Tagarchief: binnenvaart

Veroordelingen in strafzaak over Filipijnse matrozen

DORDRECHT De rechtbank in Dordrecht heeft twee eigenaren en een medewerkster van uitzendorganisatie Gyroncrew veroordeeld tot gevangenisstraffen en een werkstraf wegens mensensmokkel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Het bedrijf  moet een geldboete betalen van 65.000 euro.

De eigenaren van de uitzendorganisatie zijn beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De twee mannen hebben volgens de rechter geld verdiend aan de illegale praktijken.
Een leidinggevende van het bedrijf moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Zij heeft geen financieel voordeel verkregen uit de strafbare feiten en had ook geen initiërende rol. Zij heeft echter wel een rol gespeeld in de uitvoering van de kwalijke praktijken.

Ongewenste situatie
De rechtbank achtte bewezen dat de drie verdachten hebben samengewerkt om Filipijnse matrozen illegaal op binnenvaartschepen te laten werken. Zij deden dat onder andere door handtekeningen op documenten die belangrijk waren voor de tewerkstelling van de matrozen te vervalsen.

Het Openbaar Ministerie verweet de verdachten ook dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel. De rechtbank stelde vast dat er sprake was van een maatschappelijk ongewenst geachte arbeidssituatie. Zo moesten de matrozen langer werken dan was afgesproken en ontvingen ze daarvoor niet de juiste beloning. Ook werden ze geconfronteerd met hoge (extra) kosten als ze vroegtijdig naar de Filipijnen wilden terugkeren.

Mensensmokkel
Op basis van het strafdossier kan echter niet worden bewezen dat de matrozen werden uitgebuit zoals in de wet staat omschreven. De verdachten worden dan ook vrijgesproken van de mensenhandel.

Wel worden zij veroordeeld voor mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben bewust de instanties misleid zodat vergunningen voor de tewerkstelling en het verblijf in Nederland van de matrozen werden afgegeven. De matrozen verbleven daardoor niet rechtmatig in Nederland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS bouwt een tijdelijke dam bij stuw Grave

GRAVE Rijkswaterstaat begint deze week met de bouw van een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave. Hiermee wordt over twee weken het scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen.

Met de aanvoer van materiaal en materieel voor de bouw van de tijdelijke dam is direct na het besluit begonnen. Met deze dam herstelt Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek, maar garandeert ook de waterveiligheid bij schommelingen in de aanvoer van water. Eric Diepstraten (foto), directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat, gaf bij de stuw van Grave uitleg over de tijdelijke oplossing. 

Tijdelijke breuksteendam
De dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen en wordt vanaf het water geleidelijk opgebouwd benedenstrooms achter de beschadigde stuw. De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter. De bouw duurt naar verwachting twee weken.
 
Tijdens de realisatie van de tijdelijke dam, laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Dit moet met beleid gebeuren, zodat woonboten en jachten los kunnen komen van de rivierbodem en met het waterpeil mee omhoog komen. Als het water weer op peil is, +7,90m NAP, kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave worden hervat.
 
Twaalf scenario’s
Deskundigen hebben twaalf scenario’s doorgerekend. Belangrijke criteria zijn naast waterveiligheid onder andere technische haalbaarheid met doorkijk naar definitief herstel, bodemgesteldheid, hinder voor scheepvaart en omgeving en snelheid in aan- en afbouw. De snelle afbouw is nodig omdat het waterpeil van de Maas snel kan stijgen bij regenval stroomopwaarts. Daarnaast kunnen in de bodem van de Maas niet-gesprongen explosieven zijn hetgeen bij de keuze voor de tijdelijke dam in de afweging is meegenomen.
Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheid voor een mobiele dijk, pontons op big bags en een damwand voor de stuw. Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam benedenstrooms, is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitieve herstel.
 
Tegelijk met de realisatie van de tijdelijke dam, werkt Rijkswaterstaat aan het definitieve herstel van de stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd en zijn inmiddels besteld. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw op termijn tijdelijk drooggezet. Naar de huidige inschatting zal dit ruim een half jaar duren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook
 

Binnenvaart weer door sluis Weurt

NIJMEGEN Rijkswaterstaat heeft in de loop van de zondag de eerste binnenvaartschepen in sluis Weurt geschut. Daarmee werd een groot deel van de 40 op het Maas-Waalkanaal opgesloten schepen bevrijd. Vanaf nu is er ook weer scheepvaartverkeer mogelijk van de Waal naar de loswal in Malden. Sluis Heumen blijft gestremd.

Met het in bedrijf nemen van sluis Weurt is vanaf zondag een groot deel van de bedrijven aan het Maas-Waalkanaal weer bereikbaar voor de binnenvaart. Maar voorlopig wordt wel met beleid geschut. Iedere schutting stroomt namelijk zo’n 8.000 liter water uit het Maas-Waalkanaal de Waal in. En dat moeten de drie pompen bij sluis Heumen weer opvangen. Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft overigens geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Pompen
Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Inmiddels is het peil boven de +7.30 m NAP.
Tot en met maandag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen. Rijkswaterstaat verwacht als alles goed loopt en na afstemming met de regionale partijen dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren, die ze dan ook spoedig wil realiseren.

Aanleiding
Op donderdag 29 december voer omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat deze niet meer functioneert: het waterpeil tussen Sambeek en Lith is hierdoor genivelleerd. Hierdoor is sindsdien geen scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en het zuidelijk deel van het Maas-Waalkanaal. (Foto’s Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS hervat scheepvaart op Maas-Waalkanaal zondag

NIJMEGEN Rijkswaterstaat heft zondagochtend de stremming voor de scheepvaart op het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt op vanaf sluis Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven, mits het peil op voldoende niveau is. Sluis Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schuttingen per dag verantwoord, zonder teveel waterverlies, kunnen plaatsvinden. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Door het opheffen van de stremming bij sluis Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven, is beperkte scheepvaart mogelijk. Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen de Oostelijke Kanaalhaven en Weurt liggen, kunnen dan weg en bedrijven kunnen worden bevoorraad. Alle woonboten zijn inmiddels los van de kanaalbodem en drijven, zodat ze met het waterpeil mee omhoog komen. Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis water verloren gaat.

Pompen
Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Inmiddels is het peil boven de +7.30 m NAP en naar verwachting morgenochtend voldoende om op kleine schaal gebruik te maken van het noordelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Tot en met maandag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen. Rijkswaterstaat verwacht als alles goed loopt en na afstemming met de regionale partijen dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren, die ze dan ook spoedig wil realiseren.

Aanleiding
Op donderdag 29 december voer omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat deze niet meer functioneert: het waterpeil tussen Sambeek en Lith is hierdoor genivelleerd. Hierdoor is sindsdien geen scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en het zuidelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnen paar dagen op toerbeurt door sluis Weurt

NIJMEGEN Rijkswaterstaat wil uiterlijk komend weekend een aantal schuttingen gaan doen om opgesloten schepen weg te schutten en eventuele schepen met lading naar het Maas-Waalkanaal te kunnen schutten. Schepen kunnen zich bij Sluis Weurt melden voor een toerbeurt, op basis van toerbeurt wordt geschut.

Het ophogen van het peil gaat volgens Rijkswaterstaat behoorlijk voorspoedig. De vooraf voorziene risico’s lijken beheerst te zijn en de woonboten komen goed los van de bodem. De snelheid blijft voorlopig nog achter bij de berekeningen, maar RWS zegt eerder te gaan schutten dan dat het kanaal op peil is. Voorwaarde daarbij is dat alle woonboten vrij drijven. Het peil mag achter ook niet te snel stijgen. Er moet worden voorkomen dat een soort ‘vloedgolf’ het kanaal wordt ingepompt die schade veroorzaakt aan sluisdeuren en kanaalwanden. Veiligheid staat voorop. Daarom is Rijkswaterstaat aanvankelijk met twee noodpompen gestart. Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag een derde noodpomp in om scheepvaart op het Maas-Waalkanaal beperkt mogelijk te maken. Met deze derde pomp stijgt de capaciteit van 10 miljoen liter per uur naar 15 miljoen liter per uur.

