Tagarchief: havens

Havenbedrijf op zoek naar frontrunners

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam is voor verbeteren van de afhandeling van containers in de Rotterdamse haven op zoek naar front runners. Bedrijven die het voortouw willen nemen in het oplossen van de congestie in de haven.

Volgens Matthijs van Doorn directeur logistics van het Havenbedrijf Rotterdam is er het afgelopen jaar ‘een grote inspanning geleverd’ voor het verminderen van de congestie. Zo gingen de verschillende actoren in de logistieke keten in gesprek met elkaar, werden containers gebundeld in het achterland, kregen de hubs meer body en maakten bargeoperators niet alleen afspraken onderling, maar ook met de containerterminals. En dat is hard nodig, want ook het achterland moet volgens Van Doorn mee veranderen. Hij wil dan ook dat meer frontrunners zoals Danser, Contargo en BCTN zich melden. Zo begon Danser dit jaar samen met European Gateway Services (EGS) de Intercity Barge. Intercity Barge richt zich met name op het bundelen van lading om zo met grote call-sizes direct van en naar de Maasvlakte te kunnen varen. De binnenvaartdienst verbindt de terminals van ECT op de Maasvlakte met terminals en depots in het Waal- en het Eemhavengebied, het Botlekgebied, de Merwehaven, Ridderkerk en Alblasserdam. Intercity Barge is één van de deelnemers aan de fixed window pilot van ECT.

‘Al meer dan tien jaar’
Ook de deelnemers van het Rotterdamse Havendebat waren het er over eens dat er nog wel het een en andere moet gebeuren. Want op de stelling dat de ‘congestieproblematiek al stukken beter is dan vorig jaar’, werd verdeeld gereageerd. Zo vond de een dat ook distributiecentra 24 uur per dag en zeven dagen in de week moeten gaan werken, de ander vond de congestie een positief punt, want dat betekent dat er veel lading naar de haven komt. Maar directeur Ben Maelissa van Danser vond congestie ‘geen luxe’. Hij wilde wel graag afscheid nemen van het woord congestie en in het vervolg spreken over ‘pieken’. ‘Congestie speelt namelijk al meer dan tien jaar. Het is nu wel bekend dat we het alleen samen kunnen oplossen. En daarvoor moeten we als containerbinnenvaart in gesprek gaan. Maar ik mis hier wel de rest van de keten.’

Woordvoerder van Rob Bagchus van ECT ziet als een van de oplossingen voor de congestie het beter benutten van de capaciteit op de terminals. ‘De call sizes moeten groter en wij gaan fees vragen voor fixed windows. Want er wordt te weinig betaald.’ Van Doorn noemde deze toeslagen de groeipijnen van het systeem, maar Bagchus wilde niets weten van het woord toeslag. ‘Het is een fee voor zekerheid, voor een premium service die wij bieden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart voorlopig nog vast in haven Deventer

DEVENTER De vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer kunnen voorlopig nog niet weg. Uit onderzoek van de gemeente Deventer, onder meer door de constructeur van de sluisdeuren, blijkt dat het schutten van de sluis in Deventer pas verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

De huidige ondergrens volgens de vergunning die aan de gemeente is afgegeven door het Waterschap is 1.47 +NAP. De gemeente vraagt het waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten.

‘Gevolgen niet te overzien’
Op basis van de resultaten van het onderzoek, waarvan de resultaten volgens de gemeente zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau, acht de gemeente het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. ‘Alhoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kan de gemeente niet dragen.’
Loco burgemeester Carlo Verhaar vindt het ‘echt heel naar voor de betrokken schippers’. ‘Natuurlijk hadden zij op een ander bericht van ons gehoopt. Zij zijn dan ook als eerste door ons geïnformeerd. We blijven contact met ze onderhouden om er voor te zorgen dat ze de komende periode zo goed mogelijk door komen. Ook met de in de haven gevestigde bedrijven onderhouden we contact.’

‘Snellere oplossing’
Koninklijke BLN-Schuttevaer had gehoopt op een snellere oplossing. Erik Schultz, voorzitter van ledengroep Schuttevaer heeft inmiddels contact gehad met schipper Kleine van Ms Zuiderzee om de huidige situatie te bespreken. Kleine is één van de vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer. De schipper treedt op als vertegenwoordiger van de gedupeerde schippers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag Amsterdam daalt

AMSTERDAM De Amsterdamse haven heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de overslag zien dalen met 4,8% tot 40,2 miljoen ton. De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden (-4,4%), Beverwijk (-18,6%) en Zaanstad (-59,3%) daalde in die periode met 5,1% tot 49,4 miljoen ton.

