Tagarchief: havens

Overslag haven Rotterdam daalt 1,5% in eerste kwartaal

ROTTERDAM De haven van Rotterdam heeft in het eerste kwartaal van dit jaar met 113,6 miljoen ton 1,5% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de overslag van minerale olieproducten en ijzererts nam af. De overslag van onder andere LNG en overig nat en droog massagoed nam toe. Het containervolume zit iets onder het niveau van 2021.

‘Hoewel we het jaar uitstekend zijn begonnen, werd de wereld eind februari geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne’, vertelt CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Naast dat dit conflict een vreselijke humanitaire ramp is, leidt de oorlog tot grote onzekerheid in de wereldhandel en veranderingen in logistieke ketens. Hoewel het verdere verloop niet te voorspellen is, verwachten we dat de ontwikkelingen in Oekraïne en de sterk verslechterde relatie tussen Rusland en veel andere landen ook in de rest van jaar van invloed zullen zijn op de overslagvolumes.’

Van en naar Rusland
Ongeveer 62 miljoen ton van de bijna 470 miljoen ton overslag in de Rotterdamse haven was vorig jaar Rusland-georiënteerd (13%). Via de haven van Rotterdam worden veel energiedragers uit Rusland geïmporteerd. Grofweg kwam in 2021 30% van de ruwe olie uit Rusland, 25% van het LNG en 20% van de olieproducten en de kolen. Rusland exporteert producten als staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam. 8% van de containeroverslag was in 2021 Rusland-georiënteerd. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, is de invloed op de overslagvolumes dit eerste kwartaal nog beperkt. Inmiddels is in vrijwel alle sectoren de impact merkbaar van de sancties en de beslissingen van individuele bedrijven om geen zaken meer te doen met Rusland.

Nat massagoed
In totaal nam de overslag van nat massagoed af met 1,0% tot 51,5 miljoen ton. Het volume ruwe olie bleef vrijwel gelijk (-0,2% naar 25,5 miljoen ton). De overslag van minerale olieproducten en dan met name stookolie liep terug (-20,5% naar 13,5 miljoen ton) met name als gevolg van lagere productie in Rusland, waardoor er ook minder stookolie uit Rusland binnenkomt in Rotterdam. Vanaf maart importeren oliemaatschappijen minder olie uit Rusland. Er is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen (+77,7% naar 2,7 miljoen ton). Ook werden meer chemische producten, plantaardige oliën en hernieuwbare producten overgeslagen, zodat het volume van het Overig nat massagoed flink toenam (+22,2% naar 9,9 miljoen ton).

Droog massagoed
Binnen het segment droog massagoed is een daling te zien van ijzererts & schroot van (-19,5% naar 5,6 miljoen ton). Hoge energiekosten en een afnemende vraag naar staal leidden tot het inzakken van de Duitse staalproductie. De verminderde vraag was vooral het gevolg van verstoring van logistieke ketens waardoor productieniveaus van staalverwerkende bedrijven daalden. De overslag van kolen is licht gestegen (+3,9% naar 5,9 miljoen ton), omdat de vraag naar energiekolen (voor elektriciteitscentrales) sneller steeg dan vraag naar cokeskolen (voor hoogovens) daalde. Kolen zijn momenteel goedkoper dan gas voor de elektriciteitsproductie. Overig droog massagoed laat een forse stijging zien ten opzichte van vorige jaar (33,5% naar 3,9 miljoen ton). Er is veel vraag naar grondstoffen ondanks de hoge prijzen.

Containers
Binnen het containersegment heeft vooral de daling van transhipment-volumes (-21,5% naar 6,0 miljoen ton) geleid tot een lagere overslag binnen het containersegment (-5,4% naar 35,6 miljoen ton). In TEU (standaardmaat voor containers) daalde de overslag minder hard (-1,4% naar 3,6 miljoen TEU) doordat het gewicht per container gemiddeld lager was en meer lege containers vervoerd werden. Transhipment-volumes zijn al sinds juli 2021 geleidelijk aan het dalen door de grote drukte bij de deepsea terminals als gevolg van de vele disrupties in de logistieke keten. Daarbij werd de containervaart in januari en februari ook gehinderd door een aantal stormen die verdere verstoring van de vaarschema’s veroorzaakten.

