Tagarchief: binnenvaart

CoVadem’s Smart Navigation binnenkort in Periskal en Tresco viewers

AMSTERDAM De Smart Navigation-module van CoVadem is binnenkort beschikbaar voor gebruikers van de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco Engineering. Inmiddels zijn de contracten hiervoor getekend. Daarmee komt real time-informatie over waterdiepte op de Waal en Rijn tussen Rotterdam en Bazel beschikbaar in de elektronische vaarkaart en heeft de schipper alles op één scherm. CoVadem breidt het vaargebied de komende jaren stapsgewijs uit.

CoVadem brengt die essentiële informatie in kaart door het ‘varend meetnet’ van meer dan 200 aangesloten schepen. En die informatie is actueel. Schippers ontvangen hiervoor dagelijks aan boord een update van de dieptedata, gebaseerd op de metingen van de schepen die voor hen uit varen. De verwerking in de Inland ECDIS-systemen gebeurt automatisch. In de toekomst komen meerdere updates per dag beschikbaar.

Uitvoerig getest
CoVadem, Periskal en Tresco hebben de afgelopen tijd de koppeling van Smart Navigation met de ECDIS-viewers op meerdere schepen in de praktijk getoetst. ‘Dit is aanvullende, essentiële informatie die eerst niet voorhanden was’, zegt Periskal-directeur Marc Persoons. ‘Diepte-informatie was in feite wel onderdeel van ECDIS, maar het was er nooit van gekomen dat de overheid actuele gegevens beschikbaar stelde. Dankzij de crowdsourcing door CoVadem is die actuele informatie er nu wel. Als schipper wil je tijdens het varen weten waar het echt diep en ondiep is. Niet alleen de theoretische vaargeul en hoe het zou moeten zijn.’

Directeur Jo Jacobs van Tresco spreekt van een innovatie. ‘Het is een verrijking van ons product, een belangrijke toevoeging en er is vraag naar. Dat horen we regelmatig van schippers. In één blik zie je tijdens het varen alle gewenste informatie.’

Smart Navigation is binnenkort voor alle scheepseigenaren beschikbaar als abonnement. Schepen die deelnemen aan de metende CoVadem-vloot krijgen korting. Kijk voor meer informatie en tarieven op www.covadem.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Afvoeren omhoog, zuinig schutten voorbij

UTRECHT De afvoeren van de Rijn en de Maas gaan weer omhoog. Rijkswaterstaat kan daardoor de waterbesparende maatregelen zoals zuinig schutten opheffen. Daarmee zijn de langere wachttijden voor de scheepvaart voorbij.

Sinds eind september hebben we te maken met wisselvallig weer en valt er na lange tijd weer neerslag. Zowel de Rijn als de Maas zijn de afgelopen dagen daardoor gestegen. Rijkswaterstaat ziet de afvoeren van beiden rivieren ook voor de komende weken stijgen. Zo ging de afvoer van de Rijn bij Lobith de laatste dagen omhoog van 950 m3/s naar 1160 m3/s. Deze stijging zet de komende dagen nog verder door tot een afvoer van 1600 à 1700 m3/s begin oktober.

De afvoer van de Maas gaat ook weer omhoog. Was de afvoer in de eerste helft van september nog erg laag met een daggemiddelde van 25 m3/s, voor de komende dagen verwacht Rijkswaterstaat bij St. Pieter een afvoer van 200 tot 250 m3/s. En later zelfs afvoeren van 300 à 400 m3/s daggemiddeld.

Het is de verwachting dat het wisselvallige weerbeeld de komende weken aanhoudt en het water verder gaat stijgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister: ‘Binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar’

MAINZ De binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar, sluit niet altijd goed aan op andere vormen van transport en de beschikbare capaciteit wordt onvoldoende benut. Binnenvaart is als voor de hand liggende transportvorm dus niet altijd even vanzelfsprekend. En daar moet wat betreft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur verandering in komen.

‘Het is belangrijk dat de binnenvaartsector, samen met de partners van de Rijncorridor, laat zien klaar te zijn voor een centrale rol in multimodaal goederentransport’’, zei de minister onlangs tijdens een digitale deelname aan de Landenconferentie Rijn. ‘De Europese Green Deal wil een flinke boost geven aan multimodaal transport van goederen binnen de Europese Unie ten einde bereikbaarheid te versterken en milieudruk te verminderen.’

Meer transport van de weg naar het water, en over spoor, is wat betreft de minister een antwoord daarop. ‘En de Rijncorridor heeft hiervoor de beste papieren. Wat Brussel hier zoekt is een sterke gezamenlijke propositie van de Rijnlanden. Hiervoor is een gezamenlijk antwoord op de fysieke knelpunten noodzakelijk. Het is ook een antwoord op de Nieuwe Zijderoute, waarmee China een steeds dominantere mondiale positie opeist.

Uitdagingen
Als de Rijnlanden vinden dat de Rijncorridor één van de belangrijkste goederencorridors van Europa is, moet volgens Van Nieuwenhuizen ‘gewerkt blijven worden aan een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van deze belangrijke rivier’. Zo moet een gezamenlijk antwoord worden gevonden in kansen, uitdagingen en grote vraagstukken.

Een van de uitdagingen zijn de gevolgen van klimaatverandering. ‘De hete en droge zomers in Europa hebben, samen met de bodemerosie een onmiddellijk effect op de bevaarbaarheid van de Rijn. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder meenemen, en soms überhaupt niet varen. Deze effecten van het veranderende klimaat hebben ook hun weerslag op de fysieke gesteldheid van bruggen, sluizen, kanalen, en op kabels en leidingen die in de rivier liggen.’

Erosie en laagwater
Bodemerosie is een ander vraagstuk wat de minister aanstipte in haar toespraak. ‘Op sommige plaatsen in de Rijn daalt de bodem door erosie met drie tot vier centimeter per jaar. In Nederland brengt de stuurgroep Integraal Riviermanagement alle knelpunten en noodzakelijke oplossingen en maatregelen in kaart. Het bodemknelpunt bij de harde laag bij Nijmegen wordt binnenkort door middel van een pilot aangepakt.

Laagwater vormt volgens de minister inmiddels eveneens een serieus probleem. Perioden van droogte en perioden van hevige regenval vragen grote flexibiliteit van de rivieren en van de bijbehorende infrastructuur. ‘Ook Duitsland moet dan ook werk maken van de Rijnverdieping, van de Abladeoptimierung.’

De minister laat zelf onderzoek doen naar de mogelijkheden om de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt te vergroten, om de verbinding tussen Maas, Rijn en Waal te versterken. ‘Daarmee wordt het waterwegennet robuuster en beter ingericht op grote veranderingen van de waterstanden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart bundelt boodschap naar de arbeidsmarkt

ROTTERDAM De binnenvaartsector heeft, zeker voor de toekomst, behoeft aan een grotere instroom van nieuwe medewerkers. Binnenvaartorganisaties hebben daarom besloten de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit te voeren via het platform Wereld van de Binnenvaart. De maritieme opleidingen ondersteunen deze samenwerking.

Vanuit de strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ wordt al enige tijd gewerkt aan het versterken van deze gezamenlijke boodschap. Maar voor Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) wordt het centrale punt in de communicatie de website www.wereldvandebinnenvaart.nl, eerder opgezet door EINP. Alle partijen dragen hun steentje bij aan de samenwerking die ertoe gaat leiden dat meer mensen weten dat er veel en mooie carrièrekansen liggen in de binnenvaart.

Het platform Wereld van de Binnenvaart is multi-channel. Naast de website zullen social media, YouTube, etc. ingezet worden om de boodschap bij de specifieke doelgroep te krijgen. Ook bij beurzen, open dagen op scholen, promotie-acties bij evenementen in het land, wervingsacties voor leerlingen zal de sector onder de gezamenlijke naam Wereld van de Binnenvaart naar buiten treden.

Investering
Bovengenoemde activiteiten vragen investeringen; naast tijd, energie en samenwerking, ook in geld. Tot juli 2020 heeft eerst Bureau Voorlichting Binnenvaart en daarna Stichting NN-gelden de uitvoering van ‘Alle hens aan dek’ financieel gedragen. Nu wordt een beroep gedaan op andere partijen. Door de bundeling onder Wereld van de Binnenvaart kunnen dit naast varende ondernemers ook andere organisaties en bedrijven zijn die belang hebben bij een gezonde en goed functionerende binnenvaart.

Bosman Container Shipping Group, Universe Shipping, Sendo Shipping, Imperial Logistics, AMS en Waterbouwers.nl hebben inmiddels hun financiële steun toegezegd als ‘binnenvaartsupporter’.

COV wil meer geld voor bevaarbaarheid Waal

ROTTERDAM Ondanks de extra investeringen in vaarwegen roept het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) het kabinet op meer geld te investeren in de bevaarbaarheid van de Waal. Door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt.

De aanpak van de ‘harde laag’ bij Nijmegen is vertraagd en blijft daarmee een groot knelpunt voor de scheepvaart. ‘Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal vraagt structurele investeringen en dient versneld aangepakt te worden’, stellen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex. Jaarlijks wordt 50% van het totale grensoverschrijdende goederenvervoer over de Waal en Rijn vervoerd naar het achterland. Daarmee is deze internationale corridor van cruciaal belang voor de Nederlandse economie.

Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte.

Blij
Het kabinet investeert de komende 5 jaar € 20 miljard in een Nationaal Groeifonds voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het COV is blij dat de regering vanuit dit fonds en het steunpakket voor corona investeert in de vaarweginfrastructuur. ‘De ‘natte’ infrastructuur in Nederland is verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of vernieuwd te worden om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water optimaal te kunnen benutten. Naast investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud roept het COV op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden.’

Het COV adviseert het Rijk ook gebruik te maken van de middelen die Europa, vanuit het Europees Herstel Fonds, vrijmaakt voor infrastructuur.

Zwaar achterstallig onderhoud
De brancheorganisaties kunnen de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen niet genoeg benadrukken. ‘Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud, welke is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Hinder op de Maas vanwege laagwater

UTRECHT De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van neerslag, zeer laag en zal naar verwachting de komende twee weken ook laag blijven. Dit blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Op de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden. Door de lage Maasafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. Dit betekent oplopende wachttijden bij het schutten omdat Rijkswaterstaat op een aantal locaties nu waterbesparend schut. De wachttijd kan op die locaties daarom oplopen tot twee uur. Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn extra afgedicht om het weg lekken van water te voorkomen.

Afvoer Rijn
De afvoer van de Rijn is in de eerste week van september 2020 gestegen tot 1780 m3/s. Sinds begin september is de afvoer aan het dalen. Ook voor de komende periode wordt een verdere daling verwacht. We zakken tot ongeveer 1000 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar maar het is niet ongebruikelijk. Het betekent wel dat schippers die varen op de Rijntakken minder lading mee kunnen nemen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de scheepvaart kan anticiperen op de hoeveelheid lading die meegenomen kan worden. (Foto Erik van Huizen)

Lees ook: Digitale oplossingen om beter om te gaan met laagwater

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Verladers vragen financiële steun voor modal shift

ZOETERMEER Verladersorganisatie evofenedex vraagt het kabinet financiële ondersteuning voor verladers om de overstap te kunnen maken van weg naar water of spoor. Volgens algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex blijft de modal shift ‘vooralsnog steken in beleidsvoornemens’.

Het kabinet wil handels- en productiebedrijven helpen hun logistiek en transport slim in te richten. Zo zet het kabinet in zijn Prinsjesdagplannen voor het nieuwe parlementaire jaar in op het verplaatsen van goederenstromen van de weg naar het water en het spoor. Dit lukt volgens Van der Kuijl echter niet zonder ‘een financieel steuntje in de rug van het kabinet’. ‘Onze leden hebben behoefte aan ondersteuning om de mogelijkheden voor efficiënter vervoer van hun goederen in kaart te brengen. Het voordeel van het vervoer van je goederen met een binnenvaartschip of over het spoor is niet snel duidelijk. Ondersteuning om tot een overstap van weg naar water of spoor te komen is dan welkom.”

Knopen doorhakken
Er is volgens evofenedex in de huidige kabinetsperiode en daarvoor al heel veel gesproken over manieren om meer goederen over water en spoor te vervoeren. Er is veel onderzoek gedaan en er zijn knelpunten geïnventariseerd. ‘Dan is het nu ook tijd om keuzes te maken en knopen door te hakken’, vindt Van der Kuijl. ‘Wij werken in ieder geval door om de logistiek van onze leden verder te helpen optimaliseren. Het zou fantastisch zijn als het kabinet er toe besluit zijn modal shiftdoelstelling nu in de praktijk te brengen.’ (Foto evofenedex)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kabinet schaft energiebelasting op walstroom af

DEN HAAG Het Kabinet gaat volgend jaar de energiebelasting op walstroom afschaffen. Dat staat in de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een sterk verlaagd tarief aan energiebelasting in te voeren.

Met de maatregelen wordt het volgens verladersorganisatie evofenedex voor handels- en productiebedrijven financieel aantrekkelijker om elektrische binnenvaartschepen in te zetten.

De maatregelen komen voort uit de Green Deal Maritiem die vorig jaar door de overheid en de binnenvaartsector is gesloten. evofenedex heeft als vertegenwoordiger van een groot deel van de klanten van de binnenvaart ook deze Green Deal ondertekend. ‘Met leden van evofenedex onderzoeken we mogelijkheden om schonere binnenvaart ook vanuit de markt te stimuleren.’

Voorsprong kwijt
Komend jaar wordt er ook een Europees vergroeningsfonds voor de binnenvaart opgezet. Dit komt bovenop de subsidie van 79 miljoen die het kabinet eerder dit jaar al in het vooruitzicht stelde om schepen te voorzien van schonere motoren. Dit zal ook bijdrage aan het versnellen van de vergroening van de binnenvaart. Van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de sector, die volgens de verladers langzaam haar groene voorsprong dreigt kwijt te raken. (Foto North Sea Port)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Extra investeringen in infrastructuur

DEN HAAG Het kabinet gaat de komende flink investeren in onderhoud en vervanging van de infrastructuur. De komende jaren trekken minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven hier versneld 1,9 miljard euro voor uit.

Minister van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat men zo snel mogelijk aan de slag kan met opdrachten. Het gaat hierbij onder meer om het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen. Dit vindt eerder dan gepland plaats. Ook zijn er miljoenen voor het aanpakken van sluizen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl en naar het Maas-Waalkanaal. Daarmee wordt onder meer de oude sluis van Weurt opgeknapt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Onderzoek naar nut en noodzaak smart shipping

ZOETERMEER Panteia en Ecorys zijn onlangs in een projectteam smart shipping van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begonnen met onderzoek naar nut en noodzaak van Smart Shipping. De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de effecten van smart shipping voor binnenvaart. De verwachte effecten lopen nogal uiteen en zijn divers. Het gaat van nieuwe markten voor scheepsbouwers tot nieuwe mogelijkheden voor transporteurs door veranderende vervoersconcepten. Maar ook de veiligheid op de vaarweg kan verder verbeterd worden en er valt duurzaamheidswinst te behalen. Overigens kan niet alleen het bedrijfsleven baat hebben bij smart shipping. Ook de overheid zal er bij uitvering van taken gebruik van kunnen maken.

Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten smart shipping kan opleveren voor de ‘BV Nederland’ en welke investeringen daar mogelijk voor nodig zijn. Panteia en Ecorys bepalen de impact van smart shipping voor de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid. Veel van de input voor de studie wordt opgehaald bij marktpartijen.

Afgeblazen
Inmiddels heeft de coronacrisis een behoorlijke stempel gedrukt op het doorontwikkelen van smart shipping. Bijeenkomsten over smart shipping zijn de laatste tijd vaak afgeblazen of uitgesteld, en soms raakt de crisis het ontwikkelingswerk dat binnen bedrijven en instellingen wordt verricht direct.

Zo besloot kunstmestproducent Yara als gevolg van Covid-19 pandemie om de verdere ontwikkeling van de Yara Birkeland te pauzeren. Dit schip zou in de nabije toekomst volledig elektrisch en autonoom containers verplaatsen tussen twee fjorden in Noorwegen. De romp van het schip werd in februari 2020 opgeleverd in Roemenië. Het was de bedoeling het schip later dit jaar bemand operationeel te laten varen. Vervolgens zou er stapsgewijs meer autonomie aan boord worden gebracht, waarmee het schip in 2022 volledig autonoom had moeten kunnen varen.

Autonome zeetocht
Gelukkig zijn ondanks de coronacrisis ook nog positieve ontwikkelingen te melden. In september van dit jaar zal één van ’s werelds eerste volledig autonome zeeschepen de Atlantische oceaan oversteken, geheel zonder bemanning. Onderzoeksinstelling Promare organiseert deze autonome reis met het onderzoeksschip MayFlower.

Het Mayflower Autonomous Ship zal gebruik maken van state-of-the-art navigatiesystemen en een nauwkeurig GNSS positioneringssysteem. Bovendien gebruik het schip oceanografische en meteorologische instrumenten, net als een satellietcommunicatiesysteem en LIDAR- en RARD-sensoren. IBM is als technologiepartner verantwoordelijk voor kunstmatige intelligentie die de navigatiekeuzes aan boord moet gaan maken. Zo moet haar technologie in staat zijn om andere schepen, rommel, walvissen en andere gevaren te herkennen met behulp van de camera’s en de andere sensoren.

De tocht staat overigens in het teken van de oversteek van de Mayflower, 400 jaar geleden. De oorspronkelijke Mayflower bracht in het jaar 1620 ruim 100 kolonisten vanuit Plymouth naar de Verenigde Staten. Een deel van de kolonisten die om religieuze redenen wilden emigreren had ook een aantal jaren in Leiden gewoond.

Tips welkom
Denk je waardevolle inzichten te hebben met betrekking tot de toekomst van smart shipping, neem dan contact op met Wouter van der Geest van Panteia, tel.: 079-322 23 76 of e-mail: w.van.der.geest@panteia.nl.