Tagarchief: infra

RWS besteedt onderhoud vier Maasstuwen aan

UTRECHT Rijkswaterstaat heeft een aanbestedingsprocedure gestart voor grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek. Het werk is gepland tussen 2023 en eind 2026.

Vorige week werd na een verhoogde waterstand, stuw Roermond nog gestreken. Vanwege schade aan de stuw bij Roermond kon de stuw echter niet via de normale procedure gezet worden. Normaal gebeurt dit via een kraan op de stuw, maar nu moest een kraanschip op locatie komen om de stuw te zetten. Het incident benadrukt volgens Rijkswaterstaat de noodzaak voor groot onderhoud aan de stuwen op de Maas.

Modernisering
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van aandrijvingen, herstellen van bodembescherming, schilderwerk en repareren van betonschades. Bij stuw Roermond moet ook de kraan vervangen worden. Werkzaamheden aan de stuwen Borgharen, Grave en Lith zijn nog in voorbereiding.

Parallel aan deze civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen, worden ook voorbereidingen getroffen om de bediening en besturing van de Maasstuwen te moderniseren. Onlangs is deze opdracht gegund aan IMPAKT Ingenieursbureau, een samenwerkingsverband van Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz.

Alle onderhoudswerkzaamheden samen moeten ervoor zorgen dat de stuwen hun werk goed kunnen blijven doen, tot de grootschalige renovatie of vervanging vanaf 2035. De stuw in Grave wordt als 1e al vanaf 2028 aangepakt.

Oude ‘ruggengraat’
De 7 stuwen vormen al 100 jaar de ruggengraat van de Maas. Zij zorgen ervoor dat het waterpeil geregeld kan worden, houden het water tegen en voorkomen zo dat het té snel stroomt en borgen de diepte van de rivier. Het goed functioneren van die stuwen is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. Maar door veroudering en intensiever gebruik komt het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, tunnels, viaducten en sluizen in zicht. Soms sneller dan verwacht. Tegelijkertijd moet de functie van de netwerken in stand worden gehouden, met vaak hogere verwachtingen qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan waar oorspronkelijk op is ontworpen. (Foto Rijkswaterstaat)

Speerpunten CCR: Digitalisering en energietransitie binnenvaart

STRAATSBURG De digitalisering in, en de energietransitie van de binnenvaart zijn de komende twee jaar de belangrijkste speerpunten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Frankrijk bekleedt met ingang van 1 januari 2022 voor de duur van twee jaar het voorzitterschap van de CCR.

Het ambt van voorzitter wordt vervuld door François Alabrune. Hij is directeur Juridische Zaken bij het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, en hoofd van de Franse delegatie bij de CCR. Het plaatsvervangend voorzitterschap is toevertrouwd aan Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en hoofd van de Nederlandse delegatie bij de CCR.

Digitalisering
Op het gebied van de digitalisering is het doel bepaalde diensten uit te rollen waardoor de modal shift naar de binnenvaart kan worden bevorderd en een bijdrage kan worden geleverd aan beter verkeersmanagement, zowel uit economisch als milieuoogpunt, met name door het gebruik van artificiële intelligentie.
De CCR kan in dit opzicht volgens eigen zeggen worden gezien ‘als het forum bij uitstek voor overleg over diverse concrete onderwerpen’. ‘Het gaat daarbij met name om het beheer van sluizen en van wachttijden bij binnenvaartinfrastructuur, het besparen van brandstof door het kiezen van een optimale snelheid (smart shipping) of het inschatten van de overslagtijd.’

Energietransitie
Op basis van de door de CCR aangenomen routekaart voor het terugdringen van de emissies, zou er in de loop van de volgende twee jaar snel vooruitgang moeten worden geboekt. Het gaat daarbij onder meer om innovatieve schepen die gebruik maken van andere brandstoffen dan diesel en waarvoor ontheffingen nodig zullen zijn of wijzigingen in de reglementen van de CCR. Ook de ontwikkeling van een financieel instrument om de energietransitie te ondersteunen, zal centraal staan in de besprekingen. ‘Om dit doel te bereiken zal er op het gebied van de regelgeving een duidelijke weg moeten worden uitgestippeld tussen de voorgestelde herziening van de energiebelastingrichtlijn enerzijds en de beperkingen die er gelden voor het Rijnstroomgebied anderzijds.’

