UWV opent noodloket voor aanvragen NOW

DEN HAAG Het UWV heeft vandaag het noodloket voor het aanvragen van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geopend. Werkgevers kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor de nieuwe regeling vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Als u na het lezen van de informatie hieronder nog vragen heeft over de NOW, dan kunt u op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Wij zijn op 6 en 7 april langer voor u open. UWV Telefoon NOW is dan van 8:00 tot 19:00 bereikbaar via 088 – 898 20 04. Houd uw loonheffingennummer bij de hand.

Meer informatie over de NOW regeling is te vinden op de website van het UWV.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

NMT vraagt extra steun voor maritieme maakindustrie

ROTTERDAM De Corona-crisis raakt de Nederlandse maritieme maakindustrie hard en langdurig. Er is sprake van acute vraaguitval door het annuleren, vertragen en niet tekenen van orders. Ook ontstaan er liquiditeitsproblemen. Naast de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid zijn er extra maatregelen nodig voor onze sector. NMT vraagt de Nederlandse overheid om oplossingen voor de vijf meest acute problemen.

‘De sector ondervindt grote gevolgen door de coronacrisis. Orders worden geannuleerd en contracten niet ondertekend, zowel in Nederland als in het voor onze export zo belangrijke buitenland’, stelt Sander den Heijer van NMT. ‘Wij verwachten dat de gevolgen hiervan tenminste twee jaar effect zullen hebben. Dat komt omdat onze industrie een ketenindustrie is die bovendien na-ijlt op fluctuaties van de economie. Daarnaast hebben verstoringen in andere landen ook effecten in ons land vanwege de hoge mate van internationalisering.
’

NMT roept de overheid op om snel een vijftal maatregelen te nemen:
1. Gunstiger voorwaarden voor financiering van werkkapitaal, waardoor scheepswerven en toeleveranciers worden geholpen bij financieringsrisico’s van productiekosten.
2. Versnellen van de programma’s voor vlootvernieuwing van Rijkswaterstaat en Defensie. Op deze manier krijgt de overheid eerder beschikking over de al geplande schepen en kost het geen steungeld.
3. Verlengen van de overgangstermijn voor de inbouw van zgn. CCR2 motoren in binnenvaartschepen vanwege vertraging in de oplevering van binnenvaartcasco’s.
4. Ondersteunen van een coulanceregeling voor binnenkort inwerking tredende wet- en regelgeving voor nieuwbouw zeeschepen, zoals die door NMT wordt ingediend bij de International Maritime Organization (IMO).
5. Steun bij repatriëring van werknemers en actieve medewerking voor het terughalen van buitenlandse vaklieden wanneer de productie weer wordt opgestart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overheid versoepelt uitstel betaling belasting

DEN HAAG De overheid versoepelt de uitstel van betaling van betalingen voor ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis. De uitstelaanvraag wordt verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt de ondernemer in met zijn eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD gebruik maken van het formulier.
De ondernemer hoeft maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Meer belastingen
Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.
Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Energiebelasting
Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Dit betekent dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening kan brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik.
De energieleveranciers zullen deze week voorbereidingen treffen, zodat het merendeel dit vanaf volgende week kan uitvoeren. Voor kleine energieleveranciers zal dit wegens de uitvoering lastig zijn.

Langer uitstel
Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al drie maanden betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor ondernemers nog te kort. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. We willen dit zo eenvoudig mogelijk maken. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Deblokkeren g-rekening
Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.

Meer informatie over aanvragen van bijzonder uitstel van betaling leest u op www.belastingdienst.nl/coronavirus.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

NOW-regeling klaar, loketten 6 april open

DEN HAAG Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Het kabinet wil het hiermee mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf.

Omzetverlies
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen met de NOW-regeling vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven. Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Met de NOW ondersteunen we werkgevers die ook in deze moeilijke periode vasthouden aan hun werknemers, ook diegenen zonder vast contract.’

Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Tien miljard
Het kabinet neemt de uitzonderlijke stap tot loontegemoetkoming om snel grote aantallen bedrijven en hun medewerkers de crisis door te helpen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de extra uitgave van tien miljard euro voor deze regeling. En UWV zet zich tot het uiterste in om werkgevers snel te kunnen helpen. Maar de grote verschillen tussen bedrijven, de urgentie, de uitvoerbaarheid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij deze noodmaatregel weinig ruimte is voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Sommige bedrijven zullen daarom minder goed of niet bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis van een gemiddelde jaaromzet nadelig vinden.

Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden. Het kabinet heeft veel waardering voor het werk dat UWV in korte tijd verzet.

Tozo
Afgelopen vrijdag zijn de voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CPB: ‘Recessie is zeker’

DEN HAAG Nederland belandt vanwege het coronavirus dit jaar zeker in een recessie. Het bbp krimpt volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2020 met 1,2% tot 7,7%.

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.


Werkgelegenheid

De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021. Hasekamp: ‘Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.’

Door de noodmaatregelen om de economie te steunen verslechteren de overheidsfinanciën in alle scenario’s fors. De overheidsschuld komt niet direct in de gevarenzone, in het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6% bbp, op ruime afstand van niveaus die in de literatuur als risicovol worden aangemerkt.

Gezondheidscrisis
Pieter Hasekamp, directeur CPB: ‘Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie. Tegelijkertijd is nog veel onzeker. We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond. Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vervoerde in 2019 minder droge bulk

DEN HAAG De binnenvaart vervoerde vorig jaar 6,1% minder droge bulk. Het vervoer van natte bulkgoederen, zoals chemische en aardolieproducten, nam met 10,8% toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

In 2019 daalde het binnenlands vervoer door binnenvaartschepen in vergelijking met een jaar eerder met 1,6%, naar 120 miljoen ton. Het internationaal vervoer steeg met 1,4% tot 241 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (+5%). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2%.

Minder naar Duitsland
De daling in het internationale vervoer door de binnenvaart vanuit Nederland kwam vooral doordat er minder goederen naar Duitsland werden vervoerd. In 2019 daalde dit met 4,9%, naar 71 miljoen ton. Er gingen vooral minder kolen (9,5%) en metaalertsen (9,7%), per binnenvaartschip naar Duitsland. De hoeveelheid kolen die per binnenvaartschip naar Duitsland wordt vervoerd neemt al jaren af. De afgelopen jaren heeft Duitsland meerdere kolencentrales gesloten, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton aan kolen naar Duitsland verscheept, in 2019 is dit gedaald naar iets meer dan 19 miljoen ton. Ondanks deze daling vormt het vervoer van kolen en metaalertsen met 60% van alle goederen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland.

Containers en natte bulk
Het vervoerd gewicht van goederen in containers steeg in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3,2%. De grootste groei in de binnenvaart werd gerealiseerd in het vervoer van natte bulk, dit steeg vorig jaar met 10,8% naar bijna 123 miljoen ton.

In 2019 vervoerden binnenvaartschepen 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, bijna 28% van alle goederen die door de binnenvaart werden vervoerd. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85% per binnenvaartschip. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine en diesel, zijn met een aandeel van 73% de meest vervoerde gevaarlijke stoffen in de binnenvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Easyfairs verplaatst Maritime Industry naar 13, 14 en 15 oktober

GORINCHEM De vakbeurs Maritime Industry die gepland stond op 12, 13 en 14 mei in Evenementenhal Gorinchem wordt verplaatst naar 13, 14 en 15 oktober 2020. Dit vanwege het coronavirus. De beperkingen en extra maatregelen die de Nederlandse overheid nu oplegt betekent dat evenementen die gepland stonden tot 1 juni worden afgelast.

Beursorganisator Easyfairs was al geruime tijd bezig de mogelijkheden om Maritime Industry te verplaatsen in kaart te brengen. ‘Gezien de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van het coronavirus dat buiten de macht van Easyfairs valt, is het onmogelijk geworden om Maritime Industry door te laten gaan’, zegt Bianca van Grinsven, Head of Event Maritime Industry van beursorganisator Easyfairs. ‘Hierbij staan de gezondheid en veiligheid van onze exposanten, bezoekers en medewerkers voorop.’

‘Niet verantwoord’
Easyfairs volgt vanzelfsprekend de maatregelen vanuit de Nederlandse overheid op en dat betekent dat Maritime Industry van mei naar oktober verschuift. Deze nieuwe datum is zorgvuldig bepaald in goed overleg met exposanten en partners. ‘Wij steunen de maatregelen van de overheid, want het is op dit moment maatschappelijk niet verantwoord om de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus te negeren. Bovendien valt de maritieme sector in de lijst met cruciale beroepsgroepen en vitale processen van de Rijksoverheid. Daarom moeten we met hen extra voorzichtig zijn en beschermen waar dat kan. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. We keken er samen met onze exposanten, partners en bezoekers enorm naar uit, maar dit is de enige juiste beslissing. Ondanks dat de huidige situatie buiten de macht van Easyfairs valt, hebben wij het vertrouwen in een waardevolle en succesvolle editie dit najaar.’

Extra beursvloer
De locatie voor zestiende editie van Maritime Industry op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 oktober 2020 blijft Evenementenhal Gorinchem, ook de openingstijden en de plattegrond van de vakbeurs blijven ongewijzigd. Dat betekent dat Maritime Industry ook op deze nieuwe data te bezoeken is van 13.00 tot 21.00 uur. Het wordt de eerste editie van Maritime Industry waarbij de volledig vernieuwde bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem wordt ingezet; hierdoor ontstaat 5.800 vierkante meter aan extra beursvloer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dag van de Binnenvaart uitgesteld

ROTTERDAM De organisatie van de Dag van de Binnenvaart heeft de promotiedag voor de binnenvaart in verband met de coronacrisis uitgesteld.

Op 6 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur zou het publiek op verschillende plekken in Nederland kunnen zien, voelen, ruiken en ervaren wat er allemaal gebeurt op en rondom het water. De Dag van de Binnenvaart werd in 2019 door diverse partijen uit de binnenvaartsector voor het eerst georganiseerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Coulance bij betalen pensioenpremies

DEN HAAG Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.

Maatwerk
Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:
• Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
• De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers – binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd.
• Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Snel ingaan
De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze nog te effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Contact opnemen
Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur. (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Ondernemers kunnen uitstel waterschapsbelasting krijgen

DEN HAAG Ondernemers die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, kunnen uitstel krijgen. Dat hebben de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag bekendgemaakt.

Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

Gewillig oor
Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland spreekt met iedereen om te kijken ‘wat we met elkaar kunnen doen om ondernemers een steuntje in de rug te geven nu het geld veel ondernemingen hard uitloopt, terwijl er niks binnenkomt’. ‘Elke euro telt nu in de crisis. Bij de waterschappen vonden we net als eerder bij banken en de pensioenfondsen een gewillig oor. Veel dank daarvoor en vooral ook voor de snelheid waarmee we deze afspraken hebben kunnen maken.’

Verdienen steun
Rogier van der Sande vindt als voorzitter van de Unie van Waterschappen dat ondernemers steun verdienen in deze moeilijke tijd. ‘Naast uitstel van betaling van waterschapsbelasting en het sneller betalen van rekeningen, is misschien wel het belangrijkste dat al het werk zoveel mogelijk doorgaat. Waterschappen voelen zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de grond- weg- en waterbouwsector die eerder al hard is geraakt door maatregelen rond PFAS en stikstof. Wij zetten alles op alles om het werk door te laten gaan. Hierbij moet de gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen natuurlijk altijd voorop staan, maar tot nu toe lukt het waterschappen goed om het werk te continueren.’

De meest voorkomende maatregelen van de waterschappen zijn:

  • Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling. Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling en hoeven de aanslag voorlopig dus niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden vanaf nu.
  • Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar dat kan in een langere periode.
  • Veel waterschappen betalen facturen sneller, ruim voor de vervaldatum.
  • Daarnaast vindt al het beheer en onderhoud, de uitvoering van projecten en de voorbereiding van nieuwe projecten zoveel als mogelijk doorgang.

Ondernemers kunnen het uitstel aanvragen bij hun waterschap. (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.