Tag archieven: binnenvaart

Flexibeler regels moeten binnenvaart aantrekkelijker maken

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft het nieuwe Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn goedgekeurd. De moderne en flexibele bemanningsvoorschriften zijn volgens der CCR afgestemd op de sociale belangen en de arbeidsomstandigheden die door het gebruik van nieuwe technologieën in hoog tempo veranderen. Het moet werken in de binnenvaart aantrekkelijker maken.

Met het nieuwe reglement, dat op 1 april 2023 van kracht wordt, gaan er op de Rijn van Bazel tot aan de open zee moderne voorschriften gelden voor de beroepskwalificaties en de bemanning aan boord van binnenvaartschepen. Zo kan de CCR in het geval van technische vernieuwingen voortaan in afzonderlijke gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de bemanningsvoorschriften. Voorwaarde is dat deze afwijkende regelingen samen met de technische innovaties een toereikende veiligheid waarborgen. Hierdoor worden proefprojecten over de grenzen heen mogelijk.

Bemanning
Ook bij de samenstelling van de bemanning is meer flexibiliteit ingevoerd. De houder van een kwalificatiecertificaat schipper kan nu bijvoorbeeld nog steeds in een andere functie deel uitmaken van de dekbemanning, met uitzondering van de functie van lichtmatroos. In andere gevallen is het nu uitdrukkelijk geregeld dat een functie door een hogere functie vervangen kan worden en wel als volgt:
– de houder van een kwalificatiecertificaat stuurman kan ook als deksman, matroos of volmatroos ingezet worden;
– de houder van een kwalificatiecertificaat volmatroos kan als deksman of matroos worden ingezet;
– de houder van een kwalificatiecertificaat matroos kan ook als deksman worden ingezet. De nieuwe formulering onderstreept het bijzondere belang van de opleiding, want het is nog steeds niet mogelijk om de lichtmatroos door een hogere functie te vervangen.

Kwalificaties
De functie van de machinist wordt gemoderniseerd. Afgezien van de bekende voorwaarden zijn voortaan ook zij-instromers welkom om rekening te houden met het feit dat de technische installaties in de binnenvaart steeds meer elektronische apparatuur omvatten.
Ook de examens voor het sportpatent en het overheidspatent worden gemoderniseerd. Deze examens mogen voortaan ook aan de simulator afgelegd worden.
Voor de sportpatenten worden de grenzen verhoogd voor de nationale regelingen om zonder een patent te mogen varen, namelijk van 15 m tot 20 m en van 3,68 kW (5 PK) tot 11,03 kW (15 PK).

Nog een ander belangrijk punt voor toekomstige kandidaten: voor het Rijnpatent kan de kandidaat zelf kiezen of hij/zij het examen met of zonder specifieke vergunning voor het bevaren van binnenwateren van maritieme aard wordt afgelegd.
En dit steeds met het doel de mobiliteit van het personeel te bevorderen: de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die werden afgegeven op grond van het tot nu toe geldende Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel blijven geldig tot hun einddatum of uiterlijk tot 18 januari 2032.

Kennis
Ook worden versoepelingen ingevoerd voor het aantonen van kennis van riviergedeelten voor het varen op Rijngedeelten met specifieke risico’s. Tot nu toe werd geëist dat het desbetreffende gedeelte zestien keer afgelegd moest worden, maar voortaan zijn drie reizen in elke richting over het riviergedeelte voldoende. Er zal echter alleen nog maar rekening gehouden worden met reizen die de afgelopen drie jaar werden afgelegd in plaats van in de laatste tien jaar. Het examen voor waterweggedeelten met specifieke risico’s in het Rijngebied kan ook buiten de CCR-lidstaten worden afgelegd. Tussen Duitsland en de Tsjechische Republiek is daarover al overeenstemming bereikt.

Ook de digitalisering doet zijn intrede: wie wil, kan het Rijnpatent (dat een samenvoeging is van het vroegere grote en kleine Rijnpatent) en het kwalificatiecertificaat voor deskundige in elektronisch formaat krijgen in plaats van als kaartje.