In maart zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zichtbaar in de dalende volumes naar Rusland. De meeste rederijen hebben een boekingsstop ingevoerd voor Russische containerlading en ook de meeste deepsea terminals nemen geen exportlading voor Rusland meer aan. Dit zal een verder negatief effect hebben op de transhipment-volumes naar Rusland. In het eerste kwartaal waren de gevolgen van de Covid lockdowns in Shanghai nog niet merkbaar in Rotterdam.

RoRo en Overig stukgoed
De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll on Roll off en Overig stukgoed) steeg met 19% naar 8,4 miljoen ton. De RoRo overslag (+20,4% naar 6,7 miljoen ton) steeg sterk ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, omdat toen de Brexit-overgangsperiode net was afgelopen en door de grote vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Binnen het Overig stukgoed zien we een stijging (+13,7% naar 1,7 miljoen ton) door een toename van staal- en non-ferro-overslag en een verschuiving van containerlading naar breakbulk als gevolg van de hoge tarieven in de containervaart. Veel Russische lading blijft op dit moment liggen op de breakbulkterminals.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Panteia maakt dashboard voor inzicht data binnenhavens

ZOETERMEER De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en Panteia gaan samenwerken om beter inzicht te krijgen in de overslaggegevens van binnenhavens. Panteia gaat hiervoor een online dashboard ontwikkelen.

De directe aanleiding tot deze samenwerking is de betrokkenheid en inzet van de NVB op het TEN-T dossier. Onlangs vroeg de NVB haar leden op de voorgestelde wijzigingen van het TEN-T netwerk te reageren waarbij voor havens met ambities het van belang is aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan het overslagcriterium van gemiddeld 500.000 ton goederen over de laatste drie jaar. Met een monitor van overslaggegevens in binnenhavens kan inzicht verkregen worden in welke havens wel of niet voldoen aan het overslagcriterium.

Ook op andere dossiers wordt kennis en inzicht in data steeds belangrijker. Met een dergelijke monitor kan de NVB haar leden voorzien van data en cijfermatig inzicht en daardoor haar leden nog beter ondersteunen bij het maken van beleid.

Dashboard
Panteia heeft voor het ontsluiten van de data van de binnenhavens gekozen voor het ontwikkelen van een online dashboard. Hiermee moet eenvoudig data geraadpleegd kunnen worden. De basis is een kaart met alle binnenhavens van Nederland waarbij specifieke informatie over de gemiddelde overslag in binnenhavens van de laatste drie jaar inzichtelijk kan worden gemaakt.

Panteia gaat de komende periode met het dashboard aan de slag dat via de NVB-website toegankelijk wordt voor NVB-leden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Focus Arnhemse Nieuwe Haven ligt op maritieme industrie en energie

ARNHEM De Nieuwe Haven in Arnhem moet in de toekomst een duurzame haven worden waarin uitsluitend plek is voor de maritieme maakindustrie en de energietransitie. ‘De haven biedt in de toekomst uitsluitend plek aan watergebonden en -verbonden bedrijven die hieraan een bijdrage leveren’, schrijft het Arnhemse college van B&W. Een containerterminal of een distributiecentra in de haven vindt het college taboe.

De Nieuwe Haven is toegankelijk voor klasse V schepen. De overslag bestaat uit 1,5 miljoen ton aan olieproducten en 150.000 ton per jaar zand en grind per jaar. Nu al is de maritieme sector met scheepsbouw en maritieme toeleveringsbedrijven zoals Pasman, Helldörfer, Misti, Open Shipyard, Kees van Drie scheepsreparatie, Scheepswerkerij De Hoop en Silmark sterk vertegenwoordigd in de haven.