De daling in Amsterdam werd veroorzaakt door een afname in de overslag van steenkool en olieproducten. De overslag van steenkool daalde met 25,5% tot 6,4 miljoen ton. De overslag van olieproducten met 6,7% tot 22,1 miljoen ton. Die laatste daling wordt verklaard door onder meer onderhoud aan één van de terminals en minder handel op de termijnmarkt in met name diesel.

De import in de Amsterdamse haven daalde de eerste zes maanden met 7,8% tot 24,2 miljoen ton. De export steeg juist met 0,1% naar 16 miljoen ton. Het aantal zeeschepen dat het Noordzeekanaalgebied bezocht, steeg naar 3.938 (+6,2%).

Stijfers
Tegenover de daling van deze ladingstromen, staan echter ookstijgers. Zo steeg de overslag van overige droge bulk in Amsterdam met 16,8% naar 5,2 miljoen ton door sterk gestegen import van bouwmaterialen als zand en grind. De overslag van agribulk steeg met 18,5% naar 3,9 miljoen ton. Van overig stukgoed, waaronder RoRo, daalde de overslag met 1,6% naar 889.000 ton.

De containeroverslag steeg met 29,6% naar 45.457 teu (454.000 ton), onder meer door de komst van Samskip die een lijndienst onderhoudt met Engeland. De stijging van de containeroverslag is ook terug te zien in het aantal scheepsbezoeken. Dat steeg naar 2514 (+4,4%).

Cruisevaart
Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht, bedroeg 74 (tegen 53 vorig jaar). Het aantal riviercruiseschepen steeg in het eerste halfjaar van 2018 naar 1.272 (+25%). Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 1.015. (Foto Havenbedrijf Amsterdam/Vollers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Rotterdam slaat minder over, toekomst onzeker

ROTTERDAM De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 232,8 miljoen ton overgeslagen. Dat is 2,2% minder dan in het eerste halfjaar van 2017. De groei van de containeroverslag steeg met 5,9% in tonnen en met 6,2% in TEU. In mei was er nog sprake van een nieuw overslagrecord.

De groei in containeroverslag heeft echter de daling in de overslag van nat en droog massagoed niet kunnen compenseren. De teruggang bij massagoed zat vooral in de overslag van kolen, ruwe olie en minerale olieproducten zoals stookolie. De kolenoverslag is gedaald onder andere als gevolg van het sluiten van kolengestookte energiecentrales, lagere energieproductie van nog operationele centrales en minder aanvoer van cokeskolen voor de staalindustrie. Opvallende groeisegmenten waren LNG en biomassa met ruime verdubbelingen ten opzichte van overslagvolumes in dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten onzeker
De wereldeconomie is volgens het Havenbedrijf Rotterdam gebaat bij vrije handel en maatregelen die vrije handel bevorderen. ‘Importtarieven en handelsquota belemmeren de wereldhandel en zijn daardoor slecht voor de wereldeconomie. De relaties tussen grote handelsblokken in de wereld zijn momenteel gespannen. Daarnaast is onzeker of de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leiden tot een nieuw handelsakkoord na de Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. De volumebewegingen in de Rotterdamse haven lijken vooralsnog niet het gevolg te zijn van de recente handel-belemmerende maatregelen aangezien het effect daarvan pas na enige tijd zal doorwerken. Het Havenbedrijf Rotterdam blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.’

Energietransitie
Op het terrein van de Energietransitie zijn in het voorbije halfjaar belangrijke stappen vooruit gezet. Zo werd in de Tweede Kamer een Klimaatwet aangenomen. Ter invulling van de daarin neergelegde ambitie werden aan de Industrietafel Rotterdam-Moerdijk een groot aantal maatregelen geïdentificeerd die de CO2-uitstoot met 10 miljoen ton kan reduceren. Het Havenbedrijf neemt niet uitsluitend op nationaal niveau zijn verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Ook in internationaal verband zoekt het Havenbedrijf Rotterdam de samenwerking met andere havens die toonaangevend willen zijn in duurzaamheid en efficiency. Zo werkt het Havenbedrijf, voortbordurend op de aanbevelingen in het Wuppertal 2 rapport, met leidende havens ter wereld aan de ontwikkeling van een gezamenlijk programma om de efficiency te vergroten zodat er minder CO2 wordt uitgestoten en het gebruik van schone brandstoffen en schone technieken te bevorderen in de scheepvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kolenaanvoer daalt

DEN HAAG De aanvoer van kolen in de Nederlandse zeehavens daalde in 2017 met bijna 7 procent naar 50 miljoen ton. De kolenoverslag nam voor het derde jaar op rij af. De binnenvaart is met een aandeel van 78% de belangrijkste speler in het internationale kolentransport.

