Tagarchief: havens

Containeroverslag stabiel

ESSEN De wereldwijde containeroverslag blijft ondanks de vele lockdowns in Europa stabiel. De containeroverslagindex van het Duitse RWI en ISL steeg in februari zelfs licht met 0,8 punt naar 123,0.

Hoewel de wereldwijde containeroverslag zich nog steeds op een hoog niveau begeeft, daalde de overslag in de Europse havens. De Nordrange-Index voor de Noord-Europese havens daalde licht van 117,5 tot 115. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Ook in de Chinese havens daalde de overslag van containers, in de rest van de wereld steeg de containeroverslag juist.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor januari 2021 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 63% procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Real-time overzicht versnelt afhandeling Suez-schepen

ROTTERDAM Om transporteurs, verladers en andere marktpartijen actueel inzicht te bieden in de aankomsttijden van schepen hebben Havenbedrijf Rotterdam, dochteronderneming Portbase en vijf deepsea terminals een real-time digitaal overzicht van aankomsttijden ontwikkeld. Vooralsnog wordt de service aangeboden tot en met 9 mei. Dit omdat als gevolg van de stremming van het Suezkanaal veel zeeschepen vertraging oplopen en deze schepen daarom kort achter elkaar arriveren in Rotterdam waardoor veel planningen verschuiven.

Transporteurs, verladers en eindontvangers van goederen kunnen nu vroegtijdig zien wanneer welke schepen gepland zijn om in Rotterdam behandeld te worden. Het overzicht op de website van Portbase is uniek omdat het marktpartijen in één centraal overzicht rechtstreeks inzicht biedt in de terminalplanningen van alle deepsea terminals in de haven van Rotterdam. Daardoor biedt deze website de meest betrouwbare informatie over aankomst van schepen in de haven van Rotterdam.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: ‘We staan onze klanten graag ten dienste met digitale oplossingen. Vervoerders die containers moeten ophalen uit de haven van Rotterdam kunnen met behulp van dit real-time digitale overzicht ruim voordat het schip de haven van Rotterdam bezoekt reeds voorbereidingen treffen. Dat kan de vlotte afhandeling van containers bespoedigen, zeker van de lading die nu later aankomt in Rotterdam als gevolg van de stremming van het Suezkanaal. Deze dienstverlening toont de meerwaarde aan van het delen van data voor de gehele logistieke keten’.

Accuraat
De website www.portbase.com/suez is voor iedereen gratis toegankelijk, werkt zonder inlog en kijkt verder vooruit dan andere traceerwebsites. Die bieden doorgaans maximaal 48 uur vooruit inzicht en zijn minder betrouwbaar omdat zij geen toegang hebben tot de terminal planning. Bezoekers van de website kunnen er ook informatie vinden over traceermogelijkheden nadat lading is gelost in de haven van Rotterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Verstoringen in zeehavens frustreren binnenvaart’

ROTTERDAM De afgelopen periode is er volgens het Centraal Bureau voor Rijn- de Binnenvaart (CBRB) in een toenemende mate sprake van hinder door de verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), het moment waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals, in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het effect zorgt niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Waar de reactie van opdrachtgevers in de richting van de achterlandvervoerders in eerste instantie logisch lijkt, ligt de daadwerkelijke oorzaak en daarmee ook de invloed op het effect volgens het CBRB bij een andere schakel binnen de logistieke keten. ‘Het steeds grilligere patroon in de aankomsten van de zeeschepen, momenteel vaart minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema, in combinatie met de trend in vernauwing van de COT en CCT, door ruimtegebrek bij de zeehaventerminals, dragen in belangrijke mate bij aan het ontstaan van de huidige problematiek.’

