Tagarchief: infra

RWS begint aan vaste laag Waal bij Nijmegen

NIJMEGEN Rijkswaterstaat is deze week begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de vaste laag in de Waal bij Nijmegen. De vaste laag bestaat uit stenen op de rivierbodem. De werkzaamheden duren volgens planning tot 4 december.

In de Waal bij Nijmegen zijn over een traject van ongeveer 2 kilometer op de vaste laag ‘bulten’ tot 30 cm hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken.

15.000 m3 stenen
Bij de onderhoudswerkzaamheden worden twee kraanschepen en twee duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000 m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen stort Rijkswaterstaat in de erosiekuil naast de vaste laag. De werkzaamheden vinden plaats van bovenstrooms in de richting van benedenstrooms. Om het resultaat vast te leggen, meet een peilvaartuig de hoogte in.

Weinig hinder
Naar verwachting zal de scheepvaart op de Waal weinig hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden. Omdat de werkzaamheden in en direct naast de vaargeul plaatsvinden, zullen passerende schepen wel hun snelheid moeten aanpassen. Rijkswaterstaat zet mobiele scheepvaartbegeleiding en een Dynamisch Route Informatie Portaal (DRIP) in om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister: ‘Binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar’

MAINZ De binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar, sluit niet altijd goed aan op andere vormen van transport en de beschikbare capaciteit wordt onvoldoende benut. Binnenvaart is als voor de hand liggende transportvorm dus niet altijd even vanzelfsprekend. En daar moet wat betreft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur verandering in komen.

‘Het is belangrijk dat de binnenvaartsector, samen met de partners van de Rijncorridor, laat zien klaar te zijn voor een centrale rol in multimodaal goederentransport’’, zei de minister onlangs tijdens een digitale deelname aan de Landenconferentie Rijn. ‘De Europese Green Deal wil een flinke boost geven aan multimodaal transport van goederen binnen de Europese Unie ten einde bereikbaarheid te versterken en milieudruk te verminderen.’

Meer transport van de weg naar het water, en over spoor, is wat betreft de minister een antwoord daarop. ‘En de Rijncorridor heeft hiervoor de beste papieren. Wat Brussel hier zoekt is een sterke gezamenlijke propositie van de Rijnlanden. Hiervoor is een gezamenlijk antwoord op de fysieke knelpunten noodzakelijk. Het is ook een antwoord op de Nieuwe Zijderoute, waarmee China een steeds dominantere mondiale positie opeist.

Uitdagingen
Als de Rijnlanden vinden dat de Rijncorridor één van de belangrijkste goederencorridors van Europa is, moet volgens Van Nieuwenhuizen ‘gewerkt blijven worden aan een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van deze belangrijke rivier’. Zo moet een gezamenlijk antwoord worden gevonden in kansen, uitdagingen en grote vraagstukken.

Een van de uitdagingen zijn de gevolgen van klimaatverandering. ‘De hete en droge zomers in Europa hebben, samen met de bodemerosie een onmiddellijk effect op de bevaarbaarheid van de Rijn. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder meenemen, en soms überhaupt niet varen. Deze effecten van het veranderende klimaat hebben ook hun weerslag op de fysieke gesteldheid van bruggen, sluizen, kanalen, en op kabels en leidingen die in de rivier liggen.’

Erosie en laagwater
Bodemerosie is een ander vraagstuk wat de minister aanstipte in haar toespraak. ‘Op sommige plaatsen in de Rijn daalt de bodem door erosie met drie tot vier centimeter per jaar. In Nederland brengt de stuurgroep Integraal Riviermanagement alle knelpunten en noodzakelijke oplossingen en maatregelen in kaart. Het bodemknelpunt bij de harde laag bij Nijmegen wordt binnenkort door middel van een pilot aangepakt.

Laagwater vormt volgens de minister inmiddels eveneens een serieus probleem. Perioden van droogte en perioden van hevige regenval vragen grote flexibiliteit van de rivieren en van de bijbehorende infrastructuur. ‘Ook Duitsland moet dan ook werk maken van de Rijnverdieping, van de Abladeoptimierung.’

De minister laat zelf onderzoek doen naar de mogelijkheden om de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt te vergroten, om de verbinding tussen Maas, Rijn en Waal te versterken. ‘Daarmee wordt het waterwegennet robuuster en beter ingericht op grote veranderingen van de waterstanden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

COV wil meer geld voor bevaarbaarheid Waal

ROTTERDAM Ondanks de extra investeringen in vaarwegen roept het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) het kabinet op meer geld te investeren in de bevaarbaarheid van de Waal. Door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt.