Visie
De Arnhemse gemeenteraad stelde in juli 2020 al de Visie Nieuwe Haven vast. Daarmee werd de koers bepaald voor de toekomst van de Nieuwe Haven, namelijk een duurzame bedrijfshaven. In het implementatieplan Nieuwe Haven wat het Arnhemse college onlangs naar de gemeenteraad stuurde, wordt hier invulling aan gegeven. Het plan werd geschreven in samenwerking met Aqualink, Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Logistic Valley, Hogeschool Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland. Om de herontwikkeling van de haven te markeren hebben ondernemers in de haven inmiddels onder leiding van StAB het initiatief genomen voor een kunstwerk aan de entree van de haven.

Duurzame binnenvaart
B&W ziet dat voor de Arnhemse haven in de toekomst een belangrijke rol weggelegd kan zijn voor de verduurzaming van de maritieme sector. ‘Denk aan het ombouwen van cruiseschepen en vrachtschepen naar duurzame (emissieloze) aandrijving. In de verdere toekomst zullen scheepswerven aangepast worden aan de vergrote uniformiteit van schepen. Automatisering is door het gebrek aan specialisten een noodzaak. Opleidingen en innovatie zijn dus erg belangrijk.’

Jan Fransen van Open Shipyard is een van de ondernemers die kansen ziet in de Nieuwe Haven. Fransen verwacht dat met de verduurzaming van de binnenvaart veel werk afkomt op de Nederlandse scheepswerven. Hij wil daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Daarvoor wil hij voor zijn werf plek tien plekken voor binnenvaartschepen. Maar ondanks de mooie woorden van de gemeente Arnhem in het plan, ‘het ombouwen of ontwikkelen van nieuwe duurzaam aangedreven vaartuigen kan worden versneld door bedrijven in de Nieuwe Haven’, lijkt dat niet op korte termijn geregeld te kunnen worden. ‘Er wordt al jaren gesteggeld over uitbreiding van de Nieuwe haven, maar een plan voor ombouw en onderhoud van schepen is tot nu toe steeds geweigerd.’ Desondanks meldt B&W in het plan ‘de ondernemingen en de ondernemers die de drijvende kracht zijn van ideëen en uitvoering te willen koesteren. ‘Vaak zijn het één of enkele personen die “willing and able” zijn en de motivatie hebben om dat hier in Arnhem te willen doen.’

Te weinig ruimte
Een van de problemen in de haven is dat de vraag van ondernemers naar ruimte groter is dan de huidige beschikbare ruimte. Dat de ruimte nog niet altijd beschikbaar is, komt mede doordat nog steeds niet alle woonboten uit de Nieuwe Haven weg zijn. Ook is pas op de lange termijn, ongeveer in 2040, uitbreidingsruimte denkbaar voor watergebonden en -verbonden kavels op Koningspley Noord. Dit betekent volgens Arnhem dat tot die periode de huidige ruimte in de haven ‘zoveel mogelijk flexibel en zo efficiënt moet worden benut’.

Voor de ondernemers is het verder van belang dat wordt geïnvesteerd in de haven. Zo moeten drinkwatervoorzieningen voor schepen en openbare verlichting worden aangelegd. De gemeente ziet mogelijkheden in het vergaren van subsidies, maar ondernemers moeten volgens het plan ook samen met de gemeente in de haven investeren. De komende twee jaar moet duidelijk worden welke middelen noodzakelijk zijn. Voor dit jaar trekt het college € 75.000 uit voor investeringen in de Nieuwe Haven.

Energieneutraal
Naast de maritieme maakindustrie ziet het Arnhemse college voor de haven ook een grote rol weggelegd in de energietransitie. Zo moet de Nieuwe Haven in 2040 energieneutraal zijn. De watergebonden bedrijven die in de haven zijn gevestigd leveren dan producten of diensten die bijdragen aan de energietransitie. De Nieuwe Haven moet ook een belangrijke testomgeving worden voor door batterij of waterstof aangedreven vaartuigen en de benodigde infrastructuur om te kunnen laden of tanken.

