Tagarchief: binnenvaart

Opnieuw subsidie voor Stage V-motoren

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

De eerste ronde liep tot 16 november waarvoor € 500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal € 1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van € 250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2021.

Meer informatie is te vinden op de website van Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Hoogwater op de Maas, stuwen gestreken

ARCEN De waterstand op de Maas is de afgelopen dagen flink gestegen tot boven de 1000 m3/s. De afvoer van water bij Sint Pieter is nu weliswaar aan het dalen richting de 700 tot 800 m3/s, maar de verwachting is dat het water de komende dagen weer gaat stijgen. De stuwen van Roermond en Belfeld zijn uit voorzorg gestreken en geopend voor de scheepvaart.

Doordat er zondag weer nieuwe neerslag wordt verwacht, zal de afvoer bij Sint Pieter weer gaan stijgen tot waarden rond 1000 m3/s op maandag 28 december. Omdat de hoeveelheid neerslag onzeker is, schat Rijkswaterstaat de kans dat de afvoer in deze tweede piek tot boven de 1250 m3/s gaat stijgen op ongeveer 30%.

Rijn en IJssel
De waterstand op de Rijn en de IJssel is normaal voor de tijd van het jaar. Sinds begin december is de afvoer van de Rijn bij Lobith licht gestegen. Op 24 december bedroeg de afvoer 1510 m3/s (8,23 m +NAP) en stond die dag op het punt om sterk te gaan stijgen. Deze afvoerstijging zal zich de komende vijf dagen sterk doorzetten tot een niveau van 2600 – 2800 m3/s (9,80 – 10,10 m +NAP) rond 28 december, waarna de afvoeren kortstondig min of meer stabiel blijven. Rond de jaarwisseling behoort een hernieuwde stijging naar afvoeren rond 3000 m3/s (10,35 m +NAP) tot de mogelijkheden. Een afvoerniveau van 4200 m3/s, waarbij de uiterwaarden zullen gaan inunderen, zijn vooralsnog niet in beeld. In de eerste week van januari is een daling van de afvoeren richting langjarig gemiddelde waarden (2250 m3/s) het meest waarschijnlijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

 

Danser en North Sea Port positief over modal shift

TERNEUZEN De Danser Group en North Sea Port zijn er van overtuigd dat er in en rondom North Sea Port nog veel potentieel is om een modal shift van wegvervoer naar transport via binnenvaart te realiseren. De Danser Group kende dit jaar met 200.000 TEU een grote groei van containers in het havengebied van North Sea Port.

Danser Group biedt haar klanten lijndiensten aan tussen North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen, Westdorpe en Gent) en de zeehavens Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast gebruikt Danser het Gentse deel van North Sea Port steeds frequenter als hub voor de diensten naar onder andere Wallonië en Noord-Frankrijk.

Sterke groei
Op dit moment biedt de groep wekelijks zo’n 20-tal afvaarten via binnenvaart aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar verder zal stijgen. ‘Ondanks de bijzondere situatie rond COVID-19 zijn we ook dit jaar sterk gegroeid en dus trots dat deze mijlpaal nu al is bereikt’, vertelt CEO Ben Maelissa van Danser Group.

Ook CEO Daan Schalck van North Sea Port is positief. ‘We zien dat de containerisatie in de binnenvaart ook in onze haven verder doorzet. Dankzij de modal shift rijden er al snel 100.000 vrachtwagens minder op de weg.

Digitaal en groen
Danser Group zet zich behalve op volumegroei ook sterk in op digitalisering en een verdere vergroening van de vloot. ‘Dit jaar zien we een versnelling in de digitalisering om ons heen en in ons bedrijf. Daarnaast hebben we in ons streven naar zero-emissie, als volgende stap, ingezet op het gebruik van biobrandstoffen. Dit hebben we inmiddels op de eigen vloot doorgevoerd.’ (Foto Danser)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Vanaf 2021 één keer digitaal melden met SWINg

NIJMEGEN Binnenvaartondernemers kunnen vanaf 4 januari 2021 gebruik maken van het communicatieplatform Single Window for Inland Navigation (SWINg). Het platform voorkomt dat binnenvaartondernemers herhaaldelijk meldgegevens op verschillende manieren aan de autoriteiten op de vaarroute moeten doorgeven. SWINg laat het de binnenvaartondernemers toe om de reisgegevens één keer digitaal te melden.