Mogelijk meer weggelekt
Sinds de twee noodpompen maandag 3 januari in werking zijn gesteld, stijgt het waterpeil in het Maas-Waalkanaal met circa 12 centimeter per etmaal. Nadat de pompen waren gestart, trad een aantal peilwisselingen in het kanaal op. Dit wordt veroorzaakt doordat het watersysteem van het kanaal zich stabiliseert. Zo zuigen dijken die deels drooggevallen waren weer water op en vullen ook de zijarmen van het kanaal. De hoeveelheid weggelopen water is moeilijk in te schatten; mogelijk is er meer water uit het kanaal weggelekt dan er oorspronkelijk was berekend.

Rijkswaterstaat heeft de laatste dagen voortdurend inspecties uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave. Inmiddels is bekend dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.  

Tijdelijke maatregel
 Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht is, kan de scheepvaart hervat worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop.
Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.
 
Aanleiding schade
Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek.
Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maas-Waalkanaal over enkele dagen beperkt bevaarbaar

NIJMEGEN Het Maas-Waalkanaal is naar verwachting over enkele dagen weer beperkt bevaarbaar voor de scheepvaart. Nadat Rijkswaterstaat maandag 2 januari begon met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal, steeg de waterstand in het kanaal inmiddels met zo’n vijf centimeter.

Twee grote pompen in de oude sluiskolk in Heumen brengen het water in het kanaal. Het duurt naar verwachting een aantal dagen voordat het oorspronkelijk waterpeil van +7.9 m NAP in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt. Vanaf dat moment kan de scheepvaart weer op kleine schaal gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. Sluis Weurt wordt vanaf dan beperkt bedient, sluis Heumen blijft gestremd.
Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Water loopt weg
Het gehele Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond tussen Sluis Heumen en Sluis Weurt gestremd in verband met de aanvaring van stuw Grave in de Maas. Ook de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is sindsdien in beide richtingen gestremd. Door de beschadiging is er water weggelopen uit het gedeelte van de Maas tussen Sambeek en Grave.
Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is op 1 januari nagenoeg stabiel op een hoogte van +5.14 m NAP. Er zijn minimale fluctuaties in de afvoer die het waterpeil kunnen beïnvloeden. Mocht de waterafvoer van de Maas afnemen, kan het waterpeil verder zakken tot een minimale hoogte van +4.90 m NAP. Rijkswaterstaat houdt de afvoerverwachting voortdurend in de gaten. Voor de komende dagen worden er geen grote veranderingen in de waterafvoer verwacht. (Foto’s Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘De beurs van morgen’ op Telematicadag Nijmegen

NIJMEGEN ‘De Beurs van morgen – effecten van digitalisering in de vrachtenmarkt’, is het thema van de jaarlijkse Telematicadag op het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen. Bezoekers kunnen op de Telematicadag onder meer kosteloos aan workshops meedoen.

Programma
Morgen – Plaza – 10.00 uur
    •    Man Over Boord: MOB-ontwikkelingen, stand van zaken
    •    Perspectief op de binnenvaart – inleiding digitalisering vrachtenmarkt
door Dirk van der Meulen
    •    Digitale marktinitiatieven: 4 korte pitches + discussie:
4Shipping – Jan Snoeij
Imperial Freight Management System (IFMS) – Imperial Logistics
TeuBooker – Frans Swarttouw
BargeLink – Axel Götze Rohen

    •    Digitale gastvrijheid in de haven – Ries Bode, vz BND + BTB

Lunch 12.30 uur –  Plaza
De gratis lunch wordt verzorgd door vrijwilligers van het KSCC.
Informatiemarkt van aanbieders en ontwikkelaars op de Plaza + surprise event
Binnenvaart Telematica Award
Tijdens de lunch uitreiking 8e Binnenvaart Telematica Award
door Ries Bode, voorzitter st. BTB.