Meer coördinatie
Het gemeenschappelijke rechtskader van de CCR maakt het mogelijk om de keuring voor de medische geschiktheid bij iedere door de bevoegde autoriteit erkende arts te laten uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat de houder van een kwalificatiecertificaat dat op grond van het nieuwe RSP werd afgegeven voor een medische keuring niet hoeft terug te keren naar het land waar de vorige keuring plaatsvond. De houder van een kwalificatiecertificaat met het logo van de CCR kan zijn geschiktheid laten controleren bij elke erkende arts van een Rijnoeverstaat of België.

De autoriteiten van de CCR-staten werken ook nauw samen als het gaat om de invordering van documenten. Dit komt vooral de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt bovendien dat werkgevers een kwalificatiecertificaat voorgelegd krijgen dat eigenlijk ingetrokken of opgeschort is.
De gegevens met betrekking tot de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken worden in elektronische nationale databanken geregistreerd, waardoor de nauwere coördinatie nog efficiënter kan verlopen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister: ‘Binnenvaart steeds belangrijker’

DEN HAAG De binnenvaart wordt de komende jaren steeds belangrijker. Vervoer over water is in Nederland nu al verantwoordelijk voor 35% van het goederenvervoer, maar het wegennet raakt steeds voller. Tijd voor modal shift dus.

Deze modal shift kan volgend minister Harbers niet alleen de groei van het wegvervoer verminderen. ‘Het is ook een belangrijke stap in het tegengaan van klimaatverandering’, schrijft de minister in zijn Toekomstvisie voor de binnenvaart. ‘Vergeleken met vrachtvervoer via de weg, stoot de binnenvaart namelijk aanzienlijk minder CO2 uit. Maar tegelijkertijd staat de sector ook voor grote uitdagingen. ‘Verduurzaming, de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering zijn daar goede voorbeelden van.

Emissieloze binnenvaart
Met andere landen heeft Nederland afgesproken te streven naar een klimaatneutrale binnenvaart in 2050, met vrijwel geen uitstoot van schadelijke stoffen. Dit gaat veel geld kosten. Om de Europese binnenvaartvloot emissievrij te maken is € 5 tot 10 miljard nodig en dat kan de sector niet alleen dragen. Daarom zijn er vanuit de overheid subsidieregelingen, voor bijvoorbeeld de vervanging van oude motoren of het plaatsen van een elektrische aandrijfmotor. De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen wordt in 2023 uitgebreid.

Digitalisering
Door verder te digitaliseren kan de binnenvaart in de toekomst nog efficiënter en veiliger werken, met minder administratieve lasten en met betrouwbare levertijden. ‘Innovatieve concepten zoals autonoom vervoer, kunstmatige intelligentie en blockchain bieden de binnenvaart een enorme kans om bij te dragen aan een slim (en groen) vervoerssysteem.’

Betrouwbare vaarwegen
De vaarwegen worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen jaren waren de effecten van droogte in de zomer voelbaar in de binnenvaart. Het kabinet trekt miljarden uit voor onderhoud en instandhouding, maar dat alleen is niet genoeg. Om onze vaarwegen ook voor de toekomst geschikt te houden voor de binnenvaart is klimaatadaptatie iets waar structureel rekening mee moet worden gehouden. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom de effecten van klimaatverandering op de vaarwegen, zoals wateroverlast, droogte en overstromingen.

Samen
Het ministerie werkt samen met de sector om de binnenvaart klaar te maken voor de toekomst. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat sommige oplossingen samen met andere landen moeten worden gezocht omdat de binnenvaart bij uitstek een internationaal opererende sector is.
Het ministerie wil samen met alle relevante partijen tot een gezamenlijke actieagenda komen. In het eerste kwartaal van 2023 moet die gereed zijn. (Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Valerie Kuypers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dag van de Binnenvaart trekt duizenden bezoekers

NIJMEGEN De tweede editie van de Dag van de Binnenvaart heeft volgens de organisatie veel bezoekers getrokken. In totaal namen zo’n 3.000 bezoekers onder meer een kijkje aan boord van verschillende binnenvaartschepen.

