Tagarchief: havens

Meer containerterminals nodig bij ultieme modal shift

DEN HAAG Indien alle potenties voor een modal shift van containers van de weg naar het water worden benut, zijn in Nederland meer containerterminals nodig. Een en ander blijkt uit een inventarisatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Een belangrijk deel van containeroverslagfaciliteiten is te vinden in de zeehavengebieden Rijnmond, IJmond, Moerdijk en Vlissingen-Gent-Terneuzen. Buiten de zeehavengebieden zijn 39 terminallocaties, waarvan 31 voor de binnenvaart en 5 voor het spoor. In Venlo, Veendam en Tilburg staan trimodale terminals, een vierde wordt gerealiseerd in Oss.

Modal shift
Een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor is vanwege milieuoverwegingen of congestie op de wegen denkbaar. Het gaat hierbij om containerstromen tussen de regio’s en Rijnmond of van en naar regio’s in het buitenland die per binnenvaart zijn te bereiken. Op dit moment is er, met uitzondering van de regio Rijnmond en de regio’s zonder terminal, voldoende overslagcapaciteit aanwezig om een verschuiving te accommoderen van containers over de weg naar het spoor en de binnenvaart. Als alle potenties voor een modal shift worden benut, dan ontstaat in de meeste regio’s een tekort. Deze conclusie geldt nog in sterkere mate voor 2030 en 2040. Maar in de praktijk laten terminaloperators het niet tot een tekort aan overslagcapaciteit komen. Zij zullen, indien mogelijk, hun overslagfaciliteiten beter gaan benutten of uitbreiden.

Voldoende capaciteit
Op dit moment is er, over geheel Nederland gerekend, voldoende overslagcapaciteit bij de containerterminals in het achterland om aan de vraag naar overslag te voldoen. De totale beschikbare overslagcapaciteit in 2018 was 8,7 miljoen TEU voor de binnenvaart. In Nederland werd in 2018 ongeveer 6,5 miljoen TEU op of van de binnenvaart overgeslagen. Uit de regionale analyse van de beschikbare capaciteit en de gerealiseerde overslag van de binnenvaart en het spoorvervoer samen blijkt dat er in 2018 op regioniveau zich geen structureel tekort aan overslagcapaciteit voordeed. In de regio Groot-Rijnmond is er voldoende capaciteit voor het spoor, maar een tekort aan overslagcapaciteit voor de binnenvaart op de piekmomenten.

Tekort Rijnmond
In 2030 is er bij ongewijzigd beleid in bijna alle regio’s nog steeds voldoende overslagcapaciteit van spoor en binnenvaart samen om de te verwachten groei van de overslag aan te kunnen. De uitzonderingen zijn de regio’s Oost-Zuid-Holland, Overig Groningen en bij een hoge economische groei de regio’s Zuidoost-Zuid-Holland, Zuid-Limburg en Flevoland. Maar het gaat hierbij om bescheiden tekorten. Voor 2040 komt daar bij hoge economische groei de regio Rijnmond bij, als na 2030 de overslagcapaciteit niet verder wordt uitgebreid (ongeveer 1 miljoen TEU). In Rijnmond geldt voor de binnenvaart dat in 2030 bij hoge economische groei er een tekort zal zijn.

Op basis van de huidige plannen en de beschikbare uitbreidingscapaciteit bedraagt de totale beschikbare overslagcapaciteit in 2030 naar verwachting 4,6 miljoen TEU voor het spoor en 10,8 miljoen TEU voor de binnenvaart. Voor het spoor ligt de vraag naar containeroverslag in 2030 tussen de 2,7 en 3,1 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,2 en 9,2 miljoen TEU, afhankelijk van of een lage of een hoge economische groei wordt gerealiseerd. In 2040 ligt deze bandbreedte voor het spoor tussen de 3,2 en 3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven bij Lobith kan er komen

DEN HAAG De nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag worden aangelegd, ondanks een beperkte toename van neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden in de omgeving. Ook mag de bestaande overnachtingshaven Tuindorp worden gemoderniseerd. Dat blijkt uit een uitspraak van de van de Raad van State.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciebestuur van Gelderland in een aanvullend onderzoek alsnog onderbouwd dat de nieuwe overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven de natuurgebieden in de omgeving niet aantasten. De zaak werd eerder aangehouden in verband met de toen lopende procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het eerdere onderzoek naar de gevolgen van de projecten voor de natuur in de omgeving was namelijk verwezen naar het PAS. Omdat het PAS niet voldoet als onderbouwing van besluiten, vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak de besluiten die de komst van de overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven mogelijk maakten.