Middag – 14.00 uur – start 1e serie workshops
    •    Wifi hotspots binnenvaart – Ries Bode (Binnenvaart Netwerk Diensten)
    •    Corridor Management – Ivo ten Broeke (Rijkswaterstaat)
    •    Visie op e-melden / e-meldplicht tankvaart – Brian Vrijaldenhoven (Rijkswaterstaat)
    •    Cyber Security – Desiré Savelkoul (Autena Marine)

14.40 uur – herhaling van deze serie workshops

Centraal 15.30 uur – Plaza
    •    BINNENVAART 3.0
    •    Film Verkeersmanagement 2031
    •    Smart Shipping

Informatiemarkt
    •    Autena Marine, Nautische automatisering (o.a. ContainerPlanner)
    •    Stichting Abri, Administratie en Advieskantoor binnenvaart
    •    Binnenvaart Netwerk Diensten – WiFi op ligplaatsen, www.binnenvaartnet.nl
    •    BICS Helpdesk / Enovation, Hulp bij E-melden met BICS of Erinet
    •    Cuore, EHBO/AED/EID – tablet met protocollen, www.cuorereanimatie.nl
    •    Faytech Nederland, touchmonitoren en pc’s
    •    Hoenderop, technische groothandel
    •    4Com, nautische telecommunicatie
    •    LogoS, Calculeren op basis van duidelijke marktinformatie
    •    Noordersoft, Navigatiesoftware
    •    Periskal, navigatiesoftware en aanverwante diensten
    •    Porttraveling, software voor bunkermanagement
    •    Stentec, navigatiesoftware

Lokatie en adresgegevens
Waar: KSCC Schipperscentrum (routebeschrijving)
Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg) 6541 AG Nijmegen.
Hoe laat: 9:30 – 17:00 uur
Gratis toegang. Aanmelden niet nodig, maar we vinden het fijn als je even laat weten dat je komt. Stuur even een mailtje.

Sponsors Telematicadag 2016
Societeit De Wandelgang, Marin, Binnenvaart Netwerk Diensten, Autena Marine, Weekblad Schuttevaer, Binnenvaartkrant,  Scheepvaartkrant, De Stroming Courant, Aqualink, EOC Scheepsverzekeringen, Stichting Watertransport, Rijkswaterstaat.

De Telematicadag voor de binnenvaart wordt jaarlijks georganiseerd door Bureau Telematica Binnenvaart, KSCC Schipperscentrum, Autena Marine, Weekblad Schuttevaer en Rijkswaterstaat.

Lees ook: Autena introduceert Grenzeloos internet

Autena introduceert Grenzeloos internet

NIJMEGEN Autena komt een half jaar voordat telecomproviders geen roamingkosten meer in rekening mogen brengen, voor de binnenvaart met een internetabonnement dat geen grenzen meer kent binnen Europa. Het roamingvrije abonnement biedt naast grenzeloos 4G internettoegang aan boord ongekend grote internetbundels van 50Gb tot 200Gb per maand.

De vraag naar internet aan boord wordt steeds groter, niet alleen voor privé doeleinden, maar ook voor het updaten van software en het uitwisselen van data. Binnenvaartondernemers lopen daardoor steeds vaker aan tegen de beperkingen van de op dit moment verkrijgbare internetbundels van 5Gb tot 10Gb. Deze voldoen steeds vaker niet meer voor het mobiele kantoor aan boord. De grote bundels van 50Gb tot 200Gb van Autena maken hier een einde aan. Ook is het vanwege het verdwijnen van de roamingkosten in het nieuwe abonnement niet langer nodig aan de grens te wisselen van SIM-kaarten. Dat maakt het internetten aan boord niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper.

2400 uur streamen
Met het nieuwe grenzeloos abonnement krijgt de binnenvaartondernemer in heel Europa internettoegang via de snelste mobiele 4G netwerken van gerenommeerde netwerken, zoals dat van KPN, met ongekend grote internetbundels tegen een voordelige prijs. De varende ondernemer kan kiezen uit internetbundels van 50Gb, 100Gb en 200Gb per maand.
Om een indruk te krijgen wat je bijvoorbeeld met 100Gb kunt; bijvoorbeeld dik 140 uur Netflix, RTL XL of ‘uitzending gemist’ kijken, of bijna 2.400 uur muziek streamen via bijvoorbeeld Spotify, of meer dan 1.000 keer per dag je Facebook checken, of 400.000 minuten bellen met WhatsApp, wat meer is dan er dagen in één maand zitten.

