Tag archieven: economie

Kabinet en maritieme maakindustrie gaan samen sectoragenda opstellen

DEN HAAG Het kabinet en de maritieme maakindustrie gaan dit jaar samen een sectoragenda opstellen. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart gevraagd om dit omvangrijke traject als gezant te begeleiden.

Nederland is van oudsher een sterke internationale speler in de maritieme maakindustrie. Om dit zo te houden en uitdagingen op het gebied van verduurzaming, digitalisering, veiligheid en verdienvermogen aan te kunnen, wordt nog dit jaar een sectoragenda opgesteld. ‘Om de kansen voor de maritieme maakindustrie te verzilveren en dreigingen het hoofd te bieden, is het van belang dat overheid en sector de handen ineen slaan. Zo hebben partijen uit de maritieme sector al gezamenlijk een voorstel voor het Nationaal Groeifonds ingediend: het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft tot doel om in Nederland klimaatneutrale en innovatieve schepen te ontwikkelen, te bouwen en te gebruiken.’

Gezant
De gezant maritieme maakindustrie heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van de sectoragenda. Van Bijsterveldt-Vliegenthart vervult deze rol tot 15 september van dit jaar. Zij doet dit naast haar reguliere werk als burgemeester van de gemeente Delft.

Rondetafel
Als start van het traject dat moet leiden tot de sectoragenda houdt het kabinet op dinsdag 14 maart een rondetafelbijeenkomst. Hierin spreken ministers Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Van der Maat van Defensie met mkb’ers en grotere bedrijven, kennisinstituten en branchevertegenwoordigers. (Foto Rijksoverheid / Olivier Middendorp)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Fors hogere omzet voor de binnenvaart

AMSTERDAM De binnenvaart heeft vorig jaar bij een lichte volumedaling een fors hogere omzet laten zien. Veel bedrijven in de droge lading hadden volgens de economen van de ING ‘hun beste jaar in decennia’. De spottarieven lagen in de eerste drie kwartalen 70% hoger dan een jaar eerder.

De ING-economen verwachten dat de tarieven in de binnenvaart dit jaar terugzakken. Zeker als laag water uitblijft. Toch wijzen meerjarige contracten erop dat de vervoerstarieven in 2023 flink hoger blijven dan voor 2022.

Iets minder
Na herstel tot boven pre-coronaniveau is het binnenvaartvolume (in ton/km) in 2022 per saldo weer teruggezakt (-4%). Dit hing vooral samen met laag water op de Rijn in juli en augustus, dat ook in september nog gevolgen had. Desondanks is het internationaal vervoer van droge bulk vrijwel stabiel gebleven waarbij de invloed van extra vervoer van energiekolen naar Duitsland doorklinkt. Ook het vervoer van natte bulk bleef relatief goed overeind, wat ook te maken heeft met de volatiliteit op de oliemarkt en meer handel. In lijn met de overslag in de zeehavens zat vooral de klad in het containervervoer, waar op lange termijn juist groei vandaan moet komen. Hierbij speelt mee dat er voor de terugval in consumentenbestedingen aan goederen veel voorraden van consumentenproducten zijn aangelegd.

Containers
Toch lijkt zich ook een ongunstig structureel effect af te tekenen. Het internationaal vervoer van containers staat sinds het langdurig lage water en verschuiving van lading naar het spoor onder druk. In 2022 is die negatieve trend nog niet gekeerd. In 2023 blijft het vervoer van droge en natte bulk naar verwachting opnieuw het best overeind, ook al profiteert de binnentankvaart door specifiek vereiste schepen nauwelijks van de LNG hausse. Als een lange periode van laag water uitblijft dan is er volumegroei mogelijk, vervoer over water blijft immers voor verladers (met afstand) het meest efficiënt.

Tankvaart
Opvallend is dat de internationale tankvaart de afgelopen jaren een groeimarkt is geweest voor de binnenvaart. Dit is voor een belangrijk deel gedreven door gespecialiseerd vervoer voor de chemie. Zo worden er RVS-tankers op de Rijn ingezet voor BASF. Verder liggen er kansen voor het vervoer van vloeibare gassen, zoals LNG en in het toenemende bijmengen van verschillende biobrandstoffen en de toekomstige bunkering van (groene) methanol in zeeschepen. Wel zal de elektrificatie van het West-Europese wagenpark op weg naar 2030 merkbaar worden in de tankvaart, doordat de brandstofhandel minder wordt.

Tijdelijk fenomeen
Vanwege de druk om Russisch gas structureel te vervangen gaat de tijdelijke opleving van kolen in energiecentrales langer duren en zijn beperkingen in Nederland en Duitsland opgeschort. In de eerste helft van 2022 liep het aandeel van kolen in de Duitse energiemix op van 27,1% naar 31,4% en in het derde kwartaal van 2022 was dit ruim 36% Dit heeft al tot veel grotere overslag in de havens van Rotterdam en Amsterdam geleid en dit zorgt ook voor meer binnenvaart, met name over de Rijn naar energiecentrales in Duitsland. Dit krijgt ook in 2023 nog een vervolg. Vervoerszekerheid is nu belangrijk en dat heeft dit jaar tot diverse nieuwe chartercontracten voor kolenvervoer tegen veel hogere tarieven geleid. Overigens is het overheidsbeleid er nog steeds wel op gericht om het kolenverbruik op weg naar 2030 verregaand terug te dringen. De opleving van dit ladingpakket is daardoor een tijdelijk fenomeen.

Minder congestie
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stagnerende wereldhandel, was 2022 geen goed jaar voor de zeehavens. Voor een deel zit dit echter in het wegvallen van ‘transshipment lading’ dat niet naar het achterland gaat. Dit leidt tot vertragingen voor ‘feeders’, maar ook binnenvaartschepen moeten langer wachten tot ze aan de beurt zijn. De aankomstvertragingen en congestie nemen in 2023 verder af. Hierdoor zal de efficiëntie in het containervervoer naar verwachting herstel laten zien. Ook valt er in elk geval een deel van het herschikkingswerk weg als de golf van lege containers wegebt. Wel blijft een sterkere rol van de binnenvaart in het multimodale vervoer van en naar de zeehavens op de kaart staan. Zo werkt BTT Multimodal via terminals in Eindhoven, Tilburg en Bergen op Zoom verder aan de intensivering van containervervoer naar zeehavens over water. Ook internationaal van en naar Duitse en Belgische hubs (Duisburg, Luik en Antwerpen) blijven er door het volumevoordeel multimodale kansen. Overigens heeft druk op de capaciteit van droge ladingschepen ook een overloopeffect voor de containerbinnenvaart, aangezien de meeste schepen multi-inzetbaar zijn.

Weinig nieuwe schepen
In de droge ladingvaart zijn het afgelopen decennium jaarlijks slechts een handvol schepen nieuw in de vaart gekomen. Dat waren er na 2010 gemiddeld ruim 20 per jaar. Deze schepen zijn wel groter dan gemiddeld, maar er zijn ook steeds meer kleine schepen uit de vaart genomen. Per saldo is er geen capaciteit bijgekomen. Hierdoor is de vloot verouderd en tegelijkertijd is de inzetbaarheid (op het kanalennetwerk) afgenomen. Ook de vervoersprestatie is in die tijd ongeveer gelijk gebleven. Met begin 2023 zo’n 70 schepen in bestelling komen er wel meer schepen in de vaart, vooral tankers, maar dat zal de markt niet overspoelen.

Gevolgen oorlog
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de vraag naar binnenvaartschepen in het Donaugebied in 2022 sterk toegenomen. Door de blokkering van Zwarte zeehavens voor diverse goederen wordt er via grenssteden als Izmajil en Galati lading over de rivier verder het Europese binnenland in vervoerd. Dat ging om graan, maar ook om bijvoorbeeld staal en brandstoffen. Naar schatting van makelaars zijn er in 2022 zo’n 250 schepen met een capaciteit veelal tussen de 1000-2000 ton uit de West-Europese vloot aan Roemenië verkocht. Dat loopt ook op tot zo’n 3% van de vloot en dat is substantieel. Deze schepen komen naar verwachting niet meer terug in de West-Europese vloot. De extra vraag naar schepen heeft ervoor gezorgd dat de waarde van schepen een flink impuls heeft gekregen.

Beperkte restcapaciteit
Door inkrimping van de vlootcapaciteit door verkoop van schepen, lagere beladingsgraden vanwege lage waterstanden en minder efficiënt vervoer in de tankvaart (zie hieronder) is de restcapaciteit ingekrompen. En die verkrapping werkt door in de prijsniveau’s. Er wordt meer onder contract gevaren (bijvoorbeeld voor kolen) omdat vervoerszekerheid minder vanzelfsprekend is. Dat verladers zoals Rhenus ook zelf actief zijn om scheepscapaciteit te laten bouwen is ook een indicatie dat de capaciteit niet langer heel ruim is. De afname van congestie in havens kan in 2023 wel voor iets meer lucht zorgen in de droge ladingvaart.

Minder efficiënte inzet
Met de introductie van meerdere soorten (alternatieve) brandstoffen, waaronder biobrandstoffen, die vaak niet tegelijk kunnen worden vervoerd, neemt de flexibiliteit van de scheepsinzet af. Dit kan ook zorgen voor lagere beladingsgraden. Een andere relevante ontwikkeling in dit verband is, het verbod op varend ontgassen dat in aantocht is en waarschijnlijk nog in 2023 in gaat. Dit betekent dat schepen of wel ‘dedicated’ op een vaste ladingstroom zullen moeten gaan varen, of gebruik moeten maken van een installatie aan de wal. Naar verluid duurt het ontgassen van een schip van 3.000 ton zo’n 15 uur en gaat het in Nederland om zo’n 5.000 ontgassingen per jaar. Schepen liggen daarbij tot 24 uur stil.