De Dag van de Binnenvaart vond dit jaar plaats op 12 november. Op deze dag was er voor het publiek van alles te beleven aan boord van schepen, op scholen, scheepswerven, terminals, binnenvaart musea en op een sluis. Ook in simulatorcentra en bij de Waterscouting werden allerlei activiteiten georganiseerd. Van Westerbroek in Groningen tot Terneuzen in Zeeland en van Den Helder tot Maasbracht overal waren er locaties te bezoeken. ‘Belangstellenden kregen tijdens deze dag een of meer bijzondere belevingen. Zodat ze meer te weten komen, meer interesse krijgen en wellicht overwegen om voor een binnenvaartopleiding of een baan in de sector te kiezen.’

De bezoekers waren volgens de organisatie positief over de dag en de wereld waar ze een kijkje konden nemen. (Foto Dag van de Binnenvaart)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuwe subsidieregeling voor modal shift

DEN HAAG Om structureel goederen van de weg naar het water en het spoor te verplaatsen, komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een nieuwe subsidieregeling. Voor verdere stimulering van de modal shift komt er een aanbesteding van concessies voor het in de vaart brengen van lijndiensten in de binnenvaart.

De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren om voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) in het vooruitzicht gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor (zoals een extra overslag van de container). De hiervoor ontwikkelde subsidieregeling kreeg recent akkoord van de Europese Commissie, past binnen de Europese staatssteunkaders. Hiervoor is tot eind 2025 een bedrag beschikbaar van 22,5 miljoen euro.

Bargelijndiensten
Op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost wordt ook gewerkt aan de realisatie van nieuwe binnenvaart lijndiensten. Hiermee moet een netwerk van lijndiensten van binnenvaartschepen ontstaan die verladers zekerheid geven dat zij op vaste tijden en over vaste routes hun vrachten kunnen versturen. Vervoerders in de binnenvaart kunnen daarbij meedingen naar de uitgegeven concessies voor dergelijke nieuw lijndiensten. Zij kunnen daarbij een tegemoetkoming in de aanloopkosten van deze lijndienst ontvangen. Na een eerste aanbesteding van drie bargelijndiensten in 2021 is in 2022 de uitgifte van concessies voor vijf nieuwe lijndiensten voorzien. In 2023-2025 is voor elk jaar de uitgifte van twee rondes met vijf nieuwe lijndiensten voorzien. Hiervoor is tot en met 2025 een budget beschikbaar van 15 miljoen euro.
In een eerste aanbestedingsronde in 2021 zijn hierbij drie concessies verleend die samen goed zijn voor modal shift van 290 TEU per dag naar de binnenvaart. Dit correspondeert met jaarlijks ruim 42.500 containers die blijvend van de weg naar de binnenvaart zijn verplaatst.

440.000 containers
Met deze subsidie per teu wil het ministerie structureel 2200 TEU per dag van weg naar water of spoor brengen per eind 2025. Met een uitbreiding van deze stimuleringsaanpak per 2023 tot de corridor Zuid wordt een grotere modal shift mogelijk geacht. Rekening houdend met overlap tussen de corridors wordt de doelstelling opgehoogd naar 3000 TEU per dag. Dit correspondeert met ruim 440.000 containers die jaarlijks van de weg worden gehaald. ‘Omdat per vrachtwagen (met een container of een vergelijkbare bulkvracht) de weg ruimte biedt aan ongeveer drie personenwagens betekent dit een sterke verbetering van de doorstroming van de weg.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aqualink luidt noodklok over sluizen Weurt en Grave

NIJMEGEN Aqualink heeft in een brief aan Rijkswaterstaat haar zorgen geuit over de stremmingen en het toekomstperspectief van de sluizen in Weurt en Grave. De vereniging van watergebonden bedrijven wil graag in overleg op welke wijze de sluizen in Weurt en Grave en de tussenliggende Maasroute’ technisch en financieel duurzaam beheerd kunnen worden’.

‘Naast de varende ondernemers maken wij ons als toeleveranciers (Aqualink) en gebruikers (Port of Nijmegen van TPN-West) van de binnenvaart grote zorgen over onze toekomstige bereikbaarheid op onze huidige bedrijfslocaties in en rond Nijmegen’, laat Aqualink Rijkswaterstaat weten. ‘Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen in de haven van Nijmegen wordt ons gewoonweg onmogelijk gemaakt door het ontbreken van adequate en betrouwbare infrastructuur.’

Stremmingen
De sluizen van Weurt en Grave worden regelmatig getroffen door defecten waardoor de sluizen moeten worden gestremd. Met alle gevolgen voor de binnenvaart. Zo waren beide sluizen in augustus van dit jaar nog lange tijd gestremd. Bij sluis Grave ging het om een spoedvervanging van de deurcilinder. Bij het testen bleek echter dat door een defecte sensor in de nieuwe cilinder de sluisdeur niet werkt. Dat leidde tot een nog langere stremming. En dat terwijl er meer scheepvaart bij sluis Grave was vanwege een stremming van sluis Weurt. De twee sluiskolken waren buiten werking. In één kolk vonden onderhoudswerkzaamheden plaats en de tweede kolk kon niet gebruikt worden vanwege het watertekort.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Robuust herstel voor de binnenvaart in 2021

STRAATSBURG Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een robuust herstel dat samenhangt met het feit dat in verschillende goederensegmenten in de binnenvaart weer overslag- en vervoersniveaus van voor de pandemie werden bereikt of zelfs overschreden. Dut blijkt uit de Europese Binnenvaart Marktobservatie van de CCR en de Europese Commissie.

Onder invloed van het economische herstel was in de tweede helft van het jaar een reeds oplopende tendens van de grondstofprijzen te zien. De handel in industriële componenten werd echter ook verstoord als gevolg van de snel stijgende vraag.
Het economisch herstel was met name goed zichtbaar in het binnenvaartvrachtvervoer, waar in 2021 in vergelijking met 2020 in vrijwel alle marktsegmenten van deze sector groei kon worden waargenomen. Het vrachtvervoer over de traditionele Rijn steeg met 5,4%, hoewel het nog steeds 3,2% onder het niveau van 2019 lag. Ook de vervoersprestatie steeg in 2021 met 4,5% in vergelijking met 2020, maar blijft daarbij nog steeds achter bij de waarde van voor de coronacrisis.

Meer kolen
De grotere staalproductie en de hoge gasprijzen jagen de vraag naar kolen op en in het kielzog daarvan is er meer vervoer van kolen over de Rijn, dat in 2021 met 28,5% toenam. De sterke toename van het kolenvervoer over de Rijn ging hand in hand met een toename van het kolenvervoer over zee. De haven van Amsterdam is een goed voorbeeld voor deze trend, waar de overslag van over zee aangevoerde kolen in 2021 met 41% steeg. Dankzij het herstel in de staalproductie is voor ijzerertsen en metalen de situatie vergelijkbaar met een consistente groei van respectievelijk 15,7% en 11,2%. Andere vrachtsegmenten, namelijk containers, agribulk en voedingsmiddelen, zand, stenen en grind, alsook aardolieproducten en chemische producten zijn min of meer op hetzelfde peil gebleven.

Havens
De economische opleving die in 2021 werd waargenomen, is goed af te lezen in de tendensen voor de overslag van goederen in de belangrijkste Europese zeehavens. Terwijl in de haven van Hamburg het binnenvaartvervoer sterk daalde (-16%), kon in de belangrijkste Europese zeehavens juist een toename het vervoer van goederen worden vastgesteld, (+6% voor de haven van Rotterdam, +9,7% voor de haven van Constanţa, +9% voor de North Sea Port, +7,5% voor de haven van Antwerpen).

Waterstand
Alles bij elkaar gezien hebben ook de waterstanden het herstel in het vrachtvervoer een handje geholpen. Op de Rijn waren er in 2021 slechts weinig dagen waar het waterpeil kritisch werd. Een voorbeeld is de peilschaal bij Kaub aan de Middenrijn, waar het waterpeil in 2021 slechts tien dagen onder het kritische laagwaterniveau (Overeengekomen Lage Rivierstand) lag, terwijl dit in het ‘laagwaterjaar’ 2018
107 dagen waren. Als men de waterstandsgegevens voor de Donau analyseert, ziet men daarentegen een aantal laagwaterdagen in 2021 dat iets hoger ligt, ook als men de gehele periode van 2015 tot 2021 bekijkt.

Hoewel de waterstanden over het algemeen vrij gunstig waren, vielen de vaaromstandigheden aan het einde van het jaar (KW4 2021) slechter uit. De lagere waterstanden leidden in het vierde kwartaal van 2021 tot hogere transport- of vrachtprijzen, met name voor droge lading die op de spotmarkt werd aangeboden.

Vooruitzichten
De vrachtprijzen voor vloeibare lading vielen de afgelopen twee jaar wat zwakker uit, waarbij alleen in het vierde kwartaal van 2021 het plaatje er anders uitzag als gevolg van de lage waterstanden. De redenen hiervoor hangen samen met de lagere vraag naar vervoer van vloeibare goederen als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Voor het vrachtvervoer wijzen de vooruitzichten in het algemeen op herstel in 2022- 2024. Echter, de neerwaartse risico’s waarmee deze vooruitzichten zijn omgeven, zijn aanzienlijk gezien de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de economie. Het gaat voornamelijk om prijsstijgingen van grondstoffen en verstoringen in de bevoorrading.

Oorlog
Het vervoer van graan zal ongetwijfeld gevolgen ondervinden van de oorlog in Oekraïne, aangezien dit conflict nu al tot ernstige knelpunten heeft geleid in de uitvoer van graan uit de regio rond de Zwarte Zee naar talrijke graanconsumerende markten. De consequentie daarvan is dat andere graanexporterende regio’s belangrijker worden. Verwacht wordt dat de graanproducerende regio’s in Frankrijk en het binnenvaartvervoer naar het achterland over de Franse waterwegen zullen profiteren van deze situatie. De zee-rivierhaven van Rouen is een belangrijke exporthub voor graan en binnenvaartschepen vervoeren het graan vanuit het achterland naar deze haven.

Hier kan een opleving worden verwacht van de handelsstromen tussen de haven van Rouen naar landen in Noord-Afrika, waar het binnenvaartvervoer van graan in Noord- Frankrijk dan ook van zal kunnen profiteren. Veel landen in Noord-Afrika zijn grote importeurs van graan en moeten de levering van graan zekerstellen.

Aantal schepen
In 2021 is het aantal in Europa geregistreerde schepen in de Rijnoeverstaten gestegen tot meer dan 10.000 schepen. In de Donaulanden zijn dit er 3.500, in de overige Europese landen 2.300. In 2021 werden er minder nieuwe drogeladingschepen gebouwd, het aantal van 26 schepen in 2020 daalde met acht eenheden naar 18 in 2021. Aan de andere kant werden er vier nieuwe tankschepen meer gebouwd: 40 in 2019, 54 in 2020 en 58 in 2021. De meerderheid van deze nieuwe schepen zijn te vinden in de capaciteitscategorieën van 3.000-4.000 ton en 2.000-3.000 ton.

Passagiers
De werkgelegenheid in het vracht- en passagiersvervoer in de Europese binnenvaartsector toont een belangrijke verandering in het patroon van 2019 tot 2020. De pandemie had met name voor het passagiersvervoer ernstige consequenties.
Voor dit segment wordt een stijgende trend gemeld van 17.895 werknemers in 2010 naar 23.100 in 2019, terwijl de werkgelegenheid in 2020 enigszins daalde naar 21.023 tewerkgestelde personen. Het aantal personen dat werkzaam is in het vrachtvervoer ligt met 23.170 net iets hoger dan in de passagiersvaart.
De maatregelen die werden getroffen vanwege de Covid-19-pandemie hebben het passagiersvervoer in 2020 en 2021 zwaar getroffen. Hoewel vastgesteld kan worden dat de cruiseschepen in 2021 hun activiteiten dankzij de versoepeling van de maatregelen weer konden hervatten, ligt het aantal riviercruisereizen op de Rijn nog steeds 55% onder het niveau van voor de pandemie in 2019.

