Categoriearchief: nieuws

‘Schip van de toekomst’ op de Wereldhavendagen

ROTTERDAM Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam wordt het containerbinnenvaartschip Sendo Liner opengesteld voor publiek. De Sendo Liner is het eerste binnenvaartschip dat emissieloos op batterijen kan varen.

De Sendo Liner is een dubbelschroefs containerschip met een geheel nieuw ontwikkeld onderwaterschip. Het schip is volledig geëlektrificeerd en wordt door één van de twee Volvo Penta generatoren (435 kWe elk) en/of het lithium-ion accupakket (560 kWh) van stroom voorzien.

Daarnaast heeft de Sendo Liner 32% minder vermogen nodig, stoot het 40% minder CO2 per vervoerde container uit ten opzichte van een conventioneel schip en is er 8% meer ruimte voor lading. Vanwege de modulaire opbouw zijn aanpassingen eenvoudig te realiseren. Dit zorgt tevens voor een sterke reductie van de onderhoudskosten.

De Sendo Liner maakt onderdeel uit van de binnenvaartpresentatie aan de Westerkade, van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en het Bureau Voorlichting Binnenvaart en kan op zaterdag 7 en zondag 8 september worden bezocht tussen 10.00 – 18.00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag stabiel, wereldhandel stagneert

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) is vorige maand op 137,1 blijven steken. Dat betekent vrijwel een stabilisatie van de overslag in mei, toen stond de index nog op 137. De Duitsers concluderen hieruit dat de wereldhandel stagneert.

De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat. Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI en ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit. En daar het niet al te goed mee. ‘Al met al stagneert de wereldhandel nu al negen maanden lang’, meldt CEO Roland Döhrn van RWI.

‘De spanningen in de wereld worden momenteel weerspiegeld in grote schommelingen in de overslag van containers in veel havens over de wereld.’ Ook worden volgens Döhrn de gevolgen van de handelsconflicten steeds duidelijker. Zo daalde de vrachtafhandeling in de Iraanse haven van Bandar Abbas vorige maand dramatisch als gevolg van Amerikaanse sancties.

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juni is gebaseerd op de cijfers van 42 havens, die ongeveer 73 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt. Overigens wordt deze snelle schatting vanwege de grote volatiliteit in de containeroverslag wel steeds onbetrouwbaarder wat betreft de nauwkeurigheid. Zo bedroeg de snelle schatting over mei nog 138,5, maar deze werd later naar 137 bijgesteld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Modal shift moet verkeersinfarct voorkomen

DEN HAAG Het goederenvervoer in Nederland moet volgens het kabinet drastisch veranderen. Alleen door veel meer over water en spoor te vervoeren kan een verkeersinfarct worden voorkomen. Om de beoogde modal shift nu eindelijk in gang te zetten, trekt minister Cora van Nieuwenhuizen 40 miljoen euro uit.

De minister meldt dit in de Goederenvervoeragenda, die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De overheid wil al jaren dat meer goederen over water worden vervoerd, maar een grote verschuiving naar het water bleef tot nu toe uit. Dat kwam onder meer omdat alle modaliteiten de overheid even lief bleven. Met de nieuwe Goederenvervoeragenda moet daarin verandering komen, waarbij nu echt een substantieel volume goederen van de weg naar de scheepvaart (binnenvaart en shortsea) en het spoor moeten worden overgeheveld. Maar daar is wel een betrouwbare vaarweg- infrastructuur voor nodig. De minister geeft aan dat zij in de begroting van 2020 daarvoor met maatregelen komt.

Beleidswijziging
Om de goederen van de weg te krijgen, slaat het ministerie de komende jaren volgens eigen zeggen een nieuwe weg in, waarbij ‘het perspectief verschuift van modaliteitsgericht beleid naar integraal en multimodaal mobiliteitsgericht beleid’. ‘Dit beleid richt zich op de samenhang tussen verschillende vervoerswijzen, zoals auto, schip en trein’, verduidelijkt woordvoerder Joris Drost van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Mobiliteit en de aanpak van knelpunten staan hierin centraal om ervoor te zorgen dat ons gehele mobiliteitssysteem optimaal wordt benut. Dit verschilt van het modaliteitsbeleid wat zich richt op de afzonderlijke vervoerswijzen. We geven met de Goederenvervoeragenda de komende jaren een extra boost aan de modal shift door vooral in te zetten op verbetering van de aansluitingen op multimodale knooppunten. Zo kunnen goederen eenvoudiger en efficiënter worden overgeladen van vrachtwagen naar binnenvaartschip of goederentrein.’