Verder ziet het college veel in energiebesparing en CO2-reductie door modal shift. ‘In plaats van vervoer over de weg stappen we zoveel mogelijk over op vervoer over het water’. Hierbij valt te denken aan meer overslag van speciaal transport of pallets en overslag van vloeibare bulkgoederen via gesloten overslagsystemen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Containeroverslag stijgt fors, Europa blijft achter

ESSEN De wereldwijde containeroverslag is in januari in veel regio’s aanzienlijk gestegen. De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg met 1,5 punt tot 122 punten. ‘De wereldhandel begint het nieuwe jaar met vaart’, concluderen de Duitse economen dan ook. De containeroverslag in de Europese havens bleef echter nagenoeg gelijk.

In de Chinese havens nam de containeroverslag flink toe. De index steeg van 126,5 naar 128,6. De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkelingen in het noordelijke eurogebied en in Duitsland, veranderde in januari nauwelijks van 112,6 naar 112,9.
De hernieuwde toename van de containeroverslag is volgens RWI-econoom Torsten Schmidt een teken dat de aanvoerknelpunten verder afnemen. ‘Ook in de Chinese havens lijkt de omicron-golf niet tot serieuze beperkingen op de afhandeling te leiden.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 94 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 64% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor januari 2022 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 78 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

 

Crisis Oekraïne kan Rotterdam lading gaan kosten

ROTTERDAM De sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne kan de haven van Rotterdam overslag gaan kosten. Van de bijna 470 miljoen ton overslag in de Rotterdamse haven is 62 miljoen ton Rusland georiënteerd.

Via de haven van Rotterdam worden veel energiedragers uit Rusland geïmporteerd. Grofweg komt op dit moment 20% van de kolen uit Rusland, 20% van de olieproducten, 25% van het LNG en 30% van de ruwe olie. Een kleine 10% van het Rotterdamse containertransport is gelinkt aan Rusland. Daarnaast exporteert Rusland producten als staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam.

Ongewis
Het is volgens het Havenbedrijf Rotterdam nog ongewis wat de ontwikkelingen in de Oekraïne de komende tijd betekenen voor deze stromen. ‘De aanvoer kan in principe van elders komen, maar omdat het om grote hoeveelheden gaat zal dat hoogstwaarschijnlijk tot knelpunten en hogere prijzen leiden.’ (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Havengeld binnenvaart stijgt gemiddeld 2%

ZOETERMEER De havengeldtarieven voor de binnenvaart stijgen in 2022 met gemiddeld 2,0%. Daarmee ligt de stijging onder het verwachte inflatiecijfer van 3,9%. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Panteia naar de havengeldstructuren in Nederland.

Uit de inventarisatie van Panteia blijkt dat 37 havens hun tarieven verhoogd hebben. Daar staat tegenover dat vier havens hun tarieven verlaagden. Daar waar de tarieven verhoogd werden, gebeurde dit met gemiddeld 7%. Uitschieters hierbij zijn de havens van Meppel (+64%), Waspik (+25%), Waalwijk (+17%), Utrecht (+17%) en Harderwijk (+13%). Ook in de Kanaalzone Gent-Terneuzen, onderdeel van North Sea Port, steeg het havengeld met 12%. Bij de havens die het tarief verlaagden, ging het om een daling van gemiddeld 10%. Hierbij valt op dat het havengeld in Deventer met bijna 25% daalde en het havengeld in Tilburg met 13%. Een jaar eerder werd in Tilburg nog een forse verhoging doorgevoerd.

Grote verschillen
Er zijn hierbij grote verschillen per binnenhaven op te merken. De goedkoopste havens kennen een tarief van € 0,05 per ton laadvermogen of minder, terwijl de duurste havens met tarieven rekenen van meer dan € 0,20 per ton laadvermogen. De duurste binnenhavens van Nederland in 2022 zijn Eindhoven, Drachten, Weert, Breda, Harderwijk en Hardinxveld-Giessendam. De goedkoopste havens zijn Oudeschild, Gouda, Sneek en Schagen.
In totaal zou de omzet uit binnenhavengelden in 2022 € 101,5 miljoen bedragen, tegen € 93,8 miljoen een jaar eerder. Dit komt volgens Panteia overeen met gemiddeld € 356,78 per reis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

HbR wil ligplaatsen binnenvaart slimmer inzetten

ROTTERDAM Het Havenbedrijf kijkt hoe de huidige ligplaatsen voor binnenvaart in het westelijk havengebied slimmer kunnen worden ingezet. Zo heeft het vorig jaar een proef gehouden met gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading in de Rotterdamse haven. Deze proef werd succesvol afgerond.

Uit de proef bleek dat de zogenoemde 1 kegel- en 2 kegelschepen zonder afstand naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading kunnen afmeren. Met de proef wilde het Havenbedrijf ervaring opdoen. Het is nu in afwachting van de nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd afmeren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Voorlopig blijft het huidige verkeersbesluit van kracht en is gemengd afmeren toegestaan op de daarvoor aangewezen pilotlocaties. Het Havenbedrijf werkt verder aan het optimaliseren van de planning en aan een beter afroepsysteem zodat niet per se dicht bij de haven gewacht hoeft te worden.

Corona goed doorstaan
De divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer en de naleving van de Havenbeveiligingswet, heeft het tweede coronajaar goed doorstaan. De pandemie bracht de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar. Het aantal zeeschepen dat in Rotterdam arriveerde, nam toe met circa 700 tot bijna 29.000. Er waren drie ernstige ongevallen. Daarbij werd alleen materiële schade veroorzaakt.

Het aantal zeeschepen dat in Rotterdam arriveerde in 2021 nam toe van 28.169 naar 28.876. Dat is onder het niveau van 2019 toen er 29.492 zeeschepen arriveerden in de Rotterdamse haven. Dat verschil is grotendeels toe te schrijven aan de schaalvergroting in de containervaart.

Iets meer schades
De nautische veiligheidsindex voor ongevallen (7,5) scoorde beter dan het streefcijfer 7. De safety environmental index voor inspecties (7,4) haalde bijna het streefgetal 7,5. Door de pandemie werd er minder, maar wel gerichter geïnspecteerd. Dat leverde dus verhoudingsgewijs meer bevindingen op. Er werden 462 processen verbaal uitgeschreven, waarvan 76 aan de pleziervaart. Het aantal ongevallen – waarvan de helft parkeerschades (67) – steeg van 122 naar 144. Daaronder drie ernstige ongevallen: een zeeschip botste tegen de Calandbrug; een binnenvaartschip schampte een zeeschip in de Eemhaven en een motorsleepboot kapseisde in de Bocht van Esch bij de Van Brienenoordbrug.

Tevreden terugblik
Havenmeester René de Vries kijkt tevreden terug op het tweede coronajaar. “Ik ben trots op mijn collega’s. Ook dit tweede coronajaar kwam onze dienstverlening niet in gevaar en bleef de haven goed bereikbaar. Het was ook een veilig jaar. 144 incidenten op zo’n 800.000 scheepsbewegingen is niet veel, maar de stijging van het aantal ongevallen stemt niet tevreden. Het zijn veelal incidenten door haastig gedrag bij aanmeren. Zeelieden zitten veel langer aan boord, er wordt veel van bemanningen gevraagd. Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet klaar met de pandemie”, aldus de havenmeester.

Corona
De corona pandemie had ook in 2021 een dominante invloed op het werk van de divisie Havenmeester. Dat heeft er weer toe geleid dat het werk op bepaalde momenten anders werd georganiseerd. Inmiddels is de Maritime Declaration of Health (MDoH) geautomatiseerd. Vorig jaar leidde die nog tot 25.000 handmatige beoordelingen.

Bemanningswisselingen hebben normaal doorgang gevonden in Rotterdam, maar leidde soms wel tot extra drukte in het Wings/Fletcher hotel. Port Health Authority Rotterdam en dat hotel zijn in 2020 een samenwerking aangegaan. De Port Health Authority Rotterdam (PHAR) is een samenwerkingsverband van een aantal partijen waaronder Havenbedrijf, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ook GGD Rotterdam-Rijnmond. Een belangrijk onderdeel van de PHAR is de bestrijding van infectieziekten (zoals Corona) in de haven van Rotterdam.

Het Havenbedrijf was een van de initiatiefnemers om het vaccineren van alle zeevarenden mogelijk te maken. In totaal zijn er sinds 15 juni 2021 bijna 25.000 vaccinaties (Janssen vaccin) gezet bij zeevarenden. Meer dan de helft van de vaccinaties vonden in Rotterdam plaats. Vorige week is officieel ook gestart met de aanvullende boostercampagne (Pfizer vaccin) voor zeevarenden.

Zorgwekkend
De toenemende ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven is zorgwekkend. De beveiliging van de haven is niet alleen iets voor de terminals of de Douane en Zeehavenpolitie, maar gaat alle partijen in en rond de Rotterdamse haven aan. Begin 2021 heeft René de Vries de positie van het Havenbedrijf toegelicht aan de Tweede Kamer. ‘Ondermijnende criminaliteit zien wij als de grootste disruptieve factor. Het bestrijden van criminele netwerken, corruptie en het tegengaan van de illegale doorvoer van goederen (zoals verdovende middelen) en personen (illegale migranten) verdient ook onze primaire aandacht’, verklaarde de havenmeester toen.

Bunkervergunning
In 2021 is per 1 februari de bunkervergunning voor transporteurs ingevoerd. Deze vergunning ziet toe op de fysieke aflevering van (conventionele) brandstoffen door bunkerschepen aan zeeschepen. Op dit moment is er aan 30 bedrijven een bunkervergunning transporteur verleend. Onder alle bunkervergunningen tezamen varen 172 vergunde bunkerlichters in de Rotterdamse haven. Met de introductie van de bunkervergunning is ook een klachtenmeldpunt ingericht, waar klachten rondom het leveren van bunkers kunnen worden gemeld. Er is vooralsnog een beperkt aantal klachten geregistreerd bij het meldpunt.

In 2022 gaat het Havenbedrijf meer bekendheid geven aan het klachtenmeldpunt. In 2022 zal een eerste evaluatie van de bunkervergunning plaatsvinden, waarbij tevens – zoals ook bij de introductie van de bunkervergunning was aangegeven – zal worden gekeken in hoeverre een verplichting van een Mass Flow Meter (geautomatiseerd meetsysteem voor hoeveelheden bunkers die worden geleverd) als verplichting in de bunkervergunning kan worden opgenomen.

Drones
Het gebruik van drones voor inspecties in en om de haven begint gemeengoed te worden mede dankzij de Veiligheidsregio Rotterdam en Port State Control. In oktober 2021 werd de eerste demoweek met een lange afstandsdrone in de Rotterdamse haven gehouden. Divisie Havenmeester is betrokken bij alle vraagstukken die hierbij komen kijken, zoals de indeling van het lage luchtruim.

2022
Met de opkomst van nieuwe coronavarianten blijft nog steeds het belangrijkste voor dit jaar dat de continuïteit van de dienstverlening in de haven gewaarborgd blijft met hetzelfde veiligheidsniveau dat men van het Havenbedrijf gewend is. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wereldwijde overslag containers blijft volatiel

ESSEN De containeroverslag in de Europese havens blijft stijgen, in de Chinese havens daalde de overslag in september van dit jaar fors. De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg vanwege de goede Europese cijfers met 1,1 punt naar 124,8. Maar de wereldwijde overslag blijft volgens de Duitse economen volatiel.

Hoewel de wereldwijde containeroverslag dus nog wel steeg, gaan er achter deze toename grote regionale verschillen schuil. Terwijl de afhandeling in de Chinese havens afnam, nam deze sterk toe in de Europese havens. Voor de Chinese havens daalde de index van 131,3 naar 128,0, dit betekent dat de index zich nu op ongeveer hetzelfde niveau begeeft als in juli 2020. Daarna gaf de overslag in de Chinese vrijwel alleen nog maar een stijging te zien.

‘Niet van een leien dakje’
De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland, zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg, zorgde er uiteindelijk voor dat de complete index van beide instituten in september toch nog steeg. De North Range Index steeg fors, van 113,5 tot 119,3 punten. Dit compenseert de daling van de North Range Index van de afgelopen maanden.
Volgens RWI-econoom Torsten Schmidt blijft de wereldwijde containeroverslag zich herstellen van de zwakkere zomermaanden. ‘Maar de wereldhandel verloopt echter nog steeds niet van een leien dakje. De containeroverslag is in de verschillende regio’s van de wereld nog steeds erg volatiel.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 94 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor september 2021 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 82 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aqualink sponsort kunstwerk Nieuwe Haven Arnhem

ARNHEM Aqualink sponsort de totstandkoming van een nieuw kunstwerk in de Nieuwe Haven van Arnhem. Uiteindelijk moet het kunstwerk ‘Casco Nieuwe Haven’ van Rosa Helldorfer in de eerste helft van 2022 bij de ingang van het havengebied staan, waar het treinspoor de industriestraat inloopt.

Het kunstwerk markeert het industriegebied in de Nieuwe Haven. Het is een ingewikkeld spel van lijnen dat van vorm verandert als je erlangs rijdt. De complexe lijnen vormen een technisch geheel en zweven als een technische tekening boven de grond. Het beeld staat in een opwaartse richting die groei en beweging suggereert, twee begrippen die passen bij de dynamiek van het ondernemerschap en de geschiedenis van deze plek. De bedrijven van de Nieuwe Haven hebben met het kopen van een spant van het kunstwerk bijgedragen aan het verwezenlijken van dit beeld.

Havenvisie
Vanaf 2007 zijn er voor de Nieuwe Haven diverse visies geschreven. Vorig jaar stelde de Arnhemse gemeenteraad de laatste visie vast, waarin gekozen is voor een herontwikkeling van de Nieuwe Haven naar een industriehaven, waar watergebonden en duurzame bedrijvigheid ruimte krijgt. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Maatregelen waar de gevestigde bedrijven in de haven al jaren op wachten en hen de kans biedt om verder te ontwikkelen. Zo heeft de gemeente de eigenaar van de woonschepen die in de haven lagen uitgekocht. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen hebben de ondernemers in het havengebied al meer dan een jaar geleden het initiatief genomen om te werken aan de ontwikkeling van een identiteit. Een van die initiatieven betreft de realisatie van het kunstwerk.

Tweede haven
De eerste haven van de stad Arnhem bevond zich op het huidige Roermondsplein naast de Nelson Mandelabrug. De kunstenaar Peter Struycken maakte hier het kunstwerk ‘Blauwe golven’, refererend aan de oude handelshaven die daar vroeger was. De tweede haven van Arnhem, de Nieuwe Haven, bevindt zich aan de zuidkant van de Westervoortsedijk. Hierlangs loopt de oude loop van de Rijn. Jarenlang was het onderdeel van Het Broek en diende als overloopgebied in de winter. Het achtergebleven slib op het land maakte het tot vruchtbare landbouwgrond. In 1915 besloten de spoorwegen een nieuw spooremplacement aan te leggen. De aanleg van een treinspoor en de verlaging van de erfpacht in Het Broek maakte dat bedrijven zich hier gingen vestigen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam groeit fors

ROTTERDAM De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het derde kwartaal van dit jaar met 14,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het volume van goederenoverslag bedroeg in het derde kwartaal 118,5 miljoen ton, tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 350,1 miljoen ton, een stijging van 8,6% ten opzichte van 2020.

Gedurende die periode was in nagenoeg alle overslagsegmenten stevige groei te zien, met uitschieters in minerale olieproducten (+13,5%), ijzererts en schroot (+42%), kolen (+48,4%) en biomassa (+18,7%). Containers zitten ook nog steeds in de lift (+4,0% in tonnen, +7,8% in TEU). Enkel agribulk (-12,8%) en LNG (-1,8%) toonden volumedalingen.

Containers
De overslag van containers zit al sinds het najaar van 2020 op een hoog niveau. De groei in 2021 in de eerste negen maanden is 7,8% in TEU en 4,0% in ton. Consumenten besteden volop en de economie herstelt van de coronadip in 2020 met volumes die hoger liggen dan in 2019. Door deze sterke vraag, gecombineerd met de verschillende disrupties (Suez, corona uitbraken in Chinese havens) die hebben plaatsgevonden in 2021, blijft de druk op de logistieke keten hoog. Dit zorgde ook voor aanhoudend hoge transportprijzen.

De overslag in TEU groeide harder dan die in tonnen. Dit had een paar oorzaken. Een klein effect was de toename van de overslag van lege containers. Het grootste effect werd echter veroorzaakt door de sterke daling van het gemiddelde gewicht van volle containers. Transportprijzen zijn de afgelopen kwartalen flink toegenomen. Een gevolg hiervan was dat het transport van relatief zware goederen met lage waarde afnam. Dit effect was het sterkste bij exportcontainers maar trad ook op bij import.

Nat massagoed
Nat massagoed, in tonnen gemeten het grootste segment, liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een stijging zien van 6,4% naar 152,1 miljoen ton. De overslag van ruwe olie (+3 miljoen ton) en olieproducten (+5,7 miljoen ton) groeide flink. Bij olie speelde dat marges de laatste weken gunstiger waren voor raffinaderijen. De raffinagevolumes in Nederland lagen in het tweede en derde kwartaal boven die in vergelijkbare kwartalen vorig jaar. Binnen olieproducten waren vooral stookolie, gasolie en nafta verantwoordelijk voor de groei.

De aanvoer van stookolie steeg, vooral vanuit Rusland. Productie en export uit Rusland was hoger dan in 2020. De vraag naar nafta, een typisch importproduct, lag hoger dan vorig jaar. Er was minder import van gasolie/diesel en meer export, vooral naar de Verenigde Staten, mede als gevolg van de koudegolven aldaar. Ook biobrandstoffen en chemische producten deden het goed. De overslag van LNG was vrijwel gelijk aan die in de eerste negen maanden van 2020.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed steeg ruim 27% vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2020. De volumetoename betrof vooral ijzererts en kolen. In 2020 was de overslag van ijzererts ingezakt omdat er veel minder vraag naar staal was vanwege de coronacrisis. Dit jaar daarentegen is de staalproductie weer sterk toegenomen. Dat had ook impact op de overslag van cokeskolen. De totale kolenoverslag steeg met maar liefst 48,4% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020. Met name de vraag naar kolen voor energieproductie nam sterk toe als gevolg van toegenomen vraag naar energie.

Kolencentrales hebben relatief veel draaiuren gemaakt aangezien er in deze periode juist minder windenergie werd geproduceerd en gas schaars en duur was. De overslag van biomassa toonde een duidelijke groei in vergelijking met 2020 omdat meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Overig droog massagoed nam toe met ruim 12% vergeleken met de eerste negen maanden van 2020. Industriële productie en bouwnijverheid zijn weer aangetrokken na coronajaar 2020, waardoor ook de vraag naar grondstoffen is toegenomen. Enkel het agribulk volume bleef achter bij het niveau van vorig jaar toen het juist de enige soort droog massagoed was dat een plus liet zien. Destijds was een ongebruikelijk grote vraag naar agrarische goederen uit angst voor dreigende voorraadtekorten. Het afgelopen kwartaal was er daarom minder aanvoer dan vorig jaar.

Roro
De Roro-overslag groeide met 5,2% ten opzichte van 2020. De negatieve impact van Brexit was enkel in de eerste maanden van het jaar zichtbaar vanwege hoge voorraadniveaus. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar was de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk hoog en lagen de volumes weer boven pre-Brexit en coronaniveaus. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.