Tagarchief: havens

Containeroverslag zwakt af

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in november 2020 iets afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. De overslag in de Noord-Europese havens steeg nog wel. Dat blijkt uit de containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL).

De index voor de wereldwijde overslag daalde in november 2020 van 121,6 naar 121. Vooral in de Chinese havens nam de overslag van containers af. In de overigens havens vlakte de stijging af. De zogenoemde Nordrange-Index steeg nog wel, van 111,6 tot 113. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Hiermee bereikte deze index voor het eerst het niveau van voor de coronacrisis.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor november is gebaseerd op de cijfers van de helft van de 91 havens.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Spijk in 2023 gereed

UTRECHT De binnenvaart kan naar verwachting in 2023 gebruik maken van de nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. Rijkswaterstaat gunde de opdracht voor de aanleg van de haven onlangs aan Boskalis.

In de haven komen naast de 50 reguliere ligplaatsen 2 ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom.

Met de gunning starten de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven. Boskalis begint in het voorjaar van 2021 met de daadwerkelijke aanleg.

Blij
Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart. Schippers kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is daarom blij met de nieuwe overnachtingshaven. ‘Het is mooi dat de voorbereidingen nu kunnen starten. We hebben de binnenvaartschippers hard nodig voor het vervoer van onze goederen. Om dit veilig en goed te kunnen doen, is het van belang dat er voldoende ligplaatsen zijn waar ze met hun schepen kunnen overnachten.’ (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag naar all time high

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is gestegen naar een all time high. Volgens het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) zijn er wereldwijd nog nooit zoveel containers overgeslagen als in september. De index van beide instituten steeg van 116,5 naar 119,7.

De overslag steeg in september zowel in de havens in China als in de havens daarbuiten. Maar de containeroverslag in China ligt al wel weer ver boven die van voor de uitbraak van Covid-19, dat geldt nog niet voor de overslag in de havens buiten China. Een en ander valt ook te zien aan de Nordrange-Index. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. De index steeg in september eveneens flink, maar bereikte nog niet het niveau van voor de corona-crisis.

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam werd de daling in de overslag van containers veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot en met het derde kwartaal van dit jaar daalde het volume overgeslagen containers in de Rotterdamse haven met 2,1% in tonnen en 4,7% in TEU.
De stijgende wereldwijde containeroverslag laat volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, zien dat ‘de wereldhandel sterk blijft groeien’.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor september is gebaseerd op de cijfers van 64 havens, die ongeveer 85 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.

Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Giesbeek later klaar dan gepland

GIESBEEK De stikstofcrisis gooit opnieuw roet in het eten bij de aanleg van een overnachtingshaven voor de binnenvaart. Nu is de nieuwe overnachtingshaven bij Giesbeek twee jaar later klaar dan eerder was gepland. Eerder moest de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith en de modernisering van overnachtingshaven Tuindorp al worden uitgesteld.

Omdat langs de IJssel te weinig overnachtingshavens zijn, wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven bij het Gelderse Giesbeek in de Valeplas bouwen. Hier kunnen straks aan drie steigers 17 binnenvaartschepen afmeren. Bij het uitwerken van alle plannen en benodigde vergunningaanvragen voor de nieuwe overnachtingshaven ging Rijkswaterstaat destijds uit van de toen geldende wetten en regels, waaronder de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Het wegvallen van de PAS-regeling door een uitspraak van de Raad van State vraagt voor de overnachtingshaven Giesbeek om aanpassingen in de plannen en vergunningaanvragen.

Op basis van de vertraging is de planning aangepast en ziet er nu als volgt uit:
2022: Projectbeslissing
2022: Start uitvoering
2023 – 2024: Overnachtingshaven gereed

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

 

Overslag haven Rotterdam daalt met bijna negen procent

ROTTERDAM De Rotterdamse haven heeft in de eerste maanden van dit jaar 322,3 miljoen ton goederen overgeslagen, dat is 8,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. De daling in de overslag van containers bleef beperkt.

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg in het derde kwartaal 103,4 miljoen ton. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

Te vroeg
CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam vindt het nog te vroeg om te concluderen dat ‘we economisch gezien uit het dal zijn’. ‘Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19. Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.’

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te geraken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen. Dit versnellen van investeringsprojecten voor duurzaam verdienvermogen, ook wel project Startmotor genoemd, kan duizenden structurele banen creëren, miljarden bijdragen aan het bruto binnenlands product en de CO2-uitstoot substantieel reduceren.

Minder kolen
Droog massagoed liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een daling zien van 18,6%. Binnen dit segment steeg de overslag van biomassa door meer gebruik in Nederlandse elektriciteitscentrales. Omdat er meer elektriciteit werd geproduceerd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Dalende staalproductie, vooral in Duitsland, veroorzaakte een daling in de overslag van ijzererts en cokeskolen. Agribulk groeide als gevolg van meer import.

De daling bij nat massagoed (-10,4%) in de eerste negen maanden van 2020 werd vooral veroorzaakt door minder gebruik van ruwe olie in de raffinaderijen die via Rotterdam hun ruwe olie transporteren. De zeer lage raffinagemarges van de laatste maanden waren daar vooral debet aan. Deze lage raffinagemarges werden veroorzaakt door de zeer lage prijzen voor de geraffineerde producten, vooral voor benzine en kerosine, waar in de afgelopen maanden nauwelijks nog vraag naar was in Europa door Covid-19. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een daling van de overslag van olieproducten omdat er minder handel was en producten in opslagtanks bleven liggen.

LNG liet de laatste maanden minder import zien door de hoge voorraden aan gas in Europa. Binnen het segment ‘Overig nat’ steeg de overslag van biobrandstoffen door de sterke positie die Rotterdam heeft in deze markt. De overslag van chemie daalde licht door minder aanvoer van basisgrondstoffen.

Containers
Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met 2,1% in tonnen en 4,7% in TEU. De daling werd veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot nu toe is in dit jaar de import vanuit Azië gedaald en is de export naar Azië juist gestegen. Vooral door meer export van vlees, chemische producten en hout en een verbeterde concurrentiepositie van Rotterdam op transhipment vanuit Scandinavië en Baltic naar China. Hierdoor hoeven er minder lege containers terug dan in het verleden toen er meer import was uit Azië en minder export naar Azië. Gezien het aantal diensten dat was uitgevallen en de ernst van de Covid-19 crisis, was de daling van de overslag van containers uiteindelijk zeer gering.

Roll on/roll off was gedurende de eerste drie kwartalen een van de hardst getroffen goederensoorten door minder transport van personen en lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Na een zeer zwak tweede kwartaal trad in een sterk herstel op in het derde kwartaal. Dit kwam mede omdat er in het derde kwartaal al voorraden werden aangelegd met het oog op het aflopen van de Brexit overgangstermijn op 31 december 2020. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Forse daling overslag zeehavens eerste helft 2020

DEN HAAG De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in het eerste half jaar van 2020 met bijna 10 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De aanvoer van goederen daalde sterker dan de afvoer. De daling was sterker voor bulkgoederen, zoals aardolie en steenkool, dan voor goederen die in containers worden vervoerd. Dit meldt het CBS.

In de eerste helft van 2020 bedroeg de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens 281 miljoen ton. In de eerste twee kwartalen van 2019 werd nog 311 miljoen ton goederen gelost en geladen. De aanvoer (het lossen van goederen) – twee derde van de totale overslag – daalde met bijna 12 procent, terwijl de afvoer (laden van goederen) door zeeschepen naar het buitenland met 5 procent afnam. Zowel de aan- als afvoer van goederen daalde al in de tweede helft van 2019.

Vooral droge bulk
De overslag van droge bulkgoederen (19 procent van de totale goederenoverslag) was in de eerste helft van 2020 ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. Dit was vooral toe te schrijven aan de afname van de overslag van steenkool met 36 procent. Ook de aan- en afvoer van ertsen (bijvoorbeeld ijzererts) daalde, van 17,7 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 15,5 miljoen ton in de eerste helft van dit jaar, een daling van ruim 12 procent. In het eerste kwartaal van 2020 steeg de overslag van ertsen nog fors (19,2 procent), in het tweede kwartaal daalde deze met 36,4 procent.

De overslag van natte bulkgoederen (46 procent van de totale overslag) daalde van 144 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 129,4 miljoen ton een jaar later, een daling van 10,2 procent. De daling was vooral te zien bij aardolieproducten (13,4 procent) en ruwe olie (6,5 procent).

De overslag van goederen in containers daalde met slechts 1,3 procent. Tot slot daalde het laden en lossen van roro-goederen met 16 procent.

Helft minder ertsen
Van de 15,5 miljoen ton ertsen die in de eerste helft van 2020 in Nederlandse zeehavens werden overgeslagen, werd 87 procent vanuit buitenlandse havens gelost. Hiervan was 40 procent afkomstig uit Brazilië. De aanvoer van ertsen vanuit dit land halveerde in het tweede kwartaal van 2020, van 4,4 miljoen ton (tweede kwartaal 2019) naar 2,2 miljoen ton.

Aardolieproducten komen vooral uit Rusland (22 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10 procent). De aanvoer van aardolieproducten naar Nederland nam in de eerste helft van 2020 af met 36 procent (uit Rusland) en 9 procent (uit het Verenigd Koninkrijk).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wereldhandel trekt aan, containeroverslag stijgt

ESSEN De wereldhandel trekt verder op een breed front aan en dat valt te zien in de overslag van containers. De wereldwijde overslag in de zeehavens is in augustus van dit jaar opnieuw gestegen. De containeroverslag index van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg van 115,2 naar 116,1.

Terwijl de overslag in de Chinese havens in augustus licht daalde na het recordniveau in juli, verbeterde de overslag buiten China opnieuw aanzienlijk. De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg, verslechterde nog wel met 4,0 punten.

Grote schommelingen van maand tot maand zijn volgens de Duitse onderzoekers niet ongewoon. ‘Aangezien de snelle schatting voor de North Range Index voor juli met 2,2 punten naar boven werd bijgesteld nadat alle gegevens waren aangeleverd, blijft de basistrend positief. De reden voor de relatief grote herzieningen van de afgelopen tijd is de zeer volatiele en daardoor moeilijk te voorspellen ontwikkeling in de afzonderlijke havens als gevolg van de coronapandemie.’
De stijgende containeroverslag laat volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, zien dat ‘de normalisatie van de wereldhandel doorzet’.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor augustus is gebaseerd op de cijfers van 59 havens, die ongeveer 83 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag bijna weer op niveau van voor corona

ESSEN De wereldwijde overslag van containers in de zeehavens is in juli van dit jaar fors hersteld. Het herstel blijkt uit de containeroverslag index van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). De index steeg van 110,23 naar 116,2 en ligt daarmee nog maar weinig onder de waarden van vorig jaar.

Volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, nadert de containeroverslag inmiddels weer het niveau van voor de corona crisis. ‘De heropleving van de wereldhandel wint aan breedte. De overslag in de Chinese havens bereikte in juli opnieuw een recordhoogte. Maar ook buiten China nam de overslag sterk toe. Het herstel treft steeds meer regio’s, vooral de Noordzeehavens.’ De North Range Index verbeterde met 6,8 punten, tot dusver de sterkste stijging. Voor deze index gaan de Duitse onderzoeksinstituten uit van de overslagcijfers van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juli is gebaseerd op de cijfers van 51 havens, die ongeveer 74 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Chinese containeroverslag herstelt, Europese daalt

ESSEN De wereldwijde overslag van containers in de zeehavens is in juni van dit jaar iets van de Covid 19-pandemie hersteld. De belangrijkste reden hiervoor is de stijgende overslag in de Chinese zeehavens.

Een en ander blijkt uit de containeroverslag index van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). De index steeg licht, van 107,7 naar 111,5. Hoewel dat goed nieuws is na maanden van dalende cijfers, ligt de index altijd nog wel 4,3% onder die van vorig jaar.

Groot verschil
Overigens waren er wel grote verschillen. In de Chinese zeehavens steeg de overslag van containers met ruim 5% ten opzichte van een maand eerder. Hiermee bereikte de Chinese overslag volgens de Duitsers een nieuw record.
De zogenoemde Nordrange-Index van de Duitse onderzoekers daalde in juni nog wel, met ruim één punt en kwam hiermee uit op 100 punten. Voor de Nordrange-Index gaan de Duitse onderzoeksinstituten uit van de overslagcijfers van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juni is gebaseerd op de cijfers van 67 havens, die ongeveer 84 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit. Volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, duiden de nieuwste cijfers op een stabilisering van de wereldhandel. ‘Het onderscheid tussen de verschillende regio’s blijft echter groot.’  (Grafiek RWI / ISL)

Haven Rotterdam slaat ruim 9% minder over

ROTTERDAM De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 9,1% minder goederen overgeslagen dan in het eerste halfjaar van 2019. De economische impact door COVID-19 is de belangrijkste verklaring voor de volumedaling.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam: ‘De Nederlandse economie en de Rotterdamse haven zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldhandel. Het mag daarom geen verbazing wekken dat de overslagvolumes in het afgelopen halfjaar aanzienlijk lager waren dan in dezelfde periode vorig jaar. Positief is dat de in het tweede kwartaal gerealiseerde overslagvolumes minder ongunstig uitpakten dan aanvankelijk werd verwacht.’

Minder containers
De containeroverslag liet een afname zien ten opzichte van 2019 van 3,3% (in tonnen, 7% in TEU), dat betekent 2,5 miljoen ton minder lading. Rederijen hebben tot 20% van alle diensten geschrapt in mei en juni. De daling in overslag was evenwel minder sterk vanwege toegenomen callsizes van schepen die Rotterdam aangelopen hebben. Het aantal lege containers was fors lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat de import van containers vanuit Azië is gedaald terwijl de export juist is gestegen.

Het segment breakbulk liet een daling zien in het eerste halfjaar van 11%. De RoRo overslag daalde met 12%. De voornaamste daling vond plaats begin van het tweede kwartaal, toen de lockdown in het grootste deel van West-Europa van kracht was. Tegen het eind van het kwartaal stegen de volumes weer.

Droog massagoed
In Rotterdam werd 30,8 miljoen ton droog massagoed overgeslagen, dat is een krimp van 19% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Volumedalingen waren er vooral in de overslag van ijzererts en schroot (-22%) en kolen (-34%).

De staalfabrieken die voor de levering van erts de Rotterdamse haven gebruiken, werkten op een veel lager productieniveau dan normaal. De vraag naar staal is door het stilleggen van productie in de auto-industrie en de bouw fors gedaald vanaf maart.

Een lage gasprijs zorgde ervoor dat er meer gas en minder kolen werden gebruikt voor energieopwekking. Daarnaast was er een toename van de beschikbare windenergie door weersomstandigheden waardoor bijschakelen van kolencentrales minder nodig was.

Biomassa groeide fors (+109%) doordat de bijstook in energiecentrales verder groeide.

Nat massagoed
Er werd 99,8 miljoen ton nat massagoed overgeslagen. Dat was circa 10 miljoen ton minder dan in het eerste halfjaar van 2019, een daling van ruim 9%. In Rotterdam is 46% van het overslagvolume nat massagoed. De overslag van minerale olieproducten daalde sterk (-22%). Bij ruwe olie was teruggang slechts gering (-4%) terwijl de overslag van LNG juist een lichte toename (+2,6%) liet zien. De overslag van overig nat massagoed bleef in het eerste halfjaar op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Binnen de categorie minerale olieproducten betrof de afname vooral stookolie. De overslag van ruwe olie daalde voornamelijk als gevolg van vraaguitval. Enkele grote raffinaderijen draaiden daardoor op een lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk.

De gasprijs is door de COVID-19 pandemie nog verder gedaald. Daardoor is het aantrekkelijk om LNG dat van de Noordzee en Atlantische Oceaan komt te gebruiken voor energieopwekking in Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.