COT en CCT
De COT en CCT vinden hun oorsprong in de schaalvergroting en daarmee ook de grotere callsizes bij de zeeschepen. De CCT is vooral bedoeld om op enig moment voorafgaand aan de aankomst van het zeeschip alle geboekte containers (zowel fysiek als administratief in orde) op de zeehaventerminal binnen te hebben. De COT is juist bedoeld om te voorkomen dat er vroegtijdig al grote hoeveelheden containers bestemd voor de export op de zeehaventerminal worden aangeleverd, met het gevaar op onder andere overbelaste stacks en het vastlopen van de terminal. Voor aanvang van de COT worden containers niet aangenomen door de zeehaventerminal. Dat geldt ook voor containers die al onderweg zijn vanaf het achterland en bij aankomst in de zeehaven worden geconfronteerd met een aangepaste COT en CCT.

ETA
Leidende factor voor deze twee timestamps is de Estimated Time of Arrival (ETA) van het zeeschip. Echter, zodra de ETA van het zeeschip wijzigt of de boeking door de rederij wordt doorgeschoven naar een volgende afvaart (rollover), heeft dit in veel gevallen ook effect op de eerder bepaalde en inmiddels in de keten gecommuniceerde COT en CCT van de boeking. Met name door de aanhoudende schaalvergroting in combinatie met het grillige patroon in de Actual Time of Arrival van de zeeschepen is het effect van een vertraagde en/of een gewijzigde rotatie van het zeeschip op het onderliggende proces steeds duidelijker zichtbaar geworden. Dit onderstreept het belang van correcte en geactualiseerde informatie tussen en het nemen van verantwoordelijkheden door de juiste partijen in de logistieke keten.

Informeren
Een belangrijke rol in de informatiestroom rond de ETA, de COT en de CCT is weggelegd voor de partij die de exportboeking bij de rederij heeft geplaatst, veelal verladers of expediteurs. In de in het najaar van 2019 gepubliceerde guideline containerbinnenvaart is reeds aandacht besteed aan de specifieke rol van deze partijen en het informeren van de achterlandvervoerders over wijzigingen die optreden in de planning van hun containers. Het vervoer per achterlandmodaliteit is feitelijk een afgeleide van de exportboeking en de daaraan gekoppelde parameters, de achterlandvervoerder heeft verder geen directe invloed op deze randvoorwaarden.

Op de hoogte
Bij een aanpassing van de ETA van het zeeschip of in geval van een doorgeschoven exportboeking is het van belang dat de verlader of expediteur zich primair via de rederij op de hoogte laat stellen van de wijziging en de gevolgen. Vervolgens dienen de verlader of de expediteur er zorg voor te dragen dat de actuele informatie bij de achterlandvervoerder terecht komt, zodat ook zij tijdig kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden. In het geval van achterlandvervoer zijn de actuele COT en CCT voor een exportboeking vervolgens bepalend of de container wel of niet kan vertrekken richting de zeehaven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

ACM tevreden over planningscriteria ECT voor binnenvaart

ROTTERDAM ECT heeft de criteria voor de planning van binnenvaartschepen zodanig verbeterd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tevreden is. Door de nieuwe planningscriteria weten binnenvaartondernemers die containers richting het achterland vervoeren op welke manier de planning tot stand komt en aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen.

In 2018 kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk aan welke eisen zij moesten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT. De ACM zag daardoor concurrentierisico’s. ‘De nu gebruikte planningscriteria van ECT zijn objectief, redelijk, niet discriminerend en transparant voor alle binnenvaartondernemers.’

Nextlogic
In de loop van 2021 gaan bedrijven in de Rotterdamse haven waarschijnlijk Nextlogic gebruiken. Nextlogic is een online planningssysteem voor de afhandeling van binnenvaartschepen waar verschillende diepzeecontainerterminals, vervoerders en andere dienstverleners bij zijn aangesloten. Met de introductie van Nextlogic zal een groot deel van de binnenvaartschepen niet langer door individuele containerterminals worden ingepland, maar gebeurt dit centraal. De ACM blijft ook die ontwikkeling in de Rotterdamse haven volgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Havenbedrijf Rotterdam begint proef met gemengd afmeren

ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam begint op 5 april een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading. De zogenoemde 1-kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Uit onderzoek blijkt dat dit kan. Het loopt daarmee vooruit op de nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd afmeren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Sinds de regels over minimale afmeerafstanden in het BPR zijn vastgelegd, is er veel veranderd in de binnenvaartsector als het gaat om veiligheid in scheepsconstructies voor het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen. In 2020 heeft Havenbedrijf Rotterdam door een extern bureau laten onderzoeken of de afmeerafstanden nog actueel zijn. Uit die risico-analyse is geconcludeerd dat de afmeerafstanden met betrekking tot schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren uit artikel 7.07 lid 1 BPR achterhaald zijn. Daarom is de havenmeester van Rotterdam, samen met Rijkswaterstaat en alle betrokken partijen gestart met een proces dat moet leiden tot afmeerafstanden die passen bij het huidige veiligheidsniveau in de binnenvaart. Het Ministerie van I&W heeft aangegeven dat vóór het einde van 2021 een beleidsregel van kracht zal worden totdat aanpassing van de regelgeving is gerealiseerd. Vooruitlopend daarop gaat Havenbedrijf Rotterdam bij wijze van proef alvast ervaring opdoen met gemengd afmeren in de Rotterdamse haven.

De proef
De locaties voor de proef liggen in het Hartelkanaal ter hoogte van oeverfrontnummers 6079 en 6081; de Antarcticakade (oeverfrontnummers 8244 en 8249), in de 2e petroleumhaven (oeverfrontnummer 3008); en in het Calandkanaal (oeverfrontnummers 5389, 5387, 5386 en 5384).

Niet alle schepen mogen op die locaties afmeren. De schepen die zijn uitgesloten van deelname aan de pilot, zijn:

  • binnenschepen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor drie bijkomende tekens zoals bedoeld in artikel 3.14 lid 3 BPR gevoerd dienen te worden;
  • binnenschepen die lading in droge bulk vervoeren waarbij de aanvullende eis VE03 uit randnummer 7.1.6.12 van het ADN van kracht is;
  • binnenschepen geladen met bulklading in vaste vorm waarvan de lading met ontsmettingsmiddelen is behandeld en die nog onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen;
  • een duwbak of duwbakken die niet aan een duwboot is of zijn gekoppeld;
  • passagiersschepen;
  • pleziervaartuigen;
  • enkelwandige binnentankschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, uitgezonderd bilgeboten;
  • binnenschepen, niet zijnde bunkerschepen die lading vervoeren met een vlampunt van 55 graden Celsius of hoger, waarbij de aan boord zijnde gevaarlijke lading niet is aangemeld in het IVS next1, of;
  • zeeschepen waarvoor geen binnenvaart certificaten zijn afgegeven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Groeiende wereldhandel stuwt containeroverslag

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in januari van dit jaar zodanig gestegen dat de overslag terug lijkt te keren op het groeipad van voor de Corona-crisis. Het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) trekt uit de lichte stijging de conclusie dat de wereldhandel weer aan het aantrekken is.

De index van beide instituten steeg in januari van 119 naar 120,8. Met name in de Chinese havens nam de afhandeling aanzienlijk toe. In de overige havens steeg de containeroverslag slechts matig.
De zogenoemde Nordrange-Index steeg wel flink, van 114,8 naar 117,9. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Ook deze index keert hiermee terug naar het groeipad van voor de Corona-crisis.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor januari 2021 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 63% procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Haven van Nijmegen krijgt eigen website

NIJMEGEN Alles over de haven van Nijmegen is sinds te kort vinden op de nieuwe website www.portofnijmegen.nl. De haven van Nijmegen is een van de grootste binnenhavens van Nederland en de Werkgroep Haven van bedrijvenvereniging TPN-West vond het daarom hoog tijd voor een eigen website.

Op de nieuwe website kan iedereen zien wat de faciliteiten in de verschillende havens zijn. Ook wordt verwezen naar wat te doen bij calamiteiten. Zo zijn onder meer de contactgegevens te vinden van de huisartsen, ziekenhuizen in de omgeving en de havendienst. Verder zijn op de website de tarieven voor het havengeld te vinden en is te zien dat Port of Nijmegen een binnenhaven is met een Green Award erkenning. Gemeente Nijmegen verleent een korting van 15% op haven- en overslaggelden, als een schip ook een Green Award erkenning heeft.

Altijd bereikbaar
Bedrijvenvereniging TPN-West is een aanspreekpunt voor ondernemers en overheid op bedrijventerrein Trade Port Nijmegen West, kortweg TPN-West. Het terrein bestaat Westkanaaldijk-Sluis en Noord-Oostkanaalhavens. Het bedrijventerrein is zowel via de Waal als via de Maas bereikbaar. Bij lagere waterstanden op de Waal kunnen dieper geladen schepen de kanaalhavens altijd bereiken via de Maas. Met zijn centrale ligging vormt de haven hét logistieke knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland en een stimulator van duurzame ontwikkelingen.

Werkgroep Haven
Binnen de vereniging is sinds 2018 de Werkgroep Haven actief, welke zich inzet voor de ontwikkeling van het havengebied. Hierbij is de ambitie de potentie van de binnenhaven meer te benutten door meer watergebonden, economische activiteiten aan te trekken. Het doel is de toegevoegde waarde van de Nijmeegse haven te vergroten door de havens beter te benutten en nieuwe havenactiviteiten aan te trekken. Hierdoor wordt het economisch klimaat en de werkgelegenheid in, aan en rond de haven duurzaam versterkt.
In de Werkgroep Haven zit vertegenwoordiging vanuit TPN-West, de gemeente Nijmegen en Vereniging Aqualink. Aqualink is de maritieme netwerk- en belangenorganisatie in Oost-Nederland. Aqualink verbindt watergebonden bedrijven die producten of diensten leveren aan de scheepvaart in Oost-Nederland met elkaar en met de overheid en relevante kennisinstellingen. De leden werken dagelijks aan boord van schepen die zijn afgemeerd in een van de havens van Nijmegen.

www.portofnijmegen.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wachtplaats voor binnenvaart in Prinses Amaliahaven

ROTTERDAM De binnenvaart krijgt in de Prinses Amaliahaven op de Maasvlakte II een wachtplaats voor algemeen gebruik. Het Havenbedrijf Rotterdam gunde onlangs de aanleg van de 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de haven aan het bouwconsortium van Hochtief, Ballast Nedam en Van Oord. Deze verdere ontwikkeling van de Amaliahaven moet in de Rotterdamse haven leiden tot een uitbreiding van de jaarlijkse overslag met vier miljoen teu.

In de Prinses Amaliahaven zijn containerterminals APM Terminals en RWG actief met respectievelijk 1.500 en 1.700 meter kade. De aanleg van nieuwe diepzee- en binnenvaartkades stelt deze bedrijven in staat om op termijn de overige terreinen rond deze haven verder te ontwikkelen. Beide terminaloperators hebben hier al opties voor getekend. De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Daarmee wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd. De eerste 500 meter kademuur wordt naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd. Uiterlijk anderhalf jaar later is het laatste deel van het project gereed.

E-commerce
‘Vooral door e-commerce zien we de containervolumes stevig toenemen’, licht Boudewijn Siemons, chief operating officer van het Havenbedrijf Rotterdam toe. ‘Dat zal voorlopig aanhouden. Om onze leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, anticiperen we daar juist nu op door te investeren in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven. Daarmee versterken we zowel de concurrentiepositie van onze klanten als die van Rotterdam.’

De potentiële extra stroom aan containers van 4 miljoen TEU betekent een capaciteitsstijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het jaartotaal van 2020.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam daalt met 6,9%

ROTTERDAM De overslag in de haven van Rotterdam is in het coronajaar 2020 met 6,9% gedaald tot 436,8 miljoen ton. In het eerste halfjaar daalde de totale overslag nog met 9,1%, in het tweede halfjaar bleef de daling beperkt tot 4,6%.

De volumeveranderingen waren volgens het Havenbedrijf grotendeels terug te voeren op de coronarecessie. Bovengemiddeld grote volumedalingen waren er te zien in ijzererts (-24,5%), kolen (-22,8%), ruwe olie (-10,2%) en minerale olieproducten (-11,9%). De daling bij containers was beperkt (-1,2% in tonnen, -3,2% in TEU). Plussen waren er te zien in de overslag van agribulk (+4,8%) en biomassa (+108,3%).

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed in 2020 (63,8 miljoen ton) daalde fors ten opzichte van 2019 (74,5 miljoen ton). De aanvoer van ijzererts en cokeskolen verminderde vooral door de sterk gedaalde Duitse staalproductie. Ook de overslag van energiekolen liet een daling zien ten opzichte van 2019. Het aandeel in de door de pandemie al gedaalde stroomproductie nam verder af door sterke concurrentie van zon, gas en een recordproductie wind. Ook lag een kolengestookte centrale op de Maasvlakte stil. Een uitschieter was de toegenomen overslag van biomassa dat extra verbruikt werd in de Amercentrale in Geertruidenberg.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed bedroeg 192,0 miljoen ton (2019: 211,2 miljoen ton). De daling van de overslag van ruwe olie werd veroorzaakt door geringere vraag naar olieproducten. Zo zakte de vraag naar kerosine in omdat er vanwege corona nauwelijks gevlogen werd. Raffinaderijen hebben de vraagdaling opgevangen door minder te produceren en de bezettingsgraad te verlagen. Bij olieproducten werd de daling vooral veroorzaakt door minder overslag van stookolie en gasolie/diesel. Door strengere internationale uitstootregels is er fors minder vraag naar hoogzwavelige stookolie.

Een lichtpuntje betrof de toegenomen overslag van overig nat massagoed. Binnen deze groep deed de overslag van biobrandstoffen het erg goed, vooral biodiesel. De hubfunctie die Rotterdam in dit product heeft, werd hierdoor versterkt.

Containers en breakbulk
Vanwege de pandemie vertoonde de containeroverslag in 2020 een grillig verloop. In eerste instantie was er een impact vanwege de lockdown in China. Nadat het virus zich verder verspreidde over Europa en de rest van de wereld, liep de vraag naar goederen sterk terug. Ook werden veel diensten uit de vaart genomen. Sinds de zomer trad echter een sterk herstel van volumes op, omdat consumenten hun geld vooral uitgaven aan fysieke goederen in plaats van aan diensten. De overslagvolumes in de tweede helft van 2020 waren daardoor hoger dan in 2019 (76,4 miljoen ton versus 75,7 miljoen ton).

Ook RoRo overslagvolumes lieten een grillig verloop zien. Na een forse dip in het tweede en begin derde kwartaal vanwege Covid-19 trad een sterke groeispurt op vanaf september. Veel bedrijven hebben toen voorraden ingeslagen om een verstoring van de supply chain als gevolg van Brexit voor te zijn.

Vooruitzichten
Vooruitkijkend naar de ontwikkeling van overslagvolumes in 2021, zal veel afhangen van de snelheid en effectiviteit van vaccinatiecampagnes door nationale overheden. Indien deze vaccinatieprogramma’s effectief blijken, ligt een opleving van de wereldhandel in de lijn der verwachting. Een terugkeer naar pre-Covid doorvoervolumes in 2021 is evenwel onwaarschijnlijk gegeven de matige vooruitzichten voor economisch herstel. Zo zal de internationale mobiliteit naar verwachting ook dit jaar nog beperkt zijn met als gevolg minder vraag naar olie. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Danny Cornelissen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wereldwijde containeroverslag stabiliseert

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in december van vorig jaar licht gedaald, maar stabiliseert zich al maanden op een hoog niveau. Het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) trekt uit de lichte teruggang wel de conclusie dat de wereldhandel iets aan het afzwakken is.

De index van beide instituten daalde in december 2020 van 121,1 naar 119. Vooral in de Chinese havens daalde de overslag van containers. In de andere havens stagneerde de containeroverslag.
Ook de zogenoemde Nordrange-Index daalde licht van 115,2 naar 112,8. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Ondanks de daling zitten de betreffende havens nog steeds op het niveau van voor de Covid-19 pandemie.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor december 2020 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 83% procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.

Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.