Aanvullend onderzoek
In juli 2019 kwam het provinciebestuur echter met het aanvullende onderzoek. Daarin is, buiten het PAS om, alsnog de ‘zekerheid verkregen’ dat de projecten de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten. De aanleg van de havens zal volgens het onderzoek een beperkte toename van stikstofneerslag veroorzaken, maar is niet van merkbare invloed op de kwaliteit van de natuurwaarden in de gebieden. Het gebruik van de havens zal niet tot extra stikstofneerslag leiden. Voor het natuurgebied Rijntakken heeft de aanleg van de haven Spijk wel gevolgen voor een aantal natuurwaarden en wordt het leefgebied voor vogels kleiner. Maar voor dat gebied heeft het provinciebestuur van Gelderland in een zogenoemde ADC-toets goed onderbouwd dat er dwingende redenen zijn voor de aanwezigheid van de haven, dat er geen alternatieven zijn, en dat er compensatie voor natuur plaatsvindt. Daarom mag toch gebruik worden gemaakt van de verschillende besluiten die voor de havens nodig zijn, ondanks dat de hoogste bestuursrechter deze nu heeft vernietigd.

Overnachtingshaven
Met de uitspraak is er nu groen licht voor de havens. Voor de nieuwe overnachtingshaven Spijk zal het grootste deel van de uiterwaard worden uitgegraven. Deze haven wordt ingericht voor schepen met een lengte van maximaal 135 meter. In totaal zal de haven Spijk ruimte bieden aan ongeveer 50 ligplaatsen.

De modernisering van de bestaande haven Tuindorp bestaat uit het verbreden van de havenmond, het verdiepen van de haven, het aanbrengen van een nieuwe indeling en het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Hiermee biedt de overnachtingshaven Tuindorp ruimte aan ongeveer 20 ligplaatsen voor schepen tot een lengte van 110 meter en aan een autoafzetsteiger.

Planning
Rijkswaterstaat meldt na de uitspraak dat ze op het moment in de aanbesteding zit om een aannemer te selecteren. ‘De verwachting is dat dit proces in de zomer van 2020 is afgerond en we dan de aannemer kunnen bekend maken. Daarna kan het werk beginnen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven R’dam groeide vorig jaar amper

ROTTERDAM De overslag in de haven van Rotterdam groeide vorig jaar amper. In de haven werd 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, iets meer dan 469 miljoen ton een jaar eerder.
Er waren significante verschuivingen te zien tussen de verschillende goederensoorten. Toenames waren er in de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf een daling te zien.

Volgens Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, wordt het succes van een moderne haven niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag. ‘Uiteraard zitten wij niet stil om onze leidende positie verder te versterken en daar wordt ook fors in geïnvesteerd. De vraag naar enkel meer overslagcapaciteit is veranderd in de vraag naar een betere, snellere en bovenal slimmere haven. Eveneens cruciaal voor de toekomst is dat de industrie de energietransitie weet te versnellen zodat de haven van Rotterdam echt impact kan maken bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarvoor is een doortastende, ondernemende overheid nodig die samen optrekt met het bedrijfsleven.’

Nat massagoed
De totale overslag van nat massagoed was in 2019 (211,2 miljoen ton) ongeveer gelijk aan het jaar ervoor (2018: 211,8 miljoen ton). Binnen dit segment kwam de overslag van ruwe olie voor het vijfde achtereenvolgende jaar uit boven 100 miljoen ton en liet een toename van 3,9% zien. Raffinaderijen die gevestigd zijn in Rotterdam, of aan Rotterdam zijn verbonden, hebben na investeringen in de afgelopen jaren hun productiecapaciteit opgevoerd waardoor zij in 2019 meer ruwe olie konden raffineren. Daarnaast is in de laatste maanden meer voorraad opgebouwd.

De overslag van minerale olieproducten daalde als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. Deze neerwaartse trend van de afgelopen jaren werd in 2019 versterkt door aangescherpte wereldwijde uitstootregels voor de scheepvaart die gelden vanaf 1 januari 2020.

De toename van LNG-overslag werd vooral veroorzaakt doordat een groter deel van het gas dat is gewonnen rond de Atlantische oceaan in Europa is ingevoerd in plaats van geëxporteerd naar Azië. De stijging bij overig nat massagoed betreft de im- en export van biobrandstoffen, met name biodiesel.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed is met 4% gedaald naar 74,5 miljoen ton (2018: 77,6 miljoen ton). Vooral de kolenoverslag is fors gedaald (-14,8%). Het aandeel van energiekolen in de Nederlandse en Duitse stroomproductie is sterk afgenomen; er werd in beide landen meer energie opgewekt met zon, wind en gas. Ook de doorvoer van cokeskolen stond onder druk als gevolg van dalende staalproductie in Duitsland. De overslag van ijzererts en schroot is op jaarbasis vrijwel gelijk gebleven met 2018. Dat is een goed resultaat, gezien de afnemende staalproductie in Duitsland. De biomassaoverslag steeg met 62,8%. De toename betreft vooral de import van houtpellets die dienen als bijstook in kolencentrales.

Containers
Na een goede start in het eerste halfjaar is de containeroverslag vrijwel niet gegroeid in de tweede jaarhelft. De containeroverslag groeide met 2,5% gemeten in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 2,1% en kwam het jaartotaal uit op 14,8 miljoen TEU. De economische groei in de EU loopt iets terug, met name als gevolg van minder industriële productie in Duitsland. Daarnaast zijn in november en december afvaarten geschrapt vanuit Azië als gevolg van teruggelopen productie en afnemende groei van de wereldhandel. Ook het shortsea segment ondervond de effecten van minder economische groei, evenals concurrentie van andere havens.

Roll On/Roll Off
Overslag via Roll On/Roll Off schepen groeide ondanks alle onzekerheid over Brexit toch licht in 2019 (+0,8%). Gedurende het jaar zijn er wel grote fluctuaties geweest met overslagpieken door voorraadvorming in de aanloop naar eerder beoogde Brexit momenten 31 maart en 31 oktober.

De overslag van overig stukgoed groeide op jaarbasis met 2,9% door het aantrekken van extra ladingpakketten. In het vierde kwartaal was evenwel een daling zichtbaar als gevolg van de haperende Duitse export.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Haven Rotterdam uit zorgen om passagiersvaart

ROTTERDAM Het jaar 2019 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven, maar havenmeester René de Vries blijft zich zorgen maken over de passagiersvaart. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was passagiersvaart betrokken, evenals bij tien procent van alle ongevallen.

De Vries is tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers duidelijk over de prominente rol van de passagiersvaart in het aantal incidenten. ‘Dat is veel te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. We hebben het toezicht aanzienlijk verhoogd, maar het blijft een zeer kwetsbare groep. Daarom zijn we in gesprek met het ministerie over aanvullende maatregelen. Er moet wat gebeuren.’

Onder de norm
Het afgelopen jaar arriveerden in de Rotterdamse haven bijna net zoveel zeeschepen als in 2018; 29.491 tegen 29.476 vorig jaar. Het aantal ongevallen bleef ook nagenoeg hetzelfde; 113 tegen 112, voornamelijk ‘parkeerschade’. Doordat er één zeer ernstig ongeluk viel te betreuren, was de NSI (Nautical Safety Index) – een weerspiegeling van de nautische veiligheid – iets onder de norm (6,56 in plaats van 7). Oorzaak was een aanvaring tussen een RHIB en een sloep waarbij een dodelijk slachtoffer viel te betreuren.

LNG
Een nieuwe ontwikkeling in de haven is de toename van het bunkeren van LNG (vloeibaar aardgas) tijdens laad- en losactiviteiten van zeeschepen. Inmiddels varen er drie LNG bunkerschepen vast in de haven en hebben nog vier andere LNG bunkeraars de licentie om LNG in de haven te mogen bunkeren. Hier komen dit jaar zeker nog twee bunkeraars bij.

Digitalisering
De havenmeester bereidt zich ook voor op de kansen die digitalisering van de haven biedt. Zo is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam bij incidenten reeds gebruik gemaakt van drones. Ook werden nieuwe tests gedaan met een floating lab om te onderzoeken wat er nodig is om autonome scheepvaart in de haven mogelijk te maken.

Verder hebben onder de aanvoering van de havens van Rotterdam en Amsterdam voor het eerst elf zeehavens dezelfde Havenverordening ontwikkeld. De havenbedrijven werken op meer gebieden samen. Zo gebruiken ze al hetzelfde haven management- en informatiesysteem: HaMIS.

Bunkervergunning
Het Havenbedrijf werkt nauw samen met onder andere de haven van Antwerpen om per 1 januari 2021 een bunkervergunning van kracht te laten zijn voor leveranciers van bunkerbrandstoffen. Voor LNG geldt een dergelijke vergunning al. Het is de bedoeling dat in deze vergunning voor het eerst stoffen staan aangewezen die beslist niet in bunkers mogen worden aangetroffen. Een vergunning zal de transparantie in de bunkermarkt en de kwantiteit en kwaliteit van bunkers aanzienlijk verbeteren, luidt de verwachting.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag stijgt, wereldhandel groeit

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) is in oktober licht gestegen naar 139,9. De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat.

De stijging met 0,6 punten in oktober en de licht stijgende trend van de afgelopen maanden toont volgens CEO Roland Döhrn van RWI aan dat de wereldhandel nu weer matig groeit. ‘De index neemt slechts licht toe, maar neemt nu voortdurend toe. De wereldhandel lijkt weer aan kracht te winnen.’

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor mei is gebaseerd op de cijfers van 38 havens, die ongeveer 43 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt.
Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI/ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Groei containeroverslag Rotterdam vlakt af

ROTTERDAM De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal van dit jaar minder hard gestegen dan in de eerste zes maanden. Het totaal aan overgeslagen goederen bedroeg in het derde kwartaal 112,4 miljoen ton, in de eerste zes maanden steeg de overslag met 1%. Deze groei werd vooral gedragen door containers, ruwe olie, LNG en biomassa. Minder overslag was er in kolen en minerale olieproducten.

De overslag van containers in tonnen was tot en met het derde kwartaal 3,3% hoger dan vorig jaar (3,8% in TEU gemeten). De groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal vlakte de groei af. Dit werd veroorzaakt door een algehele groeivertraging van de wereldhandel en een daling van shortsea-volumes naar de oostelijke Middellandse zee. ‘In het derde kwartaal zagen we opnieuw gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf’, vertelt CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Zorgelijk is evenwel dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft, evenals de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit’.

Droog massagoed
Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen. Dat is 1,4% minder dan vorig jaar. IJzerertsoverslag vertoonde een groei van 2%. De groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. De haperende economie in Duitsland zorgde in de laatste maanden voor minder overslag. Staalondernemingen waren afwachtend met het aanvullen van voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie.
De overslag van energiekolen liep fors terug na een sterk begin in 2019, destijds veroorzaakt door de lage kolenprijs. De terugloop was het gevolg van het sterk dalende aandeel van steen- en bruinkool in de Duitse stroomproductie en van onderhoud aan de Maasvlaktecentrales. Biomassa bleef fors groeien (+84%) als gevolg van meer bijstook in kolencentrales. De overslag van agribulk bleef vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed bedroeg tot en met het derde kwartaal 159,5 miljoen ton. Vrijwel gelijk aan het volume van vorig jaar. De overslag van ruwe olie ligt alle drie de kwartalen boven het niveau van vorig jaar, een toename van 2,8%. Er was meer aanvoer omdat de raffinaderijen in Rotterdam en in Antwerpen – die wordt beleverd via Rotterdam – meer productie draaiden na de investeringen in installaties die in de afgelopen jaren zijn gedaan.

Het segment minerale olieproducten liet een daling zien van ruim 10%. Dit is het resultaat van veel minder wereldhandel in stookolie, een trend die al enkele jaren gaande is. Binnen minerale olieproducten was er een lichte toename waarneembaar in de overslag van andere brandstoffen zoals diesel.

LNG groeide wederom sterk. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de toename 46%, hetgeen het gevolg is van een hoger verbruik in Europa van gas dat gewonnen is in de Atlantische regio. Voorheen werd dat gas vaak in Azië verkocht.
In de categorie overig nat massagoed werd tot en met het derde kwartaal ruim 11% meer overgeslagen. Deze stijging betrof met name biobrandstoffen.

Stukgoed
Overig stukgoed groeide tot en met het derde kwartaal met 4,4%. Dit was een toename over de breedte van verschillende conventionele markten, zoals aluminium, staal en papier. Ook zware lading en speciale projecten zoals casco’s voor binnenvaartschepen zorgden voor meer tonnen.

Roll on Roll off (RoRo) kende een grillig verloop dat sterk werd beïnvloed door een mogelijke Brexit. In aanloop naar de eerste Brexit-datum werden er veel extra voorraden ingeslagen in het eerste kwartaal. Na uitstel van Brexit tot 31 oktober daalden de volumes vervolgens in de periode april-augustus. In september werd alweer groei gezien. De verwachting is dat deze groei verder aantrekt in oktober in aanloop naar de nieuwe Brexit-datum.