De aanpak van de ‘harde laag’ bij Nijmegen is vertraagd en blijft daarmee een groot knelpunt voor de scheepvaart. ‘Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal vraagt structurele investeringen en dient versneld aangepakt te worden’, stellen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex. Jaarlijks wordt 50% van het totale grensoverschrijdende goederenvervoer over de Waal en Rijn vervoerd naar het achterland. Daarmee is deze internationale corridor van cruciaal belang voor de Nederlandse economie.

Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte.

Blij
Het kabinet investeert de komende 5 jaar € 20 miljard in een Nationaal Groeifonds voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het COV is blij dat de regering vanuit dit fonds en het steunpakket voor corona investeert in de vaarweginfrastructuur. ‘De ‘natte’ infrastructuur in Nederland is verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of vernieuwd te worden om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water optimaal te kunnen benutten. Naast investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud roept het COV op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden.’

Het COV adviseert het Rijk ook gebruik te maken van de middelen die Europa, vanuit het Europees Herstel Fonds, vrijmaakt voor infrastructuur.

Zwaar achterstallig onderhoud
De brancheorganisaties kunnen de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen niet genoeg benadrukken. ‘Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud, welke is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Hinder op de Maas vanwege laagwater

UTRECHT De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van neerslag, zeer laag en zal naar verwachting de komende twee weken ook laag blijven. Dit blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Op de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden. Door de lage Maasafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. Dit betekent oplopende wachttijden bij het schutten omdat Rijkswaterstaat op een aantal locaties nu waterbesparend schut. De wachttijd kan op die locaties daarom oplopen tot twee uur. Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn extra afgedicht om het weg lekken van water te voorkomen.

Afvoer Rijn
De afvoer van de Rijn is in de eerste week van september 2020 gestegen tot 1780 m3/s. Sinds begin september is de afvoer aan het dalen. Ook voor de komende periode wordt een verdere daling verwacht. We zakken tot ongeveer 1000 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar maar het is niet ongebruikelijk. Het betekent wel dat schippers die varen op de Rijntakken minder lading mee kunnen nemen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de scheepvaart kan anticiperen op de hoeveelheid lading die meegenomen kan worden. (Foto Erik van Huizen)

Lees ook: Digitale oplossingen om beter om te gaan met laagwater

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vraag overheid fors te investeren in vaarwegen

ROTTERDAM Binnenvaartondernemers, verladers en waterbouwers hebben de regering opgeroepen fors te investeren in vaarwegen, nu vanuit het derde coronasteun- en herstelpakket twee miljard euro naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. Zij maken zich zorgen over de staat van de Nederlandse vaarweginfrastructuur en kwalificeren de bevaarbaarheid van de Waal als grootste knelpunt.

Ondernemers verenigd in de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Vereniging van Waterbouwers en evofenedex zijn blij dat het Rijk investeert in infrastructuur en willen de voordelen van vervoer over water nog eens extra benadrukken. Op het water is nog veel ruimte beschikbaar en vervoer over water kan helpen bij het terugdringen van files. De binnenvaart heeft een lage CO2-uitstoot, wat gunstig is voor het halen van de klimaatdoelen. Nu investeren in een goede, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur helpt de economie in deze moeilijke tijd en draagt bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en klimaat.

Grootste knelpunt
Het grootste knelpunt in de Nederlandse vaarweginfrastructuur is de Waal. ‘De Waal is een slagader van de Nederlandse en West-Europese economie. Jaarlijks vinden meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading via de Waal en Rijn hun weg naar de eindbestemming. De Waalcorridor voldoet echter niet meer aan de internationaal vastgestelde normen voor bevaarbaarheid. Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodemstructuur, en leiden ertoe dat schepen minder lading kunnen meenemen doordat de diepgang van de vaarweg afneemt. De bevaarbaarheid van de Waal en de bodemproblematiek wordt door de sector gezien als het grootste knelpunt in het Nederlandse vaarwegennetwerk.’

Weinig verbetering
Daarnaast zijn onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud voor de binnenvaart dagelijkse realiteit. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal storingen op het hoofdvaarwegennet ernstig toegenomen. Bepaalde sluiscomplexen zijn regelmatig lange tijd slechts voor de helft van de capaciteit beschikbaar. Vooral het vervoer over de Maascorridor ondervindt ernstige hinder door stremmingen bij sluizen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 geld vrijgemaakt om de grootste problemen aan te pakken. Dit stagneert echter bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Er is op het water nog nauwelijks verbetering waarneembaar. De organisaties roepen op te investeren in extra mankracht, om in de aanbesteding en uitvoering infrastructurele werken niet te laten stagneren.

