Categoriearchief: nieuws

Staat kan verder met uitrol 5G

DEN HAAG De Nederlandse overheid kan verder gaan met het veilen van frequenties voor de uitrol van 5G. De rechtbank in Den Haag heeft dat geoordeeld in een kort geding van Stichting STOP5GNL. De stichting vond dat de Staat met de uitrol zou moeten wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. 5G is ook belangrijk voor de scheepvaart, bijvoorbeeld om autonoom te kunnen gaan varen.

De uitrol van 5G zorgt voor meer capaciteit en snellere verbindingen. Volgens de stichting tonen onderzoeken aan dat blootstelling aan elektromagnetische golven die voor 5G gebruikt worden negatieve gezondheidseffecten kan hebben. De Staat is het daar niet mee eens en heeft kritiek op de rapporten waar de stichting zich op beroept. De Staat vindt dat deze onderzoeken niet aan gangbare wetenschappelijke criteria voldoen. De wetenschappers die oproepen tot het opschorten van de uitrol van 5G zijn in de visie van de Staat onvoldoende thuis op dit terrein.
Metingen van het Agentschap Telecom wijzen uit dat de blootstelling ruim onder de limieten blijft. De Staat stemt zijn beleid verder af op adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM.

Controle
Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. De Staat heeft aangegeven dat hij blijft controleren of de limieten niet worden overschreden en zal ingrijpen als dit wel het geval is. Ook heeft de Staat verklaard te zullen ingrijpen als nieuwe inzichten tonen dat de gehanteerde limieten zelf moeten worden aangepast.
De rechter, die uiteraard niet op de stoel van de wetenschappers kan gaan zitten, is van oordeel dat de Staat heeft kunnen besluiten de introductie van 5G in Nederland nu mogelijk te maken. (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Autena gezamenlijk lid van CESNI

NIJMEGEN Acht maritieme softwarebedrijven zijn in EADINS, de European Association of Developers of Inland Nautical Software, gezamenlijk lid geworden van CESNI, het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Jaren geleden bestond de vereniging ook al, maar deze hield op te bestaan.

Aanleiding om EADINS nieuw leven in te blazen was volgens Desiré Savelkoul van Autena, een van de deelnemers van EADINS, dat de in België gevestigde vereniging sinds 30 april van dit jaar officieel lid kon worden van CESNI. Dit comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Comissie voor de Rijnvaart (CCR) en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van het Europese binnenvaartbedrijfsleven.

Gezamenlijk
‘Met EADINS willen wij de onderlinge belangen van de aangesloten leden bevorderen’, vertelt Savelkoul. ‘Dat willen wij met name bereiken met een gezamenlijke vertegenwoordiging van de ondernemingen. Voor de veelal MKB ondernemingen gaat het dan om kontakten met overheden, zoals de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie, maar ook met de individuele Europese vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat of de Vlaamse Waterwegen.’
De bedrijven die, naast Autena, bij EADINS zijn aangesloten zijn: Argonics GmbH (DE), Covadem Services BV (NL), Innovative Navigation GmbH (DE), Noordersoft BV (NL), Periskal cvba (BE) , Periskal srl (RO) en Tresco Engineering bvba (BE).

Verheugd
Bruno Georges, secretaris van CESNI en secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is verheugd dat EADINS wil toetreden tot de Europese commissie voor het opstellen van normen voor de binnenvaart. ‘Wij zijn er van overtuigd dat EADINS, met zijn langetermijnbelang, ervaring en expertise op het gebied van River Information Services en binnenvaartgerelateerde automatisering zoals automatische trackingsystemen en software voor containerplanning, een waardevolle inbreng kan toevoegen aan de activiteiten van CESNI. Het is goed dat EADINS bereid is om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van normen voor informatietechnologieën in de binnenvaart en in het bijzonder om deel te nemen aan de permanente werkgroep van CESNI over informatietechnologie CESNI / TI, en andere tijdelijke werkgroepen CESNI. Ik kijk erg uit naar verdere samenwerking en de vruchtbare deelname van EADINS aan onze toekomstige activiteiten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kabinet verlengt noodpakket

DEN HAAG Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Wel zijn voorwaarden gewijzigd, doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Voor het nieuwe noodpakket is ruim 13 miljard euro begroot.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

NOW-regeling
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

TOZO
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.
Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kamer vraagt minister om steun voor binnenvaart

DEN HAAG Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steun gevraagd voor de binnenvaart. De Kamerleden uitten vorige week in een schriftelijk overleg met de minister hun zorgen over de situatie in de binnenvaart. Zo zijn steunmaatregelen van de overheid vaak niet van toepassing. Het ministerie meldt te gaan kijken naar de vraag van de Kamerleden.

Partijen in de Tweede Kamer wezen de minister op de bijzondere positie van de binnenvaart en vroegen haar waarom de binnenvaart niet valt onder de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en binnenvaartondernemers soms geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Zo zag het CDA dat een schipper in Frankrijk al maanden zonder inkomen zit omdat de vaarwegen zijn gestremd en de schipper geen TOZO-uitkering krijgt omdat hij een briefadres heeft en geen vast adres.

Ook blijken de vele gezinsbedrijven in de binnenvaart geen gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). De binnenvaartondernemer kan wel steun ontvangen voor opschorting van rente en aflossing op de hypotheek en de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. Maar volgens de D66 Kamerleden ‘worden de liquiditeitsproblemen hiermee doorgeschoven’. D66 vraagt de minister daarom een maritiem noodfonds op te zetten en de TOGS- en NOW-regeling met terugwerkende kracht te verbreden.

Markttransparantie
De PVV wil dat de minister zich extra gaat inzetten voor zaken die door de coronacrisis extra zichtbaar zijn geworden. ‘Zo is de fragiele situatie van de schippers, ten opzichte van hun opdrachtgevers, pijnlijk duidelijk geworden. Een meer transparante markt zou kunnen helpen.’

De SP-fractie ziet in deze tijd eveneens bevestigd dat de markt van de binnenvaart niet functioneert. ‘Een stap in de goede richting zou meer markttransparantie zijn, zoals het door de ASV voorgestelde Agora.’ De SP realiseert zich dat de minister overstelpt wordt met noodkreten en dat de kleine binnenvaart de afgelopen jaren al vaak de noodklok luidde. ‘Maar de minister heeft in het verleden aangegeven de kleine binnenvaart een warm hart toe te dragen.’ De Kamerleden willen dan ook weten of de minister de noodkreet serieus neemt. ‘Want zonder overheidsingrijpen en meer transparantie gaat deze markt nooit goed functioneren.’

Passagiersvaart
Naast de vrachtvaart uitten de Kamerleden ook zorgen over de passagiersvaart. Deze dreigt door de coronacrisis ten onder te gaan. De SGP-fractie constateert dat in de passagiersvaart grote klappen vallen, dat de 4.000 euro uit de TOGS-regeling onvoldoende is en vraagt de minister wat zij vindt van het voorstel vanuit de sector voor een noodfonds.

Het CDA wijst de minister erop dat de bruine vloot in veel landen gesubsidieerd of gefinancierd wordt met publieke middelen. De partij wil dan ook dat de minister kijkt naar een stilligregeling, zoals voor de visserij. De Kamerleden pleitten er eveneens voor dat de minister de regie neemt voor de veiligheidsmaatregelen die voor de bruine vloot gaan gelden. Sommige schippers willen dagtochten gaan maken en hebben hiervoor protocollen opgesteld. Maar omdat een schip zich verplaatst, zou de bruine vloot worden geconfronteerd met veel administratieve lasten en onzekerheid. Het CDA pleit daarom voor ‘één loket’ of om de veiligheidsregio’s te laten komen met eensluidende protocollen.

Vergroening
De D66-fractie vindt het belangrijk dat in een economisch herstelplan voor de binnenvaart wordt geïnvesteerd in vergroening, bijvoorbeeld emissieloos varen. De Kamerleden vinden dat de coronacrisis geen reden mag zijn voor een vertraagde Green Deal.
De PVV kwalificeert de vergroening als ‘duurzaamheidsgekte’. De Kamerleden vragen of de minister ervan op de hoogte is dat de binnenvaartondernemer wel de lasten, maar niet de lusten ervaart van de opgelegde duurzaamheidsregels. ‘Helaas blijkt dat de subsidies nog steeds gaan naar een beperkt deel van de binnenvaart. Daarmee jaagt de minister de binnenvaartondernemer het faillissement in.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sector vraagt om noodfonds voor passagiersvaart

ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een brief gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart, die zeer zwaar is getroffen door de coronacrisis. Helaas zijn de eerste faillissementen al te melden in deze sector en er zullen nog meer meldingen volgen.