SWING is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde. Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via het Single Window for Inland Navigation.

Privacy
Stel dat je van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij het Single Window for Inland Navigation je gegevens digitaal melden bij vertrek in Zeebrugge. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de Haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. Het Single Window for Inland Navigation stuurt de gemelde gegevens automatisch door naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Het SWINg-platform is een initiatief van North Sea Port, de Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Geen nieuwe software
Om met SWINg te kunnen werken hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. De bestaande softwarepakketten worden compatibel gemaakt aan SWINg. Dit betekent dat de meldsoftware die je gebruikt info kan ontvangen van en doorsturen naar SWINg.

Via het SWINg-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Zo heeft Autena Marine het container stuwprogramma ContainerPlanner aangepast voor SWINg. ‘Onze gebruikers hoeven dus niet meer met hun portemonnee de sluis op voor het voldoen van het vaartrechten’, vertelt Desiré Savelkoul van Autena.
Naast Autena met ContainerPlanner hebben ook Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en UAB-Online aangegeven de software aan te passen.

Kijk voor meer informatie over SWING op www.swing-platform.be.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

OVV: ‘Veiligheid riviercruisevaart niet voldoende’

DEN HAAG De groeiende populariteit van riviercruises in Nederland vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport naar aanleiding van de aanvaring tussen het riviercruiseschip Viking Idun en een chemicaliëntanker in de nacht van 1 april 2019 op de Westerschelde.

De vaak beperkte zelfredzaamheid van de passagiers aan boord van riviercruiseschepen in combinatie met de groeiende populariteit van riviercruises vormen de aanleiding voor meerdere aanbevelingen om de veiligheid in de riviercruisesector te verbeteren. Daarnaast wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aanbevolen het toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren.

Groot gat
Op 1 april 2019 vond er net na middernacht een aanvaring op de Westerschelde plaats tussen het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun en een Maltese chemicaliëntanker. De schade aan beide schepen was aanzienlijk. Aan boord van het cruiseschip waren 137 veelal oudere passagiers en 43 bemanningsleden aanwezig. Bij de aanvaring lagen de meeste passagiers in de afgesloten hutten te slapen en raakten door de klap enkelen van hen lichtgewond. De chemicaliëntanker was beladen met onder meer benzeen, heptaan en methanol. De klap veroorzaakte een groot gat in de scheepswand van de tanker. De opslag van de chemicaliën in dubbelwandige tanks heeft een lekkage van zeer giftige stoffen voorkomen.

Bekwaamheid niet getoetst
Het riviercruiseschip Viking Idun voldeed volgens de wet aan de eisen die gesteld worden aan riviercruiseschepen. Ook had de bemanning de benodigde certificaten, op basis waarvan ze in Nederland mocht varen. De Onderzoeksraad constateert echter dat deze wettelijk gestelde eisen niet altijd voldoende zijn. De bemanning van de Viking Idun had onvoldoende kennis over het complexe Westerschelde vaargebied. Ook beheersten zij onvoldoende de Engelse taal, waardoor de communicatie via de marifoon niet goed werd verstaan of begrepen. Daarnaast heeft de kapitein voor de reis over de Westerschelde er niet voor gekozen om bemanningsleden met de meeste kennis van het vaargebied in de stuurhut aanwezig te laten zijn. Ook werd er niet voor gekozen de hulp van een loods in te roepen. De Onderzoeksraad concludeert dat de bemanningsleden wel bevoegd, maar niet voldoende bekwaam waren.

Complex vaargebied
De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld waar binnenvaart, zeescheepvaart en pleziervaart elkaar dag en nacht treft. Het intensieve gebruik in combinatie met smalle vaargeulen, ondieptes, een sterke stroom en het getij maakt het tot een vaarwater met risico’s. De Onderzoeksraad concludeert dat, ondanks de complexiteit van het gebied, er geen aanvullende eisen rond kennis en bekwaamheid van bemanningen van binnenvaartschepen gelden. Dit is wel het geval in vergelijkbare gebieden als bijvoorbeeld de Rijn.

Toezicht op riviercruisevaart
Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat deze aanvaring niet op zichzelf staat. De toenemende populariteit van riviercruises vraagt om een verbetering van de veiligheid in deze sector. Jaarlijks wordt een groot aantal passagiers vervoerd, die vaak beperkt zelfredzaam zijn. De Onderzoeksraad doet daarom aanbevelingen om de veiligheid in de binnenvaartsector en specifiek de riviercruisesector in Nederland te verbeteren. Ook krijgt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de aanbeveling om de effectiviteit van het toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren en de bekwaamheidseisen voor bemanning van riviercruiseschepen in het Scheldegebied aan te scherpen.

Aanbevelingen
In de riviercruisesector is extra aandacht nodig voor de veiligheid, zeker in het licht van de groei die is doorgemaakt en het grote aantal passagiers dat op deze schepen wordt vervoerd. Dit mede omdat de zelfredzaamheid van de passagiers in veel gevallen beperkt is. Daartoe doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid de volgende aanbevelingen:

Aan Viking River Cruises en overige rederijen actief in de riviercruisevaart:

1. Borg dat er tijdens iedere vaart van een riviercruiseschip een volledig gekwalificeerde en bekwame nautische bemanning in de stuurhut aanwezig is.

– Ontwikkel, implementeer en handhaaf een toegespitst trainingsprogramma voor de nautische bemanningen met een periodieke toetsing van vaardigheden.
– Besteed daarbij nadrukkelijk aandacht aan taalbeheersing (waaronder nautisch Engels) en voldoende bekendheid met de voorgenomen vaarroutes.

Aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken:

2. Scherp de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen aan voor nautische bemanningen van riviercruiseschepen binnen het Scheldegebied en benut hierbij de mogelijkheid om in het scheepvaartreglement Westerschelde aanvullende bepalingen voor een veilige doorvaart van riviercruiseschepen op te nemen. Te denken valt aan bepalingen rond bekendheid met het vaargebied en/of een loodsverplichting bij het ontbreken van deze kennis. Onderzoek aanvullend hierop of deze maatregelen ook in internationaal verband geborgd kunnen worden.

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

3. Bevorder de effectiviteit van het toezicht op de riviercruisevaart:

– Ontwikkel een toezichtarrangement voor een gecoördineerd toezicht op de riviercruisevaart.
– Ontwikkel een instrumentarium voor de effectieve handhaving van de voertaaleis.
– Onderzoek structureel ongevallen en incidenten met riviercruiseschepen. Neem vervolgens actie op de geleerde lessen en deel deze lessen en bevindingen met de internationale partners.

Aan het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB):

4. Deel de bevindingen en lessen uit dit onderzoek binnen het nationale- en internationale netwerk, zoals de Ledengroep Personenvervoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Varend ontgassen vanaf eind 2021 verboden

DEN HAAG Het varend ontgassen op de binnenwateren wordt waarschijnlijk vanaf eind volgend jaar verboden. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen in het maritiem overleg in de Tweede Kamer. In het overleg kwam een veelheid aan onderwerpen ter sprake zoals Agora van de ASV en een verplicht vaarbewijs voor kleine boten.

Om varend ontgassen te kunnen verbieden moeten verschillende landen het verdrag ondertekenen. Nederland, Luxemburg en Duitsland deden het al, wachten is nog op België en Frankrijk. De ratificatie van België werd uitgesteld vanwege de vorming van een nieuw kabinet, maar Van Nieuwenhuizen heeft goede hoop dat deze twee landen het verdrag snel ondertekenen. Zes maanden na de laatste ratificatie kan het verdrag dan ingaan. De minister houdt daarvoor rekening met eind volgend jaar.

Agora
Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP) maakte zich nogmaals hard voor een systeem als Agora van de ASV. Het zou de markt gezonder, transparanter en evenwichtiger moeten maken zodat de binnenvaartschipper minder een speelbal wordt van de opdrachtgevers. De reactie van de minister was niet heel erg verrassend. ‘Het is niet de oplossing en dat is door Covid niet veranderd. Voor een meer transparante markt moet de binnenvaart meer gaan samenwerken. Dat moet de sector zelf doen.’ Volgens de minister bleek uit eerder onderzoek al dat voor het verplicht gebruik van een systeem als Agora ook geen draagvlak is in de binnenvaart.

Vaarbewijs
Stieneke van der Graaf (Christenunie) wilde van de minister weten of zij vanwege de veiligheid op de binnenwateren voor een vaarbewijs voor alle boten boven de vijf meter is. ‘Het is druk op het water en waterpolitie is er amper nog.’ Van Nieuwenhuizen wil de hobbyisten op het water echter niet nog meer belasten. ‘Snelle motorboten zijn al verplicht om een vaarbewijs te hebben en de ongevallencijfers op het water geven ook geen aanleiding.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Na Covid volgen magere jaren voor binnenvaart

ZOETERMEER De binnenvaart veert na de COVID-19 crisis voorlopig niet terug naar de normale volumes. De energietransitie en de stikstofcrisis zorgen voor minder vervoer over water. Onderzoeksbureau Panteia gaat er inmiddels vanuit dat de binnenvaart zeven magere jaren tegemoet gaat.

Jaarlijks maakt Panteia een voorspelling voor de ontwikkeling van het ladingvolume in de binnenvaart. Een bijzonderheid bij de voorspellingen van dit jaar is de toegenomen onzekerheid door het uitbreken van de COVID-19 onzekerheden. Deze onzekerheid treedt op naast altijd al bestaande onzekerheden in de binnenvaartsector. Daarom is gerekend met twee scenario’s voor de ontwikkeling van de pandemie. Innhet basisscenario is sprake van een coronagolf met lockdowns in het voorjaar van 2020 en in het diepdalscenario gaat Panteia nog uit van lockdowns in 2021.

In het minst slechte scenario ontwikkelt de binnenvaart zich van een volume van 314 miljoen ton vervoerde lading in 2019 zich naar een volume van 291 miljoen ton in 2025 (-7,3% t.o.v. 2019). Hierbij wordt in 2023 een volumedip bereikt van 284 miljoen ton lading ( 9,6% t.o.v. 2019). De vervoersprestatie daalt van 74 miljard tonkilometer naar 67 miljard tonkilometer (-10,2%). In het meest negatieve scenario ontwikkelt de binnenvaart zich naar een volume van 285 miljoen ton in 2025 (-9,3% t.o.v. 2019).

Binnenlands
Onder invloed van de COVID-19 crisis zal ook het binnenlandse volume dalen. Panteia verwacht in 2020 volumes in de binnenvaart in de ordegrootte van 294 miljoen ton (-6,4%) in het basisscenario of 285 miljoen ton (-9,3%) in het diepdalscenario. In 2021 bereikt de binnenvaart in het diepdalscenario als gevolg van de lockdowns en de negatieve effecten daarvan op zowel de industriële productie als het consumentenvertrouwen een volume van 260 miljoen ton. In het basisscenario vindt eveneens een daling plaats, naar 289 miljoen ton.

Droge lading
Het drogeladingvervoer in de binnenvaart zal de komende jaren sterk afnemen. Dat komt met name door verminderde export van lading naar Duitsland. Het volume ontwikkelt zich van 169 miljoen ton, via 156 tot 160 miljoen ton lading naar uiteindelijk 159 tot 163 miljoen ton drogelading in het jaar 2025. Hierbij valt met name op dat de export blijft afnemen, zelfs na de jaren met een verwachte COVID-19 invloed. Dat is vooral het gevolg van verminderde steenkolentransporten tussen de Nederlandse zeehavens en Duitsland. Daar waar het volume van steenkolenvervoer in 2015 nog 21,1 miljoen ton bedroeg, was dit reeds gedaald naar 14,3 miljoen ton in 2019 en is de verwachting dat nog 7,4 à 7,6 miljoen ton resteert in 2025.

Het agribulksegment kent in Nederland slechte vooruitzichten, met name als gevolg van het inkrimpen van de veestapel. Voedingsmiddelen en landbouwproducten bestemd voor veevoederfabrieken zullen sterk dalen. Het effect hiervan is reeds merkbaar in 2020 en zal zich naar de toekomst doorzetten. Panteia verwacht voor de drogeladingvaart een ontwikkeling van -43 tot -44% bij de voedingsmiddelen en een ontwikkeling van -10 tot 12% bij de landbouwproducten.
Als gevolg van de stikstofcrisis zijn op de lange termijn minder grond-, weg, en waterbouwprojecten. Dat leidt tot een daling van het bouwmaterialenvolume in de ordegroote 5% à 7% ten opzichte van 2019.

In het containersegment zit nog groei. Dit segment neemt jaar over jaar een steeds groter aandeel in. In 2020 stabiliseert of daalt (-3%) het volume aan containers licht, als gevolg van de COVID-19 crisis en de beperkte productie van fabrieken in het binnenland. Naar 2025 wordt een groei verwacht van 19 tot 21% ten opzichte van 2019.

Kleine schepen
Tot slot valt ook op dat kleine schepen marktaandeel blijven verliezen. Dit is een langjarige trend die zich komende jaren versterkt gaat doorzetten. Kleinere schepen worden extra zwaar getroffen door afnemende volumes in de bouwmaterialen- en agribulkmarkt, terwijl daar geen groeisegment als het containervervoer tegenover gezet kan worden. In totaal leveren kleinere schepen richting 2025 tien tot twaalf procent van het volume in. Ook grote schepen en samenstellen leveren volume in maar daar gaat het echter om 3 tot 6 procent van het volume.

Tankvaart
In de natte bulk sector spelen twee goederensoorten een belangrijke rol: aardolieproducten zoals benzine en diesel aan de ene kant, chemische producten aan de andere kant. De tankvaartmarkt is in 2020 sterk geraakt door de coronacrisis. In 2020 werd naar schatting in totaal voor 97 tot 99 miljoen ton natte bulk vervoerd, tegen 106 miljoen ton één jaar eerder. Zowel het binnenlandse vervoer als de export van aardolieproducten liep sterk terug. Naar de toekomst toe verwachten de onderzoekers als gevolg van aanhoudende lage olieprijzen en energietransitie een daling van het volume. Het volume in de tankvaart daalt naar 93 tot 95 miljoen ton in 2025.

Duwvaart
De duwvaartsector is sterk geraakt door macro-economische teruggang en de COVID-19 crisis. De volumes daalden in 2020 met circa 7,3 à 8,3 miljoen ton ten opzichte van 2019, naar uiteindelijk 33 tot 34 miljoen ton. Panteia verwacht naar 2025 een stabilisatie van de volumes op het niveau van 2020. Uiteindelijk verwachten de onderzoekers voor 2025 een volume van 32,9 miljoen ton à 33,6 miljoen ton. Dit komt overeen met een daling van 17 à 19%.

De daling wordt vrijwel volledig veroorzaakt door verminderde volumes in de export. De export daalt namelijk van 29,3 miljoen ton in 2019 naar 22,4 tot 22,9 miljoen ton. Dat komt overeen met een daling van 22% tot 24%. De daling vindt uitsluitend plaats in de periode 2019-2020; daarna blijven de volume stabiel. De belangrijkste oorzaak betreft verminderde activiteit bij de hoogovens in Duitsland. De export van zowel ijzererts als kolen dalen fors. Binnenlands loopt het veevoervolume sterk terug.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wereldwijde containeroverslag stijgt naar ongekende hoogte

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is gestegen naar een ongekende hoogte. Het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) spreken zelfs van een ‘Allzeithoch’. De index van beide instituten steeg van 119,6 naar 122,6.

De overslag steeg in oktober overal, zowel de havens in als buiten China zagen duidelijke stijgingen. De Chinese havens zitten al langere tijd boven de overslagcijfers van voor de uitbraak van Covid-19, maar de Europese havens bleven tot dusver achter. Daarin kwam in oktober enigszins verandering. Ook de zogenoemde Nordrange-Index steeg namelijk flink. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. De index ligt nu nog maar licht achter op de cijfers van voor de Covid-19 pandemie.

Over de ontwikkeling van de containeroverslagindex zegt economisch directeur Torsten Schmidt van RWI: ‘De wereldhandel ontwikkelde zich in oktober buitengewoon dynamisch. De eerste inzinking als gevolg van de Corona-crisis lijkt te zijn overwonnen. Maar het valt nog te bezien hoe de recente beperkingen op de economische activiteit om de pandemie in te dammen de internationale handel gaan beïnvloeden.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor september is gebaseerd op de cijfers van 46 havens, die ongeveer 70 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Riviercruisevaart positief over seizoen 2021

BAZEL De riviercruisevaart is hoopvol en positief gestemd over het volgende seizoen. Afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de COVID-19 pandemie, maar verder geoptimaliseerde hygiënemaatregelen aan boord moeten volgens brancheorganisatie IG RiverCruise zorgen voor een goede start van het nieuwe seizoen.

Het cruiseseizoen was dit jaar van korte duur. Het begon pas in juli. Vanwege de reisbeperkingen waren er geen buitenlandse gasten. Dat had grote gevolgen voor de vloot van de Amerikaanse rederijen. Dat er toch tochten mogelijk waren, was te danken aan het hygiëneconcept van IG RiverCruise. Met uitzondering van één incident helemaal aan het einde van het seizoen, werden geen besmettingen gemeld op de schepen. Inmiddels liggen de meeste schepen op hun winterplek.

Goede hoop
De leden van IG RiverCruise zijn ervan overtuigd dat gasten in het voorjaar van 2021 weer aan boord kunnen stappen van de riviercruise schepen. Daarvoor wordt het hygiëneconcept op basis van de ervaring in 2020 verder geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen volgens IG RiverCruise passagiers en bemanningsleden het komende jaar riviercruises maken ‘met de best mogelijke bescherming’. Op beperkingen zoals het niet willen toelaten van passagiers op bepaalde plekken hebben de rederijen vanzelfsprekend geen invloed, maar ook in deze gevallen hebben de leden van IG RiverCruise goede hoop dat dit mee gaat vallen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Iris Dikker gaat de binnenvaart promoten

ROTTERDAM Iris Dikker gaat het komende jaar de binnenvaart als maritiem jongerenambassadeur promoten. Iris is student schipper binnenvaart aan het Nova College Harlingen en gaat samen met, Maxime Abels (HR & Management Assistant bij Hatenboer-Water), Reinier van Setten (student Maritiem Officier) en Tom Verbist (student Maritieme Techniek) de maritieme sector promoten.

Toen ze twee maanden oud was, voer Iris (17 jaar) uit Sint Johannesga al met haar ouders over de Friese wateren. Ze wist al jong dat ze later een ‘stoer beroep’ wilde. In de derde klas van het vmbo voer ze bij wijze van stage twee weken mee op een droogladingschip van 86 meter. ‘Ik was de enige leerling die een buitenlandse stage heeft gelopen.’

Vrijheid
De binnenvaart beviel haar ontzettend goed. ‘De vrijheid op een schip, dat is iets wat je niet kunt begrijpen als je aan wal zit. Je hebt iedere dag een ander uitzicht, kunt je uren redelijk vrij indelen en bent aan het reizen voor je werk!’ Sinds september 2020 volgt ze de mbo-opleiding Schipper binnenvaart, waarbij ze twee weken vaart en twee weken vrij is en eens per zes weken een week lessen volgt. Na deze opleiding is ze van plan om er de kapiteinsopleiding van één jaar aan vast te plakken.

Groep 7 en 8
Als jongerenambassadeur hoopt Iris jongeren enthousiast te maken voor het maritieme vak. En vooral meiden. ‘Dit werk is echt niet alleen voor mannen bestemd. Ik vind het jammer dat er in mijn omgeving nauwelijks meiden zijn die zich in de maritieme sector interesseren.’ Het liefst zou Iris de sector ook promoten onder kinderen in groep zeven en acht, die een middelbare school moeten kiezen. ‘Ik wist überhaupt niet dat er zoiets als VMBO Binnenvaart bestond. Ik denk daarom dat je al jong het maritieme vak onder de aandacht moet brengen. Misschien in de vorm van gastlessen op de basisschool.’

Vlogs en blogs
Iris, Maxime, Reinier en Tom vertegenwoordigen een jaar lang de maritieme wereld richting jongeren. Dit doen zij onder andere door vlogs en blogs te delen op social media en het geven van gastlessen. Voor de gastlessen bezoeken ze basis- en middelbare scholen. Hier gaan de ambassadeurs in op de diverse opleidings- en carrièremogelijkheden die de maritieme wereld biedt. Voor de vlogs en blogs willen zij dit jaar (online of fysiek) in contact komen met verschillende maritieme organisaties. Zo geven ze de jeugd een blik op alles wat er bij een beroep in deze sector komt kijken. (Bron: Nederland Maritiem Land)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.