Uitbreiding schutcapaciteit
De ondernemersorganisaties verwachten dat de vraag naar vervoer over water de komende jaren op diverse trajecten zal toenemen, bijvoorbeeld door de aanleg van de Seine-Schelde verbinding en de toenemende containerisatie. In de Zeeuwse delta zijn op de aanlooproute naar de Schelde echter capaciteitsknelpunten bij de Kreekrak-, Volkerak- en Krammersluizen. Uitbreiding van de schutcapaciteit is hier hard nodig om optimaal te kunnen profiteren van de kansen die deze nieuwe corridor biedt.

Op de Maas is bij Grave een extra sluiskolk nodig. De Maas is een gestuwde rivier met een stabiele diepgang, die bij laag water steeds vaker gebruikt zal worden als alternatief voor de Waal. Sluis Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één sluiskolk is. Dit is kwetsbaar en kan bij storing de hele corridor blokkeren. Daarnaast is de capaciteit van de sluis zeer beperkt, waardoor Grave een ernstig knelpunt is op de Maasroute.

Achterstand inlopen
Als Nederland zijn krachtige positie in de logistiek wil behouden, is investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang. Het terugdringen van storingen, tijdig onderhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid en kunnen niet langer worden uitgesteld. Met het derde coronasteun- en herstelpakket is het nu mogelijk die achterstand in te lopen én de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven.

 

Digitale oplossingen om beter om te gaan met laagwater

STRAATSBURG Met digitale oplossingen kan de binnenvaart mogelijk beter omgaan met laagwatersituaties op de Rijn. Dit bleek onlangs op een door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) gehouden workshop.

Negen sprekers en elf panelleden belichtten tijdens de workshop de laagwaterproblematiek van verschillende kanten. Zo’n 150 deelnemers uit de industrie, van overheden, riviercommissies, universiteiten en onderzoeksinstituten uit zes Europese landen gingen met elkaar in discussie. Conclusie was dat er geen ‘one size fits all’ oplossingen zijn als het gaat om de uitdagingen van laagwater voor de binnenvaart. Hierbij gaat het onder meer over aanpassingen aan de vaarweg, het verbeteren van het watermanagement en dus ook digitale tools.

Covadem
Vaarwegbeheerders leveren nu al wel informatie over de vaarwegdiepte, maar deze gegevens zijn op het moment van publicatie vaak niet meer actueel. Voor het verzamelen van de gemeten data bij de peilschalen is namelijk veel tijd nodig. Daarom houden de vaarwegbeheerders een ruime veiligheidsmarge aan. Om dit te verbeteren zouden vaarwegbeheerders volgens de CCR hun gegevens in bijvoorbeeld Covadem kunnen integreren. Met dit systeem kunnen data over de diepte die zijn gemeten aan boord van binnenvaartschepen in real-time worden verzonden. ‘Dankzij dit systeem kan de schipper meer inzicht krijgen in de actuele situatie en het schip dus optimaal beladen.’

Watermanagement
Onder de deelnemers aan de workshop bestond een brede consensus over de noodzaak om het watermanagement op de Rijn te verbeteren. Getracht moet worden het water binnen het systeem te houden, vooral gedurende periodes met hoog- of laagwater. Hiervoor werd voorgesteld om in de stroomopwaarts gelegen meren zoals het Bodenmeer of de meren in de Zwitserse Alpen meer water op te slaan. Daarbij moet overigens niet worden vergeten dat de eventuele aanleg van nieuwe reservoirs of dammen zeer omstreden is en door ecologen kritisch worden bekeken vanwege hun negatieve impact op het landschap en het milieu. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld vismigratie of de onderbreking van het sedimenttransport.

Europese miljoenen voor overnachtingsplaatsen

DEN HAAG Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal.

Nederland sleepte de ruim 11 miljoen euro subsidie in de wacht om 50 overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart aan te leggen. De aanlegplaatsen verschijnen aan de oevers van de Waal bij Spijk op de grens tussen Nederland en Duitsland. De overnachtingsplaatsen krijgen een maximale lengte van 135 meter. Ook komen er speciale ligplaatsen voor grote schepen met duwbakken en voor schepen met gevaarlijke stoffen. ‘Met extra slaapplekken langs deze belangrijke internationale vaarroute krijgen binnenvaartschippers meer mogelijkheden om goed uit te kunnen rusten’, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Hiermee kunnen we een belangrijke wens van de binnenvaart vervullen. Goed nieuws voor de schippers.’

Limburgse havens
De Limburgse havens van Heijen, Venlo en Lanaken krijgen van de Europese Unie (EU) 10,4 miljoen euro uit de middelen van de Connecting Europe Facility (CEF). Met het geld gaat de provincie het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) op de verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam verbeteren voor goederentransport over water.

Met behulp van deze CEF financiering wordt het zogeheten ‘Rhombusplan’ werkelijkheid. Dit betreft een ruit waarbij Nederland, België en een deel van Noordrijn-Westfalen multi modaal worden benaderd. Doel is om te komen tot een netwerk waarbinnen modal shift tussen spoor, weg en water kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan de infrastructuur binnen deze ruit optimaal gebruikt worden en draagt het bij aan het verminderen van de congestie op de belangrijkste Europese (achterland)verbindingen van het TEN-T kernnetwerk.