Het aantal cruiseschepen dat de sluis bij Iffezheim aan de Rijn passeerde, nam toe van 534 in 2020 tot 1.315 in 2021, hoewel dit cijfer nog ver achterblijft bij de 2.929 schepen die in 2019 bij deze sluis geteld werden. Voor de Donau en Moezel zijn de tendensen vergelijkbaar. Voor de Donau aan de Duits-Oostenrijkse grens steeg het aantal cruiseschepen dat de grens passeerde van 324 naar 1.255, maar ook dit cijfer is aanzienlijk lager dan de 3.668 schepen die in 2019 waargenomen werden. Voor de Moezel daalde het aantal van 1.536 naar 469 tussen 2019 en 2020, maar in 2021 werden er weer 1.000 passerende schepen geteld. Niet alleen bleef het aantal passerende schepen onder het niveau van voor de pandemie, ook de bezettingsgraad van de schepen bleef ver achter bij het niveau van 2019.

Onzekerheden
Ook al lijkt het inmiddels beter te gaan op de riviercruisemarkt, blijft de situatie voor de sector van het passagiersvervoer in 2022 gekenmerkt door veel onzekerheden die samenhangen met de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de gestegen prijzen voor grondstoffen zoals staal, die gaan meewegen als het gaat om de bouw van nieuwe schepen.

Veel landen hebben in het voorjaar van 2022 hun grenzen voor reizigers weer geopend en er worden ook weer nieuwe orders geplaatst voor de bouw van riviercruiseschepen. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt echter een zekere verstoring op de Europese markt voor riviercruises. Op de eerste plaats valt te verwachten dat de Beneden-Donau veel minder aantrekkelijk zal worden gevonden vanwege het potentiële risico om in de buurt van het oorlogsgebied te komen. Ten tweede zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de vraag naar passagiersvervoer op andere Europese rivieren. Toeristen afkomstig uit de VS zullen namelijk de oorlog in Oekraïne als onderdeel van Europa in het algemeen zien. De oorlog heeft ook tot gevolg dat er veel minder personeel uit Oekraïne beschikbaar is om in het segment van de riviercruises te werken. Tot slot komt daar
nog bij dat de gestegen brandstofprijzen de kosten van een cruise zullen verhogen, wat eveneens het toerisme zal beïnvloeden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuwe online omgeving voor reisplanning binnenvaart

UTRECHT Rijkswaterstaat heeft samen met 13 Europese landen met EuRIS een geheel nieuwe online omgeving opgezet. European River Information Services moet schippers en logistieke partners voor een betrouwbare reis- en routeplanning 24/7 een actueel beeld geven van de situatie op de vaarwegen.

Het nieuwe platform (www.eurisportal.eu) helpt vaarweggebruikers om hun reis- en aankomsttijden in heel Europa te plannen in één omgeving. Het bestrijkt de belangrijkste onderling verbonden binnenvaarwegen in Europa met de de zeven hoofdcorridors Rijn, Donau, Elbe, Moezel, Duinkerken – Schelde, Amsterdam – Antwerpen – Luik, Amsterdam – Antwerpen -Brussel) en nog veel meer. ‘Voorheen moesten schippers talloze websites en informatiebronnen raadplegen om alle relevante informatie op te halen, vooral bij grensoverschrijdende reizen. EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor alle relevante vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie door de gegevens van 13 landen op een centrale plek te combineren.’

Real-time informatie
Schippers en andere gebruikers kunnen op elk moment real-time informatie verzamelen en inzicht krijgen in de actuele verkeerssituatie op hun vaarroute, wachttijden, incidenten of verstoringen die de reistijd beïnvloeden. Ze kunnen ook informatie delen met anderen, bijvoorbeeld hun ETA. Alle informatie staat in een afgeschermde omgeving, zodat de privacy gewaarborgd is.

Onderling verbonden
Het huidige samenwerkingsverband bestaat uit Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Servië en Slowakije. De landen zullen hun samenwerking voortzetten om het platform de komende jaren verder te ontwikkelen, afhankelijk van de behoeften en gebruikerseisen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wisselvallig weer maakt geen einde aan droogte

UTRECHT Er komt voorlopig geen einde aan de droogte. De aanvoeren van de rivieren zijn nog steeds laag, het neerslagtekort loopt verder op en de grondwaterstanden zijn uitzonderlijk laag. De effecten van de droogte blijven voor de scheepvaart dus nog zeer goed voelbaar.

