Tagarchief: infra

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton

NIJMEGEN Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal gaat naar Heijmans. Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen naar Strukton. Het project loopt vijf jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar.

Binnen de contracten richten Heijmans en Strukton zich op het vaargeul- en oeveronderhoud. Baggeren, het onderhouden van oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De start is voorzien voor de tweede helft van 2021.

Lange termijn
Tijdens het gunningsproces richtte Rijkswaterstaat zich niet alleen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Extra nadruk lag op duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt. Een CO2-reductie van 50% is het minimumdoel. Maar ook stikstofreductie en duurzaam werken dienen geïntegreerd te worden aangepakt tijdens de werkzaamheden. Heijmans scoorde het beste op het punt duurzaamheid. Heijmans werkt samen met partner Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen vaart.

Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Op dit onderdeel scoorde Strukton het beste.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Noodklok over slechte staat vaarwegen Zuid-Nederland

ROTTERDAM Het is nog steeds schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers luiden dan ook de noodklok over de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat dit voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.

Plotselinge problemen bij sluis Schijndel en Helmond omdat de scharnieren blijken af te brokkelen. Onverwachtse tandwielschade aan sluis Weurt. De kelder van de aanvaarbeveiliging van sluis Empel die onder water loopt. Volgens de organisaties allemaal recente voorbeelden die tot kortere of langere stremmingen hebben geleid. ‘De betrouwbaarheid van de vaarwegen in Zuid-Nederland laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over. De gevolgen voor het vervoer van goederen zijn daarbij enorm. Mengvoederfabrieken die ineens grote hoeveelheden extra voorraad moeten aanleggen of juist dreigen leeg te lopen vanwege gestokte aanvoer van grondstoffen. Essentiële goederen voor de levensmiddelenindustrie en supermarkten die te laat komen.’

Gesprek
De organisaties hebben inmiddels een gesprek met de Hoofdinspecteur Directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland ingepland. ‘Het bedrijfsleven eist een professionelere aanpak en betere communicatie. Snel moet inzichtelijk worden welke problemen er op korte termijn nog meer te verwachten zijn en hoe het bedrijfsleven geholpen gaat worden om de gewenste goederenstroom tijdig op de bestemming te krijgen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Proef met langer liggen

UTRECHT Rijkswaterstaat begint voor de binnenvaart met een proef voor langer liggen. Volgens Rijkswaterstaat kan het in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld de Corona-pandemie, voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading.

Om het telkens verplaatsen van het schip na het verstrijken van de maximale ligtijd te voorkomen, is een aantal plekken geselecteerd waar, gedurende een proefperiode van 10 januari tot en met 10 april, schippers langer dan de maximale ligtijd kunnen liggen. Daarna stopt de proef en vindt evaluatie plaats. De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf. Om te voorkomen dat het schip heel lang blijft liggen is er per plek een maximum bepaald van twee weken. De gangbare procedure van aanmelden blijft gelden.

Het kan overigens nog wel zo zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.
Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor bestaat een aparte procedure die te vinden is op de website van haven Amsterdam.

Download de PDF met alle plaatsen waar schippers langer kunnen liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis Weurt uiterlijk 23 januari weer in bedrijf

NIJMEGEN De herstelwerkzaamheden aan het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt verlopen zeer voorspoedig. Rijkswaterstaat verwacht dat de sluis uiterlijk 23 januari weer volledig beschikbaar is voor de scheepvaart.

Doordat de herstelwerkzaamheden voorspoedig verlopen, vindt ook de aangekondigde stremming van de westkolk eerder plaats. Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021 is de westkolk tussen 7.00 en 23.00 uur volledig gestremd in verband met het testen van de Waaldeur. Tijdens de overige uren is de westkolk beschikbaar voor het schutten van schepen tot 110 m lengte en een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP.

Aandrijfmechanisme
Afgelopen oktober was tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur vervolgens omhoog gezet voor onderzoek en reparatie. Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen schepen tot 110 m lengte met een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP blijven schutten in de westkolk. Daarnaast is de oostkolk van Sluis Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de sluis kunnen passeren. In eerste instantie zouden de benodigde herstelwerkzaamheden zijn afgerond op 31 januari 2021.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aannemer start met verruiming Twentekanalen

UTRECHT Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit betekent dat de uitvoering van de verruiming is gestart.

Voordat de aannemer in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk start, vinden er meerdere voorbereidende werkzaamheden plaats. Een van de onderzoeken is het verrichten van aanvullend grondonderzoek. De aannemer krijgt zo meer inzicht in de samenstelling van de bodem. Begin 2021 wordt er ook gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om de bagger werkzaamheden veilig uit te voeren worden verdachte locaties vooraf onderzocht om te bepalen of er sprake is van een explosief. Ook starten we met het onderzoek naar de kabels en leidingen in de bodem.