Laag water
Klimaatverandering en het tegengaan daarvan treft de binnenvaart op verschillende manieren. Fossiele lading neemt met de energietransitie op termijn af, maar de rivier wordt grilliger. Het feit dat sneeuw in de Alpen lang uitbleef en dat het smelten door klimaatverandering ook steeds eerder begint, is een teken dat de Rijn geleidelijk meer een regenrivier wordt. De afgelopen jaren hebben we hierdoor al vaker langer laag water gezien. Hierdoor nemen de voorspelbaarheid en de gemiddelde beladingsgraad af. Ook in de zomer van 2023 kan laag water voor de binnenvaart de beladingsgraad weer drukken. Oplossingen hiervoor zijn niet eenvoudig, al is er bijvoorbeeld een aangepaste tanker ontwikkeld met minder diepgang voor de Midden- en Bovenrijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag zeehavens stijgt

DEN HAAG De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen tot bijna 152 miljoen ton. Dat is 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn vooral meer ruwe aardolie en kolen aangevoerd. De afvoer van goederen in containers daalde sterk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In het tweede kwartaal van 2022 is 106 miljoen ton aan goederen gelost. Dat is een stijging van 7,8 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat er meer natte en droge bulkgoederen zijn aangevoerd. 46,6 procent van de geloste goederen bestond uit natte bulkgoederen, waarvan de helft uit ruwe aardolie. Vaker dan gebruikelijk waren ruwe aardolie, aardgas en andere olieproducten afkomstig uit andere landen dan vanuit Rusland. Natte bulkgoederen zoals aardolie waren vaker afkomstig uit Egypte, Irak en het Verenigd Koninkrijk.

Minder Russische kolen
De overslag van geloste droge bulkgoederen steeg in het tweede kwartaal van 2022 tot 31,9 miljoen ton. Dit is een stijging van 16 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn vooral meer kolen gelost (+55 procent). Kolen zijn momenteel een relatief goedkoop alternatief voor (Russisch) aardgas. In het tweede kwartaal van 2022 kwam 21,2 procent van alle kolen uit Rusland. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 40,2 procent. Er kwamen vooral meer kolen uit Australië (+58 procent) en de Verenigde Staten (+77 procent), vergeleken met het 2e kwartaal 2021.

Fors in de min
In het tweede kwartaal van 2022 daalde de totale overslag van goederen vervoerd in containers met 14,1 procent. Er zijn vooral veel minder goederen in containers uitgevoerd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (-21,5 procent). Het aantal aan- en afgevoerde containers nam ook af (-8,8 procent). Wel werden er meer lege containers vervoerd.

De totale overslag van containers van en naar Rusland daalde in het tweede kwartaal van 2022 tot 223 duizend ton. Dit is een daling van 91 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In 2021 zat er vooral hout, papier en karton in geloste containers uit Rusland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Containeroverslag stijgt, wereldhandel blijft zwak

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) is in maart met 1,6 punt gestegen tot 119,2. De overslag van containers is aanzienlijk toegenomen, vooral in Chinese havens, maar de gegevens zijn vertekend door de viering van Chinees Nieuwjaar.

De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkelingen in de noordelijke eurozone en in Duitsland, steeg in maart nog sterker dan de voorgaande maand van 106,0 naar 110,1. Ook in de Chinese havens was sprake van een forse toename van de containeroverslag. De index steeg van 106,0 naar 131,7. De gegevens worden echter nog steeds vertekend door de Chinese nieuwjaarsvieringen. ‘In maart herstelde de containeroverslag zich slechts licht van de forse daling van de maand ervoor’, vertelt RWI-chef Economie Torsten Schmidt. ‘Dit zet de zwakte voort die eind vorig jaar begon.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 94 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 64% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor januari 2022 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 78 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.

Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

De containeroverslagindex maakt deel uit van de statistieken over buitenlandse handel in het ‘Dashboard Duitsland’ van het Federaal Bureau voor de Statistiek.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Droge bulk zorgt voor snel herstel binnenvaart

AMSTERDAM De binnenvaart is het afgelopen jaar goed hersteld van de pandemie. Mede door het uitblijven van laag waterbeperkingen maakte de scheepvaart over de Rijn een comeback. Drukte in de havens leverde ook veel extra containervervoer op. Stevig herstel in de staalindustrie en hoge gasprijzen zorgden tijdelijk voor meer kolenvervoer in de binnenvaart. De tankvaart komt het minst gunstig uit de pandemie, maar ook hier is er herstel en dat zet zich door in 2022.

Het binnenvaartvolume was eind 2021 al weer groter dan voor de pandemie. Dit is boven verwachting. Door een lagere beladingsgraad en veel vervoer van lege containers geldt dit in tonnage sterker dan als we kijken naar de vervoersprestatie (ton/km). De droge bulkvaart is met een aandeel van 54% nog altijd het grootste segment in de binnenvaart, en bijna driekwart daarvan gaat over de grens. In 2021 zijn er veel van deze extra industriële grondstoffen vervoerd en dat heeft het herstel gestimuleerd. Doordat voorraden zijn aangevuld wordt dit in 2022 naar verwachting minder. Gunstig is wel dat het vervoer van bouwstoffen weer aantrekt.

Internationaal vervoer
Hoewel het binnenland een groeimarkt is voor de binnenvaart is tweederde van het binnenvaartvervoer nog altijd internationaal, met een hoofdrol voor de Rijn en zijrivieren. Na een negatieve trend sinds het extreme lage water in 2018, toen er langdurige beperkingen kwamen, steeg het internationale volume voor het eerst weer. Dit heeft de binnenvaart uit het dal getrokken. Of de trend ook echt is gekeerd is de vraag. Het afgelopen jaar ging de sterke vraag vanuit de industrie gepaard met het grotendeels uitblijven van laag water. De kracht hiervan neemt in 2022 af. Voor de toekomst blijft de afgenomen betrouwbaarheid door sterker schommelende waterstanden een risico. Steunfactor voor de lange termijn is dat de Europese Commissie het vervoer via de binnenvaart onder de Green Deal in 2030 met een kwart wil laten stijgen.

Kolenvervoer leeft op
Een belangrijke reden dat de binnenvaart structurele druk ondervindt is dat energietransitie steeds meer impact krijgt op de ladingstromen. Dit is het eerst te zien bij het kolenvervoer, dat in 2020 45% kleiner was dan ten tijde van de piek in 2013 en nog zo’n 8% van het ladingpakket vertegenwoordigt. Maar tegen de trend in leefde het kolenvervoer in 2021 juist op. In de Rotterdamse haven verdubbelde de overslag van kolen bijna in de eerste drie kwartalen van 2021 en lag het volume ook hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dit werd deels gedreven door herstel in de staalindustrie, maar met de fors opgelopen gasprijs is de opwekking van goedkopere kolenenergie tijdelijk weer belangrijker geworden. Zo steeg het aandeel van kolenenergie in Duitsland weer van 22% naar 28%.

Zowel Nederland als Duitsland zijn er echter op gericht kolenenergie op weg naar 2030 helemaal af te bouwen. De opleving voor de binnenvaart is daarmee ook van korte duur, maar kan ook in 2022 nog invloed hebben. De capaciteit van de Nederlandse kolencentrales wordt vanaf dit jaar beperkt, maar termijncontracten lijken erop te wijzen dat de vraag vanuit Duitsland en de industrie nog even op pijl blijft. Maar daarna en zeker in de tweede helft van dit decennium is er flinke krimp te verwachten.

Tankvaart
Het vervoer van minerale olieproducten is naar verhouding nog het gevoeligst geweest voor corona vanwege minder brandstofverbruik. Na het kelderen van de olieprijs werd de terugval in de tankvaart verzacht door veel drijvende opslag voor de kust en in en rond de ARA-havens (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen). Tegelijk met het stijgen van de olieprijs werd de lagere vraag voelbaar en daalden de vrachttarieven. Dit bleef in de eerste helft van 2021 nog zijn tol eisen. Met een betere tweede helft van het jaar is de vervoersvraag per saldo weer terug. Toch blijft er nog wel druk op de markt, doordat er een aantal nieuwe grote tankers in de vaart zijn gekomen. Het aankomende verbod op varend ontgassen kan daarentegen zorgen voor extra aan wal liggen van schepen in de havens of minder flexibele inzetbaarheid doordat ze op een vaste ladingstroom ingezet worden.

Groeimarkt
Opvallend is dat de internationale tankvaart de afgelopen jaren een groeimarkt is geweest voor de binnenvaart. Dit is voor een belangrijk deel gedreven door gespecialiseerd vervoer voor de chemie. Zo worden er RVS-tankers op de Rijn ingezet voor BASF. Verder liggen er kansen voor het vervoer van vloeibare gassen, zoals LNG en bij het toenemende bijmenging van biobrandstoffen en de toekomstige bunkering van (groene) methanol in zeeschepen (door Maersk). Hoewel er kansen zijn zal elektrificatie van het West-Europese wagenpark op weg naar 2030 ook merkbaar worden in de tankvaart, doordat het brandstofvervoer erdoor afneemt.

‘Blue Road’
Het waterrijke binnenland blijft een groeimarkt voor de binnenvaart. Het overheidsbeleid voor intensiever gebruik, de zogeheten ‘Blue Road’, lijkt met het verder uitgebreide netwerk van inland terminals en ladingbundeling ook bij meer verladers aan te slaan. Vooral het containersegment houdt groeipotentieel, al is dit met een aandeel van 5% in de totale vervoersprestatie nog klein. De congestie in de havens zorgt enerzijds voor vertragingen en uitdagingen voor de binnenvaart, het levert met de herverdeling van containers ook extra werk op, bijvoorbeeld van en naar depots.

Trein zit dwars
Ook internationaal containervervoer over water blijft kansrijk, maar dit viel de afgelopen jaren op de Rijn tegen. Na het langdurige lage water in 2018 weken verladers uit naar het spoor en hierdoor zijn er ladingpakketten voor langere tijd verschoven. De binnenvaart heeft zich daarvan nog niet kunnen herstellen, ook al kent ook het spoor knelpunten. Verladers kiezen voor een vervoersoptie voor langere tijd en zijn door de logistieke problemen meer dan ooit gericht op verbetering van de leveringsbetrouwbaarheid. Met het uitblijven van groei blijft de lading voor internationale droge ladingschepen kwetsbaar. Nieuwe ladingstromen zoals schroot of biomassa hebben voor de binnenvaart nog niet heel veel impact.

Wel zijn er lichtpunten. Zo neemt de intensiteit van het vervoer tussen Rotterdam en Antwerpen toe. Eind 2022 wordt er een nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom geopend en wil Trilogiport in Luik in samenwerking met de Antwerpse haven het containervervoer over het Albertkanaal intensiveren. Ook op de Beneden Rijn van en naar grootste containerbinnenhaven van Europa, Duisburg, blijven er kansen voor de binnenvaart.

Tarieven
Opvallend is volgens de ING economen dat de prijzen in de binnenvaart in een goed jaar nog altijd onder druk stonden. ‘Na het langdurige lage water met piekende tarieven in 2018 hebben lagere tarieven de afgelopen twee jaar de omzet omlaag geduwd. Ook in een goed 2021 was er nog weinig ruimte voor vooruitgang. Dit wijst erop dat de vraag weliswaar is toegenomen, maar de capaciteit zonder laag water nog steeds ruim is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Goederenvervoer over Rijn daalde vorig jaar met 8,4%

STRAATSBURG Het vervoer van goederen over de Rijn is in 2020 met 8,4% gedaald ten opzichte van 2019. De segmenten steenkool, ijzererts en metalen daalden het sterkst, het enige segment dat een stijging liet zien was de agribulk.

Uit het jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) blijkt dat de binnenvaart vorig jaar over de traditionele Rijn 160 miljoen ton goederen vervoerde. Dat was weliswaar een daling, maar de CCR concludeert wel dat vervoer van vracht over de binnenwateren ‘veerkrachtiger bleek dan in vroegere crisissituaties’. Omdat de economische activiteit niet in alle economische sectoren even sterk terugliep, bleef de schade beperkt tot een daling van ruim 8%. In 2009 nam het vervoer van goederen over de Rijn na het begin van de kredietcrisis nog met ruim 18% af.

De passagiersvaart had wel veel meer te lijden van de coronacrisis dan het vrachtvervoer. In 2020 maakten 124.800 passagiers een riviercruise op de Europese binnenwateren, een jaar eerder waren dat er 1,79 miljoen. Dat komt neer op daling van 93%. Het aantal cruiseschepen dat voer daalde ook flink, met 82% op de Rijn, 91% op de Donau en 70% op de Moezel.

Forse dalingen
Ook vorig jaar daalde het vervoer van steenkolen. De helft van de kolen gebruikt de energiesector, die het gebruik van steenkolen aan het uitfaseren is, de andere helft is voor de productie van staal. De staalnijverheid is nu nog goed voor een kwart van het goederenvervoer over de Rijn, maar ook het staalgerelateerde vervoer kreeg het zwaar te verduren. Door de coronacrisis werden in 2020 aanzienlijk minder auto’s gebouwd en ook minder staal geproduceerd, wat leidde tot een significante daling van de vraag naar vervoer van dit soort goederen. Samen met de energietransitie verklaart dit waarom het vervoer van steenkool (-23,8%), ijzererts (-14,2%) en metalen (-14,6%) over de Rijn fors daalde.

Het vervoer van aardolieproducten daalde vorig jaar met 8%, dat van chemische producten met 3,7%. De hoeveelheid in containers vervoerde goederen lag met 15 miljoen ton vrijwel op hetzelfde niveau als in 2019 (15,2 miljoen ton). Uitgedrukt in de hoeveelheid teu steeg het vervoer van containers in Nederland (+1%) en Frankrijk (+6%), in België en Duitsland liep het containervervoer met respectievelijk 1% en 4% terug.
Het enige segment dat een positief resultaat vertoonde, was het segment agribulk en levensmiddelen dat nauw samenhangt met de oogstresultaten. Het vervoer van deze producten steeg vanwege een beter oogstjaar voor graan in Europa met 10,7%.

Toekomst
De CCR verwacht dat het vervoer voor de staalnijverheid en de chemische industrie in 2021 en 2022 herstelt. Voor landbouwproducten dempen de oogstresultaten in 2021 vermoedelijk de vervoersvraag in 2021 en gedeeltelijk ook in 2022. Een afnemende groei in de wereldhandel zorgt ervoor dat de groei in de containervaart gaat afnemen. Een groot potentieel ziet de CCR voor stedelijk containervervoer.

Voor de riviercruisevaart ziet de CCR ‘een mogelijk herstel van de activiteiten in 2022’. Gezien de aanhoudende reisbeperkingen wordt verwacht dat de passagiers uit overzeese gebieden dit jaar nog geen riviercruisevaart gaan maken op de Europese vaarwegen. Aangezien klanten gedeeltelijk geconfronteerd werden met een lager inkomen en men zich ook nog zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid, vooral op belangrijke markten zoals Amerikaanse klanten, is het eerder onwaarschijnlijk dat de vraag hoog zal zijn.

Nieuwbouw
Vorig jaar werden 27 nieuwe drogeladingschepen en 54 nieuwe tankschepen aan de West-Europese vloot toegevoegd. Het merendeel van de nieuwe drogeladingschepen werd in Nederland geregistreerd (14 van de 27), gevolgd door België met zeven en drie in zowel Duitsland als Frankrijk.
Van de 27 nieuw gebouwde drogeladingschepen vallen hebben er tien een laadvermogen tussen de 3.000 en 4.000 ton. Het gemiddelde laadvermogen van de nieuwgebouwde drogeladingschepen bedraagt 2.474 ton, terwijl dat in 2019 nog 3.256 ton was.
Van de 54 nieuwe tankschepen werden er 25 in Nederland geregistreerd, elf in Duitsland, elf in België, vier in Luxemburg en twee in Zwitserland. Hiervan vielen 17 schepen in de klasse 2.000 tot 3.000 ton. Op de tweede plek komt de grootteklasse 3.000 tot 4.000 ton met elf nieuwe tankschepen. Als men een vergelijking maakt met de nieuwe tankschepen in 2019 kan worden vastgesteld dat de vraag naar grotere schepen in 2020 is toegenomen. Het gemiddelde laadvermogen voor nieuwe tankschepen bedroeg 3.793 ton in 2020 en 3.103 ton in 2019.
In de categorie duw- en sleepboten werden slechts twee nieuwe schepen geregistreerd in Nederland, de duwboot Pieter van der Wees en de Tenacious.

Modal split
Het aandeel van de binnenvaart in de Europese modal split bleef met ongeveer 6% op een vergelijkbaar niveau als voorgaande jaren. Het wegvervoer snoepte met een aandeel van ruim 76% wel weer iets af van het vervoer per spoor (18%). Volgens de CCR geeft de modal split op Europees niveau echter een vertekend beeld omdat in veel landen de binnenvaart gene grote rol speelt. In Nederland ligt het aandeel van de binnenvaart in de modal split inmiddels op 42,7%, dat was ooit 47,2%. Deze neergaande trend heeft deels te maken met de laagwaterperiodes in 2015, 2017 en 2018 en het sterk teruglopende vervoer van steenkolen. Een dergelijke neerwaartse trend is ook goed zichtbaar wanneer men kijkt naar België en Duitsland. In Luxemburg steeg het aandeel in de modal split door de binnenvaart de afgelopen jaren. Voor de landen in het stroomgebied van de Donau laten zowel Roemenië als Bulgarije eveneens een hoog aandeel in de modal split zien. In 2019 bedroeg dit aandeel van de binnenvaart respectievelijk 28,1% en 31,8%. Voor Bulgarije was het de eerste keer sinds 2012 dat het aandeel van de binnenvaart in de modal split hoger lag dan 30%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam stijgt met kleine zes procent

ROTTERDAM De haven van Rotterdam zag in de eerste zes maanden van 2021 de overslag met 5,8% stijgen tot 231,6 miljoen ton. In het eerste halfjaar was er vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers. Het Havenbedrijf verwacht dat de groei in de tweede helft van 2021 aanhoudt.

Ondanks de toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar.  De overslag van droog massagoed bedroeg 37,7 miljoen ton, een groei van 22,5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Vooral de opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot (+34,4%). Bijgevolg steeg ook de vraag naar cokeskolen bestemd voor hoogovens. Ook was er in deze periode veel meer vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat had te maken met de opleving van de economie en met de tegenvallende stroomproductie uit wind. Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten ten spijt. De totale kolenoverslag steeg met +35,8% in het eerste halfjaar. Over meerdere jaren gezien neemt het volume kolen overigens af: in de periode 2015-2020 daalde het 44%.

Voorraad agribulk
De overslag van agribulk daalde met 8,9%. Vorig jaar lag de overslag van granen, oliezaden en veevoeders op een hoog peil ondanks de coronacrisis. De onzekerheid over mogelijke verstoringen in de aanvoer van voedingsmiddelen leidde er destijds toe dat handelaren en importeurs aanvankelijk veel agribulk inkochten. Vanaf oktober vorig jaar is de overslag echter gedaald omdat er in de loop van het jaar grote voorraden waren opgebouwd, onder andere van soja en mais.