Samenwerking
De Franse delegatie zal tijdens haar voorzitterschap de inspanningen voortzetten die zijn ondernomen om het goede functioneren van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) te waarborgen. Doel is de flexibiliteit en doeltreffendheid te verbeteren van dit gemeenschappelijke coördinatie- en standaardiseringsorgaan voor de Europese binnenvaart waarin de lidstaten van de CCR en de EU-lidstaten samenwerken.

Ligplaatsen Oberrhein
De binnenvaart heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de ligplaatsen voor vaartuigen langs de Oberrhein. In dit verband heeft Voies navigables de France (VNF) samen met Électricité de France (EDF) een studie in opdracht gegeven met het oog op de aanleg van ligplaatsen voor vrachtschepen. Tegen deze achtergrond stelt het Franse voorzitterschap voor dat de mogelijkheid wordt onderzocht om voor dit soort voorzieningen langs de Rijn, met name bij de sluizen, in overleg met het scheepvaartbedrijfsleven tot een zekere standaardisering te komen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis en stuw Belfeld gestremd

BELFELD Hoogwater in combinatie met rommel op de bodem bij stuw Belfeld zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat zowel de sluis als de stuw heeft gestremd. Rijkswaterstaat schat dat dit tussen de 24 – 48 uur kan duren. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de afvoer van de Maas.

Normaalgesproken maakt bij een hoge afvoer de scheepvaart gebruik van de gestreken stuw. De sluis kan dan niet worden gebruikt. Door rommel op de bodem van de stuw kan deze nu niet helemaal worden gestreken. De jukken, onderdelen van het deel van de stuw dat gestreken wordt, hangen ongeveer één meter van de bodem. Mocht een schip over de stuw varen, dan kan de zuigende werking bij een bewegend juk schade veroorzaken aan het schip en/of aan de stuw.

Alternatieve routes
Kleinere schepen kunnen gebruik maken van de Zuid-Willemsvaart. Vanuit Rotterdam is voor grotere schepen varen via Antwerpen het alternatief voor het zuiden.
Zodra meer duidelijkheid is over de duur van de stremming zal deze bekend worden gemaakt via de gebruikelijke wegen. (Foto Rijkswaterstaat gemaakt door Studio Retouched)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS vanaf 2026 aan de gang met kunstwerken Maas

UTRECHT Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz gaan voor Rijkswaterstaat onderzoeken wat er precies moet gebeuren aan de aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en de bijbehorende kanalen. De meeste daarvan naderen het einde van hun levensduur. Dat geldt ook voor de ICT-systemen voor de bediening. Rijkswaterstaat verwacht dat de uitvoering van het uiteindelijke werk vanaf 2026 gaat gebeuren.

Doel is om straks de automatiseringssystemen en elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zodanig te moderniseren dat ze zijn toegerust voor de toekomst en betrouwbaarder functioneren. De beveiligings- en monitoringsapparatuur op de objecten wordt eveneens vernieuwd. Daaronder vallen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

Inventarisatie
De drie bureaus gaan onder de naam Impakt met Rijkswaterstaat per object vaststellen welke ingrepen precies nodig zijn voor de objecten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de uitvoering de hinder zo min mogelijk kan zijn en welke vergunningen nodig zijn. Ook wordt een referentie ontwerp gemaakt. Moet bij een sluis bijvoorbeeld alleen de elektromotor van de aandrijfinstallatie vervangen worden of ook de hydraulische cilinder en draaipunten? Op basis van deze inventarisatie vindt verdere besluitvorming over de aanpak plaats, gevolgd door de voorbereiding en aanbesteding van het contract voor de uitvoering.

Oog voor omgeving
Rijkswaterstaat haalt parallel aan de inventarisatie bij belanghebbenden wensen en eisen op die relevant zijn voor de uiteindelijke renovatieklus. Het beperken van hinder voor schippers en verladers bij het werken aan een sluis bijvoorbeeld. Maar ook richtlijnen voor het onder handen nemen van monumentale bouwwerken. Of de voorwaarden voor bereikbaarheid van een dorp bij werk aan een beweegbare brug.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Heijmans rondt onderhoud Sluis Sambeek af

SAMBEEK Aannemer Heijmans heeft de onderhoudswerkzaamheden aan e bijna 100 jaar oude Sluis Sambeek afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn onder meer de de schuiven in de sluisdeuren vervangen. De deuren zijn hiervoor uit het water gehesen en op de kant onder handen genomen.

Gedurende deze werkzaamheden heeft Combinatie Mourik-Dynniq de hydrauliekslangen vervangen. Door deze werkzaamheden te combineren was er geen extra stremming nodig voor de scheepvaart. De hoogwaterstanden in januari en februari en juli 2021 veroorzaakten wel hinder voor de aannemer.
Op dit moment vinden nog de laatste onderhoudswerkzaamheden plaats aan de kanaalsluis van Heel. In 2022 wordt gestart met het repareren van de nivelleersystemen van Sluis Linne.

Maasroute
Rond de jaren ’20 in de vorige eeuw is een start gemaakt om de Maas te kanaliseren en beter bevaarbaar te maken. Zo werden het Julianakanaal en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum aangelegd. In de Maas zelf kwamen zeven stuwen, de Maasroute was een feit. (Foto Heijmans)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Toekomstig Duits kabinet wil binnenvaart versterken

DUISBURG De toekomstige Duitse regeringspartijen SPD, Grüne en FDP doen in hun 178 pagina’s tellend regeerakkoord belangrijke uitspraken over de binnenvaart en het Duitse vaarwegenstelsel. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) beoordeelde de passages die relevant zijn voor de onder meer de binnenvaart en de havens.

Met het voornemen de vaarweginfrastructuur verder te ontwikkelen door het verbeteren van de achterlandverbindingen en de versnelde uitbreiding van de sluizen, pakt het toekomstige kabinet een van de belangrijkste eisen van het BDB op. De aangekondigde versterking van de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung is daarbij een belangrijk element. Verder wordt in het regeerakkoord de medeverantwoordelijkheid van de federale overheid voor de binnenhavens benadrukt en wordt een intensieve samenwerking tussen de havens nagestreefd. Het BDB werd onlangs al benaderd als partner voor de ontwikkeling van een nieuwe ‘Nationale Havenstrategie’ en gaat hiervoor haar expertise inbrengen. Verder wil het kabinet intensievere inspraakprocedures bij infrastructuurprojecten. Hierin worden de opmerkingen van alle relevante actoren in een vroeg stadium gehoord en meegewogen.

Niet opnieuw het wiel
BDB-voorzitter Martin Staats meldt benieuwd te zijn hoe het toekomstige kabinet aan de gang gaat met de dialoog over klimaatbestendigheid en natuurbehoud. ‘Daar gaan wij natuurlijk actief mee aan de slag. Want de binnenvaart staat de komende jaren en decennia voor grote uitdagingen in haar transformatieproces naar een vernieuwde en zo mogelijk klimaatneutrale vloot. De overheid zet dan ook de juiste koers door walstroom en alternatieve brandstoffen te promoten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de totale lasten voor de sector als gevolg van het ‘Fit for 55’-programma niet buitensporig zijn. Om de transformatie naar klimaatneutrale binnenvaart te laten slagen, moeten de bestaande ondersteuningsprogramma’s worden geïntensiveerd en financieel beter worden uitgerust. Omschakelen naar alternatieve aandrijvingen is vandaag de dag nog steeds zeer kostenintensief. De binnenvaart is klaar om haar bijdrage te leveren en te investeren.
Staats heeft nog wel een laatste advies voor het nieuwe kabinet. ‘Voor de uitbreidingsmaatregelen moet niet opnieuw het wiel worden uitgevonden. De weinige, maar zeer belangrijke uitbreidingsprojecten op het gebied van rivieren en kanalen zijn al voldoende wetenschappelijk onderbouwd.’ (Erik van Huizen/Foto SPD)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS begint pilot voor betere scheepvaartberichten

UTRECHT Rijkswaterstaat begint in afstemming met brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer een pilot in Zuid-Nederland om betere scheepvaartberichten uit te gaan geven. De pilot gaat om storingen in het gedeelte van de Maas van Maastricht tot aan Sint Andries en om de Brabantse & Midden-Limburgse Kanalen.

‘Storingen zullen er altijd blijven maar de wijze waarop we hierover communiceren, kan beter. Dit moet ook meer perspectief brengen voor de gebruiker.’ Het eerste BAS bericht over een onverwachte stremming krijgt in de pilot na twee uur een vervolg. De storingsmonteur is dan ter plaatse en op basis van zijn bevindingen volgt een tweede BAS bericht. In dat bericht geeft Rijkswaterstaat een indicatie van de verwachte oplostijd van de stremming.

Vervolgens stuurt Rijkswaterstaat iedere vier uur een nieuw bericht waarin vermeld wordt wat op dat moment de indicatieve oplostijd is. De extra berichtgeving wordt gedeeld tussen 09.00 uur en 22.00 uur, tenzij de storing in de nachtelijke uren is opgelost en de vaarweg weer beschikbaar is. Dan zal er ook in de uren daarbuiten een bericht worden uitgezonden.

Indicatie
BAS berichten worden internationaal gelezen en vertaald en moeten voldoen aan strenge kaders. Het melden van de oplostijd past binnen deze kaders. De internationale kaders geven helaas geen ruimte om ook de oorzaak van de storingen in de BAS berichten te kunnen melden.

Mocht de stremming van de vaarweg als gevolg van een storing lang aanhouden, dan volgt vanuit Rijkswaterstaat een persbericht waarin meer wordt verteld. Zoals nu ook gebeurt bij langdurige storingen.
De oplostijd die Rijkswaterstaat gaat communiceren blijft een indicatieve tijd. De calamiteitenorganisatie van Rijkswaterstaat probeert deze inschatting zo goed mogelijk te maken. ‘Dat blijft natuurlijk mensenwerk en het kan dus voorkomen dat de vaarweg toch langer gestremd wordt, of in het gunstigste geval, eerder is opgelost dan in het BAS bericht is aangegeven.’

Voorjaar 2022
Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN-Schuttevaer evalueren in het voorjaar van 2022 deze pilot. Maar ook tussentijds proberen we daarin samen met u verbeterslagen te maken. We zijn benieuwd of de extra berichtgeving in Zuid-Nederland helpt en tegemoet komt aan de behoefte. Ook horen we graag van de gebruikers van de vaarweg wat er aan de pilot verbeterd kan worden. U kunt daarvoor mailen naar scheepvaartzn@rws.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Toekomst binnenvaart onder druk door slechte staat vaarwegen

ROTTERDAM ‘Het is om moedeloos van te worden en onbegrijpelijk dat de consequenties voor vervoer over water zo weinig onderkend worden’, zegt Erik Schultz, voorzitter van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Schultz reageert hiermee op het bericht van minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat dat de staat van de Nederlandse infrastructuur slechter is dan eerder werd aangenomen werd. De huidige budgetten blijken onvoldoende om de problemen aan te pakken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zijn niet verbaasd. Zij luiden al jaren de noodklok als het gaat om de staat van onderhoud van de Nederlandse sluizen en bruggen.

Binnenvaart biedt veel
‘De scheepvaart heeft zeer regelmatig te maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen en bruggen die maanden of zelfs jaren gedeeltelijk (of niet) beschikbaar zijn. Vervoer over water staat bekend als een zeer betrouwbare vorm van transport en dat willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter steeds meer uit de kast halen om tijdig te kunnen leveren. Binnenvaart heeft zoveel te bieden, zeker nu de files op de Nederlandse wegen weer oplopen. Er is ruimte voor groei, zowel op de vaarwegen als bij de schepen. Vervoer over water is ook een zeer CO2 gunstige modaliteit. Brede inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen en dat lijkt ons gezien de actualiteit een belangrijk aandachtspunt. Je kunt een euro maar één keer uitgeven en dan is investeren in vaarwegen een verstandige keuze.’

‘Investeer in vaarwegen’
Ook vanuit Europa komt steeds vaker de vraag meer gebruik te maken van vervoer over water en modal shift te stimuleren. ‘Dat vraagt een adequaat vaarwegennetwerk, waarover de scheepvaart vlot en veilig de goederen vanuit de zee- en binnenhavens naar het achterland kan vervoeren. Wij kunnen daarom de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud en het tijdig renoveren en vervangen van sluizen en bruggen op de vaarwegen niet genoeg benadrukken. Het COV roept het kabinet en de formerende partijen op om de juiste keuzes te maken, het achterstallig onderhoud aan te pakken en meer te investeren in de Nederlandse vaarwegen. Door te investeren in vaarwegen, krijgt modal shift meer kans en dat is winst voor iedereen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw stremmingen kolken sluis Weurt

WEURT Zowel de oostkolk als de westkolk van sluis Weurt krijgen vanaf 19 september 2021 te maken met een aantal stremmingen. Aan de westkolk gaat Rijkswaterstaat geplande werkzaamheden uitvoeren in verband met de renovatie van een van de sluisdeuren. Aan de oostkolk moet Rijkswaterstaat schade herstellen door een aanvaring.

Door de renovatie van de westkolk moet Rijkswaterstaat de vangrails, waarlangs de sluisdeur beweegt, in het kanaalhoofd vervangen. De westkolk van sluis Weurt is hiervoor gestremd van zondag 19 september 7.00 uur tot en met maandag 20 september 2021 22.00 uur.

Van maandag 27 september 07.00 uur tot en met donderdag 07 oktober 20.00 uur vindt er nog een geplande stremming plaats aan de westkolk. Rijkswaterstaat hangt dan de gerenoveerde sluisdeur terug in het kanaalhoofd. Daarna is de westkolk weer volledig in gebruik, totdat we volgend jaar de laatste sluisdeur gaan renoveren. Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen gebruik maken van de oostkolk.

Oostkolk
De oostkolk is van vrijdag 24 september 07.00 uur tot en met zondag 26 september 22.00 uur gestremd. Afgelopen zomer is de kanaaldeur van de oostkolk aangevaren. Rijkswaterstaat heeft de middendeur van de oostkolk toen tijdelijk verplaatst naar het kanaalhoofd. De aangevaren kanaaldeur is gerepareerd. In het weekend van vrijdag 24 september wordt de middendeur weer op zijn plek teruggezet. Ook plaatsen we de gerepareerde kanaaldeur weer in het kanaalhoofd. Tijdens de stremming van de oostkolk is de westkolk beschikbaar met een deelkolk van 140 m. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Stremming westkolk sluis Weurt

WEURT De westkolk van sluis Weurt is voor groot onderhoud volledig gestremd van maandag 23 augustus 7.00 uur tot en met dinsdag 7 september 20.00 uur. De oostkolk is tijdens de stremming beschikbaar voor de scheepvaart.

Tijdens het groot onderhoud verplaatst Rijkswaterstaat de deur uit het kanaalhoofd naar het middenhoofd. Op dit moment is de deur uit het middenhoofd elders in renovatie. ‘We doen dit om schutlengte van de westkolk gedurende de gehele renovatie van de westkolk zo groot mogelijk te houden’, vertelt omgevingsmanager Arjan Thielking. ‘In 2022 gaan we namelijk als laatst de kanaaldeur renoveren. Door de kanaaldeur nu naar het middenhoofd te plaatsen, kan eind september de gerenoveerde middendeur naar het kanaalhoofd. Als we volgend jaar de voormalige kanaaldeur uit het middenhoofd halen voor renovatie, heeft dat geen impact op de schutlengte van de kolk. De volledige kolk van 250 m blijft op deze manier beschikbaar. Alleen tussen 7 en 27 september 2021 hoeven we met een deelkolk van 140 m te schutten.’

Geplande werkzaamheden
De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt, dat de komende jaren plaatsvindt. In verband met de deurrenovatie is na een aantal weken nogmaals een volledige stremming van de westkolk nodig: van 27 september tot en met 7 oktober 2021. Dan plaatst Rijkswaterstaat de gerenoveerde deur die oorspronkelijk in het middenhoofd zat terug in het kanaalhoofd. Daarna is de volledige kolklengte weer beschikbaar. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.