De kans op neerslag in Nederland en in het stroomgebied van de Maas en Rijn nemen toe. Desondanks is het op dit moment in Nederland nog altijd zeer droog. Om de droogtesituatie echt te verbeteren moet dan ook langdurig neerslag vallen. Voorlopig moeten we het echter nog doen met ‘hier en daar een bui’. Dat buiige karakter van het weer maakt dat we te maken krijgen met lokaal grote verschillen.

Water in de grote rivieren
De aanvoer van de Rijn bij Lobith is op dit moment 875 m3/s en blijft stabiel. In het weekend van 9 tot en met 11 september gaat de afvoer toenemen tot 1000 m3/s door verwachte neerslag in het stroomgebied.
De aanvoer van de Maas bij Sint-Pieter is ongeveer 25 m3/s en neemt de komende dagen ook wat toe. (Foto Roman Grac via Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

België ratificeert verdrag verbod varend ontgassen

STRAATSBURG België is overgegaan tot de ratificatie van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de bescherming van het milieu en het behoud van de luchtkwaliteit te waarborgen door het ontgassen van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen.

België is na Luxemburg, Nederland en Duitsland de vierde verdragsluitende staat die haar akte van bekrachtiging heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Frankrijk en Zwitserland. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

Dampretourleiding
De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet door middel van een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.

Nederlegging
De akte van bekrachtiging is op 25 augustus 2022 in het Palais du Rhin in Straatsburg neergelegd door ambassadeur Jean-Cédric Janssens de Bisthoven, permanent vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa. De nederlegging is gedaan bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), mevrouw Lucia Luijten, die tevens depositaris voor het CDNI is. Tijdens deze plechtigheid heeft het België ook zijn akte van bekrachtiging van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) neergelegd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmeegse Waalkade alleen nog te bereiken met een ontheffing

NIJMEGEN De hele Waalkade in Nijmegen wordt per 1 september van dit jaar in beide richtingen afgesloten voor voertuigen. De binnenvaart kan een ontheffing krijgen, net als de toeleveranciers aan de binnenvaart.

De oostelijke Waalkade tegenover het Casino en de horecazaken is al een aantal jaren gesloten voor autoverkeer. Nu komt daar de westelijke Waalkade, dus de kade met de damwand tussen Grote Straat en Veemarkt (autoafzetplaats) bij. Nadat de gemeente Nijmegen het nieuws over deze afsluiting bekend had gemaakt, kwam de Nijmeegse maritieme bedrijvenvereniging Aqualink in actie. Het verbod zou namelijk problemen opleveren voor de binnenvaartschippers en de toeleveranciers. Na een constructief gesprek met de Nijmeegse havenmeester en de afdeling Parkeren van de gemeente, werd voor beide een oplossing gevonden.

Ontheffing
Afgesproken is dat de binnenvaart, cruisevaart en scheepvaart gerelateerde bedrijven een ontheffing van het verbod kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als de schipper met zijn schip binnen het rijverbod ligt, als de auto aan of van boord moet, als reparaties aan boord moeten worden uitgevoerd of als passagiers van en naar de cruiseschepen moeten.

Het lage gedeelte van de autoafzetplaats valt buiten het verbod. Aanmelden van het kenteken is hiervoor dus niet nodig. Het hoge gedeelte en de kade bovenstrooms de autoafzetplaats vallen wel onder het verbod. Ligt u dus kopvoor aan de autoafzetplaats of heeft u de autokraan voorop dan moet u het kenteken wel aanmelden. Dat kan via de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/formulieren/kenteken-doorgeven).
Het kenteken kan vooraf of op de dag van aankomst aangemeld worden. Achteraf aanmelden is niet mogelijk omdat de camerabeelden dagelijks uitgelezen worden. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. De Havendienst beoordeelt de aanmelding, mocht er twijfel zijn dan wordt contact met de aanvrager opgenomen.

Problemen
Mochten de binnenvaart of de toeleveranciers ondanks de afspraken met de gemeente toch nog tegen problemen aanlopen, dan vraagt Aqualink deze te communiceren. ‘Dan kunnen we deze bespreken met de gemeente en mogelijk dan ook weer tot een praktische oplossing komen.’

Voor eventuele vragen over het verbod en de ontheffing kunt u mailen naar havens@nijmegen.nl of bellen met de Havendienst via 06 46 19 54 73.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.