Tagarchief: infra

Proefvakken verruiming Twentekanalen

EEFDE Na de zomervakantie start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de verruiming van de Twentekanalen. Voordat het echter zover is begint RWS eerst met een proef om de werkwijze verder te verfijnen. Dat gebeurt in twee proefvakken.

Het ene proefvak bevindt zich op de hoofdtak tussen sluis Delden en de gemeentekade Delden en de andere op de zijtak naar Almelo aan de zuidzijde van de Linschotbrug. ‘In de proefvakken optimaliseren we de werkwijze van het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van de laag van zand-bentoniet. Tussen het verwijderen van de damwanden en baggeren/aanbrengen van het zand-bentoniet zit minimaal één maand. Zo kunnen we de grondwaterstanden goed analyseren op de verrichtte werkzaamheden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

RWS komt met 14-daagse verwachting waterdiepte Rijn

UTRECHT Rijkswaterstaat heeft samen met partners uit binnen- en buitenland een 14-daagse verwachting voor de waterstand en de wateraanvoer van de Rijn bij Lobith ontwikkeld. RWS werkte altijd nog met een 4-daagse verwachting.

‘Hoeveel water er bij Lobith ons land binnenkomt, bepaalt de vaardiepte voor de scheepvaart’, vertelt Eric Sprokkereef als adviseur bij het Watermanagementcentrum Nederland. ‘Veel goederen gaan per schip over de Rijn naar Duitsland. De waterstand bij Lobith is een belangrijke factor voor de vaardiepte, waarop schippers baseren hoeveel lading ze kunnen meenemen. Op basis van de 14-daagse verwachting kan een schipper nu over een langere termijn beter inschatten hoeveel lading er op het schip kan. De afweging daarvoor blijft de verantwoordelijkheid van de schipper. Om ze daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen geven we in de grafiek duidelijk aan wat we zeker en niet zeker weten.’

Computermodellen
Voor het maken van de 14-daagse verwachting wordt gewerkt met computermodellen waarin het stroomgebied van de Rijn gemodelleerd is. ‘In rekenmodellen nemen we onder meer informatie mee over de breedte en diepte van de vaargeul, vegetatie en hellingen. Ook voeden we de computer met data over het weer, zoals neerslag, temperatuur en verdamping. Met al die data gaan we rekenen, waar uiteindelijk een verwachting voor de waterstand uitkomt.’
Uiteindelijk komt uit dit alles een zogenoemde pluimverwachting. ‘Een beetje hetzelfde als het KNMI doet met de temperatuur en de neerslag. In het begin is die pluim smal, wat redelijk zeker betekent. Naarmate je verder in de toekomst kijkt wordt de pluim breder, en de verwachting dus onzekerder.’

Extremen
Bij droogte of hoogwater speelt de langere termijnverwachting volgens Sprokkereef ook een belangrijke rol. ‘In drogere perioden groeit het belang van de Rijn voor de waterverdeling. Hoe eerder je kunt beginnen met het herverdelen van water en het afstemmen van maatregelen hoe beter. Ook drinkwaterbedrijven, boeren die hun vee in de uiterwaarden hebben en campings die langs rivieren liggen kunnen door de langeretermijnverwachting eerder anticiperen. Bij hoogwater is het van belang dat waterbeheerders tijdig maatregelen nemen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast.’

Samenwerken
Voor de verwachting werkt Rijkswaterstaat samen met haar evenknieën in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland en met de weersinstituten in die landen. ‘Van 1000 verschillende locaties in het stroomgebied krijgen we data. Het gaat hierbij om een continue datastroom die door een computer automatisch wordt verwerkt. Samen met onze partners in het buitenland zijn we constant bezig om die rekenmodellen verder te verbeteren. Denk hierbij aan een uitbreiding van de data, het aantal rekenmodellen en de rekenkracht die voor de berekenen nodig is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Meer modal shift’

ROESELARE ‘Ik ondersteun voluit de modal shift naar duurzamere vervoermiddelen’, zei de Vlaamse minister Lydia Peeters onlangs bij haar bezoek aan Rover Terminal Roeselare. ‘Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden. 80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten deze blauwe boulevard samen met het spoor nog meer benutten. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg halen.’

Vlaanderen investeert ruim 13 miljoen euro in de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. ‘Die investeringen moeten het voor de ondernemingen in de kanaalzone nog aantrekkelijker maken om hun transportproces duurzamer te hertekenen en te kiezen voor vrachtvervoer via het water’, zei Peeters. ‘Tegelijk zorgen we ervoor dat de omgeving van de waterweg herleeft met kwalitatieve openbare ruimte, groenaanleg en comfort voor fietsers en wandelaars.’

Seine-Schelde
Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. De opwaardering omvat de renovatie en/of heraanleg van kaaimuren en oevers, de herbouw van bruggen, de verdieping van het kanaal en een verhoging van de sluiscapaciteit in Ooigem. De opwaardering zal binnenvaart met klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. De kosten voor de volledige opwaardering worden geraamd op 270 miljoen euro.