Nat massagoed
Binnen de grootste overslagcategorie, te weten nat massagoed, was de groei minder uitbundig dan bij droog massagoed. De totale overslag van nat massagoed groeide met 1,1% naar 100,9 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7%) en ruwe aardolie (+0,4%). LNG toonde daarentegen een lichte daling (-4,7%). Ten aanzien van ruwe olie speelde mee dat de raffinageactiviteit in Nederland en Duitsland vanaf het begin van het tweede kwartaal weer boven die van 2020 lag. Vorig jaar was een dalende tendens te zien vanwege het begin van de covid-19 crisis.

De overslag van olieproducten was in het eerste kwartaal hoger dan in 2020 en in het tweede kwartaal lager, per saldo in totaal leidend tot meer overslag. De hogere overslag is vooral veroorzaakt door meer aanvoer van stookolie en nafta. Er kwam meer stookolie uit Rusland naar Rotterdam, vooral door minder directe export vanuit Rusland naar de VS. Nafta is een typisch importproduct. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde in dit geval tot meer import.

Bij de overslag van gasolie/diesel was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme koude daar. De overslag van kerosine daalde flink door de lage vraag.
Binnen de categorie Overig nat viel er een stijging te noteren bij biobrandstoffen en een lichte daling van chemieoverslag.

Containers en breakbulk
Gemeten in tonnen groeide de containeroverslag met 4,4% en gemeten in de standaardmaat TEU met 8,7%. Niet eerder werden in een halfjaar zoveel containers overgeslagen in Rotterdam.

De roll-on-roll-off overslag is goed hersteld in het tweede kwartaal na een sterke daling net na de Brexit begin 2021. Het tweede kwartaal was zelfs iets beter dan 2019. De volumes liggen fors (+8,8%) boven die van 2020. Daarbij moet worden aangetekend dat de halfjaarvolumes vorig jaar hard werden geraakt door de eerste corona lockdown in het tweede kwartaal. De overslag van het overig stukgoed nam toe met 14,7%, met name door toename van non-ferro metalen en staal.

Vooruitzicht
Havenbedrijf Rotterdam wil de (nieuwe) regering graag ondersteunen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen onze ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart herstelt snel van de coronacrisis

AMSTERDAM Voor de transportsector is het einde van de coronacrisis duidelijk in zicht, ook voor de binnenvaart. Daalde het vervoerde volume in de binnenvaart vorig jaar nog met 2,5%, voor dit jaar verwachten de economen van ABN AMRO een stijging van 1% en voor volgend jaar met 4%.

De binnenvaart herstelde volgens de bankeconomen in het vierde kwartaal van 2020 al bijna volledig. Er werd slechts 1% minder natte bulk vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze lichte daling werd vermoedelijk veroorzaakt door de afgenomen vraag naar olieproducten zoals benzine. De containermarkt en droge bulk lieten krachtig herstel zien. De containermarkt profiteerde van terugverende internationale handel en industriële productie. Droge bulk herstelde eveneens dankzij de verbeterde industriële productie, maar ook door de stabiele bouwproductie werd meer zand en grind vervoerd.

Weg en spoor
In vergelijking met het wegvervoer herstelt de binnenvaart goed van de coronacrisis. Daalde het vervoerde volume in het wegvervoer vorig jaar nog met 4%, dit jaar stijgt het vervoer over de weg met 1% en voor volgend jaar verwachten de ABN AMRO economen een stijging van 2%. Het spoor kreeg vorig jaar met een daling van 8% de grootste klap, maar het vervoerde volume stijgt dit en volgend jaar met 4%.

Diep dal
De wereldhandel ging in 2020 door een diep dal. Door lockdowns in China en Europa vielen industrie, handel en transport deels stil. Met de industriële productie herstelde vanaf de zomer ook de handel. De tweede lockdown vanaf het najaar, die in macro-economisch opzicht weliswaar zeer schadelijk is, lijkt de transportsector slechts in beperkte mate te deren. Zo verslechterde het oordeel over de omzet enigszins in het vierde kwartaal, maar in februari waren ondernemers in de sector daar per saldo alweer nipt positief over.

Herstel vanaf de zomer
Momenteel zijn de macro-economische omstandigheden nog moeizaam, maar daar komt zeer waarschijnlijk verandering in nu op grote schaal wordt gevaccineerd. ABN AMRO verwacht dat de economie vanaf de zomer krachtig herstelt. De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting met 2,1%, dankzij meer export, overheidsbestedingen en private investeringen. Voor de eurozone, die in 2020 gemiddeld genomen harder is geraakt, verwacht ABN AMRO in 2021 een groei van maar liefst 3,3 procent. De wereldhandel groeit dit jaar naar verwachting met 7,6 procent ten opzichte van 2020. In 2022 zijn de beperkingen in verband met het coronavirus vermoedelijk geheel afgebouwd. Dan trekt de groei verder aan; voor Nederland verwacht ABN AMRO in 2022 een groei van 4,1 procent, voor de eurozone 4,2 procent. De transportsector zal van deze ontwikkelingen profiteren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kosten binnenvaart stijgen dit jaar beperkt

DEN HAAG De kosten in de binnenvaart stijgen dit jaar volgens onderzoeksbureau Panteia en het CBRB ‘beperkt’. Afhankelijk van scheepstypen, grootte en vaargebied stijgen de kosten tussen 1,5% en 2,6%

De stijging van de kosten hangt samen met een kostenstijging van vrijwel alle kostenposten, op kapitaalkosten na. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen daardoor een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. Dit alles hangt samen met naar verwachting hogere kosten voor brandstof (+4,7%) in 2021. Niet alleen wordt verwacht dat de olieprijs stijgt, ook neemt de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval toe.

Lagere kosten
In 2020 namen de kosten voor de binnenvaart. Deze daling was voornamelijk het gevolg van lagere voortstuwingskosten; de gasolieprijzen lagen gemiddeld 16,7% onder het niveau van 2019. Hoewel kosten voor arbeid, verzekeringen en reparatie en onderhoud juist toenamen, kon de stijging bij deze categorieën niet verhinderen dat het totale kostenniveau daalde. De kostendaling varieerde van -0,6% tot -7,3%, afhankelijk van het type schip, het geografische gebied waarin het schip actief is en de exploitatiewijze.

Kapitaalintensieve schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld grote tankers en containerschepen actief in de Rijnvaart, kenden de grootste kostendaling, ook doordat de kapitaallasten daalden. Worden brandstofkosten buiten beschouwing gelaten, dan was een kostenstijging waarneembaar van +0,6% tot +2,4%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aanleg windmolens kan gevolgen stikstofcrisis mogelijk verzachten

AMSTERDAM De aanleg van windmolens op het IJsselmeer kan de gevolgen van de stikstofcrisis voor de binnenvaart mogelijk enigszins verzachten. De binnenvaart krijgt namelijk de komende tijd te maken met een afnemende bouwproductie en bouwmaterialen zijn goed voor ongeveer de helft van het door de binnenvaart vervoerde ladinggewicht. Grote projecten zijn daarom welkom.

Het vervoer van bouwmaterialen voor de binnenvaart bleef volgens ABN AMRO het afgelopen jaar vermoedelijk redelijk op peil doordat veel bouwprojecten doorgang konden vinden. Ook hebben overheden infraprojecten eerder laten uitvoeren omdat het op de wegen heel rustig was.

Corona
Ook de binnenvaart is geraakt door de coronacrisis. Het vervoerde gewicht in tonnen nam in de eerste zes maanden af met zo’n 4,5 procent. Aan het begin van het jaar daalde het ladinggewicht al, vermoedelijk vooral door de structurele afname van kolenoverslag die samenhangt met de energietransitie. Vanaf maart kreeg ook de containervaart het moeilijk, gezien de daling van containeroverslag in de Nederlandse zeehavens. In het tweede kwartaal lag het vervoerde ladinggewicht zo’n 5,5 procent lager. Het aantal containereenheden (TEU) daalde met zo’n 3,5 procent. Het vervoer van kolen, ertsen en chemische stoffen naar de Duitse industrie moet eveneens flink lager hebben gelegen. De Duitse auto-industrie was immers van half maart tot half mei gesloten. De daling van het vervoerde ladinggewicht kan inderdaad vooral worden verklaard door een afname van droge bulk, waaronder deze grondstoffen vallen. In april en mei daalden de doorvoer en de afvoer van droge bulk naar het buitenland met zo’n 20 procent. De daling van het vervoerde ladinggewicht kan dus vooral aan de problemen in de Duitse industrie worden toegeschreven.
De tankvaart deed vooral in het tweede kwartaal goede zaken doordat tankschepen werden gebruikt als drijvende opslag voor de flink in prijs gedaalde ruwe olie.

Verduurzaming
Op termijn zijn de vooruitzichten voor de hele transportsector gunstig en ligt herstel in het verschiet. Ook liggen er kansen om de sector verder te verduurzamen. Europese regelgeving kan hierbij volgens ABN AMRO als vliegwiel fungeren. Zo stelt de Europese Unie een noodfonds ter waarde van 750 miljard euro beschikbaar om de economie te stimuleren en haar klimaatambities te realiseren. ‘Dit betekent onder meer dat transportbedrijven op termijn schonere brandstoffen moeten gebruiken en moeten investeren in schonere schepen en vliegtuigen’, vertelt Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN AMRO. ‘Om dit mogelijk te maken, komen vermoedelijk subsidies beschikbaar voor transportbedrijven, zowel in de zeevaart en luchtvaart als in het wegtransport en de binnenvaart. Het pakket biedt hiermee een sterke financiële prikkel om te investeren in de ontwikkeling van meer duurzame transportmiddelen. Zo kan de verduurzaming van de transportsector in een stroomversnelling komen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.