Minder stikstof
De verruiming van de Twentekanalen zorgt op de lange termijn voor een vermindering van de uitstoot van stikstof. Dit komt omdat straks grotere en zwaarder beladen schepen over de Twentekanalen kunnen varen, waardoor er per dag 900 vrachtwagens minder over de snelweg A1 rijden. Zo draagt het project bij aan een duurzame wijze van vervoer.

Eind 2022 gereed
De werkzaamheden aan de Twentekanalen starten in het voorjaar van 2021. Combinatie Van Oord – Hakkers – Beens werkt dan gedurende 1,5 jaar aan het verruimen van de Twentekanalen. De verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning eind 2022 gereed.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS gunt onderhoud sluizen Weurt en Heumen

UTRECHT Rijkswaterstaat gunt het onderhoud van de sluiscomplexen Weurt en Heumen voor de komende vijf jaar aan de combinatie VolkerRail Nederland, KWS Infra en Van Oord Nederland. De combinatie gaat samenwerken onder de naam VIVO Weurt & Heumen. De werkzaamheden bestaan uit vast en levensduur verlengend onderhoud.

Het vast onderhoud bestaat uit het uitvoeren van regelmatige inspecties en het plegen van onderhoud, van onderdelen smeren tot groenonderhoud, veiligheidsmiddelen controleren én storingen snel oplossen. Bij het levensduur verlengend onderhoud gaat het om grotere werkzaamheden, bijvoorbeeld om een grondige aanpak van de sluisdeuren (scheuren herstellen, conserveringen vernieuwen en nivelleerschuiven reviseren) en de vervanging van alle camera’s en geluidsvoorzieningen.

Weurt en Heumen
De sluizen Weurt en Heumen bevinden zich aan de uiteinden van het Maas-Waalkanaal. Sluiscomplex Heumen verbindt het kanaal met de Maas. Dit complex bestaat uit een schutsluis (1927) en een keersluis (2013). Het sluiscomplex Weurt verbindt het kanaal met de Waal. Het complex bestaat uit 2 schutsluizen: een oostsluis (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westsluis (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen deze sluiscomplexen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Uitbreiding bedientijden voor grootste deel gereed

DEN HAAG De uitbreiding van de bedientijden voor sluizen en bruggen volgens het programma Beter Bediend is voor het grootste deel gerealiseerd. Ook worden de camera’s op, en het marifoonverkeer met, de kunstwerken verbeterd en is een begin gemaakt met de uniformisering van de aanmeldprocedure voor bediening op afroep.

Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft in een brief aan de Tweede Kamer een update over Beter Bediend. Het programma loopt nu een jaar. Van Nieuwenhuizen maakte vijf miljoen euro voor vrij om de bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. Samen met de brancheverenigingen werden hiervoor drie uitgangspunten geformuleerd te weten een efficiëntere afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen, een vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en actuelere en uniformere informatievoorziening.

Tijden
Om het bediende vaarwegennet voldoende robuust te houden, sprak de minister vijf maatregelen af met de brancheverenigingen. De uitbreiding van de bedientijden is inmiddels voor 70% gerealiseerd. Dit jaar gaat het om 24-uurs bediening op afroep voor alle objecten op de Brabantse kanalen en bediening van 9.00 – 20.00 uur op het traject Roggebotsluis – Nijkerkersluis. Ook wordt het Friese deel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl door de week 24 uur per dag bediend en in het weekeinde van 6.00 – 22.00 uur. De aanmeldtijd voor bediening van de Algerabrug ging van 4 naar 2 uur. In 2021 volgen de trajecten Den Oever – Enkhuizen en het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Hierna moet de binnenvaartschipper volgens de minister zijn reis efficiënt kunnen plannen.

Camera’s en marifonie
Op de sluizen Sambeek, Lith, Weurt en Heumen worden de camera’s en marifonie verbeterd. Dat moet voor een betere communicatie en beter zicht zorgen zodat efficiënter kan worden geschut. De vervanging van de camera’s op sluis Sambeek is gerealiseerd. Het werk aan de sluizen Lith, Weurt en Heumen is in de voorbereidende fase en is volgend jaar klaar.

Om de binnenvaart duidelijke en betrouwbare informatie te kunnen geven over stremmingen als gevolg van werkzaamheden heeft de Minder Hinder aanpak van Rijkswaterstaat volgens de minister het afgelopen jaar een impuls gekregen. RWS maakt deze aanpak nu een vast onderdeel van vervangings- en renovatieprojecten.

Systemen
Met het uniformiseren van de aanmeldprocedure voor bediening op afroep is inmiddels een begin gemaakt. De basisversie van dit nieuwe systeem wordt momenteel gerealiseerd. Begin 2021 wordt een pilot uitgevoerd bij de Prinses Margrietsluizen in Lemmer. Met behulp van de opgedane ervaringen wordt het systeem, eventueel na bijstellingen, landelijk ingevoerd. Het nieuwe systeem moet schipper meer duidelijkheid geven en verwarring bij het aanvragen van bediening voorkomen.

De uitbreiding van het platform sluisplanning.nl bevindt zich momenteel in de verkennende fase. In deze fase wordt vastgesteld hoe deze informatievoorziening er uit gaat zien. Het streven is om in de tweede helft van 2021 een verbeterde versie op te leveren. Met de uitbreiding van het systeem wil de minister vaarweggebruikers beter informeren over geplande schuttingen, de volgorde van aankomst en de bezetting van wachtplaatsen bij de sluis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Maashaven weer grootste binnenvaarthaven van Rotterdam

ROTTERDAM In de Maashaven zijn dit weekeinde de nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart in gebruik genomen. Het gaat om in totaal dertien pontons in het oostelijke gedeelte aan zowel de noord- als de zuidzijde. Goed voor tientallen ligplaatsen.

Daarmee is de Maashaven weer de grootste binnenvaarthaven van Rotterdam. De pontons vormen een onderdeel van de vier jaar geleden aangekondigde herinrichting van de Maashaven. De pontons kunnen met het getij meebewegen. Ze worden op hun plek gehouden door twee stalen buispalen per ponton. Aan de zuidzijde zijn ze voorzien van hoge trappen zodat de schippers veilig van hun lege schepen kunnen stappen. Ook de walstroom is aangepast. Er komen meer schepen aan de pontons, dus is er ook meer elektriciteit nodig. De pontons zijn aangelegd door DEME en Endeburg zorgde voor de walstroom.

Blij
Het Havenbedrijf is blij met de nieuwe pontons. ‘Gebruiksvriendelijk, meer stroom’, vertelt projectmanager Jannet de Bruijne-Bredius. ‘En vóór de kerst gereed. De nieuwe pontons passen in het streven om de binnenvaart in het centrum van Rotterdam te houden.’

De gemeente heeft de ambitie om een stadspark aan te leggen met bomen, ligweides en hoogteverschillen. Het Havenbedrijf heeft inmiddels onderwater de voorbereidingen daarvoor afgerond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Herstelde stuw Linne weer operationeel

LINNE Stuw Linne is hersteld. Een kleine negen maanden geleden raakte de stuw beschadigd na een aanvaring door twee op drift geraakte duwbakken. De waterstanden en -afvoeren in de Maas kunnen voor aanvang van het hoogwaterseizoen weer gereguleerd worden met behulp van een volledig functionerende stuw Linne.

Door de aanvaring was de stuw niet meer operationeel en bleek onder meer dat er minimaal 4 jukken vervangen moesten worden. Omdat de stuw gerepareerd moest zijn voor de start van het hoogwaterseizoen op 1 november 2020, werd een omvangrijk herstelplan gemaakt.

Uitdagingen
‘Dat leidde ook tot tal van technische uitdagingen’, vertelt Helle Peeters, projectmanager bij Rijkswaterstaat. ‘Door het ontwerp van de jukken aan te passen bijvoorbeeld, voldoet de bijna 100-jarige stuw na de renovatie weer aan de huidige norm. De brugdelen zijn ook nieuw ontworpen en is er een 65-tons lierconstructie aangebracht. Doordat de jukken onderling verbonden zijn met kabels, kunnen de jukken met één druk op de knop door de lierconstructie gelijktijdig gestreken én gezet worden.’

Kraan in 2021
De volledige renovatie is overigens nog niet helemaal afgerond. ‘Zo gaan we nog verder met de bouw van de kraan die wordt gebruikt om de schuiven te bedienen die aan de jukken zijn bevestigd en het water tegenhouden. Deze kraan zal in de zomer van 2021 worden opgeleverd. Na plaatsing daarvan is de renovatie-opgave volledig gerealiseerd en kan de stuw weer tot 2035 mee. Voorlopig wordt daarom nog de ‘oude’ kraan gebruikt’, verklaart Helle. ‘Maar het herstelwerk is klaar en de stuw is weer operationeel. Dus laat de hoge waterafvoeren maar komen!’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Giesbeek later klaar dan gepland

GIESBEEK De stikstofcrisis gooit opnieuw roet in het eten bij de aanleg van een overnachtingshaven voor de binnenvaart. Nu is de nieuwe overnachtingshaven bij Giesbeek twee jaar later klaar dan eerder was gepland. Eerder moest de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith en de modernisering van overnachtingshaven Tuindorp al worden uitgesteld.

Omdat langs de IJssel te weinig overnachtingshavens zijn, wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven bij het Gelderse Giesbeek in de Valeplas bouwen. Hier kunnen straks aan drie steigers 17 binnenvaartschepen afmeren. Bij het uitwerken van alle plannen en benodigde vergunningaanvragen voor de nieuwe overnachtingshaven ging Rijkswaterstaat destijds uit van de toen geldende wetten en regels, waaronder de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Het wegvallen van de PAS-regeling door een uitspraak van de Raad van State vraagt voor de overnachtingshaven Giesbeek om aanpassingen in de plannen en vergunningaanvragen.

Op basis van de vertraging is de planning aangepast en ziet er nu als volgt uit:
2022: Projectbeslissing
2022: Start uitvoering
2023 – 2024: Overnachtingshaven gereed

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.