Het aandeel van de trein in het internationale kolentransport daalde vorig jaar tot 22 procent. In 2016 ging nog meer dan een kwart van de uitgevoerde kolen via het spoor.
Van al het internationale goederenvervoer via de binnenvaart bestaat 20 procent uit het transport van kolen. Bij het spoor is het aandeel kolen 30 procent van het totaal vervoerde gewicht met het buitenland als bestemming. In 2016 lag dit aandeel nog op ruim 34 procent.
Voor de Nederlandse markt hoeft maar een klein deel van de aangevoerde kolen verder te worden getransporteerd, aangezien de staalindustrie en de meeste kolencentrales in de havengebieden liggen. Alleen de kolencentrale in Geertruidenberg wordt via de binnenvaart bevoorraad.

Belangrijk
Voor de Nederlandse havens vormen kolen een belangrijk deel van de totale jaarlijkse goederenaanvoer. Van de totale goederenaanvoer via zee is een achtste deel kolen. In de haven van Amsterdam was de aanvoer van kolen in 2017 bijna 30 procent van de hoeveelheid geloste goederen. Een kwart van de hier aangevoerde kolen is bestemd voor Velsen en IJmuiden.
In Rotterdam bestaat 8 procent van de totale aanvoer van goederen uit kolen. De kolenoverslag in Rotterdam is in 2017 met 11 procent afgenomen vergeleken met een jaar eerder.

Van alle in Nederlandse havens aangevoerde kolen is het grootste deel bestemd voor doorvoer naar Duitsland. In 2017 was ongeveer 30 procent bestemd voor de Nederlandse kolencentrales en staalindustrie. Het verbruik van kolen is in deze industrieën in 2017 met 10 procent gedaald. Op de Rotterdamse Maasvlakte werden in 2017 twee kolencentrales gesloten.

Herkomst
In 2017 werd ruim 50 miljoen ton kolen aangevoerd in Nederlandse havens. De grootste leveranciers zijn Rusland, de Verenigde Staten, Colombia en Australië, samen goed voor 80 procent van alle aangevoerde kolen. In 2017 heeft Rusland de plaats van Colombia als grootste leverancier van steenkolen overgenomen. In vergelijking met 2016 daalde de aanvoer uit Colombia vorig jaar met bijna 43 procent, sinds 2011 is de aanvoer met bijna 10 miljoen ton afgenomen. De import van kolen uit Rusland steeg in die periode juist met 350 procent. De hoeveelheid kolen uit de Verenigde Staten en Australië bleef vrij constant in de afgelopen jaren. De kolenaanvoer uit Zuid-Afrika piekte in 2014 met een aandeel van 17 procent en ligt nu met 7 procent weer op het niveau van 2011.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Antwerpse haven groeit bijna uit haar jasje

ANTWERPEN De haven van Antwerpen heeft in mei één miljoen teu behandeld. Dat was een nieuw record  in de overslag van containers. Volgens het Antwerpse Havenbedrijf stevent de haven hiermee in een recordtempo af op haar maximale containercapaciteit.

De haven van Antwerpen groeit nu al vijf jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de containertrafiek met 9,5% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Na dit recordkwartaal noteert het Havenbedrijf nu een recordmaand met een groei van 9,6%.

Capaciteitstekort
Volgens CEO Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf bevestigt het nieuwe record de prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt. ‘De vraag naar extra capaciteit wordt steeds dringender. Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.’

Ook Marc Van Peel, schepen voor haven, dringt aan op een snelle beslissing van de Vlaamse Regering om te bepalen waar de nodige extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen gerealiseerd wordt. ‘Zij kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische, ecologische en sociale factoren in balans zijn. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren.’