Voortrekkersrol
Concreet gaat het ministerie kijken naar de mogelijkheid van een voortrekkersrol voor de overheid, ofwel ‘launching customer’. Genoemd wordt het vervoer van gemeentelijk restafval naar de afvalverwerkingsbedrijven, dat nu veelal over de weg gaat, maar beter per schip zou kunnen. Onderzocht wordt of dit transport over water kostenefficiënt is te krijgen ten opzichte van het huidige wegtransport. Zo nodig moeten belemmeringen worden weggenomen.
Tevens laat het ministerie een verkenning uitvoeren voor een stimuleringsregeling voor verplaatsing van containertransport naar de binnenvaart en shortsea-sector.

Overvolle A15
Een probleem wat volgens de minister moet worden opgelost is de drukte op de A15, waarvan het beginpunt mainport Rotterdam is. Met het aantrekken van de economie is de drukte op de wegen van en naar de zeehaven sterk toegenomen. Op de A15 leidt dit tot stevige opstoppingen. De komende jaren neemt deze druk nog verder toe. Niet alleen vanwege de autonome groei van het goederenvervoer, maar ook vanwege geplande grote infrastructurele werken. Met een financiële stimuleringsregeling voor modal shift van weg naar binnenvaart en shortsea verwacht Van Nieuwenhuizen dat de extra verkeersdruk op de weg kan worden beperkt. ‘Tegelijkertijd kan een structurele verschuiving van weg naar water worden geïnitieerd. In het tweede deel van 2019 worden de mogelijkheden voor deze regeling verkend.’

Programma
Om de modal shift op gang te brengen gaat het ministerie in samenwerking met de Logistieke Alliantie, de Topsector Logistiek en andere overheden, een ‘hands-on programma’ ontwikkelen met de belangrijkste kansen, belemmeringen en benodigde maatregelen. Hierbij moet worden gedacht aan praktische oplossingen, zoals het wegnemen van knelpunten op het terrein van wet-en regelgeving, infrastructurele voorzieningen en advisering van ondernemers over de keuze van de transportmodaliteit of een mix van modaliteiten. Ook zet de minister in op het realiseren van ‘good practices’ bij een modal shift van weg naar water en spoor en vermindering van de congestie bij de afhandeling van inland-transporten in de Rotterdamse haven. Hiervoor wil de minister, naast het bundelen van containers richting het achterland, eenduidige definities van venster- en wachttijden, een dashboard van key performance indicatoren, het dynamisch toewijzen van kadecapaciteit via NextLogic en de aanleg van de Container Exchange Route (CER). De CER moet in 2020 worden opgeleverd. Next-Logic verwacht in november van dit jaar met de planningstool live te gaan.

Positief
Bij de 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie vormen – voor de binnenvaart onder meer CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer – valt de Goederenvervoeragenda in goede aarde. ‘Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaarmaken voor de toekomst’, schrijft voorzitter Steven Lak van de Logistieke Alliantie. ‘Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB’ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het in de verdere uitvoering aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de Topsector Logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend.’

Alliantie
De Logistieke Alliantie bestaat, naast het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer, uit evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands en Deltalinqs.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart laat impact laagwater onderzoeken

ROTTERDAM De binnenvaartorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer gaan de impact van laagwater op de vaarwegen laten onderzoeken. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. ‘Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van’, schrijven de organisaties. ‘Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaartondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.’

Verder kijken
Het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics gaat het onderzoek uitvoeren dat inzicht moet geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water. De centrale onderzoeksvraag hierbij is wat de omvang is van de economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten). Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt in dit onderzoek.

Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten de organisaties rond het vierde kwartaal van dit jaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Spoor profiteert van lage waterstanden

DEN HAAG Het vervoer van goederen over het spoor in Nederland is vorig jaar vanwege de lage waterstanden gestegen. Het vervoerde gewicht steeg ten opzichte van 2017 met ruim 18% van 2,7 naar 3,2 miljoen ton waarmee het spoor een marktaandeel kreeg van 0,5%. De binnenvaart vervoerde in dat jaar 121,8 miljoen ton.

Uit de publicatie ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer’ van ProRail blijkt verder dat het aantal kilometers dat goederentreinen in Nederland reden vorig jaar met 4% steeg tot 9,3 miljoen, het aantal tonkilometer steeg met 3% tot 13,5 miljard. Vooral het goederenvervoer van en naar de haven van Rotterdam steeg. Er reden 1.000 goederentreinen meer, een stijging van 3%.

Meer kolen
Belangrijkste oorzaak voor het toegenomen spoorvervoer is de droogte van vorig jaar. In het stroomgebied van de Rijn viel heel erg weinig regen, gecombineerd met de hoge temperaturen leidde dit tot lage waterstanden in de grote rivieren. Hierdoor kon minder lading per schip kon worden vervoerd. Het spoor vormde volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voor een deel van de lading ‘als een goed alternatief om lading alsnog op de plaats van bestemming te krijgen’. Vanwege het lage water steeg het aantal treinen van en naar Rotterdam. Tot half augustus reden ongeveer 100 tot 110 goederentreinen per dag van en naar de Rotterdamse haven, vanaf half augustus liep dat op naar 110 tot 120.

Een van de segmenten waarin een toename van het aantal goederentreinen te zien was, waren de kolen. In de eerste helft van het jaar nam het kolenvervoer nog af. Oorzaak was de sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales Duitsland leidde tot een afname van het aantal kolentreinen tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland. Vanaf augustus gingen vanwege de lage waterstanden juist meer kolentreinen rijden. Zowel de havens van Rotterdam als Amsterdam profiteerden hiervan. Amsterdam zag het aantal kolentreinen wel afnemen vanwege het vervallen van kolenstromen en de verschuiving van een ladingpakket naar Rotterdam. Maar ook van en naar Amsterdam reden extra kolentreinen vanwege de lage waterstanden.

Subsidieregeling
Om het gebruik van het spoor te stimuleren, gaat staatssecretaris Van Veldhoven de gebruiksvergoeding op het spoor voor de spoorgoederenvervoerders verlagen door middel van een tijdelijke subsidieregeling. Nederland stuurde de regeling naar de Europese Commissie voor toetsing aan de staatssteunregels en op 8 juli gaf de Commissie haar goedkeuring. Van Veldhoven wil de regeling binnenkort publiceren en deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in werking laten treden. De gebruiksvergoeding wordt dan met de subsidie verlaagd om meer in de pas te gaan lopen met de buurlanden, met name Duitsland. Daarvoor komt van tot en met 2023 maximaal 70 miljoen euro beschikbaar met een tussentijdse evaluatie in 2021. Hierbij wordt het containervervoer het meest gesubsidieerd. Volgens de staatssecretaris ‘om juist in dit marktsegment de modal shift naar het spoor te stimuleren’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Ms Antonie moet binnen enkele jaren op waterstof varen

ROTTERDAM Het ms Antonie van binnenvaartondernemer Harm Lenten moet binnen enkele jaren op groene waterstof gaan varen. Dat is althans de intentie van Lenten, de NPRC en zoutfabriek van Nouryon. De Antonie moet hiermee het eerste binnenvaartschip worden dat geen schadelijke emissies uitstoot.

De bedoeling is dat de Antonie straks zout gaat vervoeren van Nouryon’s zoutfabriek in Delfzijl naar de Botlek in Rotterdam. De groene waterstof wordt lokaal geproduceerd door Nouryon met duurzame elektriciteit. ‘Waterstof als brandstof is nu nog wel duurder dan andere brandstoffen’, vertelt Lenten. ‘Maar naarmate de technologie zich verder ontwikkeld zal dit steeds aantrekkelijker worden en dat maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.’

Win-win
De stap is onderdeel van een bredere zogeheten Waterstofcoalitie Binnenvaart waarbij verladers en binnenvaartcoöperaties PTC en NPRC zich inzetten voor het verduurzamen van de vervoersketen. Waterstof is veiliger dan LNG en heeft als emissie geen CO2, maar louter water. Het initiatief maakt onderdeel uit van de ‘Green Deal’ van Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat vol staat met initiatieven om het transport over water zoveel mogelijk emissievrij te maken. De minister stelt € 15 miljoen beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. ‘Zo creëren we de schone brandstof voor vervoer van een deel van onze eigen producten. Een duurzame win-win’, aldus directievoorzitter Knut Schwalenberg van Nouryon Nederland.

Nog duurzamer
De NPRC onderzoekt, in samenwerking met verladers, ook andere alternatieven dan waterstof om binnenschepen te vergroenen, zoals biobrandstoffen, schone verbrandingsmotoren en elektrificatie van schepen. Met een waterstofschip is voor de maritieme wereld een enorme doorbraak in de energietransitie te realiseren. Als de aanstaande proef succesvol is zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer schepen op waterstof gaan varen. ‘Dit is de eerste stap naar zero-emissie’, stelt NPRC-directeur Stefan Meeusen. ‘De technologie is er en met zijn drieën hebben we de slagkracht om te laten zien dat het kan; nog duurzamer vervoer over water.’ (Foto NPRC)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister wil kleine binnenvaart ontzien

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven een aparte regeling te willen voor kleine binnenvaartschepen. Ze deed dat volgens verladersorganisatie evofenedex mede naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag,

In de uitzending van EenVandaag zien we twee binnenvaartbedrijven, waarvan er één de handdoek al in de ring heeft gegooid en de ander die tienduizenden investeert in aanpassingen waarvan de nodige vraagtekens zijn te zetten bij de nut en noodzaak ervan. In de uitzending geeft evofenedex het belang aan van de kleine schepen voor de logistiek en dat de binnenvaart beter kan investeren in innovatie en duurzaamheid dan in deze CCR-regels.

Stortvloed aan regels
De binnenvaart wordt geconfronteerd met een stortvloed aan regels vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waar voornamelijk kleine schepen in de praktijk niet aan kunnen voldoen. ‘Dit zorgt ervoor dat steeds meer kleine schepen uit de vaart gaan wat gevolgen heeft voor handels- en productiebedrijven die voor hun logistiek afhankelijk zijn van dit type schepen. Het gaat hier om bedrijven die gevestigd zijn aan kleine vaarwegen of die niet de mogelijkheid hebben om grote hoeveelheden goederen op te slaan.’
Het is volgens evofenedex een goede ontwikkeling dat de minister heeft aangegeven om samen met andere Rijnstaten te willen werken aan een oplossing. Middels een uitzonderingsclausule moeten de Nederlandse binnenvaartschippers een uitzondering kunnen krijgen. Ze geeft ook aan dat de kleinschalige binnenvaart een essentiële schakel blijft voor de binnenvaart en hard nodig is om haar ambitie om meer via het water te vervoeren mogelijk te maken. (Bron: evofenedex)

Bekijk de uitzending van EenVandaag

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaart vervoert minder over de grens

DEN HAAG De binnenvaart heeft vorig jaar in tonnen 4,6% minder over de grens vervoerd. Volgens het Centraal voor de Statistiek (CBS) komt dat vanwege de lage waterstanden in de tweede helft van het jaar waardoor schepen vanuit en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen.

Het totale grensoverschrijdende goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 1,04 miljard ton. Alleen overzee (+1,5%) werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd. Het grootste deel van deze goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd vervoerd door zeeschepen (58%). Per spoor werd 2% minder vervoerd vanuit en naar ons land, over de weg was dit 1,1%. Ook door de lucht nam het vervoer af, met 0,3%. De bijdrage van de luchtvaart in het totale grensoverschrijdende vervoer is met 0,2% gering.

Binnenlands
De binnenvaart vervoerde binnenlands 7,3% meer. Dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen. Het binnenlands spoorvervoer groeide met 16,9%, maar levert met 0,5% slechts een beperkte bijdrage aan het totale binnenlandse goederentransport. Het vrachtverkeer over de weg vervoerde binnenlands het meeste. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6% meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen.
Het totale binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5%.

Totaal
Vorig jaar werd in totaal 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6%) en over zee (1,5%). Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd ruim 44 procent van het gewicht door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden ruim 35 procent van alle goederen, de binnenvaart ruim 18 procent. Het spoorvervoer en de luchtvaart dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederenvervoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Staatssecretaris verlengt SDS-subsidieregeling

DEN HAAG De looptijd van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) wordt met drie jaar verlengd. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer maakte dat vorige week bekend. Brancheorganisatie NMT spreekt van ‘goed nieuws voor de Nederlandse maritieme maakindustrie’.

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) heeft tot doel de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies te bevorderen. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties met betrekking tot de goede werking hiervan. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen.

NMT is nauw betrokken geweest bij de evaluatie van de SDS-regeling, die de afgelopen maanden is uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bovendien heeft NMT, samen met de betrokken Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie) en Hayke Veldman (VVD), het belang van een structurele verlenging voor maritieme bedrijven continu onder de aandacht gebracht in de Tweede Kamer. Tot nu toe is de SDS-regeling steeds jaarlijks verlengd via een amendement. Een regeling voor meerdere jaren biedt de maritieme sector volgens NMT ‘meer zekerheid over de beschikbare subsidie en komt de inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen ten goede’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslagindex stijgt

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg vorige maand van 137,4 naar 138,5. De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat.

Behalve de stijging in mei, pasten beide instituten ook de index aan over mei. Na de eerste snelle schatting kwam de index terecht op 134,7 maar nu de definitieve cijfers bekend zijn, is dit naar boven bijgesteld tot 137,4. De belangrijkste reden hiervoor is een opwaartse herziening van de gegevens voor sommige Chinese havens. ‘De waarde voor mei was verrassend hoog’, meldt CEO Roland Döhrn van RWI. ‘Misschien is de internationale economie robuuster dan eerder werd verwacht.’
Na de aanpassing is de index de afgelopen maanden licht gestegen. De gevolgen van de handelsconflicten zijn volgens Döhrn redelijk herkenbaar. Zo is de vrachtafhandeling in de Iraanse haven van Bandar Abbas dramatisch gedaald als gevolg van Amerikaanse sancties.

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor mei is gebaseerd op de cijfers van 48 havens, die ongeveer 77 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt.
Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI/ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.