Alle berichten van Erik van Huizen

Overslag haven Rotterdam daalt met bijna negen procent

ROTTERDAM De Rotterdamse haven heeft in de eerste maanden van dit jaar 322,3 miljoen ton goederen overgeslagen, dat is 8,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. De daling in de overslag van containers bleef beperkt.

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg in het derde kwartaal 103,4 miljoen ton. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

Te vroeg
CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam vindt het nog te vroeg om te concluderen dat ‘we economisch gezien uit het dal zijn’. ‘Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19. Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.’

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te geraken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen. Dit versnellen van investeringsprojecten voor duurzaam verdienvermogen, ook wel project Startmotor genoemd, kan duizenden structurele banen creëren, miljarden bijdragen aan het bruto binnenlands product en de CO2-uitstoot substantieel reduceren.

Minder kolen
Droog massagoed liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een daling zien van 18,6%. Binnen dit segment steeg de overslag van biomassa door meer gebruik in Nederlandse elektriciteitscentrales. Omdat er meer elektriciteit werd geproduceerd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Dalende staalproductie, vooral in Duitsland, veroorzaakte een daling in de overslag van ijzererts en cokeskolen. Agribulk groeide als gevolg van meer import.

De daling bij nat massagoed (-10,4%) in de eerste negen maanden van 2020 werd vooral veroorzaakt door minder gebruik van ruwe olie in de raffinaderijen die via Rotterdam hun ruwe olie transporteren. De zeer lage raffinagemarges van de laatste maanden waren daar vooral debet aan. Deze lage raffinagemarges werden veroorzaakt door de zeer lage prijzen voor de geraffineerde producten, vooral voor benzine en kerosine, waar in de afgelopen maanden nauwelijks nog vraag naar was in Europa door Covid-19. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een daling van de overslag van olieproducten omdat er minder handel was en producten in opslagtanks bleven liggen.

LNG liet de laatste maanden minder import zien door de hoge voorraden aan gas in Europa. Binnen het segment ‘Overig nat’ steeg de overslag van biobrandstoffen door de sterke positie die Rotterdam heeft in deze markt. De overslag van chemie daalde licht door minder aanvoer van basisgrondstoffen.

Containers
Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met 2,1% in tonnen en 4,7% in TEU. De daling werd veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot nu toe is in dit jaar de import vanuit Azië gedaald en is de export naar Azië juist gestegen. Vooral door meer export van vlees, chemische producten en hout en een verbeterde concurrentiepositie van Rotterdam op transhipment vanuit Scandinavië en Baltic naar China. Hierdoor hoeven er minder lege containers terug dan in het verleden toen er meer import was uit Azië en minder export naar Azië. Gezien het aantal diensten dat was uitgevallen en de ernst van de Covid-19 crisis, was de daling van de overslag van containers uiteindelijk zeer gering.

Roll on/roll off was gedurende de eerste drie kwartalen een van de hardst getroffen goederensoorten door minder transport van personen en lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Na een zeer zwak tweede kwartaal trad in een sterk herstel op in het derde kwartaal. Dit kwam mede omdat er in het derde kwartaal al voorraden werden aangelegd met het oog op het aflopen van de Brexit overgangstermijn op 31 december 2020. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CoVadem’s Smart Navigation binnenkort in Periskal en Tresco viewers

AMSTERDAM De Smart Navigation-module van CoVadem is binnenkort beschikbaar voor gebruikers van de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco Engineering. Inmiddels zijn de contracten hiervoor getekend. Daarmee komt real time-informatie over waterdiepte op de Waal en Rijn tussen Rotterdam en Bazel beschikbaar in de elektronische vaarkaart en heeft de schipper alles op één scherm. CoVadem breidt het vaargebied de komende jaren stapsgewijs uit.

CoVadem brengt die essentiële informatie in kaart door het ‘varend meetnet’ van meer dan 200 aangesloten schepen. En die informatie is actueel. Schippers ontvangen hiervoor dagelijks aan boord een update van de dieptedata, gebaseerd op de metingen van de schepen die voor hen uit varen. De verwerking in de Inland ECDIS-systemen gebeurt automatisch. In de toekomst komen meerdere updates per dag beschikbaar.

Uitvoerig getest
CoVadem, Periskal en Tresco hebben de afgelopen tijd de koppeling van Smart Navigation met de ECDIS-viewers op meerdere schepen in de praktijk getoetst. ‘Dit is aanvullende, essentiële informatie die eerst niet voorhanden was’, zegt Periskal-directeur Marc Persoons. ‘Diepte-informatie was in feite wel onderdeel van ECDIS, maar het was er nooit van gekomen dat de overheid actuele gegevens beschikbaar stelde. Dankzij de crowdsourcing door CoVadem is die actuele informatie er nu wel. Als schipper wil je tijdens het varen weten waar het echt diep en ondiep is. Niet alleen de theoretische vaargeul en hoe het zou moeten zijn.’

Directeur Jo Jacobs van Tresco spreekt van een innovatie. ‘Het is een verrijking van ons product, een belangrijke toevoeging en er is vraag naar. Dat horen we regelmatig van schippers. In één blik zie je tijdens het varen alle gewenste informatie.’

Smart Navigation is binnenkort voor alle scheepseigenaren beschikbaar als abonnement. Schepen die deelnemen aan de metende CoVadem-vloot krijgen korting. Kijk voor meer informatie en tarieven op www.covadem.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Forse daling overslag zeehavens eerste helft 2020

DEN HAAG De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in het eerste half jaar van 2020 met bijna 10 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De aanvoer van goederen daalde sterker dan de afvoer. De daling was sterker voor bulkgoederen, zoals aardolie en steenkool, dan voor goederen die in containers worden vervoerd. Dit meldt het CBS.

In de eerste helft van 2020 bedroeg de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens 281 miljoen ton. In de eerste twee kwartalen van 2019 werd nog 311 miljoen ton goederen gelost en geladen. De aanvoer (het lossen van goederen) – twee derde van de totale overslag – daalde met bijna 12 procent, terwijl de afvoer (laden van goederen) door zeeschepen naar het buitenland met 5 procent afnam. Zowel de aan- als afvoer van goederen daalde al in de tweede helft van 2019.

Vooral droge bulk
De overslag van droge bulkgoederen (19 procent van de totale goederenoverslag) was in de eerste helft van 2020 ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. Dit was vooral toe te schrijven aan de afname van de overslag van steenkool met 36 procent. Ook de aan- en afvoer van ertsen (bijvoorbeeld ijzererts) daalde, van 17,7 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 15,5 miljoen ton in de eerste helft van dit jaar, een daling van ruim 12 procent. In het eerste kwartaal van 2020 steeg de overslag van ertsen nog fors (19,2 procent), in het tweede kwartaal daalde deze met 36,4 procent.

De overslag van natte bulkgoederen (46 procent van de totale overslag) daalde van 144 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 129,4 miljoen ton een jaar later, een daling van 10,2 procent. De daling was vooral te zien bij aardolieproducten (13,4 procent) en ruwe olie (6,5 procent).

De overslag van goederen in containers daalde met slechts 1,3 procent. Tot slot daalde het laden en lossen van roro-goederen met 16 procent.

Helft minder ertsen
Van de 15,5 miljoen ton ertsen die in de eerste helft van 2020 in Nederlandse zeehavens werden overgeslagen, werd 87 procent vanuit buitenlandse havens gelost. Hiervan was 40 procent afkomstig uit Brazilië. De aanvoer van ertsen vanuit dit land halveerde in het tweede kwartaal van 2020, van 4,4 miljoen ton (tweede kwartaal 2019) naar 2,2 miljoen ton.

Aardolieproducten komen vooral uit Rusland (22 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10 procent). De aanvoer van aardolieproducten naar Nederland nam in de eerste helft van 2020 af met 36 procent (uit Rusland) en 9 procent (uit het Verenigd Koninkrijk).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Telematicadag verschuift naar december 2021

NIJMEGEN De jubileumeditie 25 keer Telematicadag van 18 december wordt vanwege de Covid-19 omstandigheden verschoven naar december 2021.

‘Helaas is het dit jaar anders dan andere jaren dus op 18 december geen actuele en leerzame presentaties, geen gezellig samenzijn of even bijpraten’, meldt de organisatie . ‘Ook de erwtensoep en broodjes kroket gaan we missen. Hopelijk halen we dat volgend jaar ruimschoots in. We gaan ervan uit dat de omstandigheden dan weer terug bij ‘zo normaal mogelijk’ zijn zodat we er een feestelijke jubileumeditie van kunnen maken. Daarbij rekenen we natuurlijk rekenen op uw deelname.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

1,5 miljoen voor aanjagen ontwikkeling duurzame motoren

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen euro uit om de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren voor de binnenvaart aan te jagen. Met het geld ondersteunt de minister de fabrikanten van scheepsmotoren bij het kostbare proces voor de verdere ontwikkeling en productie van duurzame scheepsmotoren.

De ontwikkeling van duurzame motoren kost veel geld. Omdat de binnenvaartsector voor veel motorleveranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van schone motoren vaak niet rendabel. Met de nieuwe subsidieregeling kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot 250.000 euro krijgen voor hun project. In totaal is dit jaar 500.000 euro subsidie beschikbaar, in 2021 nog eens 1 miljoen euro.

‘Goede bijdrage’
‘De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van onze goederen over de drukke wegen’, stelt de minister. Het is daarbij wel belangrijk dat de uitstoot van de binnenvaartschepen afneemt. Schonere motoren kunnen daaraan een goede bijdrage leveren.’

Aanvragen voor dit jaar kunnen tot 16 november 2020 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor volgend jaar is 1 maart 2021.

Aanvullend
De regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren is aanvullend op de nog in voorbereiding zijnde ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’. De regeling die naar verwachting aan het einde van dit jaar van start zal gaan, heeft als doel de bestaande binnenvaartvloot te verduurzamen en zal worden zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Wereldhandel trekt aan, containeroverslag stijgt

ESSEN De wereldhandel trekt verder op een breed front aan en dat valt te zien in de overslag van containers. De wereldwijde overslag in de zeehavens is in augustus van dit jaar opnieuw gestegen. De containeroverslag index van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg van 115,2 naar 116,1.

Terwijl de overslag in de Chinese havens in augustus licht daalde na het recordniveau in juli, verbeterde de overslag buiten China opnieuw aanzienlijk. De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg, verslechterde nog wel met 4,0 punten.

Grote schommelingen van maand tot maand zijn volgens de Duitse onderzoekers niet ongewoon. ‘Aangezien de snelle schatting voor de North Range Index voor juli met 2,2 punten naar boven werd bijgesteld nadat alle gegevens waren aangeleverd, blijft de basistrend positief. De reden voor de relatief grote herzieningen van de afgelopen tijd is de zeer volatiele en daardoor moeilijk te voorspellen ontwikkeling in de afzonderlijke havens als gevolg van de coronapandemie.’
De stijgende containeroverslag laat volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, zien dat ‘de normalisatie van de wereldhandel doorzet’.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor augustus is gebaseerd op de cijfers van 59 havens, die ongeveer 83 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Drone levert pakketje af op mcs Duancis

ROTTERDAM Het containerschip Duancis heeft dit weekeinde aan boord een pakje gekregen dat werd afgeleverd met een drone. De Duancis voer tijdens de aflevering met normale snelheid ter hoogte van het Eiland van Brienenoord.

Het is het tweede deel van een serie pilots van Dutch Drone Delta met delivery drones in de Rotterdamse haven. Eerder dit jaar werd het offshore schip Pioneering Spirit al door een drone beleverd. Het doel van de vluchten is om te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan nog grotere efficiëntie en een gemakkelijke en klantvriendelijke doorvoer van schepen in de Rotterdamse haven.

Dronedelivery binnenvaart
Een binnenvaartschip is soms maar kort in de haven en heeft dan niet altijd de tijd om de auto van het schip af te zetten om spullen op te halen. Het online bestellen en laten leveren per drone van bijvoorbeeld reserveonderdelen kan dan veel tijd besparen.
Omdat drones niet volledig stil vliegen, onderzoekt de Dutch Drone Delta of het wenselijk is om bepaalde afstanden tot woningen te houden en hoe groot die afstand dan zou moeten zijn. De testen geven bovendien antwoorden op belangrijke vragen van aanbieders van drone-diensten zoals de routes die moeten worden ontwikkeld, hoeveel gewicht de drone moet kunnen vervoeren en hoe drone-vervoer past in de logistieke keten.

Drone-evolutie
Drones zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben op vervoer en transport. De nieuwe Europese regelgeving maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen gereed gemaakt worden.

De delivery vluchten zijn hierbij een belangrijke eerste stap; een echt pakket wordt afgeleverd en de drone legt hiervoor een grote afstand af. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot. Om veilige en efficiënte dronevluchten buiten het zicht van de piloot te kunnen faciliteren, is een betrouwbaar mobiel netwerk op vlieghoogte nodig. KPN was bij deze vlucht betrokken en heeft de benodigde netwerkmetingen verricht.

Afvoeren omhoog, zuinig schutten voorbij

UTRECHT De afvoeren van de Rijn en de Maas gaan weer omhoog. Rijkswaterstaat kan daardoor de waterbesparende maatregelen zoals zuinig schutten opheffen. Daarmee zijn de langere wachttijden voor de scheepvaart voorbij.

Sinds eind september hebben we te maken met wisselvallig weer en valt er na lange tijd weer neerslag. Zowel de Rijn als de Maas zijn de afgelopen dagen daardoor gestegen. Rijkswaterstaat ziet de afvoeren van beiden rivieren ook voor de komende weken stijgen. Zo ging de afvoer van de Rijn bij Lobith de laatste dagen omhoog van 950 m3/s naar 1160 m3/s. Deze stijging zet de komende dagen nog verder door tot een afvoer van 1600 à 1700 m3/s begin oktober.

De afvoer van de Maas gaat ook weer omhoog. Was de afvoer in de eerste helft van september nog erg laag met een daggemiddelde van 25 m3/s, voor de komende dagen verwacht Rijkswaterstaat bij St. Pieter een afvoer van 200 tot 250 m3/s. En later zelfs afvoeren van 300 à 400 m3/s daggemiddeld.

Het is de verwachting dat het wisselvallige weerbeeld de komende weken aanhoudt en het water verder gaat stijgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS begint aan vaste laag Waal bij Nijmegen

NIJMEGEN Rijkswaterstaat is deze week begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de vaste laag in de Waal bij Nijmegen. De vaste laag bestaat uit stenen op de rivierbodem. De werkzaamheden duren volgens planning tot 4 december.

In de Waal bij Nijmegen zijn over een traject van ongeveer 2 kilometer op de vaste laag ‘bulten’ tot 30 cm hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken.

15.000 m3 stenen
Bij de onderhoudswerkzaamheden worden twee kraanschepen en twee duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000 m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen stort Rijkswaterstaat in de erosiekuil naast de vaste laag. De werkzaamheden vinden plaats van bovenstrooms in de richting van benedenstrooms. Om het resultaat vast te leggen, meet een peilvaartuig de hoogte in.

Weinig hinder
Naar verwachting zal de scheepvaart op de Waal weinig hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden. Omdat de werkzaamheden in en direct naast de vaargeul plaatsvinden, zullen passerende schepen wel hun snelheid moeten aanpassen. Rijkswaterstaat zet mobiele scheepvaartbegeleiding en een Dynamisch Route Informatie Portaal (DRIP) in om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister: ‘Binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar’

MAINZ De binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar, sluit niet altijd goed aan op andere vormen van transport en de beschikbare capaciteit wordt onvoldoende benut. Binnenvaart is als voor de hand liggende transportvorm dus niet altijd even vanzelfsprekend. En daar moet wat betreft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur verandering in komen.

‘Het is belangrijk dat de binnenvaartsector, samen met de partners van de Rijncorridor, laat zien klaar te zijn voor een centrale rol in multimodaal goederentransport’’, zei de minister onlangs tijdens een digitale deelname aan de Landenconferentie Rijn. ‘De Europese Green Deal wil een flinke boost geven aan multimodaal transport van goederen binnen de Europese Unie ten einde bereikbaarheid te versterken en milieudruk te verminderen.’

Meer transport van de weg naar het water, en over spoor, is wat betreft de minister een antwoord daarop. ‘En de Rijncorridor heeft hiervoor de beste papieren. Wat Brussel hier zoekt is een sterke gezamenlijke propositie van de Rijnlanden. Hiervoor is een gezamenlijk antwoord op de fysieke knelpunten noodzakelijk. Het is ook een antwoord op de Nieuwe Zijderoute, waarmee China een steeds dominantere mondiale positie opeist.

Uitdagingen
Als de Rijnlanden vinden dat de Rijncorridor één van de belangrijkste goederencorridors van Europa is, moet volgens Van Nieuwenhuizen ‘gewerkt blijven worden aan een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van deze belangrijke rivier’. Zo moet een gezamenlijk antwoord worden gevonden in kansen, uitdagingen en grote vraagstukken.

Een van de uitdagingen zijn de gevolgen van klimaatverandering. ‘De hete en droge zomers in Europa hebben, samen met de bodemerosie een onmiddellijk effect op de bevaarbaarheid van de Rijn. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder meenemen, en soms überhaupt niet varen. Deze effecten van het veranderende klimaat hebben ook hun weerslag op de fysieke gesteldheid van bruggen, sluizen, kanalen, en op kabels en leidingen die in de rivier liggen.’

Erosie en laagwater
Bodemerosie is een ander vraagstuk wat de minister aanstipte in haar toespraak. ‘Op sommige plaatsen in de Rijn daalt de bodem door erosie met drie tot vier centimeter per jaar. In Nederland brengt de stuurgroep Integraal Riviermanagement alle knelpunten en noodzakelijke oplossingen en maatregelen in kaart. Het bodemknelpunt bij de harde laag bij Nijmegen wordt binnenkort door middel van een pilot aangepakt.

Laagwater vormt volgens de minister inmiddels eveneens een serieus probleem. Perioden van droogte en perioden van hevige regenval vragen grote flexibiliteit van de rivieren en van de bijbehorende infrastructuur. ‘Ook Duitsland moet dan ook werk maken van de Rijnverdieping, van de Abladeoptimierung.’

De minister laat zelf onderzoek doen naar de mogelijkheden om de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt te vergroten, om de verbinding tussen Maas, Rijn en Waal te versterken. ‘Daarmee wordt het waterwegennet robuuster en beter ingericht op grote veranderingen van de waterstanden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.