Indien u de databundel dreigt te overschrijden, krijgt u een waarschuwing. Dat gebeurt wanneer u de grens van 80% bent gepasseerd. Doet u hier niets mee, dan kunt u kiezen. In het eerste geval wordt na het overschrijden van de databundel de verbinding ‘geknepen’ naar een lagere internetsnelheid zodat u nog steeds de noodzakelijke werkzaamheden kan uitvoeren zoals het ontvangen en versturen van e-mails. Voor elke Mb die u buiten de bundel extra verbruikt, wordt achteraf wel € 0,10 in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om op dat moment over te stappen naar een grotere internetbundel. In het tweede geval stopt de internetverbinding voor de rest van de lopende maand. Hiermee heeft u de garantie dat u achteraf nooit met extra kosten wordt geconfronteerd.

De voorwaarden
Met de grenzeloze internetbundel krijgt de binnenvaartondernemer internettoegang in alle EU-landen, inclusief IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Dit zijn dus België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zwitserland en Zweden. Dus inderdaad ‘Grenzeloos internet’ in de EU.

Het grenzeloos abonnement kent geen meerjarige abonnementsduur, alleen een opzegtermijn van één maand. Ook zijn er geen aansluitkosten of andere eenmalige kosten. Men kan het abonnement dus maandelijks opzeggen en is dus binnen één maand van het abonnement af. Geen addertjes onder het gras, alleen zorgeloos internetten in heel de EU.

De prijzen voor de internetbundels bedragen € 100 (50Gb) , € 175 (100Gb) en € 325 (200Gb) per maand.

Voor meer informatie over Grenzeloos internet kunt u contact opnemen met Desiré Savelkoul van Autena, tel.: 024-355 94 17 of email: d.savelkoul@autena.nl.

Overijssel heeft een eigen logistieke monitor

ZWOLLE De provincie Overijssel heeft sinds kort een eigen logistieke monitor. Uit de eerste cijfers van de monitor blijkt dat de binnenvaart nog maar een bescheiden aandeel heeft in het Overijsselse vervoer.  

Panteia ontwikkelde de logistieke monitor omdat de provincie Overijssel er tijdens de uitwerking van het programma ‘Goederenvervoer over Water’ achter kwam dat de provincie weinig weet van de karakteristieken en ontwikkeling van de logistieke sector in Overijssel. Met de drie thema’s economie en werkgelegenheid, goederenstromen en verkeersbewegingen goederenvervoer in de monitor moeten nu de kenmerken, trends en ontwikkelingen van de logistieke sector in beeld worden gebracht. De meeste ontwikkelingen zijn in kaart gebracht vanaf 2010. Panteia actualiseert de monitor vanaf nu jaarlijks.

Vooral weg
Uit de gegevens van de monitor blijkt dat het transport binnen Overijssel in 2015 een omvang had van 18,8 miljoen ton. Deze vindt vrijwel geheel plaats over de weg (98,6%). Het totaal vervoerd volume goederen van of naar de provincie Overijssel steeg in de afgelopen vijf jaar met 30% van 49 naar 63,5 miljoen ton. Deze groei werd bijna volledig door het wegvervoer gerealiseerd, waardoor het aandeel wegvervoer groeide van 75,7% naar 80,3%. Van het goederenvervoer over water van en naar Overijssel heeft de goederensoort ‘bouwmaterialen’ met 4,9 miljoen ton het grootste aandeel. De gemeente Enschede kent een hoog percentage (meer dan 75%) containers dat (een deel van) de reis per spoor of binnenvaart naar de gemeente of vanuit de gemeente heeft gemaakt. Dit betekent dus ook dat minder dan 25% van de containers over de weg zijn aan- en afgevoerd voor de gemeente Enschede.
De totale doorvoer van goederen door Overijssel groeide de afgelopen vijf jaar met 34% naar ruim 45 miljoen ton in 2015. Ook deze groei vond vrijwel geheel plaats over de weg, waardoor ook hier het aandeel van het wegvervoer toenam, van 82% in 2010 tot 88% in 2015. Het transport over water heeft een relatief groot aandeel bij internationaal vervoer van en naar Overijssel (33%).

Minder schepen
Het aantal binnenvaartschepen dat Overijssel aandeed, was in 2013 en 2014 fors lager dan in 2011. In 2015 was wel een groei van het aantal schepen zichtbaar. Het totaal aantal goederenschepen dat de meetpunten passeerde lag 20% hoger dan in 2014, maar nog wel 7% lager dan in 2011. De belangrijkste oorzaak voor de toename van het aantal scheepvaartpassages in 2015 was het lage water.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit in 2017 vooral binnenlands

AMSTERDAM De binnenvaart moet het wat betreft de groei in 2017 vooral hebben van het binnenlands vervoer. Dat meldt het economisch bureau van de ING. Het kolenvervoer blijft onder druk staan, maar het containervervoer groeit en de tankvaart doet het redelijk goed. Toch zorgt aanhoudende druk op de tarieven ervoor dat het sectorbreed financieel nog altijd niet echt goed gaat.

De economen van de ING verwachten dat de binnenvaartondernemers het huidige jaar afsluiten met een omzetdaling van rond de 5%. Dat kwam vooral vanwege de lage vrachttarieven, het ladingvolume ging wel vooruit. Voor 2017 voorziet ING een toename van het vrachtvolume met 2%. Hoewel het zwaartepunt met 70% bij het internationaal vervoer ligt, is het binnenland een groeimarkt voor de binnenvaart en dan met name in het containervervoer. Het risico bestaat dat de brandstofkosten na twee jaar van daling in 2017 weer toenemen. Door de tariefdruk blijft de omzetstijging beperkt tot 3%. Het pre-crisisniveau blijft hiermee ver weg.

Goed presterend
Door structurele problemen als versnippering en overcapaciteit laat de gemiddelde winstgevendheid in de binnenvaart volgens de ING-economen te wensen over. ‘Het blijft echter ook een sector met markt imperfecties. Dit hangt samen met grote investeringen, verschillende scheepsmaten, voorschriften en diepgang van vaarwegen, de invloed van de waterstand en de afhankelijkheid van grondstoffenmarkten. Hierdoor is suboptimaliteit niet altijd te voorkomen en is er een flink aantal binnenvaartbedrijven dat wel een goede rentabiliteit laat zien.’

Droge ladingvaart
De vooruitzichten voor de droge ladingvaart voor 2017 zijn redelijk goed. Zo is er internationaal nog marktaandeel te winnen in het containervervoer naar Duisburg en verder richting Zuid-Duitsland. Maar ook in Nederland is er nog ruimte voor groei dankzij het dichte netwerk van binnenhavens en toenemende files op de weg. Voor het zand- en grindvervoer ziet het jaar er eveneens goed uit. De bouwsector groeit door en de ontwikkeling van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden zorgt tijdelijk voor een grote afvoer van grond. Minder goed gaat het met het kolenvervoer dat in een dalende lijn terechtkomt door de sluiting van kolencentrales. Het vervoer van erts en kolen voor de staalindustrie gaat daarentegen gewoon door. Naarmate het volume groeit verbetert de balans in de sector en dat is positief voor ondernemers.

Tankvaart
De tankvaart deint vooral mee op de ontwikkelingen in de chemie en de oliemarkt en kent daardoor veel pieken en dalen. Door de lage en volatiele olieprijs was er veel handel en vervoer in 2016. Voor de chemie blijft het beeld voor 2017 positief. De oliemarkt blijft door internationale onzekerheid echter een onzekere factor. Gunstig is in elk geval dat er door sluiting van een Zwitserse raffinaderij meer geraffineerd product naar de Bovenrijn wordt vervoerd. In 2017 en 2018 zullen de laatste enkelwandige tankers uit de vaart gaan. Het positief effect hiervan op de tarieven is echter beperkt omdat er nog altijd nieuwe en grotere tankers in de vaart komen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook