Tagarchief: binnenvaart

Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen

DEN HAAG Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit.

De aanpassing is nodig om het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI op te nemen in de Nederlandse regelgeving. Het voorstel wordt nu ter voorhang aan zowel de Eerste als Tweede Kamer gezonden.

Ook de andere verdragsstaten in het CDNI (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland) moeten het verbod op varend ontgassen nog opnemen in hun nationale wetgeving. In Luxemburg is dit onlangs gebeurd. Als alle CDNI-landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het verbod in werking.

Ontgassingsinstallaties
Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Het uitblazen van deze gassen is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor bemanning en omwonenden. Schepen die ladingdampen kwijt willen, moeten straks gebruik maken van ontgassingsinstallaties. Naast het afgeven van ladingdampen aan ontgassingsinstallaties, kunnen binnenvaarttankschepen ook varen met steeds dezelfde lading waardoor ontgassen niet nodig is.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Maritime Industry 2020 gaat Next level

GORINCHEM ‘Transformatie in de binnenvaart’ is het thema dat de hoofdrol speelt op Maritime Industry. Het roer gaat letterlijk om op de beurs die op 12, 13 en 14 mei in Gorinchem wordt gehouden. Hiermee speelt de beurs in op de nieuwe wetgeving en milieueisen die de komende jaren van kracht worden in de binnenvaart.

Tijdens de komende editie van Maritime Industry is alles wat met de toekomst van de binnenvaart te maken heeft zowel op de begane grond, als op de compleet vernieuwde eerste etage, Next Level, te vinden. ‘Bij de vorige edities was de begane grond het centrale punt van de beurs’, vertelt Malou Weststrate als marketing coördinator. ‘Maar bij ons is het roer ook om. Na de verbouwing is gebleken dat Next Level voor bestaande en nieuwe exposanten een stuk aantrekkelijker is geworden en nu ook wordt gezien als gelijkwaardige beursvloer. Op Next level zijn tijdens de beurs alle nieuwe technieken voor de binnenvaart te vinden. We hebben inmiddels al bijzondere namen van standhouders voor de verdieping, zoals de Maritieme Academie Harlingen, SMASH en Sendo Shipping. Het is kortom een op de toekomst gerichte verdieping.’

Overigens is de bovenverdieping niet alleen inhoudelijk aangepakt, ook is er volgens Weststrate voor de bezoeker met een echt foodcourt sprake van ‘een uitzonderlijke horeca-ervaring’. ‘Verder hebben we nu ook een vaste roltrap centraal in de hal zodat de bezoekers nog makkelijker naar boven kunnen om de standhouders daar te bezoeken.’

Groen paviljoen
Om alles op het gebied van de toekomst van de binnenvaart goed te kunnen laten zien, is op de bovenverdieping het Groene paviljoen ingericht. Daar wordt alles gepresenteerd wat te maken heeft met verduurzaming en veiligheid van de binnenvaart. ‘Bij SMASH kunnen bezoekers bijvoorbeeld alles leren over smart shipping en krijgen ze de laatste stand van zaken op dit gebied’, vertelt Weststrate. ‘Sendo Shipping is een andere prachtige partij die aan het innoveren is en met hun laatste schip de titel Schip van het jaar heeft gekregen. De Maritieme Academie laat nieuwe technieken zien, zoals de solarboot.’

In het groene paviljoen staat ook het Kennistheater. Hier behandelen experts alle actualiteiten op het gebied van onder meer digitalisering, modal shift en de nieuwe Stage V eisen die worden gesteld aan motoren.

Smartbadge
Een andere noviteit voor zowel de standhouder als de bezoekers van Maritime Industry, is dit jaar de zogenoemde smart badge die iedereen krijgt. Deze badge maakt het contact tussen de standhouder en de bezoeker eenvoudiger. Door de badge op een stand te laten scannen, krijgt de bezoeker alle informatie van de standhouder via email toegestuurd. Het uitwisselen van visitekaartjes en pen en papier zijn dus niet langer nodig. De informatie die de bezoeker gemaild krijgt, heeft de standhouder ingevuld op zijn eigen bedrijfspagina op de website van Maritime Industry.

Bijna uitverkocht
Inmiddels is Maritime Industry voor zo’n 95% uitverkocht en de aanvragen van standhouders stromen nog steeds binnen. Ook verschillende leden van Aqualink zijn op de beurs te vinden. Voor de beurs hebben zich nu 350 exposanten aangemeld, dat is exclusief de 120 mede exposanten die bij een andere exposant in een stand staan. Volgens Weststrate staan er dit jaar ook veel nieuwe standhouders. ‘We hebben dit jaar veel nieuwe exposanten die hun innovaties willen laten zien.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malou Weststrate, tel.: 0183 – 680 684 of email: Malou.Weststrate@easyfairs.com.

Maritime Industry is op 12, 13 en 14 mei 2020 te bezoeken van 13 uur tot 21 uur. De beurs wordt gehouden in de Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Positie binnenvaart komende jaren onder druk

DEN HAAG De positie van de binnenvaart komt de komende jaren onder druk te staan door het teruglopen van het gebruik van kolen, aardolieproducten en veevoer. Uit een onderzoek van Royal Haskoning DHV in opdracht van de Topsector Logistiek geven 25 verladers aan bij deze ladingsoorten veel krimp te verwachten.

Verladers zien overigens wel mogelijkheden voor groei in het containervervoer. Maar de voorspelde teruggang wordt waarschijnlijk niet voldoende gecompenseerd door de toename van containervervoer en de opkomst van nieuwe lading voor de binnenvaart. Er is nog veel onzeker over de mate waarop met name elektrisch varen, waterstof en biobrandstoffen en de deels daaraan verbonden nieuwe ladingstromen zich gaan ontwikkelen.

Groen imago
Uit het onderzoek blijkt verder dat verladers in toenemende mate aandacht verwachten voor duurzaamheid. En ze vinden het noodzakelijk dat de binnenvaart hierin meebeweegt. Andere modaliteiten zijn volop bezig met vergroening van het transport. De binnenvaart heeft nu weliswaar een ‘groen’ imago, maar als de binnenvaart niet aansluit bij de andere modaliteiten bestaat de kans dat men lading verliest aan het wegtransport. Om dit door te zetten zijn investeringen nodig voor de vergroening van het transport.

Ondanks deze grote uitdagingen zijn de verladers overwegend positief over de toekomst. Lees hierover meer in het rapport ‘Gevolgen grote transities en wereldhandel voor de binnenvaart 2020-2040’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw vijf jaar samen ‘veilig varen’

LEEUWARDEN De veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ gaat in ieder nog vijf jaar door. De samenwerkende organisaties ondertekenden het nieuwe convenant ‘Varen doe je Samen! 2020 – 2025’ tijdens Boot Holland in Leeuwarden.

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 de campagne ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS) gelanceerd. De campagne is opgericht om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten en daarmee de veiligheid te vergroten.
Om dit te bereiken is er onder meer de website Varendoejesamen.nl, met uitgebreide informatie, tips en adviezen voor de recreatievaart en beroepsvaart. Het brede aanbod van knooppuntbeschrijvingen, interactieve kaarten, diverse brochures en actueel nieuws is een bron van informatie.

Meer variatie
Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van de campagne en de samenwerking. Uit de ervaringen van de partners en de vergaarde kennis van de afgelopen jaren blijkt dat het van groot belang is om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Zeker nu de manier waarop de waterrecreant zich op het water begeeft aan het veranderen is. ‘De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe’, meent Rowena van der Maat, projectleider ‘Varen doe je Samen!’. ‘Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe.’

Het nieuwe convenant is ondertekend door: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond. (Foto Varen doe je samen!)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Klein schip hard nodig, maar aantal neemt rap af

DEN HAAG De kleine drogeladingvaart is van groot belang voor toekomstig duurzaam vervoer over water. De overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen groeide de afgelopen jaren hard, maar het aantal kleine schepen nam de afgelopen jaren met meer dan 30 procent af. Omdat de kleine drogeladingvaart een onderbelicht onderdeel van het goederenvervoer is en vanwege het belang meer aandacht verdient, onderzocht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dit deel van de binnenvaart in het onderzoek ‘Het kleine drogeladingschip op de radar’.

Het huidige en toekomstige functioneren van de binnenvaart, waaronder dat van het kleine drogeladingschip, zijn onderdeel van een maatschappelijke en politieke discussie. Onderwerpen zoals het gebrek aan innovatie, markttransparantie en versnelling van de verduurzaming van de binnenvaart keren regelmatig terug in het debat. Het onderzoek van het KiM heeft als eerste doel beter te begrijpen hoe de kleine drogeladingvaart presteert en welke kennis beschikbaar is.

Meer reizen en tonnen
Uit de data-analyse van het KiM blijkt dat kleine drogeladingschepen 72% vertegenwoordigen in de geregistreerde drogeladingvloot onder Nederlandse vlag. Zij vormen 40% van de totale ladingcapaciteit van de Nederlandse drogeladingvloot. Kijkend naar de reizen tussen 2014 en 2018 ziet het KiM een lichte stijging van het aantal reizen, het gemiddeld aantal tonnen per geladen reis en het gemiddeld aantal kilometers per geladen reis. De vervoersprestatie daalde tussen 2014 en 2018 met 3,2%, terwijl die van de drogeladingvaart als geheel groeide (7,6%). Ondanks een afnemende vervoersprestatie en een kleinere actieve vloot is de beladingsgraad van kleine drogeladingschepen bovengemiddeld. Een andere positieve ontwikkeling is dat de overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen tussen 2011 en 2018 met 13,2% sneller groeide dan de totale overslag langs alle vaarwegen (7,5%).

Beperkt onderzocht
Het KiM wilde studies en databronnen over de kleine drogeladingvaart bekijken, maar die bleken er maar beperkt te zijn. In het verleden zijn twee toekomstvisies over de kleine drogeladingvaart geschreven. Zij vertonen veel overlap tussen de onderwerpen, zoals de bedrijfsmatige instelling van schippers, het imago van de sector bij verladers, scholieren en jonge ondernemers, samenwerkingsverbanden en financiering van nieuwe schepen.

Afbakening
In de beschikbare studies bleken onderzoekers de kleine drogeladingvaart verschillend af te bakenen. Naarmate de marktafbakening van de kleine drogeladingvaart smaller is, is het beeld ten aanzien van de actieve drogeladingvloot, aantal reizen en vervoersprestatie negatiever. Rond het gemiddeld aantal kilometers per geladen reis, gemiddelde ton per geladen reis, beladingsgraad en de overslag in binnenhavens laat een smallere afbakening juist een positiever beeld zien.
Het KiM ging in het onderzoek uit van schepen met een maximale lengte van 85 meter en een maximaal laadvermogen van 1.500 ton. Verder blijkt uit de verkenning dat veel data rond vloot, vervoer van lading en binnenhavens wel actueel zijn, maar gefragmenteerd of niet specifiek voor de sector beschikbaar.

Weinig schulden
Financiële data van drogeladingschepen zijn niet geanalyseerd vanwege het ontbreken van recente gegevens. De bestaande analyses voor de periode van 2008 tot en met 2013 tonen aan dat kleine schepen nauwelijks schulden hebben en zeer solvabel zijn.

Download het onderzoek ‘Het kleine drogeladingschip op de radar’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Stabiele kosten voor binnenvaart in 2020

ZOETERMEER De kosten voor het vervoer per binnenvaartschip zullen dit jaar min of meer stabiliseren. Wel zijn er verschillen te zien tussen de scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Schepen die veel vaaruren maken, zullen als gevolg van de lagere verwachte brandstofprijzen een beperkte kostendaling kennen. Daar staat tegenover dat de schepen met weinig vaaruren, die vooral worden ingezet op de binnenlandse en Noord-Zuid markten, hogere kosten zullen kennen. Dit komt voort uit een stijging van de verzekeringskosten, arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud.

Stabiel kostenniveau
Voor dit jaar wordt een stabiel kostenniveau verwacht voor de binnenvaart. De kostenontwikkeling varieert van -2,9% tot +1,4%. Bij het zand- en grindvervoer bedraagt de kostenontwikkeling -0,8% tot +0,7%. Kapitaalintensieve schepen met veel vaaruren tonen een negatieve kostenontwikkeling, kleinere schepen actief op de binnenlandse markt laten juist een kostenstijging zien.

De kostenontwikkeling wordt vooral beïnvloed door dalende brandstofprijzen (-7,1%) en rentekosten enerzijds, en anderzijds sterk stijgende kosten voor arbeid, verzekering en onderhoud. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. De arbeidskosten stijgen al jaren in de binnenvaart door het toenemende personeelstekort.

Diverse contractvormen
Binnenvaartondernemers die hun schip hebben verhuurd, kennen langdurige vervoerscontracten en krijgen opslag op de afgesproken prijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een duidelijke stijging: van minimaal 2,4% tot maximaal 3,3%.

Zure appel
Specifiek voor dit jaar heeft Panteia ook een inschatting gemaakt van de effecten van de stikstof- en PFAS-crisis. Hierdoor namen de bouwvolumes in het vierde kwartaal van 2019 sterk af, met wel 18%. Hierdoor hebben schepen in de zand- en grindvaart 2,8 miljoen ton minder lading vervoerd. Dit gaat gepaard met een omzetderving van € 12.000 per schip; op sectorniveau € 2,8 miljoen. Voor het komende jaar verwachten wij andermaal een daling van het bouwstoffenvolume (-3 miljoen ton) en een omzetverlies van € 18.000 per schip. Op sectorniveau betekent dat een inkomstenderving van € 9 miljoen euro. Ook 2021 wordt een slecht jaar in het bouwstoffenvervoer; voor 2022 en 2023 worden echter bovengemiddeld goede jaren verwacht.

Vorig jaar
In het afgelopen jaar stegen de kosten voor de binnenvaart. Deze kostenstijging kon over de gehele linie worden waargenomen. Op de rentelasten na, noteerden alle kostencomponenten een stijging. Daarvan was de stijging van de verzekeringskosten het grootst te noemen, maar ook de bijdrage van de arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud was niet bepaald gering. De brandstofkosten namen met 2,0% toe en drukten daarmee de totale kostenstijging. De totale kostenstijging in het jaar 2019 bedroeg 1,9% tot 2,7%. In het bouwstoffenvervoer namen de kosten met 2,4% tot 2,6% toe.
Kapitaalintensieve schepen die veel vaaruren maken, lieten de geringste kostenstijgingen zien. Dat is enerzijds te relateren aan lagere rentekosten; anderzijds aan het hoge aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatie. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kostenstijging 1,8% tot 3,1%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Stremming stuwcomplex Driel

DRIEL Rijkswaterstaat stremt vanuit veiligheid vanaf donderdag 6 februari het stuw- en sluiscomplex Driel voor naar verwachting drie tot vier dagen. Vanwege de verwachte hoge waterstanden is het niet mogelijk om schepen in sluis Driel te schutten. Er kan ook geen gebruik worden gemaakt van de geopende stuw Driel als alternatieve vaarroute.

De stuw is niet te gebruiken omdat vanwege de renovatie van het complex onder water in de stuw tijdelijk uitstekende ophangpunten zijn bevestigd voor de te gebruiken tijdelijke keermiddelen die door het hoge water niet zichtbaar zijn. Deze zitten er nog steeds. Hierdoor kunnen de schepen niet veilig door de stuw die geopend is om het water met hoge stroomsnelheden door te laten.
 
De stuwcomplexen in de Nederrijn (Driel, Amerongen, Hagestein) worden sinds 2016 gerenoveerd. De renovatie wordt eind 2020 opgeleverd. Ieder stuwcomplex bestaat uit een sluis, twee stuwen en een bedieningsgebouw. De schuiven in de stuwen hebben bij lage en normale waterstanden de functie om te zorgen voor een goede waterverdeling tussen Waal, IJssel en Nederrijn. Bij hoogwater worden de schuiven omhoog gehaald en kan het water zich vrijelijk verdelen over de riviertakken. Normaliter kunnen schepen in dat geval vrij door de stuwen, onder de schuiven door varen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Water op de Maas bereikt hoogste stand

ARCEN Het water op de Maas stijgt snel. Door de neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk is de afvoer van de Maas verhoogd. Rijkswaterstaat verwacht dat vandaag de hoogste stand van tussen de 1700 en 1900 m3/s wordt bereikt. De stuwen in onder meer Sambeek, Belfeld en Roermond zijn gestreken. Ook is de nieuwe keersluis Limmel in Maastricht voor het eerst gesloten.

De afvoer bij St. Pieter steeg in de nacht van zondag op maandag tot 1100 m3/s. Door de lage hoeveelheid neerslag op maandag bleef de afvoer redelijk constant tussen de 1100 en 1200 m3/s. Vanaf 4 februari middernacht is de afvoer flink gestegen. Dit vanwege de buien op maandagmiddag in het zuiden van het stroomgebied. De afvoer steeg toen tot boven de 1400 m3/s. Dinsdag zette de stijging door tot 1600 m3/s. Naar verwachting daalt de afvoer na de piek op 5 februari weer en komt in de loop van 6 februari weer onder de 1500 m3/s. Met het uitblijven van de neerslag de rest van de week, wordt verwacht dat deze daling zich ook de rest van de week doorzet. Maar vanwege de hoge afvoer kan een nieuwe bui in de komende week opnieuw een hogere afvoer op de Maas veroorzaken.
Inmiddels heeft Ton Paulus Veerbedrijf de ponten tussen Cuijk en Middelaar en Broekhuizen en Arcen uit de vaart gehaald.

Maatregelen
Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen voorbereidende maatregelen op de verhoogde afvoer zoals het openen of sluiten van schuiven bij waterkeringen, het openen van stuwen en het plaatsen van schotbalken om tijdelijk het water te keren. Lager gelegen gebieden beginnen namelijk onder te lopen. Met name woningen gelegen aan kades kunnen last krijgen van het hoge water. Waterschap Limburg reed daarom dinsdag al met pompen, coupures en demontabele keringen uit. Er zijn onder meer pompen geplaatst in Roermond, in Baarlo, in Venlo, in Blitterswijck en in Wessem. Ook de vaste pomp in Elsloo is in bedrijf genomen. Ook is de demontabele kering in Arcen opgebouwd. Verder worden er inspecties uitgevoerd, dijkwachten lopen controles, afsluiters van bijvoorbeeld beregeningsinstallaties dichtgezet en terugslapkleppen gecontroleerd. Dit gebeurt wanneer de Maas een afvoer bereikt van meer dan momenteel 1.500 m3 per seconde bij St. Pieter bereikt.

De waterstand op de Rijn en de IJssel is volgens Rijkswaterstaat op dit moment nog normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen zal de waterstand volgens Rijkswaterstand echter sterk toenemen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS begint met groot onderhoud sluis Weurt

WEURT De westkolk van sluis Weurt is vanwege onderhoudswerkzaamheden van maandag 3 februari 7.00 uur tot vrijdag 7 februari 20.00 uur gestremd. De oostkolk blijft beschikbaar voor de scheepvaart.

De werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert zijn gepland en bestaan uit het vervangen van de hijskabels van een van de drie hefdeuren in de westkolk. De binnenvaart heeft al vaker kritiek geuit over de slechte toestand van de sluizen in Weurt en Heumen. Het achterstallig onderhoud had veel stremmingen als gevolg. De werkzaamheden die 3 februari beginnen, moeten de sluizen weer betrouwbaar maken voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat probeert bij het werk de overlast voor de binnenvaart zoveel mogelijk te beperken.


Aqualink
is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

DAF van NPS en Vink Diesel voldoet aan Stage V eisen

RAVENSTEIN NPS Diesel en Vink Diesel hebben Euro VI DAF/PACCAR MX-11 en -13 motoren zodanig gemariniseerd dat ze voldoen aan de nieuwe Stage V emissie wetgeving voor de binnenvaart. Deze diesels stoot tot 98% minder stikstofoxiden uit, 99% minder roet en hebben een minimaal 16% lager brandstofgebruik en daarmee CO2 uitstoot dan dat van de voorgaande generatie CCR2 scheepsdiesels.

NPS Diesel en Vink Diesel zijn trots op het behalen van dit resultaat voor de DAF/PACCAR Euro VI motorentoepassing voor de binnenvaart, beschikbaar in vermogens van 220 tot 390 kW. ‘De moderne MX marine krachtbronnen hebben de betrouwbaarheid die we van DAF gewend zijn en brengen trillingen en geluidsniveau aan boord tot een absoluut minimum terug. Dieselmotor en uitlaatgas- nabehandeling zijn zo compact dat zelfs het hermotoriseren in bestaande, veelal kleine, machinekamers geen enkel probleem is. Het extreem lage brandstofverbruik en de lange onderhouds-intervallen resulteren in een zeer korte terugverdientijd. Per draaiuur kost de Euro VI motor daardoor dus minder als een vergelijkbare CCR2 motor.’

Vraag en aanbod
‘De vraag naar schone en duurzame motoren voor de binnenvaart is niet nieuw’, vertelt sales engineer Stenn Hertgers van NPS Diesel. ‘Waar de emissielat voor de automotive branche al jaren op het hoogste niveau ligt, bleven de technologische ontwikkelingen in de scheepvaart achter. In 2015 besloten NPS en Vink dat daar verandering in moest komen. Pas in 2016, tijdens de Maritime Industry beurs in Gorinchem, werd besloten samen te werken om de Euro VI technologie toegankelijk te maken voor de binnenvaart. Dit vanuit onze passie voor de techniek, de – toen nog – toekomstige Stage V-emissiewetgeving en de bewustwording dat ook de binnenvaart oplossingsgericht zou moeten bijdragen in de klimaatproblematiek.’

Jumpstart
De ambitieuze emissiestap – CCR2 naar Stage V – voor de binnenvaart zou wel eens kunnen resulteren in een tekort aan beschikbare motoren voor de branche. Lange tijd bleven de ontwikkelingen bij de motorfabrikanten uit. Geen enkele leverancier bleek in staat een scheepsmotor te leveren die aan de nieuwe eis voldeed. ‘Het in 2016 door de Europese Commissie toelaten van hoogwaardige dieselmotoren uit andere takken van sport was ons groene licht’, vervolgt Hertgers.

‘De Euro VI motor werd bij Vink gemariniseerd en er werden twee units ingebouwd op Ms Noord van de Klerk Werkendam’, vult managing director Sander Langenberg van Vink Diesel aan. Dit pilot project is vervolgens gebruikt om met de betrokken nationale instanties in gesprek te komen over hun rol in het certificeringsproces. Sinds 2017 hebben we, met ontheffing op het certificaat van onderzoek, al ruim 20 Euro VI installaties in de vaart gebracht.’

Aan tafel
Als erkende technische dienst van de RDW heeft TNO de DAF/PACCAR Euro VI motoren onderzocht en erkend als Stage V toepassing voor zowel hoofdaandrijving en als hulpaggregaat in de binnenvaart. Dit mede dankzij een samenwerking van diverse marktpartijen en overheden. ‘Een mooi compliment was de titel Innovation Pusher, gekregen van Philipp Troppmann, namens de Europese Commissie’, vertelt Langenberg trots.”

Visitekaartje
Het Canal du Nord schip La Coruna werd in 2019 voorzien van een nieuwe DAF/PACCAR MX13 390 kW. ‘De keuze voor Euro VI maakte het voor ons technisch haalbaar en betaalbaar om verder te kunnen met ons schip. Ons brandstofverbruik is met ruim 16% gedaald, de complete installatie neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en is vele malen stiller dan de oude’, aldus schipper eigenaar Thierry Vleminckx. ‘Gezien de actuele ontwikkelingen en stikstofproblematiek is dit het juiste moment om te vergroenen. Met Euro VI voortstuwing aan boord levert de modaliteit binnenvaart per tonkilometer veruit de beste emissieprestatie en dat brengt ons veel opdrachten. La Coruna is klaar voor de toekomst.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.