Motor van België
De groei is volgens het Havenbedrijf nodig om de directe en indirecte tewerkstelling te garanderen. ‘Recente cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde en geeft daarmee werk (direct en indirect) aan zo’n 143.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CCT neemt Nedcargo Multimodal over

MOERDIJK Combined Cargo Terminals (CCT) neemt Nedcargo Multimodal over. De overname betreft Alpherium, de binnenvaartcontainerterminal in Alphen aan den Rijn, de binnenvaartschepen For Ever, Gouwenaar2 en Gouwenaar3 en Nedcargo Container Barging (NCCB).

Als onderdeel van CCT blijft Alpherium zich volledig richten op het aanbieden van betrouwbare en duurzame transportoplossingen van en naar de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen via de binnenvaart.
Met een overslagcapaciteit van 200.000 TEU en een oppervlakte van 54.000 m2 is Alpherium uitgegroeid tot een van de grootste binnenvaartcontainerterminals in Nederland. Alpherium verzorgt voor Heineken de complete logistiek van export containers vanaf de brouwerij in Zoeterwoude naar de zeehavens.
NCCB verzorgt containerbinnenvaartdiensten binnen de Rotterdamse haven, en tussen Rotterdam en Antwerpen en verschillende binnenvaartterminals in Nederland. In 2017 vervoerde NCCB ruim 284.000 TEU.

Core business
Diederik Antvelink, directeur van de Nedcargo Group, staat CCT als adviseur bij na de overname. ‘De verkoop van de Nedcargo Multimodal activiteiten aan CCT biedt ons de mogelijkheid om ons volledig te richten op onze core business van logistiek en forwarding voor de markt van voedingsmiddelen, dranken en retailgoederen in de Benelux. Het huidige managementteam dat verantwoordelijk is voor de Multimodal activiteiten zal meegaan in de overname en zo zorgdragen voor een naadloze overgang zonder negatieve impact voor onze klanten.’

Heel blij
Directeur Luc Smits van CCT meldt ‘heel blij’ te zijn met de overname van Alpherium en Nedcargo Container Barging. ‘Deze overname draagt bij aan onze strategie om CCT te laten uitgroeien tot een leidende inland terminal speler op meerdere locaties in Nederland. We zijn opgetogen over de mogelijkheden die dit biedt om onze klanten nog meer flexibiliteit en duurzame transportoplossingen te bieden.’ (Op de foto Diederik Antvelink/Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag Rotterdam daalt, maar wel meer containers

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. De containeroverslag steeg met 6,1% tot 3,5 miljoen TEU. De overslag van minerale olieproducten nam toe, evenals de overslag van biomassa en LNG.

De overslag van containers nam in gewicht met 4,6% toe tot 35,9 miljoen. Deze groei is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote containerterminals in de haven. Dit is ook noodzakelijk omdat de rederijen die in drie grote allianties varen Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken beschouwen waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder volume bleef hierdoor sterk stijgen met 7,5% naar 0,6 miljoen TEU. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse zee geleid tot een toename van shortsea overslag met 6,9% naar 0,7 miljoen TEU.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed bleef vrijwel constant met een lichte groei van 0,5% tot 55,9 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd minder ruwe olie (-4,5%; 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof met name januari vanwege een uitzonderlijk hoge overslag vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten, die gedurende vorig jaar structureel daalde, laat in het voorbije kwartaal weer een opgaande lijn zien (+4,8%). De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen. Ook is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (+210%; 0,7 miljoen ton), met een record volume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

19% minder kolen
Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts en schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van beide daalde aanzienlijk: de overslag van ijzererts & schroot met 9,3% tot 7,1 miljoen ton, de overslag van kolen met 19,0% tot 6,5 miljoen ton. De daling van ijzererts trad vooral op in januari, ten opzichte van een hoog overslagvolume vorig jaar. Het volume in de overige twee maanden van het eerste kwartaal ligt in lijn met dat van vorig jaar. De daling bij kolen betreft met name de afname van aanvoer voor energiecentrales als gevolg van sluiting vorig jaar van oudere centrales in Duitsland en Nederland. De overslag van agribulk daalde met 8,2% tot 2,6 miljoen ton als gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk met 20,4% tot 2,4 miljoen ton. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6% af tot 18,8 miljoen ton.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag in de breakbulk daalde met 4,7% tot 7,2 miljoen ton. Het RoRo verkeer is licht gestegen met 0,8% naar 5,8 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door uitbreiding van de afhandelingscapaciteit van RoRo schepen op één van de terminals in Rotterdam. De overslag van overig stukgoed lag een stuk lager dan het hoge niveau van het eerste kwartaal van 2017 (-22,2% naar 1,4 mln ton), omdat dit jaar de extra overslag van staal in de vorm van brammen weer is gestopt. Deze stroom was vorig jaar het gevolg van renovaties van hoogovens in Duitsland, waardoor de staalproductie tijdelijk was teruggebracht. Ook zijn in de afgelopen periode vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor positionering in de offshore windparken. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal weer toenemen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Stapjes voorwaarts’ in oplossen congestie

