Tag archieven: bedrijven

Gratis ‘tanktijd’ bij MARIN

WAGENINGEN MARIN biedt MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken in 2020 opnieuw gratis ‘tanktijd’ aan voor het testen van innovatieve ideeën. Het is de zevende ronde waarin MKB’ers om te kijken of het concept werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. Inschrijven kan tot  en met 31 december 2019.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om de optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en tarieven voor. De mogelijke projecten zijn divers: van drijvende windturbines en zonnepanelen tot grote vliegers voor het opwekken van windenergie.

Ieder nieuw geselecteerd project voor 2020 (maximaal vijf) krijgt twee weken tanktijd, Dat is inclusief voorbereidingen en testtijd. Deze twee weken is inclusief een MARIN experimentator, een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een MARIN project manager en een MARIN Project Engineer. Het totale aanbod is ruwweg 40.000 euro waard per project.

Vooruit helpen
Alles gebeurt confidentieel en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is geheel van de MKB’er zelf. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als haar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie: MARIN heeft moderne faciliteiten en is het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld. MARIN werkt voor grote reders, werven en energiemaatschappijen. De faciliteiten en ervaring wil MARIN graag inzetten om Nederlandse maritieme MKB’ers vooruit te helpen.

Aanmelden
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden met een beschrijving van hun concept en de tests die ze zouden willen uitvoeren. De deadline is 31 december 2019. MARIN selecteert uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten.
Ga naar www.marin.nl/nl/mkb voor meer informatie en aanmelden. Of neem contact op met Jaap de Wilde, 06-1159 1035 / j.dewilde@marin.nl.

Op www.marin.nl/nl/mkb zijn concepten te zien die eerder met succes zijn getest en afgerond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Op zoek naar het beste Gelderse familiebedrijf

ARNHEM De provincie Gelderland is samen met het Gelders Familiebedrijven Gilde en dagblad De Gelderlander op zoek naar het beste familiebedrijf in Gelderland. Het gaat hierbij niet alleen om de economische prestaties, maar vooral om de maatschappelijke impact. Het beste familiebedrijf krijgt de Gelderse Familiebedrijven Award.

Bijna 70% van de Gelderse bedrijven zijn familiebedrijven. Zij zorgen voor een derde van de werkgelegenheid in de provincie. Toch overleeft 40% van de familiebedrijven een bedrijfsopvolging niet. De overlap van familie, eigendom en bedrijf maken snelle groei en internationalisering ingewikkeld. Hiervoor is specifieke kennis en ondersteuning nodig. ‘Familiebedrijven zijn duurzame bedrijven die investeren in de toekomst’, zegt Gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Wij zoeken het Gelderse familiebedrijf met de beste prestaties en de meeste maatschappelijke impact. Staatssecretaris Mona Keijzer maakt de winnaar bekend op de Familiebedrijven Dag op 21 november 2018 in Nijmegen.’

Actieagenda
Om samen de ontwikkelkracht van familiebedrijven te versterken hebben de Gelderse familiebedrijven met werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen een actieagenda opgesteld. De nadruk ligt op het ontwikkelen en delen van kennis waardoor deze bedrijven hun belangrijke rol in de samenleving kunnen blijven spelen.

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim onderzoekt wat nodig is en goed werkt om de ontwikkelkracht te versterken. ‘We gaan onderzoeken hoe familiebedrijven hun innovatiekracht versterken door actief hun netwerk uit te breiden en in te zetten’, zegt lector Ilse Matser van Windesheim. ‘We presenteren de eerste resultaten van het onderzoek op de Familiebedrijven Dag’.

Kent u een familiebedrijf die in aanmerking komt voor de award of bent u zelf zo’n bedrijf? Meldt u dan aan bij het Gelders Familiebedrijven Gilde.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Kabinet schort handhaving Wet DBA verder op

DEN HAAG Het kabinet heeft de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Met de Wet DBA wil het kabinet schijnzelfstandigheid onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) voorkomen en een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Ook wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen. ‘Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn’, schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Kwaadwillenden
Het kabinet verruimt vanaf 1 juli 2018 overigens wel de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden. Vanaf die datum richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden.  Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Gratis testtijd bij MARIN voor maritieme MKB’ers

WAGENINGEN MARIN biedt ook dit jaar maritieme MKB’ers gratis tanktijd aan voor het testen van innovatieve ideeën. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die van een nieuw maritiem concept willen kijken of het werkt, willen verbeteren of demonstreren. Inschrijven kan tot en met 31 december 2017.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten. Als voorbeeld geeft MARIN drijvende windturbines, zonnepanelen en grote vliegers voor het opwekken van windenergie. In 2017 werd de gratis tanktijd aangeboden aan Tocardo, Ampyx Power, Aurelia BV, Oceans of Energy en Blue21. Voor deze projecten zijn de meeste proeven ondertussen uitgevoerd.

Tanktijd
De vijf geselecteerde projecten voor 2018 krijgen allemaal twee weken tanktijd, inclusief voorbereidingen en testtijd, in het MARIN Concept Basin of het MARIN Shallow Water Basin. Deze twee weken is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Ook inbegrepen is een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een ervaren project manager en een project engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning. Het totale aanbod is ruwweg 40.000 euro waard per project.
Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan de modellen natuurlijk ook maken, maar brengt daarvoor dan wel kosten in rekening. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage. Ervaring leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000 tot 30.000 euro investeren in deze proeven.

MARIN benadrukt dat alles confidentieel gebeurt en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven geheel van de MKB’er zelf is. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als haar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie.

Inschrijven
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich middels het inschrijfformulier aanmelden met een beschrijving van hun concept en de tests die ze zouden willen uitvoeren. De deadline is 31 december 2017. MARIN zelf selecteert uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten.

Ga naar www.marin.nl/mkb voor meer informatie en om aan te melden via het inschrijfformulier. Of neem contact op met Jaap de Wilde, 0317-493493 of via email j.dewilde@marin.nl. (Foto Marin)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tot € 2700 subsidie voor leerplaatsen

DEN HAAG Werkgevers kunnen tot 2700 euro subsidie krijgen indien ze praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil met de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ het aanbieden van dergelijke plaatsen stimuleren. Aanvragen voor subsidie kunnen voor het afgelopen jaar nog tot en met 15 september worden ingediend.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Streven van het ministerie is om met de subsidieregeling leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter te laten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

205 miljoen
Tot 2019 stelt OCW jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt per onderwijscategorie het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. Voor het vmbo is € 1,4 miljoen beschikbaar, voor het mbo € 188,9 miljoen, het hbo € 8 miljoen en voor promovendi € 6,7 miljoen.

Aanvraag
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunnen aanvragen tot uiterlijk 15 september 17.00 uur worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Minister Schultz tekent voor doortrekking A15

ARNHEM Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft 8 maart in het bijzijn van onder andere de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze van Mobiliteit haar handtekening gezet onder het Tracébesluit voor de doortrekking van de A15. Het toekomstig knooppunt A12/A15 gaat De Liemers heten. In 2023 is de nieuwe snelweg klaar.

‘De doortrekking van de A15 is positief voor de bereikbaarheid en economie van Nederland en voor de regio Arnhem-Nijmegen’, vertelt Bieze. ‘De aanleg van een nieuwe weg heeft echter ook gevolgen voor mensen die er in de buurt wonen. Daarom hebben we samen met de regiogemeenten ons ingezet voor een verbeterde invulling van het project. Dit geldt zowel voor de inpassing van de weg in de omgeving, als voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Ik ben blij met de maatregelen, die we samen tot stand hebben gebracht.’
Het totale A15/A12-project, inclusief maatregelen op de aansluitende wegen, kost 840 miljoen euro, de provincie Gelderland draagt hier 360 miljoen euro aan bij.

Aansluitende wegen
Conny Bieze tekende tijdens het ministerbezoek vijf aanvullende overeenkomsten met het Rijk, gemeenten Lingewaard, Zevenaar en Duiven. Een van de overeenkomsten maakt de aanleg van een snelfietsroute mogelijk, die pal langs de A15 komt te liggen. Zo kunnen de fietsers straks ook profiteren van de nieuwe verbinding over het Pannerdensch Kanaal. Bovendien sluit het nieuwe fietspad aan op bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Er ontstaat zo een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de driehoek Arnhem-Nijmegen-Zevenaar.
Naast de aanleg van de snelfietsroute worden ook de aansluitende wegen in Zevenaar en Bemmel aangepast. De verwachting is dat deze in 2021 klaar zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Nieuwe website Solfic live

WIJCHEN Het Wijchense bedrijf Solfic heeft een nieuwe website. Na een gedeeltelijke live-gang van de Nederlandse versie voor de zomer is de site nu volledig afgerond in zowel de Nederlandse als de Engelse versie.

Solfic levert systemen voor het reinigen van uitlaatgassen. Deze leveren een directe bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving. Het bedrijf is sterk in het slim combineren van katalysatoren, roetfilters en geluiddempers. Voor diverse toepassingen en markten levert het standaard en maatwerk systeemconfiguraties die hun werking ruimschoots in de praktijk hebben bewezen.

Branders en heaters
Voor specifieke toepassingen levert Solfic standaard en maatwerk brandersystemen die opdrachtgevers in staat stellen om hun producten en processen efficiënter en schoner te maken. Zo worden de dieselbranders gebruikt voor het actief regenereren van roetfilters. De in eigen huis ontwikkelde dieselbranders, gasbranders en elektrische heaters worden ingezet om hete gassen of warmte te maken voor industriële toepassingen.

Geschiedenis
Alwin de Kock, de huidige eigenaar en algemeen directeur, richtte Solfic in het jaar 2000 op. Intussen is Solfic en haar zusterbedrijf Solfic Energy & Emission uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf binnen haar vakgebied. De naam Solfic bestaat sinds 2008 en is afgeleid van het Latijnse ‘Sol’ dat zon (=warmte) betekent en ‘Ficio’ (doen, maken). Letterlijk vertaald staat Solfic dus voor ‘warmte maken’.
Solfic heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en veel ervaring in de maritieme sector, industrie (thermische processen), high-tech Industrie en rail-infra.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Heijmen beste bunkerbedrijf van 2016

ROTTERDAM Het Nationale Business Succes Award Instituut heeft Bunkerstation Heijmen uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Bunkerbranche. Het heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. ‘Bunkerstation Heijmen weet zijn grote vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Het wordt algemeen als een van de beste organisaties op dit gebied beschouwd.’

heijmen2Bunkerstation Heijmen is als familiebedrijf sinds de oprichting in 1953 actief in de internationale binnenvaart en regelt bunkeringen door heel Europa. Vanuit Millingen aan de Rijn levert het met zijn moderne vloot onder andere gasolie, smeermiddelen en scheepsmaterialen die ook via de tweetalige webshops te bestellen zijn. In 2014 is het bedrijf uitgebreid met een tweede locatie in Rotterdam van waaruit het tevens short-seabunkeringen kan verrichten. De bevoorrading van beide bunkerlocaties geschiedt door hun eigen binnenvaarttanker waarmee zij voor zichzelf en voor derden het transport verzorgen.

Ultramodern
De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Bunkerstation Heijmen een vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. ‘Innovatie is het sleutelwoord bij Heijmen, want men is continu bezig zijn producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant.’

Sinds 1998 wordt er gewerkt met een bunker-winkelschip van 85 meter lang. ‘Een modern schip, compleet dubbelwandig en uitgerust met een ultramoderne bunkergiek’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse nominatiecommissie. ‘De totale capaciteit bedraagt maar liefst 2.000 m3. Aan boord bevindt zich een uniek systeem voor de verwerking van het eigen afvalwater en ook RCI Fuel Purifier-filters op alle gasolie-afleverpunten. Deze zorgen ervoor dat er geen condenswater en micro-organismen voorkomen in de afgeleverde gasolie. Tevens is het bunkerstation onlangs uitgerust met 176 zonnepanelen.’

‘Perfecte service’
De jury prijst met name de grote klant- en servicegerichtheid. ‘Door een perfecte service, dag en nacht, geniet het bedrijf een hoge gunfactor’, vervolgt Zwaan. Men is zeer klantgericht en probleemoplossend bezig. In deze wereld telt snelheid, en dat wordt waargemaakt. Door vakmensen met passie voor het werk die weten wat ze doen en klanten merken dit. Heijmen is hier echt onderscheidend mee.’

De Nominatiecommissie is van mening dat Bunkerstation Heijmen op deze gronden kan worden uitgeroepen tot winnaar in de Bunkerbranche en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016. ‘Gedrevenheid, passie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus op de klant maken van deze organisatie een uitgesproken branchewinnaar.’

Beste bedrijven
Het Nationale Business Succes Award Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks de beste bedrijven van Nederland in specifieke branches op basis van strenge selectiecriteria. Een Succes Award wordt op basis van onderzoek toegekend aan ondernemingen die excellente resultaten hebben bereikt in hun branche en een lichtend voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business Succes Award is de eerste en de enige jaarlijkse ondernemersprijs van Nederland, met een eigen televisieprogramma en een hoofdprijs van 100.000 euro.

De missie van het Nationale Business Succes Award Instituut is tweeledig: het delen van actuele innovaties en kennis over de succesfactoren van ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, en het versterken van het succes, de merkbekendheid en de company pride van de genomineerde ondernemingen via deze ondernemersprijs en het platform van de Nationale Business Succes Award.

De huidige editie van Nationale Business Succes Award (2016), inclusief het aanverwante tv-programma De Succesfactor, is gestart in januari en wekelijks tot einde 2016 te volgen op RTL7, zondags om 12:55 uur.

Het verdere verloop van de verkiezing is te volgen via www.nbsa-instituut.nl en www.succesaward.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Meer kansen voor MKB bij aanbestedingen

DEN HAAG Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden.

‘Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen’, schrijft Kamp. ‘Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven  innovaties te ontwikkelen om deze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.’

Samenwerking
Uit de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de aanbestedingswet 2013 bleek dat de lastendruk voor ondernemers en overheden jaarlijks met 184 miljoen euro daalde en dat twee derde van het totaal aantal opdrachten werd gegund aan het MKB. De gewijzigde wet moet dit positieve beeld nog verder versterken en extra ruimte bieden aan het stimuleren van innovatie.
Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te starten. Daarna kan de aanbestedende dienst overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van deze innovatie. Dit zogenoemde innovatiepartnerschap voorkomt dat na een ontwikkeltraject weer een nieuwe aanbesteding nodig is.

‘Beter Aanbesteden’
Om de doelstellingen van de gewijzigde wet te bereiken kondigde minister Kamp dit voorjaar al de start van het traject ‘Beter Aanbesteden’ aan. Daarin gaan ondernemers en aanbestedende diensten op landelijk als regionaal niveau met elkaar aan de slag om kennis te vergroten en meer uit het traject te halen. Uit onderzoek naar de aanbestedingswet blijkt dat vooral in de toepassing van de aanbestedingsregels nog winst te halen is voor overheden en ondernemers.
Centraal in het traject staan drie doelstellingen. Het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Aantal maritieme banen groeide vorig jaar licht

ROTTERDAM De werkgelegenheid in de maritieme sector groeide in 2015 met 710 nieuwe banen. Dit is een lichte stijging van 0,65% ten opzichte van 2014. De sector toont verder een stabiel beeld. Zo heeft ruim 80% van de werknemers een vast dienstverband. Dat blijkt uit de Maritieme Arbeidsmarktmonitor van Nederland Maritiem Land, een jaarlijks onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de werkgelegenheid, vacatures, opleiding en innovaties in de maritieme sector.

Het aantal vacatures in de maritieme sector steeg in 2015 licht met 0,8%. Een deel van de vacatures bleek moeilijk vervulbaar, met name technische functies.
Verder blijkt dat het percentage werknemers in tijdelijke dienst licht steeg met 1,3%. Het percentage ingehuurde krachten daalde met 2,4%. Het aantal bedrijven dat opleidings- en stageplaatsen aanbiedt daalde ten opzichte van 2014.
Voor de meeste branches geldt dat de vraag naar stageplaatsen kan worden vervuld. Helaas geldt dit niet voor de zeevaart. Vanwege de sterk toegenomen instroom van de laatste jaren is er op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen voor studenten van de zeevaartopleidingen. Op het gebied van scholing blijkt dat bij 43% van de bedrijven één of meer personen met een technische functie deelnam aan trainingen.

Technologie en duurzaamheid
De maritieme sector ziet twee belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk technologie en duurzaamheid. Met name op het gebied van emissievermindering en groenere aandrijving zien bedrijven veel kansen. Deze thema’s hebben personele gevolgen. De sector verwacht enerzijds een groeiende behoefte aan specialisatie van medewerkers en anderzijds een groeiende behoefte aan meer allround inzetbare medewerkers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook