudelijkheid van de civiele techniek, mijn bestuurlijke ervaring en kennis van zaken om grote uitvoeringsorganisaties te leiden samen in deze prachtige functie. Ik vind het een enorme eer om me te mogen inzetten voor de opgaves van Rijkswaterstaat’, geeft Martin in een eerste reactie mee. ‘Ik realiseer me dat er genoeg uitdagingen in het verschiet liggen en verheug me erop om deze aan te gaan, samen met al die betrokken vakmensen van Rijkswaterstaat en in verbinding met de omgeving voor wie én met wie we werken.’

Welkom
Waarnemend directeur-generaal Patricia Zorko heet Martin van harte welkom bij ‘deze prachtige organisatie’. ‘Samen met onze 10.000 gedreven en deskundige medewerkers geven we Nederland vorm voor de toekomst. Met zijn ervaring gaat Martin hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Ik verheug me op zijn komst en kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.