River Terminal
De werken aan de River Terminal Roeselare moeten na de zomer van 2021 gereed zijn. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 m² aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.

Op de foto van links naar rechts: Gedeputeerde Jean de Bethune, Piet Delrue, Kris Declercq, Michel Soubry, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Geert Sanders en Chris Danckaert. (Foto De Vlaamse Waterweg)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

RWS baggert Maas

UTRECHT Boskalis baggert in opdracht van Rijkswaterstaat de Maas in Gelderland en Noord-Brabant. Bij de werkzaamheden worden neergekomen zand, grind en slib opgezogen. Het baggeren moet de Maas bevaarbaar houden.

De baggerwerkzaamheden maken onderdeel uit van het reguliere onderhoud van de Maas. In totaal worden er op 120 locaties in Zuid Nederland baggerwerkwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat verdeeld over drie contracten. Boskalis start met baggeren bij Heerewaarden (gemeente Maasdriel) waar door verzanding de binnenbocht steeds ondieper is geworden en de vaargeul steeds smaller wordt. Bij laag water leidt dat op momenten tot een beperkte toegestane diepgang van de scheepvaart.

Nadat dat knelpunt is verholpen gaan Boskalis en Van Oord baggeren bij de toegang naar Kanaal Wessem-Nederweert, tussen Velden en Lomm in Limburg en dan verder stroomafwaarts bij Grave, Ravenstein en Lith. In totaal wordt er 850.000 m3 zand weg gebaggerd. De werkzaamheden duren tot najaar 2022.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis St. Andries tot medio mei gestremd

MAASDRIEL Sluis St. Andries in het Kanaal van Sint Andries tussen de Maas en de Waal blijft de sluis tot medio mei gestremd. Eerder werden technische gebreken geconstateerd, waardoor het schutten niet langer verantwoord leek en de sluis werd gestremd. Schepen kunnen omvaren via het Maas-Waalkanaal bij Weurt en de Afgedamde Maas bij de Wilhelminasluis. De extra vaartijd voor beide routes bedraagt ongeveer vier uur.

In de loop der jaren is aan diverse onderdelen van de sluisdeuren flinke slijtage ontstaan zoals druk- en geleiderails, lagers en loopwielen. Rijkswaterstaat gebruikt de komende weken om de meest beschadigde druk- en geleidewielen aan de sluisdeur aan de Waalzijde te vervangen. ‘Zo verminderen we het risico op onverwachte stremmingen door slijtage enigszins. Het risico op uitval van sluis St. Andries blijft, ook na de herstelwerkzaamheden, reëel.’

Jaren 30
Sluis St. Andries stamt, net als veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De sluis is door de jaren heen intensief belast. Dit vergroot de kans op storingen en slijtage. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Boskalis begint met werk aan overnachtingshaven Spijk

SPIJK Aannemer Boskalis is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. Abe Schuring, de omgevingsmanager van Boskalis Nederland, vertelt waar de aannemer mee bezig is en wat de komende maanden te gebeuren staat.

‘We zijn nog niet volop aan het werk’, vertelt Schuring. ‘Veel van wat we nu doen is vooral voorbereidend. In februari en maart 2021 verwijderden we de laatste bomen en struiken. Een aantal bomen brengen we, als de vergunning is verleend, terug in de Rijn tussen de kribben om de ecologische diversiteit van het gebied te verbeteren. Alle andere bomen en struiken gaan naar Staatsbosbeheer.’ Alle natuur die door de aanleg van de overnachtingshaven verdwijnt, is in 2016 al gecompenseerd op andere plekken. Deels op een terrein in de buurt, tussen de Liemerse Overlaat en de Oud-Zevenaarsedijk.

Bodemonderzoek
Mensen die regelmatig in de buurt van het gebied komen, is vast opgevallen dat er afrastering is geplaatst. ‘Die heeft een tweeledig doel. In de 1e plaatst zorgt de afrastering dat de bouw- en graafwerkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. De onderste 30 cm van de afrastering dient ook als een amfibierooster voor poelkikkers, een beschermde diersoort. Die vangen we af en zetten we op een andere plek weer uit.’

Daarnaast vindt momenteel het bodemonderzoek plaats. ‘Daarmee brengen we de precieze samenstelling van het zand en de klei in kaart. We hebben nu al wel een indicatie van die samenstelling, maar we weten niet wat de exacte hoeveelheden zijn. Op basis van het bodemonderzoek bepalen we, waar we welke grond kunnen hergebruiken. Hergebruik ter plaatse, zoals klei tegen de dijk en grond in de ophogingen heeft onze voorkeur, omdat er dan minder transportbewegingen nodig zijn. Dit beperkt overlast en is beter voor het milieu.’

Circumvallatielinie
Begin april 2021 start het archeologisch onderzoek. ‘Bijvoorbeeld naar en bij de oude steenfabriek en de arbeiderswoningen die eromheen stonden. Verder zijn er overblijfselen van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is de verwachting dat de archeologen bijzondere vondsten doen; de nodige restanten van een circumvallatielinie uit de Tachtigjarige Oorlog. Dit soort linies moest voorkomen dat in oorlogstijd vijandelijk gebieden werden bevoorraad.’