Het Rhombusplan is onderdeel van de nationale aanpak topcorridors van de Rijksoverheid. In 2017 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de topsector logistiek overeenstemming bereikt over de verbetering van de goederenvervoercorridors in het oosten en zuidoosten van het land. Door de krachten tussen overheden en met bedrijven te bundelen, en samen een subsidieaanvraag te doen in Brussel, kunnen er grote stappen worden gemaakt binnen de topcorridors.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Begin groot onderhoud oude sluis Eefde

EEFDE Rijkswaterstaat is begonnen met het uitvoeren van groot onderhoud aan de oude sluis bij Eefde, de Zuidersluis. Vorige week werd de nieuwe sluis bij Eefde in gebruik genomen, zodat er volgens RWS nu tijd en ruimte is voor het onderhoud zonder dat de scheepvaart daar ernstige hinder van ondervindt.

De Zuidersluis heeft dringend onderhoud nodig en wordt daarvoor langdurig gestremd. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente voeren tot in de zomer van 2021 groot onderhoud uit. Vanaf die tijd zijn er 2 sluiskolken beschikbaar voor de scheepvaart.

Werkzaamheden
Omdat op de verbindingsbruggen tussen de sluistorens (traversen) verf zit met het bestanddeel chroom-6 worden deze samen met de hefdeuren verwijderd en per schip naar Capelle aan den IJssel vervoerd. Daar worden in een speciale geconditioneerde omgeving de traversen en hefdeuren opnieuw geconserveerd. Verder wordt een nieuw bediengebouw gebouwd, worden damwandconstructies, kettingen en kabels, technische installaties en de aanvaarconstructie vervangen en wordt de sluiskolk droog gezet voor het schoonmaken en herstellen van wanden, bodem en drempel bovenhoofd. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Laagwater vereist meer investeringen in infrastructuur

ROTTERDAM De overheid moet broodnodig investeren in het toekomstbestendig maken van de infrastructuur. Uit onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een financiële en economische impact in Nederland en Duitsland had van 2,8 miljard euro.

Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. Niet uit te sluiten is dat de perioden met lage waterstanden steeds langer gaan duren en steeds frequenter gaan voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) gaven de Erasmus universiteit daarom de opdracht om de economische impact van laagwater in kaart te brengen.

2,8 miljard euro
In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar het effect voor de binnenvaart, maar ook naar de financiële en economische impact voor verladers en de maatschappij. Een groot deel van het verlies (ca. 2,2 miljard) komt door productievermindering bij bedrijven die grondstoffen over water aangeleverd krijgen. Ook zijn er aanzienlijke kosten gemaakt, omdat er meer schepen ingezet moesten worden om minder lading te vervoeren en omdat er waar mogelijk ook gebruik gemaakt is van andere modaliteiten (ca. 0,5 miljard). Tenslotte zijn er na afloop van de laagwaterperiode nog aanvullende kosten gemaakt om de strategische voorraden weer aan te vullen (ca. 0,1 miljard).

Verladers geven aan een deel van de lading structureel naar andere modaliteiten te gaan verplaatsen en verder in te gaan zetten op vergroting van de voorraadcapaciteit.

Toekomstbestendig
Laagwaterperioden zullen in de toekomst door klimaatverandering vaker voorkomen en langer duren. Nu, op dit moment, in 2020 zucht de binnenvaart volgens CBRB en BLN al onder de droogte. ‘Willen Nederland en Duitsland hun koppositie in de logistiek en als doorvoerland behouden, zullen rivieren zoals de Rijn en de Waal beter bestand gemaakt moeten worden tegen laag water en zijn infrastructurele maatregelen hard nodig. Vervoer over water zorgt voor minder files en is een klimaatgunstige vervoersvorm. Investeren in een toekomstbestendige en klimaatbestendige infrastructuur is daarom investeren in duurzaamheid en mobiliteit.’

Gesteund door het onderzoek ‘Economische impact laagwater’ zetten BLN en CBRB actief in op het toekomstbestendig maken van de infrastructuur bij de overheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Tweede sluis Eefde in gebruik

EEFDE Rijkswaterstaat heeft maandag 20 april de tweede sluis bij Eefde in gebruik genomen. Na een bouwperiode van drie jaar kunnen vanaf nu de schepen gebruik maken van nieuwe sluis.

De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik.

Economische impuls
Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verbetert de tweede sluis de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft hiermee een belangrijke economische impuls aan de regio. ‘Het geeft de ruimte aan grotere zwaarder beladen binnenvaartschepen die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.