Tagarchief: binnenvaart

‘Schip van de toekomst’ op de Wereldhavendagen

ROTTERDAM Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam wordt het containerbinnenvaartschip Sendo Liner opengesteld voor publiek. De Sendo Liner is het eerste binnenvaartschip dat emissieloos op batterijen kan varen.

De Sendo Liner is een dubbelschroefs containerschip met een geheel nieuw ontwikkeld onderwaterschip. Het schip is volledig geëlektrificeerd en wordt door één van de twee Volvo Penta generatoren (435 kWe elk) en/of het lithium-ion accupakket (560 kWh) van stroom voorzien.

Daarnaast heeft de Sendo Liner 32% minder vermogen nodig, stoot het 40% minder CO2 per vervoerde container uit ten opzichte van een conventioneel schip en is er 8% meer ruimte voor lading. Vanwege de modulaire opbouw zijn aanpassingen eenvoudig te realiseren. Dit zorgt tevens voor een sterke reductie van de onderhoudskosten.

De Sendo Liner maakt onderdeel uit van de binnenvaartpresentatie aan de Westerkade, van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en het Bureau Voorlichting Binnenvaart en kan op zaterdag 7 en zondag 8 september worden bezocht tussen 10.00 – 18.00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag stabiel, wereldhandel stagneert

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) is vorige maand op 137,1 blijven steken. Dat betekent vrijwel een stabilisatie van de overslag in mei, toen stond de index nog op 137. De Duitsers concluderen hieruit dat de wereldhandel stagneert.

De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat. Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI en ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit. En daar het niet al te goed mee. ‘Al met al stagneert de wereldhandel nu al negen maanden lang’, meldt CEO Roland Döhrn van RWI.

‘De spanningen in de wereld worden momenteel weerspiegeld in grote schommelingen in de overslag van containers in veel havens over de wereld.’ Ook worden volgens Döhrn de gevolgen van de handelsconflicten steeds duidelijker. Zo daalde de vrachtafhandeling in de Iraanse haven van Bandar Abbas vorige maand dramatisch als gevolg van Amerikaanse sancties.

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juni is gebaseerd op de cijfers van 42 havens, die ongeveer 73 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt. Overigens wordt deze snelle schatting vanwege de grote volatiliteit in de containeroverslag wel steeds onbetrouwbaarder wat betreft de nauwkeurigheid. Zo bedroeg de snelle schatting over mei nog 138,5, maar deze werd later naar 137 bijgesteld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Modal shift moet verkeersinfarct voorkomen

DEN HAAG Het goederenvervoer in Nederland moet volgens het kabinet drastisch veranderen. Alleen door veel meer over water en spoor te vervoeren kan een verkeersinfarct worden voorkomen. Om de beoogde modal shift nu eindelijk in gang te zetten, trekt minister Cora van Nieuwenhuizen 40 miljoen euro uit.

De minister meldt dit in de Goederenvervoeragenda, die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De overheid wil al jaren dat meer goederen over water worden vervoerd, maar een grote verschuiving naar het water bleef tot nu toe uit. Dat kwam onder meer omdat alle modaliteiten de overheid even lief bleven. Met de nieuwe Goederenvervoeragenda moet daarin verandering komen, waarbij nu echt een substantieel volume goederen van de weg naar de scheepvaart (binnenvaart en shortsea) en het spoor moeten worden overgeheveld. Maar daar is wel een betrouwbare vaarweg- infrastructuur voor nodig. De minister geeft aan dat zij in de begroting van 2020 daarvoor met maatregelen komt.

Beleidswijziging
Om de goederen van de weg te krijgen, slaat het ministerie de komende jaren volgens eigen zeggen een nieuwe weg in, waarbij ‘het perspectief verschuift van modaliteitsgericht beleid naar integraal en multimodaal mobiliteitsgericht beleid’. ‘Dit beleid richt zich op de samenhang tussen verschillende vervoerswijzen, zoals auto, schip en trein’, verduidelijkt woordvoerder Joris Drost van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Mobiliteit en de aanpak van knelpunten staan hierin centraal om ervoor te zorgen dat ons gehele mobiliteitssysteem optimaal wordt benut. Dit verschilt van het modaliteitsbeleid wat zich richt op de afzonderlijke vervoerswijzen. We geven met de Goederenvervoeragenda de komende jaren een extra boost aan de modal shift door vooral in te zetten op verbetering van de aansluitingen op multimodale knooppunten. Zo kunnen goederen eenvoudiger en efficiënter worden overgeladen van vrachtwagen naar binnenvaartschip of goederentrein.’

Voortrekkersrol
Concreet gaat het ministerie kijken naar de mogelijkheid van een voortrekkersrol voor de overheid, ofwel ‘launching customer’. Genoemd wordt het vervoer van gemeentelijk restafval naar de afvalverwerkingsbedrijven, dat nu veelal over de weg gaat, maar beter per schip zou kunnen. Onderzocht wordt of dit transport over water kostenefficiënt is te krijgen ten opzichte van het huidige wegtransport. Zo nodig moeten belemmeringen worden weggenomen.
Tevens laat het ministerie een verkenning uitvoeren voor een stimuleringsregeling voor verplaatsing van containertransport naar de binnenvaart en shortsea-sector.

Overvolle A15
Een probleem wat volgens de minister moet worden opgelost is de drukte op de A15, waarvan het beginpunt mainport Rotterdam is. Met het aantrekken van de economie is de drukte op de wegen van en naar de zeehaven sterk toegenomen. Op de A15 leidt dit tot stevige opstoppingen. De komende jaren neemt deze druk nog verder toe. Niet alleen vanwege de autonome groei van het goederenvervoer, maar ook vanwege geplande grote infrastructurele werken. Met een financiële stimuleringsregeling voor modal shift van weg naar binnenvaart en shortsea verwacht Van Nieuwenhuizen dat de extra verkeersdruk op de weg kan worden beperkt. ‘Tegelijkertijd kan een structurele verschuiving van weg naar water worden geïnitieerd. In het tweede deel van 2019 worden de mogelijkheden voor deze regeling verkend.’

Programma
Om de modal shift op gang te brengen gaat het ministerie in samenwerking met de Logistieke Alliantie, de Topsector Logistiek en andere overheden, een ‘hands-on programma’ ontwikkelen met de belangrijkste kansen, belemmeringen en benodigde maatregelen. Hierbij moet worden gedacht aan praktische oplossingen, zoals het wegnemen van knelpunten op het terrein van wet-en regelgeving, infrastructurele voorzieningen en advisering van ondernemers over de keuze van de transportmodaliteit of een mix van modaliteiten. Ook zet de minister in op het realiseren van ‘good practices’ bij een modal shift van weg naar water en spoor en vermindering van de congestie bij de afhandeling van inland-transporten in de Rotterdamse haven. Hiervoor wil de minister, naast het bundelen van containers richting het achterland, eenduidige definities van venster- en wachttijden, een dashboard van key performance indicatoren, het dynamisch toewijzen van kadecapaciteit via NextLogic en de aanleg van de Container Exchange Route (CER). De CER moet in 2020 worden opgeleverd. Next-Logic verwacht in november van dit jaar met de planningstool live te gaan.

Positief
Bij de 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie vormen – voor de binnenvaart onder meer CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer – valt de Goederenvervoeragenda in goede aarde. ‘Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaarmaken voor de toekomst’, schrijft voorzitter Steven Lak van de Logistieke Alliantie. ‘Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB’ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het in de verdere uitvoering aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de Topsector Logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend.’

Alliantie
De Logistieke Alliantie bestaat, naast het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer, uit evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands en Deltalinqs.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart laat impact laagwater onderzoeken

ROTTERDAM De binnenvaartorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer gaan de impact van laagwater op de vaarwegen laten onderzoeken. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. ‘Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van’, schrijven de organisaties. ‘Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaartondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.’

Verder kijken
Het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics gaat het onderzoek uitvoeren dat inzicht moet geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water. De centrale onderzoeksvraag hierbij is wat de omvang is van de economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten). Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt in dit onderzoek.

Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten de organisaties rond het vierde kwartaal van dit jaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Spoor profiteert van lage waterstanden

DEN HAAG Het vervoer van goederen over het spoor in Nederland is vorig jaar vanwege de lage waterstanden gestegen. Het vervoerde gewicht steeg ten opzichte van 2017 met ruim 18% van 2,7 naar 3,2 miljoen ton waarmee het spoor een marktaandeel kreeg van 0,5%. De binnenvaart vervoerde in dat jaar 121,8 miljoen ton.

Uit de publicatie ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer’ van ProRail blijkt verder dat het aantal kilometers dat goederentreinen in Nederland reden vorig jaar met 4% steeg tot 9,3 miljoen, het aantal tonkilometer steeg met 3% tot 13,5 miljard. Vooral het goederenvervoer van en naar de haven van Rotterdam steeg. Er reden 1.000 goederentreinen meer, een stijging van 3%.

Meer kolen
Belangrijkste oorzaak voor het toegenomen spoorvervoer is de droogte van vorig jaar. In het stroomgebied van de Rijn viel heel erg weinig regen, gecombineerd met de hoge temperaturen leidde dit tot lage waterstanden in de grote rivieren. Hierdoor kon minder lading per schip kon worden vervoerd. Het spoor vormde volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voor een deel van de lading ‘als een goed alternatief om lading alsnog op de plaats van bestemming te krijgen’. Vanwege het lage water steeg het aantal treinen van en naar Rotterdam. Tot half augustus reden ongeveer 100 tot 110 goederentreinen per dag van en naar de Rotterdamse haven, vanaf half augustus liep dat op naar 110 tot 120.

Een van de segmenten waarin een toename van het aantal goederentreinen te zien was, waren de kolen. In de eerste helft van het jaar nam het kolenvervoer nog af. Oorzaak was de sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales Duitsland leidde tot een afname van het aantal kolentreinen tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland. Vanaf augustus gingen vanwege de lage waterstanden juist meer kolentreinen rijden. Zowel de havens van Rotterdam als Amsterdam profiteerden hiervan. Amsterdam zag het aantal kolentreinen wel afnemen vanwege het vervallen van kolenstromen en de verschuiving van een ladingpakket naar Rotterdam. Maar ook van en naar Amsterdam reden extra kolentreinen vanwege de lage waterstanden.

Subsidieregeling
Om het gebruik van het spoor te stimuleren, gaat staatssecretaris Van Veldhoven de gebruiksvergoeding op het spoor voor de spoorgoederenvervoerders verlagen door middel van een tijdelijke subsidieregeling. Nederland stuurde de regeling naar de Europese Commissie voor toetsing aan de staatssteunregels en op 8 juli gaf de Commissie haar goedkeuring. Van Veldhoven wil de regeling binnenkort publiceren en deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in werking laten treden. De gebruiksvergoeding wordt dan met de subsidie verlaagd om meer in de pas te gaan lopen met de buurlanden, met name Duitsland. Daarvoor komt van tot en met 2023 maximaal 70 miljoen euro beschikbaar met een tussentijdse evaluatie in 2021. Hierbij wordt het containervervoer het meest gesubsidieerd. Volgens de staatssecretaris ‘om juist in dit marktsegment de modal shift naar het spoor te stimuleren’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Minister wil kleine binnenvaart ontzien

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven een aparte regeling te willen voor kleine binnenvaartschepen. Ze deed dat volgens verladersorganisatie evofenedex mede naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag,

In de uitzending van EenVandaag zien we twee binnenvaartbedrijven, waarvan er één de handdoek al in de ring heeft gegooid en de ander die tienduizenden investeert in aanpassingen waarvan de nodige vraagtekens zijn te zetten bij de nut en noodzaak ervan. In de uitzending geeft evofenedex het belang aan van de kleine schepen voor de logistiek en dat de binnenvaart beter kan investeren in innovatie en duurzaamheid dan in deze CCR-regels.

Stortvloed aan regels
De binnenvaart wordt geconfronteerd met een stortvloed aan regels vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waar voornamelijk kleine schepen in de praktijk niet aan kunnen voldoen. ‘Dit zorgt ervoor dat steeds meer kleine schepen uit de vaart gaan wat gevolgen heeft voor handels- en productiebedrijven die voor hun logistiek afhankelijk zijn van dit type schepen. Het gaat hier om bedrijven die gevestigd zijn aan kleine vaarwegen of die niet de mogelijkheid hebben om grote hoeveelheden goederen op te slaan.’
Het is volgens evofenedex een goede ontwikkeling dat de minister heeft aangegeven om samen met andere Rijnstaten te willen werken aan een oplossing. Middels een uitzonderingsclausule moeten de Nederlandse binnenvaartschippers een uitzondering kunnen krijgen. Ze geeft ook aan dat de kleinschalige binnenvaart een essentiële schakel blijft voor de binnenvaart en hard nodig is om haar ambitie om meer via het water te vervoeren mogelijk te maken. (Bron: evofenedex)

Bekijk de uitzending van EenVandaag

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaart vervoert minder over de grens

DEN HAAG De binnenvaart heeft vorig jaar in tonnen 4,6% minder over de grens vervoerd. Volgens het Centraal voor de Statistiek (CBS) komt dat vanwege de lage waterstanden in de tweede helft van het jaar waardoor schepen vanuit en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen.

Het totale grensoverschrijdende goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 1,04 miljard ton. Alleen overzee (+1,5%) werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd. Het grootste deel van deze goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd vervoerd door zeeschepen (58%). Per spoor werd 2% minder vervoerd vanuit en naar ons land, over de weg was dit 1,1%. Ook door de lucht nam het vervoer af, met 0,3%. De bijdrage van de luchtvaart in het totale grensoverschrijdende vervoer is met 0,2% gering.

Binnenlands
De binnenvaart vervoerde binnenlands 7,3% meer. Dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen. Het binnenlands spoorvervoer groeide met 16,9%, maar levert met 0,5% slechts een beperkte bijdrage aan het totale binnenlandse goederentransport. Het vrachtverkeer over de weg vervoerde binnenlands het meeste. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6% meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen.
Het totale binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5%.

Totaal
Vorig jaar werd in totaal 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6%) en over zee (1,5%). Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd ruim 44 procent van het gewicht door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden ruim 35 procent van alle goederen, de binnenvaart ruim 18 procent. Het spoorvervoer en de luchtvaart dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederenvervoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister wil minder goederen over de weg

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 40 miljoen euro voor een modal shift in het goederenvervoer. De minister wil hiermee dat het transport van goederen de komende jaren minder via de weg gaat, maar vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Dit staat in de Goederenvervoeragenda die zij naar de Tweede Kamer stuurde.

‘De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland’, schrijft Van Nieuwenhuizen. ‘Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Een gemiddeld binnenvaartschip kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Ook gaat de sector vol inzetten op het digitaliseren van de vervoersbewegingen, kunnen ritten slimmer worden ingepland op tijden dat het minder druk is op de weg.’

De Goederenvervoeragenda bevat afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie heeft gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer. Naast de verplaatsing van weg naar water en spoor, wordt ook gewerkt aan digitalisering waarmee het transport straks slimmer en efficiënter van A naar B gaat.

Efficiënter en digitaal
Goederentransporten moeten tijdig en voorspelbaar zijn, zelfs bij verstoringen. Dit kan alleen als optimaal gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerswijzen zoals de binnenvaart, het spoor en buisleidingen. Om deze modal shift te stimuleren wordt gebruik gemaakt van goederencorridors. Binnen deze corridors kunnen verschillende transportstromen op een efficiënte manier aan elkaar worden gekoppeld, vrachten worden gecombineerd en capaciteit beter worden benut. De Goederenvervoeragenda zet ook in op verdere digitalisering van het transport. Zo vindt er binnen goederencorridors uitwisseling van data plaats tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om de beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten. Als chauffeurs bijvoorbeeld beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden kunnen ze gerichter hun ritten plannen.

Schoner
Minister Van Nieuwenhuizen mikt met de goederenvervoeragenda ook op schoner vrachtverkeer. Het optimaal gebruik maken van de beschikbare vervoerswijzen en het delen van digitale informatie voorkomt bijvoorbeeld dat vrachtwagens geheel of gedeeltelijk leeg rijden of schepen leeg terug naar de haven varen. Ook het instellen van zero emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s en het duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen, een afspraak in het kader van de Green Deal binnenvaart, geven vorm aan schoner vrachtverkeer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister opent Nationaal Binnenvaart Congres

ROTTERDAM De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB houden op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp voor de eerste keer het Nationaal Binnenvaart Congres. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opent het congres.

Naast een programma met interessante sprekers staat het congres volgens de organisatoren in het teken van ontmoetingen en interactie. In kleine groepen wordt verdieping worden gezocht op vijf grote en de meest actuele thema’s. Ook biedt het programma veel ruimte voor één-op-één afspraken tussen binnenvaartondernemers en experts in de vorm van speedmeets. Ontmoetingen zijn mogelijk met binnenvaartondernemers, binnenvaart gerelateerde bedrijven en toeleveranciers, verladers, logistiek dienstverleners, bevrachters, terminals, havens en andere geïnteresseerden.

Ontwikkel
Gezamenlijk willende binnenvaartorganisaties de koers uitzetten met blik op de toekomst. ‘Welke kant gaan we op en welke ontwikkelingen zijn kansrijk? Door het geven van de meest actuele informatie op the Big 5 thema’s stimuleren we je om je eigen pad te kiezen. De toekomst ziet er immers voor iedereen anders uit. Dat wat goed is voor de een is niet altijd passend voor de ander. Op 3 oktober helpen we je bij het ontwikkelen van je eigen visie op de meest actuele thema’s: leren van elkaar om te kijken wat bij jou past.’

Inschrijven
Reserveer 3 oktober alvast in je agenda en geef via www.nationaalbinnenvaartcongres.nl aan of je erbij bent. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de verdere invulling van het programma, updates en de aankondiging van interessante sprekers. Wie nog ideeën of wensen heeft over onderwerpen die aandacht verdienen in het programma, kunnen een mail sturen naar info@nationaalbinnenvaartcongres.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Noodkreet over toestand van de Maascorridor

ROTTERDAM Schepen op de Maas en de verbindingen van de Maas met andere rivieren hebben steeds vaker last van storingen en achterstallig onderhoud. Koninklijke BLN Schuttevaer en het European Logistics Center Limburg vinden het noodzakelijk dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor de Maascorridor om deze ‘betrouwbaar en robuust te maken’.

Op de Maascorridor zijn vele nautisch-technische problemen die deels te wijten zijn aan het achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn er keuzen gemaakt die ver beneden het niveau van de verwachting zijn gebleven. ‘Naast het feit dat de logistiek hierdoor in het nauw komt en er ongewenste vertragingen optreden, komt ook in sommige gevallen de externe veiligheid in het geding. Veiligheid die de binnenvaart heel hoog in het vaandel heeft staan.’
Het verontrust de organisaties dat er steeds meer onderdelen in het netwerk storingen vertonen. ‘Het lijkt steeds meer geaccepteerd dat objecten op 50 procent van hun ontwerpcapaciteit opereren. Bij het wegvallen van de resterende 50 procent is de logistiek geblokkeerd.’

Gewaarborgd
De organisaties vinden het heel belangrijk dat de robuustheid van de Maascorridor gewaarborgd is. ‘Een betrouwbare 7×24 uurs bediening is heel belangrijk voor onze sector . Het vervoer over water kan niet over de weg, de weg zit vol. Het vervoer over water kan niet via het spoor, ook dat zit vol. Het moet over water in combinatie met de andere modaliteiten voor het voor- en natransport.’
En ook vanuit milieuoogpunt is een onverwachte interruptie van het vaarschema en de uitvoering van een ‘groen’ vaarschema ongunstig. ‘Het gevolg is dat snelheden omhoog moeten om de afgesproken aankomst tijden te kunnen halen. Afhankelijk van de vaarweg heeft een binnenvaartschip een ideale rompsnelheid. Wanneer deze snelheid uit logistiek oogpunt dient te worden overschreden gaat de uitstoot onnodig omhoog. Ook dit kan voorkomen worden wanneer het vervoer over water een betrouwbaar en robuust netwerk ter beschikking heeft.’

Aflaaddiepte
Er wordt op de Limburgse terminals steeds meer gebruik gemaakt van het modal-split concept waarbij de container na overslag zijn weg verder via A76 en de A67 richting Duitsland vervolgt. ‘Dit komt doordat er op de Maascorridor steeds met een gegarandeerde aflaaddiepte kan worden gevaren. Daarmee versterkt de Maascorridor de positie van Rotterdam. De voordelen van een betrouwbare aflaaddiepte wordt helaas weer teniet gedaan door onbetrouwbare infrastructuur en de onkosten die een onbetrouwbare planning met zich mee brengen.’
De oproep is volgens de organisaties ‘een noodkreet van de sector logistiek en de vervoerder over water om er voor te zorgen dat de Maascorridor na de recente opwaardering naar klasse Vb weer het visitekaartje van Nederland wordt’. ‘Het water is voor de sector logistiek een essentiële schakel om aan de vraag van haar klanten en Europa te kunnen voldoen. Voor nadere details verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.