Deze circumvallatielinie is aangelegd in 1635 rond de Schenkenschans, een fortificatie van groot strategisch belang 2,5 km ten zuidwesten van het gebied. Het “groot Quartier op het Spijck” dat onderdeel van de linie was, bood onderdak aan 3000 soldaten uit het “Staatse” leger van Prins Frederik Hendrik. Het gehele archeologisch onderzoek duurt 3 tot 4 maanden. Naar verwachting start de aannemer in mei of juni 2021 met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de haven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Stremming westkolk sluis Weurt

WEURT Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan de middelste hefdeur van de westkolk van sluis Weurt. De deur wordt daarvoor uit de sluishoofd gehesen en de komende maanden elders gerenoveerd. Hierdoor is de westkolk van maandag 12 april 7.00 uur tot en met zondag 18 april 2021 20.00 uur volledig gestremd. De oostkolk is tijdens de stremming beschikbaar voor de scheepvaart.

Sluis Weurt is de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het complex bestaat uit twee schutsluizen: een oostkolk (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westkolk (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen het sluiscomplex Weurt.

Meer stremmingen
De werkzaamheden aan de middelste hefdeur zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex, dat de komende jaren plaatsvindt. In verband met de renovatie van de middelste hefdeur zijn het komende halve jaar nog andere volledige stremmingen van de westkolk nodig:
– 26 juli tot en met 8 augustus voor onderhoud aan het middenhoofd
– 23 augustus tot en met 5 september voor het verplaatsen van de kanaaldeur naar het middenhoofd, waarna een aantal weken alleen een deelkolk van 140 m beschikbaar is
– 27 september tot en met 7 oktober voor het terugplaatsen van de gerenoveerde middelste deur in het kanaalhoofd, waarna de volledige kolklengte weer beschikbaar is.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton

NIJMEGEN Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal gaat naar Heijmans. Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen naar Strukton. Het project loopt vijf jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar.

Binnen de contracten richten Heijmans en Strukton zich op het vaargeul- en oeveronderhoud. Baggeren, het onderhouden van oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De start is voorzien voor de tweede helft van 2021.

Lange termijn
Tijdens het gunningsproces richtte Rijkswaterstaat zich niet alleen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Extra nadruk lag op duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt. Een CO2-reductie van 50% is het minimumdoel. Maar ook stikstofreductie en duurzaam werken dienen geïntegreerd te worden aangepakt tijdens de werkzaamheden. Heijmans scoorde het beste op het punt duurzaamheid. Heijmans werkt samen met partner Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen vaart.

Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Op dit onderdeel scoorde Strukton het beste.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Noodklok over slechte staat vaarwegen Zuid-Nederland

ROTTERDAM Het is nog steeds schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers luiden dan ook de noodklok over de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat dit voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.

Plotselinge problemen bij sluis Schijndel en Helmond omdat de scharnieren blijken af te brokkelen. Onverwachtse tandwielschade aan sluis Weurt. De kelder van de aanvaarbeveiliging van sluis Empel die onder water loopt. Volgens de organisaties allemaal recente voorbeelden die tot kortere of langere stremmingen hebben geleid. ‘De betrouwbaarheid van de vaarwegen in Zuid-Nederland laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over. De gevolgen voor het vervoer van goederen zijn daarbij enorm. Mengvoederfabrieken die ineens grote hoeveelheden extra voorraad moeten aanleggen of juist dreigen leeg te lopen vanwege gestokte aanvoer van grondstoffen. Essentiële goederen voor de levensmiddelenindustrie en supermarkten die te laat komen.’

Gesprek
De organisaties hebben inmiddels een gesprek met de Hoofdinspecteur Directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland ingepland. ‘Het bedrijfsleven eist een professionelere aanpak en betere communicatie. Snel moet inzichtelijk worden welke problemen er op korte termijn nog meer te verwachten zijn en hoe het bedrijfsleven geholpen gaat worden om de gewenste goederenstroom tijdig op de bestemming te krijgen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Proef met langer liggen

UTRECHT Rijkswaterstaat begint voor de binnenvaart met een proef voor langer liggen. Volgens Rijkswaterstaat kan het in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld de Corona-pandemie, voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading.

Om het telkens verplaatsen van het schip na het verstrijken van de maximale ligtijd te voorkomen, is een aantal plekken geselecteerd waar, gedurende een proefperiode van 10 januari tot en met 10 april, schippers langer dan de maximale ligtijd kunnen liggen. Daarna stopt de proef en vindt evaluatie plaats. De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf. Om te voorkomen dat het schip heel lang blijft liggen is er per plek een maximum bepaald van twee weken. De gangbare procedure van aanmelden blijft gelden.

Het kan overigens nog wel zo zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.
Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor bestaat een aparte procedure die te vinden is op de website van haven Amsterdam.

Download de PDF met alle plaatsen waar schippers langer kunnen liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.