Tag archieven: geldzaken

KBN en Nautilus tekenen voor nieuwe pensioenregeling

ROTTERDAM Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Vakbond Nautilus hebben getekend voor de nieuwe pensioenregeling voor de binnenvaart. Als de binnenvaartsector op de Nederlandse arbeidsmarkt concurrerend wil blijven zijn met andere sectoren, dan moet pensioen een vanzelfsprekend deel van de beloning zijn voor medewerkers in de binnenvaart, vinden de sociale partners.

De minister van Sociale Zaken trekt de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Rijn- en Binnenvaart per 1 januari 2025 in. De pensioenregeling wordt dan vrijwillig. De sociale partners vinden dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er later naast de AOW ook pensioen wordt uitgekeerd, want alleen leven van een AOW is geen vetpot. Door het tekenen voor een nieuwe pensioenregeling wordt er ieder geval gezorgd voor een passend inkomen voor later en een inkomen bij overlijden.

Flexibiliteit
Wanneer de pensioenregeling vrijwillig wordt, komt er meer flexibiliteit voor werkgevers en medewerkers. Vanaf 1 januari 2025 is het namelijk mogelijk dat werkgevers en medewerkers samen maatwerk-afspraken maken over het pensioen. De huidige sectoraal overeengekomen pensioenregeling ontzorgt ondernemingen in de binnenvaart daarbij. Pensioenafspraken kunnen uiteraard ook worden gemaakt in de vorm van (cao)afspraken tussen vakbond Nautilus en bedrijven in de binnenvaart.

Transparanter
De nieuwe afspraak past ook binnen het landelijke pensioenakkoord dat het kabinet eerder samen met de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord sloot met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe regeling
De pensioenpremie gaat in de toekomst in een persoonlijke ‘spaarpot’ voor de medewerkers. De medewerker bouwt zichtbaar vermogen op voor het persoonlijke pensioen.

Het nieuwe nabestaandenpensioen wordt een verzekering op risicobasis, ter dekking van overlijden tijdens deelneming. Samen met de nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling moeten de details worden uitgewerkt.

Nieuwe uitvoerder
Per 1 januari 2025 is een nieuwe uitvoerder nodig, omdat het Bedrijfstakpensioenfonds Rijn- & Binnenvaart geen vrijwillige regeling zal uitvoeren. KBN en Nautilus zijn op zoek naar een verzekeraar voor deze regeling. Met het Bedrijfstakpensioenfonds zijn de sociale partners in gesprek over de mogelijkheid om de nieuwe regeling al eerder in te voeren, nog onder de werking van de verplichtstelling.

Bij het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart blijven vooralsnog alle opgebouwde pensioenrechten gewoon staan. Ook de pensioenuitkeringen lopen gewoon verder. Het bestuur van het pensioenfonds blijft daar verantwoordelijk voor. Alleen voor de nieuwe pensioenregeling wordt een nieuwe uitvoerder gezocht door de sociale partners. Sociale partners hebben wel de wens om oude en nieuwe aanspraken bij elkaar te houden bij het bestuur van het fonds gelegd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nederland hoeft dubbel betaalde premie Rijnvarenden niet ongedaan te maken

DEN HAAG Rijnvarenden zijn op grond van de Rijnvarendenovereenkomst verzekerings- en premieplichtig in Nederland. Nederland is dan ook niet verantwoordelijk voor het ongedaan maken van een eventuele dubbele premieheffing met bijvoorbeeld Luxemburg. De Hoge Raad oordeelde dit op 10 juli van dit jaar.

In augustus van vorig jaar tikten de Centrale Raad van Beroep en het Gerechtshof Den Bosch nog zowel de Sociale Verzekerings Bank (SVB) als de Belastingdienst op de vingers, omdat zij zich sinds 2010 niet hielden aan Europese procedurevoorschriften. Enkele honderden Rijnvarenden, die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer met werkgevers in Cyprus en Luxemburg, werden daardoor ten onrechte opgezadeld met forse aanslagen en naheffingen, oplopend tot tienduizenden en soms honderdduizend euro’s.
In een Kamerbrief van 1 april dit jaar legt staatssecretaris Hans Vijlbrief van het ministerie van Financiën de Belastingdienst tijdelijk de invordering van premies volksverzekeringen te pauzeren bij Rijnvarenden, die volgens de dienst onterecht vrijstelling hebben gevraagd omdat ze via hun werkgever in Luxemburg verzekerd zouden zijn. De staatssecretaris zou over de zaak gaan overleggen met zijn Luxemburgse collega, maar dit werd vanwege de corona-pandemie uitgesteld.

Kamervragen
Na aanleiding van de uitspraak wil de VVD in de Tweede Kamer van de staatssecretaris duidelijkheid. Tweede Kamerlid Helma Lodders vraagt Vijlbrief vast te houden aan invorderingspauze zoals hij eerder aangaf totdat er een goede oplossing is gevonden. Lodders vraagt de staatssecretaris welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad heeft op de toekomst van het overleg met Luxemburg en voor de oplossing voor de dubbele premieheffing van Rijnvarendenen waaraan Vijlbrief werkt en hij zich sterk heeft ingezet.

Aanpakken
Lodders is overigens van mening dat een schijnverhuizing van ondernemers naar Luxemburg vanwege de lagere verzekeringspremies moet worden aangepakt. Ze vindt echter ook dat dit niet mag leiden tot een strop voor de werknemers. Het Tweede Kamerlid pleit voor aanpassing van de Rijnvarendenovereenkomst. ‘Het is gebleken dat dubbele premieheffing niet wordt voorkomen door de Rijnvarendenovereenkomst. Misschien moeten we daarom overwegen de Rijnvarendenovereenkomst aan te passen met de mogelijkheid tot premierestitutie of premieverrekening in individuele gevallen. Zo kunnen we het probleem van dubbele premieheffing voor mensen werkzaam op de Rijn in de toekomst wellicht voorkomen.’ Mocht Vijlbrief tot een aanpassing van de Rijnvarendenovereenkomst genegen zijn, dan wil Lodders weten hoe hij dit bespreekbaar gaat maken met de andere landen in de Rijnvarendenovereenkomst, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. (Erik van Huizen)

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van het ministerie van Financiën gaf de Nederlandse Belastingdienst opdracht de invordering van premies volksverzekeringen bij Rijnvarenden tijdelijke te pauzeren. Tweede Kamerlid Lodders (VVD) wil weten of dit ook zo blijft na de uitspraak van de Hoge Raad. (Foto Ministerie van Financiën)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuwe aanvragen SDS binnenkort mogelijk

ROTTERDAM De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) wordt naar verwachting voor de zomer opengesteld voor nieuwe aanvragen, de sluitingsdatum zal naar verwachting begin oktober zijn. Inhoudelijk is de regeling onveranderd, maar er zijn op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 wel aanpassingen gemaakt om de effectiviteit van de regeling te verbeteren.

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) heeft tot doel de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies te bevorderen. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties met betrekking tot de goede werking hiervan; door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.

Kwaliteit
Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) besprak na toezegging van de verlenging met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en met RVO, hoe de regeling zo goed en zo snel mogelijk weer kan worden opengesteld. Het grootste verschil met de voorgaande regeling is de keuze om af te stappen van het ‘first-come-first-serve’ model. Alle ingediende aanvragen worden daardoor vanaf nu beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en meest belangrijke selectiecriterium geworden.
Dit jaar is er één tender, in de volgende jaren zal er zowel in het voorjaar en in het najaar een tender worden opengesteld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Belastingdienst stopt tijdelijk met invordering premies Rijnvarenden

DEN HAAG De Belastingdienst stopt tijdelijk met de invorderingsmaatregelen van premies volksverzekeringen voor Rijnvarenden die al in Luxemburg premies hebben betaald. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst wil eerst het overleg met de Luxemburgse autoriteiten afwachten voordat de Belastingdienst eventueel weer kan gaan invorderen.

De problemen met het betalen van de premies komt voor bij in Nederland woonachtige Rijnvarenden, die, zo is volgens Vijlbrief eerder gebleken, onder het Nederlands sociale zekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies. Deze Rijnvarenden vroegen meestal in hun aangifte inkomstenbelasting om vrijstelling voor de premie volksverzekeringen met als reden dat zij in het buitenland verzekerd zijn. De Belastingdienst stuurde de Rijnvarenden echter steeds een brief terug waarin werd aangegeven dat de betreffende Rijnvarende in Nederland voor de volksverzekeringen verzekerd is en in Nederland daarvoor premie moet betalen. Na bezwaar- en beroepsprocedures en het onherroepelijk vaststellen van de aanslag, ging de Belastingdienst dan vervolgens over tot inning van de in Nederland verschuldigde premies. De Rijnvarenden werden daardoor, vaak na jaren procederen, geconfronteerd met hoge bedragen. En dat is niet het enige. De Rijnvarenden hebben tegelijkertijd problemen bij de terugvordering van de in Luxemburg ten onrechte betaalde premies. Dit kan tot grote financiële problemen leiden. De bedragen liepen op tot tienduizenden en soms honderdduizend euro’s.

Tijdelijke stop
In december van vorig jaar liet Vijlbrief de Tweede Kamer al weten om samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op korte termijn in overleg te treden met de Luxemburgse autoriteiten om een beter beeld te krijgen van de eventuele mogelijkheden tot premierestitutie of tot premieverrekening in individuele gevallen. Deze zogenoemde bilaterale besprekingen stonden gepland voor 21 april. Vanwege de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, moet dat volgens Vijlbrief nu schriftelijk en telefonisch gebeuren. De staatssecretaris belooft nu in ieder geval voor het zomerreces met nieuws hierover te komen.
De Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) vroegen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege de onduidelijkheden de invordering door de Belastingdienst tijdelijk stop te zetten. Vijlbrief meldt dat de Belastingdienst op zijn verzoek met de invorderingsmaatregelen is gestopt. ‘Voor een deel van hen, waarvan bekend is dat zij op dit moment te maken hebben met invorderingsmaatregelen, is de invordering reeds gepauzeerd. Voor de overige Rijnvarenden wordt dit nog uitgezocht en zullen eventuele invorderingsmaatregelen eveneens worden gepauzeerd. Het treffen van invorderingsmaatregelen zou namelijk vooruitlopen op de uitkomsten van het overleg met Luxemburg.’

Oproep
Overigens heeft de Belastingdienst nog niet alle Rijnvarenden in beeld. Het vinden van de groep Rijnvarenden die zich in de bovengenoemde situatie bevindt, is volgens Vijlbrief namelijk grotendeels afhankelijk van informatie die de Rijnvarenden zelf bij hun aangifte inkomstenbelasting invoeren. De staatssecretaris roept de Rijnvarenden die nog niet in beeld zijn, zijn of haar specifieke situatie op dat moment onder de aandacht te brengen van de Belastingdienst. Vijlbrief gaf de Belastingdienst de instructies om ook in die situaties vooralsnog niet tot invordering over te gaan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Omzet binnenvaart daalt

DEN HAAG De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal van 2019 de omzet met 19% zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de gehele Nederlandse transportsector daalde in het vierde kwartaal met 0,4%. Dat was voor het eerst in drie jaar tijd. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

De daling van de omzet is vooral te verklaren doordat in het laatste kwartaal van 2019 de waterstanden op de rivieren op een normaal niveau lagen. Een jaar eerder waren deze nog extreem laag. Dat gaf toen veel extra omzet door hogere tarieven in combinatie met een laagwatertoeslag. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 steeg de omzet in de binnenvaart dan ook met bijna 7%.

Wegvervoer
In het vervoer over land steeg de omzet met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. De omzet in het goederenwegvervoer, de grootste branche in de transportsector, nam met 1,5 procent toe. Dit is de kleinste omzetstijging in de afgelopen 7 jaar. In het goederenwegvervoer zijn ruim 11 duizend bedrijven actief, waarvan circa 86 procent met 10 of minder werkzame personen. Dat segment behaalt ongeveer 16 procent van de omzet binnen de gehele branche.

Dienstverleners
Bij de dienstverleners voor het vervoer daalde de omzet met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De expediteurs, de op een grootste branche in de transportsector, hebben voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien dalen. Ook bij de opslag, de laad-, los- en overslagbedrijven en de dienstverleners voor het vervoer over water – waartoe de havenbedrijven behoren – nam de omzet af.

Daarentegen deden de dienstverleners voor het vervoer over land (toedeling, veiligheid en faciliteren van onderhoud op en rond het spoor, parkeer- en stallingsbedrijven, begeleiders speciaal vervoer, verkeersregelaars) het beter dan een jaar geleden. Zij zagen hun omzet met 5,4% toenemen.

Omzetgroei
Voor het eerste kwartaal 2020 verwacht ruim 33 procent van de transportbedrijven een hogere omzet. Slechts 1% van de bedrijven verwacht een omzetdaling. In het goederenwegvervoer, waar de omzet in het vierde kwartaal van 2019 afvlakte, denkt 15 procent van de bedrijven meer omzet te gaan halen, bijna de helft verwacht dat de tarieven zullen stijgen. In de totale transportsector denkt bijna twee derde van de bedrijven dat de tarieven gelijk blijven.
Het aantal openstaande vacatures is ten opzichte van vorig kwartaal nauwelijks veranderd. In vergelijking met een jaar eerder jaar is het aantal vacatures gedaald.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

15 miljoen voor duurzame innovaties binnenvaart

DEN HAAG Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben vandaag met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

Duurzaam label
Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip.
De overheid maakt zich in internationaal verband hard voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart. In overleg met de banken wordt gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet voor elektrisch aangedreven motoren.
Met de maatregelen moet de binnenvaart in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn.

Trots
Minister Van Nieuwenhuizen is trots op de Green Deal die vol met concrete acties met ‘namen en rugnummers’ staat. ‘Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.’

Het pakket aan maatregelen vraagt zowel om acties van de overheid, de maritieme sector als van andere betrokken partijen zoals de havens en vervoerders. Het gaat om uiteenlopende afspraken voor brandstofbesparing, biobrandstoffen en bijvoorbeeld om systeeminnovaties voor het bundelen van ladingen en kortere wachttijden bij sluizen.
Het Rijk en de sector zullen samen de verdere uitwerking en de voortgang van de afspraken uit de Green Deal bewaken. Hiervoor wordt een taskforce opgericht waarin alle deelnemende partijen worden vertegenwoordigd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart blijft profiteren van laagwater

DEN HAAG De binnenvaart blijft profiteren van laagwater. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet in de binnenvaart bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder.

Dit kwam onder andere door de periodes met laagwater in het afgelopen kwartaal, al waren deze niet zo extreem als het voorgaande kwartaal. Doordat de schepen minder konden vervoeren, waren er meer schepen nodig om de vrachten te vervoeren. Schippers konden daardoor hogere vrachttarieven bedingen en kregen ook een laagwatertoeslag.

Positief gestemd
Bedrijven in het goederenwegvervoer boekten 5,7 procent meer omzet. De omzet in deze branche is al vanaf het laatste kwartaal van 2013 elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. De laad-, los- en overslagbedrijven zetten 3,3 procent meer om. Dit is het achtste kwartaal op rij dat de omzet hoger is. De overslag in de havens lag hier voor een deel aan ten grondslag. Vooral de containeroverslag neemt de laatste jaren toe.

Ruim 95 procent van de bedrijven in de transportsector verwacht in het tweede kwartaal dat de omzet gelijk zal blijven of toe zal nemen. Ook verwacht gemiddeld 98 procent van de bedrijven dat de prijzen niet lager zullen worden. Uitzondering hierop is de binnenvaart: bijna 20 procent van de vrachtvaarders verwacht lagere tarieven. Dat komt ook doordat er geen of minder periodes met laagwater worden verwacht.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Geen subsidie binnenvaart om te voldoen aan wettelijke eisen

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen mogelijkheden om subsidie te geven om binnenvaartschepen te laten voldoen aan de wettelijke eisen. ‘Dat is in strijd met de staatssteunregels van de Europese Unie.’

De Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Suzanne Kröger (GroenLinks) vroegen de minister waarom Nederland geen subsidie verleent voor investeringen in binnenvaartschepen, ‘zoals in andere landen’. Maar volgens Van Nieuwenhuizen bestaan dergelijke subsidies ook in andere landen niet. ‘Wel ken ik een aantal investeringssubsidies uit andere lidstaten om de binnenvaart te vergroenen. Zo kent Vlaanderen een subsidieregeling om kleine schepen een nieuwe motor te geven en een regeling om middelgrote tot grote schepen van nabehandelingstechnieken te voorzien. Beide regelingen staan eveneens open voor Nederlandse schippers. In Nederland kennen we een aantal regelingen waarbij innovaties subsidie kunnen krijgen, onder meer de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI). Hier kunnen bijvoorbeeld innovaties op het gebied van aandrijving via elektriciteit, waterstof en zonnepanelen onder vallen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuw innovatiefonds voor MKB in Gelderland

ARNHEM Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september gebruik maken van ION+. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt hiervoor € 7,5 miljoen beschikbaar. Het programma is gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als innovatieve Europese regio.

Gedeputeerde Michiel Scheffer maakte dit onlangs bekend op een internationale conferentie in Papendal, dat in het teken stond van de European Entrepreneurial Region Award. Gelderland mag zich sindsdien dit hele verdere jaar de meest ondernemende regio van Europa noemen.

Moeilijk financieren
Het fonds verstrekt leningen van € 200.000 tot € 2.500.000. Hiermee moeten Gelderse mkb’ers hun innovaties sneller op de markt kunnen brengen. Aan de opzet van het fonds ligt een uitgebreide marktanalyse en verkenning ten grondslag. Daaruit blijkt dat vooral startups en snel groeiende bedrijven moeilijk financiering vinden. ‘We spreken dan over de Valley of Death’, meldt Scheffer. ‘Een fase waarin bedrijven veel moeten investeren in de ontwikkeling van technologie. Juist in die fase is er behoefte aan kapitaal om snel nieuwe innovaties naar de markt brengen. Maar juist in dit stadium is het moeilijk om financiers te vinden.’

Beroep doen
Vanaf september 2019 kunnen mkb’ers een via Oost NL beroep doen op een financiering vanuit ION+. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de start van het fonds, kunt u een e-mail sturen naar Rik Luimes (rik.luimes@oostnl.nl) met uw contactgegevens en financieringsvraag. Bij de start wordt informatie gestuurd en contact met u opgenomen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Miljoen aan subsidie voor duurzame binnenvaart

ROTTERDAM Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor 2019 een miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor innovaties en duurzame projecten in de binnenvaart.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.
De projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn. Per project bedraagt de subsidie maximaal € 250.000.

Voor 1 augustus
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het EICB, via 010 – 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.
De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de ingediende projecten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.