Als gevolg van de getroffen maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken ligt de passagiersvaart stil sinds 16 maart. De COVID-19 uitbraak kwam op het slechts denkbare moment, net na de start van het seizoen voor deze sector. Met de verwachte aanpak en de handhaving van een 1,5 meter samenleving heeft deze groep ondernemers niet of nauwelijks mogelijkheden tot het exploiteren van hun onderneming. En lijkt dit seizoen als verloren te kunnen worden beschouwd. De ondernemers uit de passagiersvaart maken dankbaar gebruik van de generieke maatregelen die geboden worden door de overheid. Deze maatregelen bieden ondersteuning bij de eerste noden maar zullen op de langere termijn helaas niet toereikend zijn.

Noodfonds
De binnenvaartbrancheorganisaties verzoeken de minister daarom een noodfonds op te richten voor de passagiersvaart. Alleen zo kan de omzetschade opgevangen worden en voorkomen worden dat er dit jaar, maar vanwege het na-ijleffect ook het volgende jaar nog, vele ondernemers in een faillissement terecht zullen komen en mensen hun baan zullen verliezen.

Kenmerkend voor de seizoen gerelateerde bedrijven uit de passagiersvaartsector is dat het overgrote deel van de omzet behaald wordt tijdens het vaarseizoen in de maanden maart tot en met oktober. Tijdens de wintermaanden investeert men in de vloot om deze gereed te maken voor het nieuwe vaarseizoen.

Alleen met een noodfonds kunnen deze ondernemers overleven, zich voorbereiden op het nieuwe vaarseizoen en kunnen schepen behouden blijven. Ook moeten de bestaande generieke maatregelen doorlopen, zolang de maatregel tot het 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Het is niet of nauwelijks haalbaar om de schepen te exploiteren zolang de 1,5 meter afstandseis gehandhaafd wordt. Daarnaast moeten de bestaande maatregelen, zoals de NOW-regeling, beter bereikbaar worden gemaakt voor kleine ondernemers en seizoen gerelateerde ondernemingen.

Alleen uitzonderingsgevallen
In de brief aan de minister wordt ook toegelicht dat de kredietverlening van de banken voor veel ondernemers niet werkt. Banken lijken slechts in uitzonderingsgevallen te willen bijspringen. Sinds de vorige financiële crisis lijken veel banken de interesse in de passagiersvloot verloren te hebben (als een te marginale sector). Het ministerie zegt beperkt invloed uit te kunnen oefenen op banken die een eigen beoordelingsvrijheid hebben. De gebrekkige toegang tot krediet maakt een noodfonds noodzakelijk voor de zwaar getroffen passagiersvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister vraagt steun voor kleine binnenvaart, maar vangt bot

DEN HAAG De CCR-lidstaten steunen Nederland niet in haar pleidooi om samen te kijken naar het verzachten van de effecten van internationale regelgeving voor het kleine schip in bredere zin. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister vroeg al in december 2019 aan de andere lidstaten om de steun, bijvoorbeeld via een specifieke, simpele, hardheidsclausule voor deze afgebakende groep schepen. Daarnaast vroeg ze de ministers van de CCR-lidstaten gevraagd of er bij hen bereidheid is om een oplossing te vinden voor de technische eisen voor bestaande kleine schepen, zodat deze schepen niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Hiervoor bleek om verschillende redenen bij de andere CCR-lidstaten onvoldoende draagvlak. Als argumenten werd onder andere aangevoerd dat het concurrentievervalsing in de hand zou werken en innovaties zou kunnen belemmeren.

Als er in de toekomst opnieuw voorstellen worden gedaan voor nieuwe regelgeving, zal Nederland aandringen op een gedegen impactanalyse voor bestaande schepen. Mocht daaruit blijken dat sommige categorieën te zwaar worden getroffen, dan zullen voorstellen worden gedaan om de impact te beperken. ‘Indien er voor wat betreft de toepassing van de hardheidsclausule meerdere casussen op hetzelfde gebied liggen, welke aanleiding zouden kunnen geven om de regel te herzien, zullen hiervoor op internationaal niveau eveneens voorstellen worden gedaan.’

Nationaal niveau
Naast overleg op internationaal niveau, werd nationaal overleg gevoerd met de sector over de geluidseisen die vanaf 1 januari 2020 gelden voor oudere schepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft volgens de minister vanaf begin dit jaar op een praktische en pragmatische wijze invulling aan deze eisen. De scheepseigenaar moet met een geluidsmeting aantonen dat het geluidsniveau in de woonruimte(n) maximaal 75 dB(A) en in de slaapruimte(n) maximaal 70 dB(A) is. Als dit het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de scheepseigenaar aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Als de meting hoger uitvalt, dan kan een scheepseigenaar alternatieve maatregelen nemen om alsnog aan de eisen te voldoen. De sector heeft volgens de minister positief op de voorgestelde aanpak gereageerd. ‘Ik verwacht daarmee een belangrijk knelpunt te hebben opgelost voor met name de kleine binnenvaart.’

Werkgroep
Verder is een werkgroep opgericht om met de sector de procedure met betrekking tot de hardheidsclausule te verduidelijken en/of te verbeteren en inzicht te krijgen of, en zo ja welke, technische eisen in de uitvoering problemen geven. Naar aanleiding daarvan heeft ILT het nationale aanvraagformulier verduidelijkt. ‘Daarnaast heb ik de binnenvaartbrancheorganisaties ondersteund bij een communicatie- en bewustzijnscampagne om scheepseigenaren te informeren over de wettelijke mogelijkheden die er zijn om een beroep op de hardheidsclausule te doen. De brancheorganisaties hebben hun achterbannen opgeroepen om gebruik te maken van de hardheidsclausule als zij daarvoor in aanmerking denken te komen. Via het aanvragen van een hardheidsclausule kan de sector namelijk aantonen waar tegenaan gelopen wordt. Bij meerdere casussen op hetzelfde gebied ontstaan er argumenten om de regel te herzien.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Gratis coaching voor mkb in coronaproblemen

DEN HAAG Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor, maar dit wordt gratis nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) voor dit jaar verhoogt met 240.000 euro.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.
Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers hun onderneming te herstellen.

Andere manieren
Naast de financiële steun die het kabinet biedt via het Noodpakket voor banen en economie, zoekt het kabinet volgens staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) ook steeds naar andere manieren om ondernemers bij te staan. ‘De coronacrisis trekt een ongelooflijk zware wissel op ondernemers. Daarom hebben we besloten de hulp van het Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Op die manier hopen we dat onze ondernemers geen drempel voelen om aan te kloppen als ze steun kunnen gebruiken van deze ervaren club van oud-ondernemers.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Coronacrisis kan binnenvaart ruim vier miljard euro kosten

STRAATSBURG De coronacrisis kan de Europese binnenvaart dit jaar tussen de 2,2 en 4,4 miljard euro gaan kosten. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) concludeert dit aan de hand van cijfers van het Duitse Kieler Instituut voor de wereldeconomie.

De CCR doet de uitspraak over de verliezen van de Europese binnenvaart in de meeste recente uitgave van de ‘Market Insight’. Hoerwel dit onderzoek de eerste drie kwartalen van 2019 behandelt, werd de publicatie afgerond in maart 2020, zodat hier volgens de CCR niet voorbij mocht worden gegaan aan de verspreiding van het Coronavirus in Europa. ‘Het binnenvaartvervoer is nodig om de economie en samenleving te voorzien van belangrijke grondstoffen en producten, zoals landbouw- en voedselproducten, aardolieproducten, chemische en farmaceutische producten en consumentengoederen. Kijkt men echter naar de kant van de vraag, dan krijgt het goederenvervoer zware klappen te verduren. Veel industrietakken schroeven hun activiteiten sterk terug, met alle gevolgen van dien voor de binnenvaart. In het segment van het passagiersvervoer zullen de gevolgen nog veel sterker uitvallen. Midden maart waren de meeste riviercruises gecanceld of op zijn minst uitgesteld tot mei 2020.’

Twee scenario’s
Het Kieler instituut stelde twee scenario’s op voor de gevolgen van de crisis voor de wereldwijde economie. Het eerste scenario gaat uit van een herstel van de economie vanaf medio 2020 en een ander scenario met een herstel vanaf begin 2021 en daarna. De CCR paste de onderliggende kwantitatieve veronderstellingen van deze scenario’s toe op de hele Europese binnenvaartsector, dat wil zeggen zowel het goederen- als het passagiersvervoer. De CCR kwam tot de conclusie dat de totale verliezen als gevolg van deze crisis in 2020 volgens het eerste scenario 2,2 miljard euro kunnen gaan bedragen, en 4,4 miljard euro in het tweede scenario. Daarbij moet volgens de CCR wel benadrukt worden dat het hier gaat om scenario’s voor de mogelijke gevolgen en niet om prognoses. ‘Wat uiteindelijk het verlies zal zijn in de binnenvaart hangt sterk af van de duur van de crisis, waar op dit moment nog geen voorspelling voor kan worden gedaan.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Krediet voor klein MKB

DEN HAAG Kleinere MKB bedrijven die niet bij een financier terecht kunnen, kunnen binnenkort gebruik maken van de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC). Het gaat hier om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Dit betreft naar schatting enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland.

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. Het gaat hier om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Er bestaat een grote kans dat dit type bedrijven als gevolg van de coronacrisis juist extra liquiditeit nodig heeft, maar hiervoor dus niet bij een financier terecht kon. Deze kleine ondernemingen waren daarmee extra kwetsbaar. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Deze nieuwe garantieregeling bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. Met dit hoge garantiepercentage kan een zo groot mogelijk bereik aan ondernemers geholpen worden aan financiering. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces in het kader van de snelheid en de in potentie grote doelgroep grotendeels automatisch plaatsvinden.

Maximale kosten
De banken hebben aangeboden om leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren. Daarmee zijn deze financiers onderdeel van de oplossing voor deze groep kleine ondernemers. Dit komt verder tot uiting in de maximale kosten die de financiers aan de ondernemers mogen doorrekenen als zij gebruik maken van deze garantieregeling; de staat heeft deze kosten gemaximeerd op 4% van het kredietbedrag. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Onder de regeling kunnen leningen worden afgesloten met een maximale reguliere looptijd van 5 jaar. De genoemde kosten van jaarlijks maximaal 4% en eenmalig 2% op het uitstaande kredietbedrag betreffen daarmee de maximale kosten voor de ondernemers ten aanzien van de regeling.

Inwerkingtreding
De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader COVID-19. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Meer vervoer over water Donaulanden

STRAATSBURG Het vervoer over water in de Donaulanden is in de eerste drie kwartalen van vorig jaar met 18,4% gestegen tot 19,8 miljard tonkilometer. Het aandeel in de Europese vervoersprestatie steeg daardoor van 16% naar 18%. Deze stijging ging ten koste van het aandeel in het binnenvaartvervoer van de Rijnoeverstaten.

De vervoersprestatie op de binnenwateren van de Europese Unie bedroeg volgens de recente ‘Market Insight’ van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 111,2 miljard tonkilometer (tkm). De Rijnoeverstaten kwamen met 91,3 miljard tkm uit op een aandeel van 82%. Hoewel de vervoersprestatie in de Rijnoeverstaten daardoor met 2,5% toenam, daalde het aandeel in de EU-vervoersprestatie als gevolg van de sterkere groei van de vervoersprestatie in de Donaulanden.

Meer ijzererts
De vervoersprestatie van Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Servië en Slowakije steeg met name vanwege het goede herstel na de laagwaterperiode. Toch lieten de afzonderlijke laden ook redenen zien voor de stijging. Voor Bulgarije en Roemenië zit het vervoer over water al meerdere jaren in de lift. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van ijzerertsen. Cijfers van de Wereld Staalorganisatie bevestigen dit. Hieruit blijkt dat de staalproductie in Roemenië in 2018 ongeveer 20% hoger was dan in 2013.
Hongarije aan de midden-Donau moet het eveneens vooral hebben van ijzerertsen, maar ook van landbouw- en metaalproducten. Cijfers over het grensoverschrijdend vervoer voor Hongarije laten zien dat de uitvoer naar Duitsland en de invoer vanuit Roemenië de twee belangrijkste export- en importstromen in de Hongaarse binnenvaart zijn. De uitvoer naar Duitsland bestaat voornamelijk uit oliehoudende zaden, veevoeder en aanverwante producten.

Overstap maken
In de Rijnoeverstaten gingen in de eerste drie kwartalen van vorig jaar vooral in het drogeladingsegment vrachtvolumes verloren. Dit is voornamelijk te wijten aan het uitfaseren van de kolen in de energiesector, de afzwakkende automobiel- en staalproductie in West-Europa en dalende hoeveelheden in het vervoer van zand, stenen en bouwmaterialen in Nederland. Al deze ontwikkelingen hangen samen met de energietransitie en het beleid om de emissies terug te dringen. Dit is volgens de CCR de reden waarom de binnenvaart in West-Europa voor de uitdaging staat om de overstap te maken naar het vervoer van andere goederen.

Een positieve ontwikkeling in 2019 in het Rijnstroomgebied was het herstel van de waterstanden na het laagwater aan het einde van 2018. Het containervervoer op de Rijn en in Duitsland bereikte echter nog niet het niveau dat in de eerste helft van 2018 kon worden geregistreerd. De belangrijkste oorzaak hiervoor moet worden gezocht in het afzwakken van de Duitse in- en uitvoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.