ROTTERDAM Het door Havenbedrijf gefaciliteerde Sectoroverleg Containerbinnenvaart heeft tastbare resultaten opgeleverd. ‘De deelnemers hebben ontegenzeglijk stapjes voorwaarts gezet, maar we zijn er nog niet’, meldt CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Daarom zetten we er een tandje bij.’

‘Het is goed dat we de knelpunten helder in beeld hebben en dat de deelnemende partijen elkaar inmiddels beter begrijpen. Het sectoroverleg heeft goede oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Nu is het zaak dat we die handen en voeten gaan geven in de praktijk. Dat betekent concreet dat het in ontwikkeling zijnde keten-performance dashboard deze zomer gereed moet zijn. Tevens dienen er tegen die tijd meer proefprojecten te lopen zodat oplossingen getest worden in de dagelijkse praktijk. Alle betrokken partijen moeten meer initiatieven ontplooien.’

Opzet van het overleg
Negentien partijen uit binnen- en buitenland nemen deel aan het Sectoroverleg Containerbinnenvaart. In de periode van september 2017 tot vandaag zijn vier plenaire bijeenkomsten geweest. Daar is de voortgang besproken van drie werkgroepen die elk een specifieke opdracht hadden meegekregen. Een werkgroep heeft een feitenonderzoek gedaan naar de krachten en relaties in de logistieke keten van de containerbinnenvaart. Een andere werkgroep had als opdracht om quick wins in de operationele planning te identificeren. De derde werkgroep was verantwoordelijk voor het definiëren van prestatie-indicatoren voor een ketenbreed inzicht in de performance van de containerbinnenvaartketen en daarmee voor cruciale overdrachtmomenten tussen opeenvolgende schakels daarbinnen.

Resultaten
Het Sectoroverleg Containerbinnenvaart heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

(1) Verbetering van de slot-aanvraagprocedure voor binnenvaartschepen die containers komen brengen of halen bij de terminals. Tevens worden voortaan alle opeenvolgende wijzigingen in de oorspronkelijke slot-aanvraag, bijvoorbeeld veranderingen in call sizes, opgeslagen in het Port Community systeem Portbase. Dit alles leidt ertoe dat terminal én barge operators beter kunnen plannen en beter inzicht hebben in de actuele status van de afhandeling.

(2) Het Havenbedrijf heeft in de afgelopen maanden twee initiatieven beloond waarin deepsea terminals, binnenvaartrederijen en inland terminals samenwerken om containervracht te bundelen en volgens een vast vaarschema te vervoeren op belangrijke vaarroutes tussen Rotterdam en het achterland. Eerder deze week heeft het Havenbedrijf bekendgemaakt dat het de samenwerking ondersteunt tussen HTS Intermodaal, deepsea terminal RWG en inland terminal D3T in Duisburg voor een nieuw vast vaarschema tussen Duisburg, Gorinchem en Rotterdam. Eerder dit jaar kondigde het Havenbedrijf ondersteuning van een vergelijkbaar project aan op de zogeheten West-Brabant Corridor (Rotterdam-Moerdijk-Tilburg). Door bundeling van lading zijn er minder schepen nodig, hetgeen filevorming vermindert in de haven. In de eerste maanden heeft dit vaste vaarschema geresulteerd in grotere calls per terminal, meer containervervoer per binnenvaart en minder gebruik van vervoer via de weg.

(3) Ontwikkelen van een ketenperformance dashboard door het Havenbedrijf Rotterdam met commitment van individuele ketenpartijen om een eenduidig en feitelijk beeld te krijgen van de prestatie-indicatoren op cruciale overdracht momenten tussen opeenvolgende schakels in de containerbinnenvaartketen. Het verbeterde inzicht in de performance van de keten dat dit dashboard oplevert, moet partijen in staat stellen om de bron van de congestieproblemen sneller te identificeren en gezamenlijk op te lossen.

(4) Er is een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van congestie in de containerbinnenvaartketen. Een van de uitkomsten van die analyse is een groot aantal oplossingsrichtingen waar onder leiding van het Havenbedrijf de ketenpartijen op basis van een verdiepingsslag prioriteiten zullen stellen voor lange termijn oplossingen. Deze prioriteiten zullen in de komende tijd uitgewerkt worden.

(5) Een merkbare toename in de bilaterale afspraken tussen ketenpartijen om beschikbare capaciteit in te zetten en de betrouwbaarheid in de keten te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het reduceren van zogenaamde “no shows” en het invullen van vrijgevallen afhandelcapaciteit.

Additionele investeringen
Parallel aan de geboekte resultaten van het Sectoroverleg Containerbinnenvaart blijven het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven investeren in verbetering van de doorstroming van containers via de haven van Rotterdam.

Zo heeft het Havenbedrijf in maart 2018 het startschot gegeven voor de aanleg van de Container Exchange Route. In diezelfde maand heeft de Kramer Group het aantal dedicated binnenvaartshuttles tussen haar terminal in de Eemhaven en de deepsea containerterminals van APMT en RWG op de Maasvlakte flink uitgebreid.
ECT werkt sinds begin dit jaar samen met een drietal binnenvaartcombinaties in een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call sizes. Ook heeft ECT aangekondigd dat het extra operationele medewerkers werft, net als APMT.
Het Havenbedrijf blijft investeren in Nextlogic, de digitale tool waarmee barge operators en terminalbedrijven informatie kunnen uitwisselen voor de afhandeling van containers. We verwachten dat meer partijen zich de komende aansluiten op dit informatieplatform. BREIN, de centrale planningstool van Nextlogic wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Dagelijkse afvaart voor Container Terminal Doesburg

DOESBURG Container Terminal Doesburg (CTD) gaat een tweede containerschip inzetten. Met het nieuwe schip gaat de containerterminal van twee tot drie afvaarten per week naar een dagelijkse afvaart vanuit Doesburg naar Rotterdam .

CTD zet het tweede schip in vanwege van een substantiële, continue volumetoename van het aantal containers voor een sterk groeiend aantal verladers. In haar eerste operationele jaar zijn 8400 TEU verscheept via de terminal in Doesburg.

Met een dagelijkse afvaart is CTD in staat nog efficiënter te plannen en transittijden te verkorten. Daarbij kunnen voortaan extra containers verscheept worden die een kortere demurrage/detentievrije periode kennen. Het tweede schip beschikt ook over reefer aansluitingen zodat reefercontainers tijdens het varen aangesloten kunnen worden. Met de inzet van het nieuwe schip varen voortaan een klasse III en klasse IV schip dedicated voor Container Terminal Doesburg.

Aviko
De logistieke samenwerking tussen Aviko en Container Terminal Doesburg ten behoeve van het containertransport voor zowel de import als export heeft een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de stijging van het aantal TEU verscheept via CTD. Met dit partnership en de verplaatsing van transport per truck naar transport per water zetten beide bedrijven, naast gezamenlijke groei, in op verduurzaming van transport. Per transport van twee containers, verladen bij de Aviko vestiging in Steenderen, worden twee vrachtwagenbewegingen naar Rotterdam geëlimineerd. Met het koppelen van in- en uitgaande stromen wordt efficiency verder geoptimaliseerd. Een zelfde container wordt met deze planningsmethodiek en synergie van activiteiten voor zowel de import- als exportstroom ingezet. Met name een goede interne afstemming tussen productie en logistiek bleken bij Aviko van groot belang.
De inzet van binnenvaart levert een jaarlijkse besparing op de CO2 footprint en ontlast de steeds drukker wordende wegen waardoor het bijdraagt aan het oplossen van het steeds groter wordende congestieprobleem.

CTD
Container Terminal Doesburg verzorgt vanuit Oost Nederland containertransport van en naar de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en staat in directe verbinding met het Europese achterland. De inland terminal met op- en overslagterrein biedt verladers en expediteurs de mogelijkheid containers efficiënter en duurzamer te vervoeren en vormt een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg.
CTD voorziet in een dagelijkse afvaart en waarborgt met visual gate, kentekenregistratie, cameratoezicht en een eigen AEO-gecertificeerde douaneafdeling een veilig en voorspoedig transport en afhandeling van containers en reefers. Met eigen vestigingen in de havens van Rotterdam en Antwerpen binnen de Rotra-holding is er de beschikking over een accuraat wereldwijd partnernetwerk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook