Alle berichten van Erik van Huizen

Modal Shift komt maar niet van de grond

Modal shift kom in Nederland maar niet van de grond. Het aandeel van de binnenvaart in de vervoersprestatie daalde zelfs de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de Subsectorprognose Transport en Logistiek 2024-2025 van ABN-AMRO.

Om bedrijven in Nederland te stimuleren meer gebruik te maken van de binnenvaart of het spoor heeft het kabinet Rutte IV per 2023 de Model Shift-subsidieregeling ingevoerd. Per verplaatste container op een binnenvaartschip of goederentrein ontvangen ondernemers een bedrag van maximaal 20 euro. Ondanks deze maatregel blijkt uit cijfers van Europees bureau voor statistiek Eurostat dat de Modal Shift in Nederland nauwelijks vaart maakt. De oplossing ligt bij de manier waarop gehandeld en gedacht wordt in de transportsector.

Een veelgebruikte maatstaf voor vervoerde goederen is de vervoersprestatie. Vervoersprestatie geeft inzicht in de hoeveelheid vracht die wordt vervoerd over een afstand, uitgedrukt in miljoen tonkilometer. Volgens Eurostat is het aandeel vervoersprestatie van het wegvoer in Nederland in de periode 2012-2021 toegenomen, van 46,8 naar 51,7 procent, een stijging van 4,9 procentpunt. Het aandeel van de binnenvaart daalde in dezelfde periode van 47,1 naar 41,9 procent, een daling van 5,2 procentpunt. Spoorvervoer is over de jaren redelijk stabiel gebleven met een geringe stijging van 0,3 procentpunt.

Mogelijke verklaringen
De ingezette daling van het binnenvaart-aandeel komt volgens ABN-AMRO mogelijk door personeelstekorten. De traditionele overdracht van het beroep schipper van vader op zoon is al een ruime tijd niet meer het geval. Langdurig op het water werken en eventueel wonen op een boot is niet meer aantrekkelijk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken momenteel circa 19.000 mensen in de binnenvaart. Om de Europese doelstelling van een toename van 25 procent goederenvolume voor de binnenvaart tegen 2030 te behalen, zijn volgens berekeningen van Wereld van de Binnenvaart tot 2030 maar liefst 20.000 nieuwe mensen nodig.

Verder geven bedrijven nog steeds de voorkeur aan een rechtstreekste verbinding via de weg. Goederen die per binnenvaartschip worden vervoerd, moeten bijvoorbeeld uiteindelijk over de weg vanaf de binnenlandse terminals naar hun eindbestemming worden gebracht. Dit vereist een intensieve planning. Daarnaast twijfelen bedrijven of ze genoeg lading hebben om winstgevend gebruik te maken van de binnenvaart. Een directe wegconnectie levert bedrijven uiteindelijk minder kopzorgen.

Ook is ten opzichte van 2016 het oponthoud in de binnenvaart ruim verviervoudigd. De oorzaak daarvan is het achterstallig onderhoud van de infrastructuur. Volgens Rijkswaterstaat zijn de meeste bruggen in de jaren 60 en 70 gebouwd. Tal van sluizen en bruggen naderen het einde van hun technische levensduur, met als gevolg belemmering en vertraging. Dit neemt tijd in beslag en kost geld.

Klimaatverandering
Daarnaast beïnvloedt klimaatverandering de waterstanden van de rivieren. Langere periodes van laag- en hoogwaterstand wisselen elkaar af, zoals toegelicht in onze eerdere analyse. Zo is in de afgelopen jaren de binnenvaart ernstig beperkt door perioden van droogte. In tijden van droogte neemt de vaardiepte af, waardoor binnenvaartschepen minder lading kunnen vervoeren. Ook hoogwater levert problemen op. Schepen met hoge ladingen worden gehinderd bij het passeren van vaste bruggen. Om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren bij hoog- of laagwater is meer varen of omvaren noodzakelijk. Er wordt geëxperimenteerd met de inzet van kleinere boten of boten met minder diepgang, zogenoemde laagwaterschepen.

Ook is door de uitfasering van kolencentrales in Duitsland een daling te zien in de vervoerde droge bulk, vooral ijzererts en kolen. Het grootste aandeel van de totaal vervoerde goederen van de binnenvaart is droge bulk. Volgens de binnenvaartcijfers van het CBS is de vervoersprestatie van droge bulk in de periode 2012-2023 afgenomen van 27.396 naar 21.984 miljoen tonkilometer.

Containers
Om vast te stellen of er een verschuiving van de weg naar het water plaatsvindt, is het beter om te kijken naar de vervoerprestatie van containers. Droge bulk is namelijk zwaar en wordt voornamelijk via de binnenvaart binnenlands vervoerd, in plaats van over de weg. In de periode 2012-2023 is de vervoersprestatie van containervervoer gedaald van 5.490 naar 5290 miljoen ton. Het jaar 2023 wijkt echter flink af door de forse afname van de internationale handel, waar ook het wegvervoer last van heeft gehad. Indien we 2023 buiten beschouwing laten, zien we een stijging van 5.490 naar 6.156 miljoen tonkilometer. Het lijkt erop dat betreft de containers wel een kleine verschuiving van modaliteit plaatsvindt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Novio Nautic verhuist van Nijmegen naar Druten

DRUTEN Novio Nautic is verhuisd van Oude Haven 47 in Nijmegen naar Energieweg 6-001 in Druten. Het nieuwe kantoor bevindt zich op een centrale plek in de Druten, om de hoek bij scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem en binnen een halfuur bij sluis Weurt en overnachtingshaven IJzendoorn.

Novio Nautic is gespecialiseerd in maritieme navigatie- en elektronica apparatuur specifiek voor de binnenvaartmarkt. Novio Nautic biedt oplossingen op het gebied van navigatie, communicatie, AIS-, GPS- en satelliet TV-systemen. Het bedrijf levert, installeert en onderhoudt deze elektronische apparatuur. Een uitgebreide range van hoogwaardige producten van bekende merken geeft de mogelijkheid klantspecifieke combinaties van diverse merken te realiseren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Maritime Industry, het bruisende hart van de binnenvaart

Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 mei is Evenementenhal Gorinchem tijdens de beurs Maritime Industry weer het bruisende hart van de binnenvaart. Professionals uit de sector komen dan samen tijdens dit jaarlijkse evenement. ook Aqualink-leden geven acte de présence.

Maritime Industry is dé plek voor iedereen die de binnenvaart een warm hart toedraagt. Hier worden nieuwe contacten gelegd, oude bekenden opgezocht en waardevolle kennis gedeeld. Ook krijgt de bezoeker de kans om de allernieuwste diensten en producten te ontdekken die de binnenvaartsector verder verbeteren.

De organisatie komt dit jaar op de beurs met drie themadagen. Op de eerste dag staat het delen van kennis centraal, de tweede dag is gereserveerd voor het Career Event. Op de laatste dag wordt de focus verlegd naar het goede doel met Mercy Ships als middelpunt.

Innovatieplein
Tijdens alle beursdagen van Maritime Industry worden op het Innovatieplein op Next Level baanbrekende technologieën en innovaties die actueel zijn in de maritieme branche gepresenteerd. Exposanten laten hier hun nieuwste producten en oplossingen zien die de efficiëntie verbeteren, de veiligheid vergroten en bijdragen aan een duurzame toekomst voor de sector. Met het Innovatieplein wil de organisatie zowel exposanten als bezoekers de mogelijkheid bieden om nieuwe ervaringen op te doen en zich te laten inspireren door de toekomst van de scheepvaart.

Aqualink
Aqualink is op de komende editie van de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem opnieuw prominent aanwezig. Zo’n vijftien leden presenteren zich op de beurs.
Met een eigen bar en twee pleintjes verwelkomt een groot deel van de aangesloten bedrijven van Aqualink de bezoekers van de beurs. Enkele bedrijven staan verspreid over de beurs. Ook daar zijn bezoekers vanzelfsprekend van harte welkom.

Maritime Industry vindt plaats op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 mei 2024 in Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem. De beurs is geopend van 13.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie: maritime-industry.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Geleidelijk ontgassingsverbod vanaf oktober 2024

Zwitserland heeft de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) geratificeerd. De neerlegging van de ratificatieoorkonde, de zesde en laatste, is een belangrijke mijlpaal om het milieu nog beter te beschermen en de lucht schoon te houden.

De nieuwe regelgeving, die procedures bevat om de genoemde gasvormige restanten in te zamelen en te verwerken, is nu in alle zes verdragsluitende staten van het CDNI aangenomen en geratificeerd.
De wijziging zal van kracht worden op 1 oktober 2024. Deze wijziging maakt het mogelijk het ventileren naar de buitenlucht van binnenvaartschepen in het toepassingsgebied van het CDNI te verbieden. Het gaat hierbij om het ventileren van de tanks naar de buitenlucht waarbij schadelijke stoffen uit de scheepstanks vrijkomen in de atmosfeer.

Dit verbod op het ventileren naar de buitenlucht zal geleidelijk worden ingevoerd, zodat de hiervoor vereiste infrastructuur kan worden gebouwd en er logistieke oplossingen kunnen worden ingevoerd. In de eerste fase, die in werking treedt op 1 oktober 2024, gaat het verbod op ventileren naar de buitenlucht gelden voor de meest schadelijke stoffen (benzeen, benzine, aardoliedistillaten en mengsels met meer dan 10% ethanol). In de tweede en derde fase wordt het verbod uitgebreid tot andere stoffen.

Meer informatie over de nieuwe bepalingen met betrekking tot de ontgassingen/ventilatie naar de buitenlucht is hier te vinden.  (Foto Secretariaat van het CDNI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vervoerde 5,2% minder goederen

De binnenvaart vervoerde vorig jaar ruim 327 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is 5,2 procent minder dan een jaar eerder. Er werd vooral minder steenkool vervoerd. Daarnaast is er ook een relatief sterke daling van het containervervoer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

Het vervoerd gewicht van containers nam in 2023 af met 13,1 procent. Daarmee is de daling nog groter dan vorig jaar (9,8 procent). Het vervoerd gewicht van bulkgoederen nam met 4 procent af tot 288 miljoen ton. De grootste daling was hier bij de droge bulkgoederen, met 7 procent. Het vervoerd gewicht van natte bulkgoederen (zoals geraffineerde aardolieproducten) nam juist iets toe tot 119 miljoen ton, een toename van 0,6 procent.

Afvoer goederen
De afvoer van goederen naar het buitenland is met 9,7 procent afgenomen tot 113 miljoen ton. Vooral de afvoer van containers en droge bulk namen sterk af, respectievelijk met 14,6 procent en 16,2 procent. Ook het binnenlands vervoer (met 4,2 procent) en de doorvoer (met 2,2 procent) namen af. Voor beide goederenstromen was de grootste daling procentueel gezien bij het containervervoer. De aanvoer daalde met 0,2 procent ten opzichte van 2022. Het containervervoer daalde hier sterk met 21,9 procent, terwijl de aanvoer van met name natte bulkgoederen juist steeg met 4 procent. Dit betreft vooral de aanvoer van geraffineerde aardolieproducten.

Vervoer steenkool
Na een stijging in 2021 en 2022, is het vervoer van steenkool weer verder afgenomen (met 34,0 procent). De daling was voornamelijk zichtbaar bij de afvoer naar Duitsland. In 2023 werd 76 procent van het totale vervoerde steenkoolgewicht gelost in Duitsland. Het vervoer van chemische producten nam eveneens af, met 6,1 procent tot 55,8 miljoen ton. Dit betreft vooral het binnenlands vervoer. Het vervoer van geraffineerde aardolieproducten zoals benzine en diesel is in 2023 juist weer toegenomen (met 5,3 procent). Ook was er een lichte stijging bij metaalertsen en andere delfstoffen, namelijk 1,8 procent.

België
In 2023 werd ruim 58 miljoen ton aan goederen vervoerd naar Duitsland. Hiermee is Duitsland nog altijd de belangrijkste bestemming voor binnenvaartschepen. Door de daling in het vervoer van steenkool en ijzererts is het aandeel van Duitsland echter gedaald, van 60,7 procent van de afvoer per binnenvaart in 2012 naar 51,7 procent in 2023.

Het vervoerd gewicht naar België is de afgelopen 11 jaar juist toegenomen, vooral van chemische producten en geraffineerde aardolieproducten. Het aandeel van België in 2023 bedraagt 44,6 procent van de afvoer.

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar bij de aanvoer. Het aandeel vanuit België neemt toe (naar 54,7 procent), terwijl het aandeel vanuit Duitsland juist afneemt (naar 39,4 procent). Bij de aanvoer neemt vooral het vervoerde gewicht van chemische producten vanuit België toe.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aqualink ageert tegen zero emissiezones

Aqualink heeft onlangs gereageerd op de beslissing van de gemeente Nijmegen voor het instellen van zero-emissiezones. Aqualink wil dat de watergebonden locaties, waaronder de Waalkade in Nijmegen, bereikbaar blijven voor bedrijven. Inmiddels kreeg voorzitter Wilie Verberck opheldering van zero-emissie adviseur Tim Wille van de gemeente.

De gemeente Nijmegen krijgt vanaf 2025 drie zero-emissiezones, namelijk de Binnenstad, Heijendaal en Hof van Holland. De ZE-zones gelden voor alle vracht- en bestelwagens die niet op waterstof of elektriciteit rijden. Belangrijk voor de binnenvaart en binnenvaart gerelateerde bedrijven is dat ook de Waalkade onder de ZE-zones valt. Zo meren aan de Waalkade riviercruiseschepen af die bevoorraad moeten worden. Hetzelfde geldt voor binnenvaartschepen die moeten worden bevoorraad, of waaraan gewerkt moet worden.
In Arnhem geldt de beperking alleen voor de Rijnkade, naar verwachting niet voor de haven.

‘Werk kunnen blijven doen’
Verberck maakte de gemeente nogmaals het belang van de bedrijven. ‘Onze bedrijven vertegenwoordigen een economische waarde van jaarlijks ruim 220 miljoen euro, groter nog dan de scheepvaart zelf doet aan overslag enz. De rechtstreekse werkgelegenheid bij onze leden is 1.050 FTE en indirect ligt dit aantal rond de 4.000.’

Volgens Verberck zijn de investeringen voor de bedrijven om elektrisch te gaan Rijden nog te groot. Ook zijn er praktische problemen. Onze bedrijven hebben servicemateriaal op de weg rijden die West-Europa als werkgebied hebben. De actieradius maakt het nog onmogelijk om hele lange ritten elektrisch af te leggen en door netwerkcongestie problemen en dure halve oplossingen is het nog niet mogelijk over te schakelen naar een elektrische oplossing. Verder is er het probleem van alle touroperators die passagiers aan boordt brengen of ophalen, dit moet gewaarborgd blijven om de cruisevaart niet weg te jagen uit Nijmegen. De schepen die bemanningswisselingen maken of auto’s op en af willen zetten hebben vaak een probleem en zullen hierdoor boetes oplopen.’

Verder vindt de Aqualink voorzitter dat overgangsregelingen en ontheffingen eerst goed moeten zijn geregeld. ‘Aqualink is erg begaan met het verbeteren van de ligplaats en nautische infrastructuur in Oost-Nederland, deze maatregel past daar zeker niet in. Wij willen de relatief schone binnenscheepvaart niet wegjagen uit onze mooie stad. Maar zeker ook willen wij met onze bedrijven ons werk kunnen blijven doen.’

Dagontheffing
Uit het gesprek van Verberck met de zero-emissie adviseur van de gemeente blijkt dat de ZE-zones ingaan per 1 januari, maar dat er een overgangsregeling geldt voor euro 5 tot 1 jan 2027 en euro 6 tot 1 januari 2028, in 2030 zijn alle bestel- en vrachtauto’s die de zone in willen zero-emissie.
Wel kan er een dagontheffing op kenteken worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt per kenteken maximaal twaalf keer per kalenderjaar en per stad verleend. De dagontheffing is geldig voor een periode van dertig uur. Deze begint om 00.00 uur op de in de aanvraag aangegeven kalenderdag en eindigt om 06:00 uur op de volgende kalenderdag. De ontheffing kan tot en met dezelfde kalenderdag aangevraagd worden, ook als het voertuig eerder die kalenderdag in de nul-emissiezone is geweest.
Bij verkoop van het voertuig, vervreemding of overdracht van het kenteken naar een andere kentekenhouder blijft het aantal reeds verleende dagontheffingen in het betreffende kalenderjaar staan.
Het autosteiger voor de binnenschippers is geen probleem omdat het hierbij om personenauto’s gaat.

Meer informatie
Kentekencheck voor uw specifieke voertuig
Ontheffingsmogelijkheden

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Europa, sla handen ineen voor behoud industrie’

ROTTERDAM De CEO’s van de havenbedrijven van Antwerpen-Brugge, North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen), Duisburg en Rotterdam roepen de Europese regeringsleiders op een oplossing te vinden voor de verslechterende positie de onze Europese industrie.

De maakindustrie in de driehoek tussen de Vlaams-Nederlandse havens en het Duitse Ruhrgebied is verantwoordelijk voor een groot deel van Europese productie. ‘Het zijn echter óók de bedrijven die het mogelijk maken dat we in Europa elektronica, medicijnen en matrassen kunnen maken. Dat geldt evengoed voor windmolens, isolatiemateriaal en zonnecellen. De veelal internationale hoofdkantoren aarzelen nu of zij nog toekomst in Europa zien. Wij maken ons daarover grote zorgen; juist de industrie kan het verschil maken in het verduurzamen van onze samenleving.’

Verbonden
De havens willen daarom het voortouw nemen om het investeringsklimaat voor de industrie in Europa te verbeteren, zodat bedrijven hier willen investeren in verduurzaming. ‘Zo zijn de bedrijven in onze industriedriehoek letterlijk met elkaar verbonden, met een netwerk van buisleidingen. Zij werken samen, leveren grondstoffen aan elkaar en delen kennis. Als havens en industriële clusters passen we die ondergrondse infrastructuur aan op de grondstoffen en energie van morgen, zoals waterstof, zodat ook een duurzame industrie op dezelfde manier efficiënt kan blijven samenwerken. Dat betekent: samen plannen maken en investeren. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we soms nog vaker én beter doen.’

‘Als huisbazen van grote industriële complexen willen we meer werken vanuit één gedeelde visie. De ruimte in havens is al schaars en duurzamere, bijvoorbeeld circulaire, productie vraagt om meer ruimte en soms (tijdelijk) om extra milieubelasting. We willen daarom samen onderzoeken welke activiteiten we in Europa echt nodig hebben. Waar is die ruimte beschikbaar, fysiek en de regels? Hoe zien onze havens en industrie er in 2050 uit, als deze klimaatneutraal zijn?’

Gezamenlijk antwoord
Een gezamenlijk antwoord geven op die vragen lukt volgens de CEO’s alleen als ook onze overheden met een internationale blik naar de industrie kijken. ‘We vragen van de Europese regeringsleiders dat zij, net als wij, naast de industrie gaan staan. De energie-intensieve bedrijven kampen in Europa met veel hogere kosten dan in andere delen van de wereld, met bovendien complexere wet- en regelgeving. Daarnaast speelt mee dat de Verenigde Staten met de Inflation Reduction Act het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om dáár te investeren in de noodzakelijke vernieuwing.’

‘Als overheden daar niks tegenoverstellen, blijven investeringen in verduurzaming in Europa uit en verplaatst de industrie zich naar buiten Europa. Bestaande fabrieken hier worden dan zo lang mogelijk in bedrijf gehouden, terwijl ze verouderen en uiteindelijk worden stilgelegd. Dat betekent meer import van buiten Europa, met negatieve gevolgen voor het klimaat, onze strategische autonomie en welvaart.’

Kans krijgen
De CEO’s hopen dat de industrie de kans krijgt om die transitie in Europa te maken. ‘Zij vormt een cruciale poot onder onze havens, naast logistiek en de energiesector. Hiermee is ruim € 63 miljard aan toegevoegde waarde en ruim een half miljoen banen gemoeid. Bovendien maakt zij materialen die ook in de toekomst hard nodig zijn. Daarom is het belangrijk dat Europese regeringsleiders beleid voor klimaat en industrie laten samengaan, zoals onlangs door het Europese bedrijfsleven werd benadrukt in de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Laten we gezonde concurrentie behouden én onze samenwerking aan de energietransitie versterken.’

Boudewijn Siemons is CEO van Havenbedrijf Rotterdam, Daan Schalck is CEO van North Sea Port, Jacques Vandermeiren is CEO van Port of Antwerp-Bruges en Markus Bangen is CEO van Duisburger Hafen AG. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Refit Alliantie onderzoekt elektrificatie binnenvaart

NIJMEGEN De Refit Alliantie gaat onderzoeken welke relevante psychologische factoren voor schippers belangrijk zijn in de keuze tot verduurzaming, en dan met name de elektrificatie van de binnenvaart.

Mirte Nederlof voert het onderzoek uit voor haar master scriptie binnen de master gedragsverandering aan de Radboud Universiteit. Dit is onderdeel van haar afstudeerstage bij de Provincie Zuid-Holland en dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Refit Alliantie. Sven van As van de Radboud Universiteit begeleidt het onderzoek.

Schippers die meedoen aan het onderzoek krijgen vragen gesteld over verschillende aspecten in de vorm van stellingen. Voor elke stelling kunt u aangeven hoe erg u het eens of oneens bent met de stelling. Er worden vragen gesteld over uw huidige vaarmethodes en schip en over verschillende psychologische concepten. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Leden Aqualink prominent aanwezig op Maritime Industry

NIJMEGEN Aqualink is op de komende editie van de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem opnieuw prominent aanwezig. Zo’n vijftien leden presenteren zich op de beurs welke eind mei wordt gehouden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Aqualink behartigt de belangen van bedrijven die een leverancier-klantrelatie hebben met de (binnen)scheepvaart. Jaarlijks nemen de aangesloten bedrijven deel aan verschillende netwerk-activiteiten met als doel de scheepvaartbranche in Oost-Nederland te versterken.

Bedrijven
Met een eigen bar en twee pleintjes verwelkomt een groot deel van de aangesloten bedrijven van Aqualink de bezoekers van de beurs. Enkele bedrijven staan verspreid over de beurs. Ook daar zijn bezoekers vanzelfsprekend van harte welkom.

De deelnemende Aqualink-leden van dit jaar zijn:

Maritime Industry vindt plaats op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 mei 2024 in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is geopend van 13.00 tot 21.00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Digitale verbinding zeehavens en Rijnhavens

ROTTERDAM Port-community-systemen Portbase en RPIS zijn een samenwerking bgonnen om de gegevensstroom tussen de Nederlandse zeehavens en de binnenhavens aan de Rijn te optimaliseren. Havenbedrijf Rotterdam, duisport en Port of Switzerland ondersteunen dit project als aandeelhouders en treden op als ambassadeurs.

Door de port-community-systemen van Portbase en RPIS (RiverPorts Planning and Information System) van RheinPorts aan elkaar te koppelen, kunnen de efficiëntie en transparantie in de logistieke ketens van de zeehavens tot in het achterland worden verbeterd. Met de start van de testfase is de eerste concrete implementatie van de intentieverklaring van de drie havens uit 2022 een feit.

Bedrijfsleven
De naadloze uitwisseling van gegevens maakt het volgens de initiatiefnemers mogelijk om import- en exportprocessen te optimaliseren, de planning te verbeteren en het delen van informatie met stakeholders te vereenvoudigen. ‘Dit helpt de complexiteit van de data uitwisseling in de logistieke keten te verminderen en biedt zo toegevoegde waarde aan rederijen, terminals, havenautoriteiten, verladers en andere betrokken partners.’
In het ontwikkelen van de digitale verbinding, speelt het logistieke bedrijfsleven een grote rol. Een belangrijke partner in de testfase is Danser Group. Zij ondersteunen de eerste stappen van het initiatief. Op basis van de ervaringen uit de testfase worden vervolgens verdere ‘use cases’ ontwikkeld.

Digitale corridor
Het uiteindelijke doel is om een digitale corridor te creëren. Dit zorgt voor een probleemloze en veilige gegevensuitwisseling, minder complexiteit en meer efficiëntie voor de binnenvaart en de havenautoriteiten. De initiatiefnemers willen dat het initiatief zo snel mogelijk voordelen oplevert voor de logistieke gemeenschap. Daarom wordt de testfase eind 2024 afgerond, zodat de eerste opschaling in 2025 kan plaatsvinden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.