Aqualink in Schuttevaer: ‘Houdt waterkant vrij voor scheepvaart’

NIJMEGEN Aqualink, de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland, heeft een visie havens en kades geschreven en een eenvoudig plan bedacht om de ruimte aan de waterkant achter die bedrijven toch te benutten voor de scheepvaart. Want het streven van gemeenten om leegkomende terreinen aan het water te vergunnen aan watergebonden bedrijven, lijkt niet goed te lukken. Het blijkt lastig en al te vaak vestigt zich toch weer een bedrijf dat geen gebruikmaakt van het vaarwater. Dat wordt het Gamma-effect genoemd. Maar er is een oplossing bedacht.

De vereniging behartigt de belangen van leveranciers die de scheepvaart als klant hebben. Voorzitter van Aqualink is Wilie Verberck. Samen met bestuurslid Irene van Dongen is hij verantwoordelijk voor de visie. ‘We strijden al jaren voor ligplaatsen en faciliteiten voor de scheepvaart’, zegt Verberck. ‘Onze leden willen hun klanten natuurlijk normaal kunnen blijven bereiken en daarnaast heeft de binnenvaart ook gewoon recht op ligplaatsen.’

Gamma-effect
Zoals in veel dorpen en steden het geval is, doen ook de meeste bedrijven aan de Nijmeegse waterkant niets met vervoer over water. ‘Ga je bijvoorbeeld kijken binnen Weurt, dan zie je daar als sprekend voorbeeld de Gamma’, vervolgt Verberck. ‘Die bouwmarkt ligt aan een fantastisch mooie kanaalhaven, maar heeft maar één ontsluiting, en dat is naar de openbare weg. Wij spreken daarom ook over het Gamma-effect. Maar mocht zo’n bedrijf verhuizen, dan is nog maar de vraag of je een watergebonden bedrijf vindt voor die plek. Zo’n bedrijf moet ook maar net op dat moment, net op die plek en net op die grootte daar willen gaan zitten. En dat ook nog eens voor een aanvaardbare prijs.’ In de praktijk bleek het de afgelopen jaren in elk geval moeilijk watergebonden bedrijven te huisvesten op plekken aan kades waar bedrijven vertrekken. Regie op dit soort private processen van aan- en verkoop ontbreekt, aldus Van Dongen.

Oplossing
‘Vrij simpel’ noemt Verberck de oplossing die hij en Van Dongen bedachten om de waterkant zoveel mogelijk te benutten. ‘Pak een strook van 10 tot 15 meter langs het water, vanwege allerlei redenen blijft zo’n strook toch al vaak vrij, maak een goede toegang naar de openbare weg en je hebt een fantastische watergebonden locatie waar je alles kunt doen wat je met een watergebonden locatie zou willen doen. Zoals repareren, onderhouden en service verlenen’, schetst Van Dongen. ‘En je hebt meteen ligplaatsen voor schepen. Wij vragen dus niets meer of minder dan een openbare weg langs de waterkant. Zoals bijvoorbeeld in de nieuwe haven in Arnhem. Daar ligt een asfaltstrook aan de kade.

Lees verder in Weekblad Schuttevaer

Containeroverslag stabiel, wereldhandel stagneert

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) is vorige maand op 137,1 blijven steken. Dat betekent vrijwel een stabilisatie van de overslag in mei, toen stond de index nog op 137. De Duitsers concluderen hieruit dat de wereldhandel stagneert.

De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat. Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI en ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit. En daar het niet al te goed mee. ‘Al met al stagneert de wereldhandel nu al negen maanden lang’, meldt CEO Roland Döhrn van RWI.

‘De spanningen in de wereld worden momenteel weerspiegeld in grote schommelingen in de overslag van containers in veel havens over de wereld.’ Ook worden volgens Döhrn de gevolgen van de handelsconflicten steeds duidelijker. Zo daalde de vrachtafhandeling in de Iraanse haven van Bandar Abbas vorige maand dramatisch als gevolg van Amerikaanse sancties.

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juni is gebaseerd op de cijfers van 42 havens, die ongeveer 73 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt. Overigens wordt deze snelle schatting vanwege de grote volatiliteit in de containeroverslag wel steeds onbetrouwbaarder wat betreft de nauwkeurigheid. Zo bedroeg de snelle schatting over mei nog 138,5, maar deze werd later naar 137 bijgesteld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslagindex stijgt

ESSEN De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg vorige maand van 137,4 naar 138,5. De index geeft volgens de Duitse instituten een goed beeld hoe de wereldhandel ervoor staat.

Behalve de stijging in mei, pasten beide instituten ook de index aan over mei. Na de eerste snelle schatting kwam de index terecht op 134,7 maar nu de definitieve cijfers bekend zijn, is dit naar boven bijgesteld tot 137,4. De belangrijkste reden hiervoor is een opwaartse herziening van de gegevens voor sommige Chinese havens. ‘De waarde voor mei was verrassend hoog’, meldt CEO Roland Döhrn van RWI. ‘Misschien is de internationale economie robuuster dan eerder werd verwacht.’
Na de aanpassing is de index de afgelopen maanden licht gestegen. De gevolgen van de handelsconflicten zijn volgens Döhrn redelijk herkenbaar. Zo is de vrachtafhandeling in de Iraanse haven van Bandar Abbas dramatisch gedaald als gevolg van Amerikaanse sancties.

De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 83 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor mei is gebaseerd op de cijfers van 48 havens, die ongeveer 77 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt.
Omdat veel havens al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI/ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag zeehavens in 2018 naar recordniveau

DEN HAAG De aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Twee derde van de goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens bestond in 2018 uit geloste goederen. Daarvan bestond drie kwart uit droge bulkgoederen (ertsen, kolen en landbouwproducten) of natte bulkgoederen (ruwe aardolie en aardolieproducten). De containeraanvoer groeide met 6 procent. Het gewicht van alle geladen goederen is toegenomen met 1,3 procent.

Containervervoer
Het aandeel containers in de totale goederenoverslag groeit gestaag, van 14 procent in 1998 tot 21 procent twintig jaar later. Hierbij gaan de inkomende en uitgaande stroom in omvang en ontwikkeling min of meer gelijk op. De containeroverslag steeg in 2018 met 4,5 procent. De aanvoer van containers groeide met 6 procent en de afvoer met bijna 3 procent.
Van alle ingevoerde goederen in containers in 2018 kwam bijna 20 procent uit China. Rusland en het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 7,4 procent en 5,7 procent. Vergeleken met 2017 nam de import uit China met 12 procent af. Deze daling betrof voor een belangrijk deel textiel en lederwaren. De import in containers uit Rusland (met name hout en papier) en het Verenigd Koninkrijk steeg met 32 procent en 43 procent. Dit laatste hangt mogelijk samen met de voorraden die bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk in ons land aanleggen in de aanloop naar een Brexit.

Stabiel bulkvervoer
Het overgeslagen gewicht van bulkgoederen is in 2018 niet toegenomen. Het tonnage van geloste droge en van natte bulkgoederen is toegenomen, de afvoer van natte bulk steeg in 2018 met ruim 2 procent. De uitgaande stroom droge bulk daalde met bijna 12 procent.
De dominantie van bulk in de zeehavens neemt af. In 1998 was drie kwart van de afgehandelde goederen bulk. In 2018 was dat aandeel 68 procent. De stroom droge bulkgoederen is in deze periode min of meer stabiel en ligt rond de 140 miljoen ton. Jaarlijkse schommelingen worden veroorzaakt door wisselende vraag naar kolen en ijzererts, die sterk samenhangt met de economische ontwikkelingen. De hoeveelheid geladen natte bulk verviervoudigde in de laatste twintig jaar. Dit zijn vooral geraffineerde olieproducten.

Export belangrijker
In de afgelopen twintig jaar is de afvoer van goederen uit de Nederlandse zeehavens meer dan verdubbeld. De invoer is in die periode met ruim een kwart gestegen. De overslag van goederen vanuit Nederland naar het buitenland vormt nu een derde deel van alle overgeslagen goederen in de Nederlandse zeehavens. Twintig jaar geleden bedroeg het aandeel van de export 21 procent. In twintig jaar is de uitvoer met ruim 100 miljoen ton toegenomen. Het overslagvolume passeerde in 2018 voor het eerst de grens van 600 miljoen ton. In 2007 werd voor het eerst de grens van 500 miljoen ton gepasseerd.

Havens
In de havens van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren, wordt drie kwart van de goederen geladen en gelost. Vorig jaar namen beide stromen met ongeveer 1 procent toe. Ruim 16 procent van de goederen gaat via het havengebied van Amsterdam (Amsterdam, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad). De overslag nam er met 1 procent toe. De hoeveelheid geloste goederen in de zeehavens van Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven) is in 2018 met meer dan 10 procent gestegen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.