Binnenvaart heeft 25 miljoen extra nodig voor CO2-reductie

ZOETERMEER De binnenvaart heeft 25 miljoen euro aan extra fiscale stimulering nodig om in 2030 de uitstoot van CO2 met 20% verminderd te hebben en in 2050 klimaatneutraal te kunnen varen. Dat concludeert onderzoeksbureau Panteia in haar rapport ‘Op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart per 2050’.

De 25 miljoen euro extra heeft betrekking op de periode 2018-2050. De stimulering die Panteia voorstelt betreft overigens geen subsidie, maar mogelijkheden om de belastbare winst van binnenvaartondernemers te drukken. De bestaande regelingen EIA, MIA en VAMIL voldoen daarvoor, maar vereisen volgens Panteia wel ‘een smallere scope’. ‘Het wijzigen van deze regelingen kan leiden tot 16 Mton CO2-reductie in de periode 2018-2050, waarmee de CO2-emissie van de binnenvaart in 2050 nog maar 2,5% van de uitstoot bedraagt in het jaar 2016.

Belangrijk is volgens Panteia wel dat het verdienvermogen van de binnenvaartsector binnen deze periode op een gelijkwaardig niveau van het huidige niveau blijft. ‘Doordat veel van de vergroeningsprikkels via belastingaftrek lopen, is het belangrijk om binnenvaartondernemingen winst te laten maken.’ Ook moeten investeringen in conventionele verbrandingsmotoren, of deze nou gevoed worden door diesel of LNG, niet meer woerden gestimuleerd. ‘De huidige EIA voorziet wel in het stimuleren van zogenaamde energiezuinige verbrandingsmotoren, maar daarbij wordt enkele gekeken naar het specifieke brandstofverbruik en niet naar de grootte van de motor (kW) in relatie tot het inzetpatroon van het schip.’

Onzeker
Op de korte termijn is het volgens de onderzoekers van Panteia nog onzeker of er CO2-reductie gaat plaatsvinden. ‘De meest kansrijke methode hiervoor is het bijmengen van biobrandstof aan de diesel voor de binnenvaart. Momenteel gebeurt dit echter nog niet. Verder kan voor specifieke supplychains ingezet worden op batterij-elektrische schepen. Voorwaarden hierbij zijn korte en voorspelbare vaarafstanden. De zand- en grindsector alsmede de containervaart lenen zich hier goed voor.’

Op de lange termijn gaat de binnenvaart grote stappen zetten om de CO2-footprint terug te dringen. Dat gebeurt zowel met en zonder aanvullend beleid. In het laatste geval kan de CO2 emissie met 87% worden teruggedrongen. ‘Wordt er aanvullend beleid gevoerd, dan kan de uitstoot dalen tot slechts 2,5% van de uitstoot in het jaar 2016.’

Van 10 naar 2,50 euro
Het pad naar klimaatneutrale binnenvaart loopt volgens Panteia, grofweg geschetst, van dieseldirecte verbrandingsmotoren via dieselelektrische aandrijflijnen of batterij-elektrische aandrijflijnen naar waterstof. ‘Zonder aanpassingen in de fiscale regelingen rondom de binnenvaart (EIA, MIA, VAMIL) wordt waterstof pas interessant voor de binnenvaart vanaf het jaar 2035. Met stimuleringsmaatregelen, kan waterstof al interessant worden vanaf het jaar 2025. In 2030 varen er dan al bijna 400 schepen op waterstof rond. Belangrijk voor het succes van waterstof en het moment waarop waterstof zijn intrede gaat doen in de binnenvaartsector is de prijsontwikkeling. De huidige prijs van 10 euro per kg waterstof maakt waterstof niet interessant, maar zodra deze prijs rond de 2,50 euro per kg wordt, kan de binnenvaart grootschalig omschakelen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Verruiming Twentekanalen pas einde 2023 gereed

DEN HAAG De verruiming van de Twentekanalen is pas in het derde kwartaal van 2023 gereed. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet hiervoor wel 72 miljoen euro extra uittrekken voor onder meer het aanpakken van de problemen met het grondwater en de slechte staat van de damwanden.

In november van vorig jaar informeerde de minister de Tweede Kamer al over het terugtrekken van de aanbesteding in verband met problemen met het grondwater. Ook bleken de damwanden slechter dan was aangenomen. Uitvoerig onderzoek was nodig om de nieuwe situatie in kaart te brengen. Daaruit blijkt nu dat de problemen met het grondwater ingewikkelder zijn dan eerder werd gedacht. Ook bleek de slechte staat van de damwanden dusdanig, dat er op korte termijn grootschalig onderhoud noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen. Voor het overgrote deel van de damwanden is het einde van de technische levensduur bereikt is en is de eerder in het project voorgenomen versterking niet meer mogelijk. Hierdoor is vervanging de enige reële optie.

72 miljoen
Voor het vernieuwen van de damwanden trekt minister Van Nieuwenhuizen 72 miljoen euro uit. Hiervan is 57 miljoen euro voor het vernieuwen van de damwanden, de resterende 15 miljoen euro is voor beheersing van de grondwaterproblematiek.
Vanwege de noodzaak van een nieuwe aanbesteding verschuift de openstelling van het project naar het derde kwartaal 2023. De minister meldt nog wel dat de vertraging zo beperkt mogelijk is gehouden door de nieuwe contractvoorbereiding parallel aan de onderzoeken uit te werken.

Volop ruimte
Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit in de provincie Overijssel, is blij met de forse investering van het Rijk: ‘Twente is een belangrijk logistiek knooppunt tussen de Rotterdamse haven en Noord- en Oost-Europa. Met de aanpak van de Twentekanalen kunnen ook grotere schepen, in de klasse Va met een aflaaddiepte van 2,80m, in deze regio komen. Dat is belangrijk voor het stimuleren van het goederenvervoer over water. De Overijsselse waterwegen bieden daar ook nog volop ruimte voor. Met het huidige vrachtvervoer over de Twentekanalen halen we zo’n duizend vrachtwagens per dag van de weg. Dat is goed voor de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van onze steden en dorpen en de werkgelegenheid in deze regio.’

Broodnodige investering
Ook
Gerard Gerrits, portefeuillehouder Mobiliteit van Twente, reageert zeer verheugd: ‘Fantastisch nieuws voor Twente! Wij zijn erg blij met de extra toezegging van de minister. Het is een enorme maar broodnodige investering. Het Twentekanaal is de economische levensader voor tientallen ondernemingen. Vooruitlopend op de verruiming van de Twentekanalen is door Twentse ondernemers de afgelopen jaren circa 490 miljoen euro geïnvesteerd. Het gaat om uitbreiding, nieuwbouw productielocaties, de bouw van een containerterminal en zelfs een schip dat niet in het huidige maar wel in het verdiepte kanaal kan varen.’

Klasse Va
De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m. Daarmee wordt de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Omzet binnenvaart steeg vorig jaar bijna 13%

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is vorig jaar met 12,7% gestegen. In het vierde kwartaal steeg de omzet volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zelfs met 30%. Het was volgens het CBS ‘de sterkste omzetstijging voor de binnenvaart in deze eeuw’.

De binnenvaart zag de omzet in het laatste kwartaal van 2018 zo sterk stijgen vanwege de extreem lage waterstanden in oktober en november. ‘De binnenvaartschippers profiteerden hiervan omdat er hogere vrachttarieven bedongen konden worden. Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december normaliseerden de waterstanden.’
Schippers konden in de periode van laagwater wel minder lading vervoeren. In oktober en november werd ruim 11% minder vracht vervoerd, terwijl dit in december nagenoeg evenveel was als vorig jaar. Door de sterke omzetstijging in het vierde kwartaal kwam de omzet over heel 2018 een kleine 13% hoger uit dan in 2017.

Koploper
Met de omzetstijging van 30% was de binnenvaart koploper in de transportsector. Gemiddeld steeg de omzet in het transport in het vierde kwartaal met 5,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle branches.
Over het gehele jaar 2018 groeide de omzet in alle bedrijfstakken, op de zeevaart na. In het wegvervoer steeg de omzet bijna 6% en in de luchtvaart met 5%.

Personeel
De transportsector heeft moeite om aan personeel te komen. Zo waren er in het vierde kwartaal meer dan 13.000 openstaande vacatures, ruim 4.500 meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering. Desondanks denkt een kleine 15% van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk blijft en ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Een derde minder nieuwe schepen gebouwd

ROTTERDAM In het afgelopen jaar zijn in West-Europa 60 nieuwe schepen gebouwd. Vergeleken met het jaar daarvoor betekent dit een vermindering met een derde. Dat meldt de IVR.

In de afgelopen vier jaar zijn in totaal 294 nieuwe schepen aan de Europese markt toegevoegd. Het grootste aantal daarvan in de tankvaart, met in totaal met 105 nieuwe schepen. In de droge lading kwamen er in vier jaar tijd 82 nieuwe schepen bij.

De grootste toename vond vorig jaar plaats bij de Nederlandse vloot. In Nederland werden 22 schepen aan de vloot toegevoegd, vijf minder dan een jaar eerder. In Duitsland daalde het aantal nieuw gebouwde schepen van 31 tot 17, in België van 15 naar 7 en in Zwitserland van 10 naar 6.

 

145 jaar IVR
Dit jaar viert de IVR haar 145 jarig jubileum. Tijdens het komende congres op 6 en 7 juni in Praag, wordt hieraan aandacht besteed. Daar spreekt ook de Tsjechische minister van transport Dan Ťok. Hij gaat daarbij in op de betekenis van de binnenvaart in Tsjechië en op ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur. ‘De Elbe maakt deel uit van de Orient/East-Med corridor van het zogenaamde transeuropese verkeersnetwerk van de Europese Unie. Deze corridor verbindt grote delen van Midden-Europa met de havens in het Noorden en de Baltische landen, alsmede het mediterrane gebied en speelt als zodanig een centrale rol in het Europese vervoerbeleid.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Meten aan de pijp geen alternatief voor proefstandmeting’

DEN HAAG Het zogenoemde meten aan de pijp op binnenvaartschepen is geen alternatief voor de proefstandmeting. Hoewel systemen voor Continueous On Board Monitoring (COBM) als monitorings- en signaleringsinstrument een goed inzicht kunnen
geven in de daadwerkelijke emissies van NOx, is het niet mogelijk om een goede roetmeting (PM) te realiseren.

Een en ander blijkt uit het onlangs gepubliceerde eindrapport in het kader van ‘Green Deal COBALD’ (Continue Aan-Boord AnaLyse en Diagnose). Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het rapport onlangs aan de Tweede Kamer.

In het kader van de Green Deal is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van COBM van scheepsemissies en de mogelijkheden om hiermee een gelijkwaardig alternatief te bieden aan typegoedkeuring van motoren. Nu het onderzoek is afgerond bleek niet alleen de roetmeting een probleem, ook blijkt de bereidheid om data te delen klein en het deelnamepercentage te gering. Hierdoor kan niet met een gedragen voorstel worden gekomen op basis waarvan kan worden omschreven onder welke voorwaarden een mogelijk gelijkwaardigheidsprincipe kan worden ingevoerd. Ook is het vooralsnog niet mogelijk om deze meetmethode in de Europese wetgeving vastgelegd te krijgen. Volgens Koninklijke BLN-Schuttevaer was ‘van meet af aan was bekend dat het meten van roet (PM) niet mogelijk was op basis van een continue meting’.

Geen oplossing
Volgens de onderzoekers hebben de resultaten van het onderzoek de verwachtingen bij aanvang van deze Green Deal niet waargemaakt. Daardoor zijn voor de toegang tot het havengebied van Rotterdam na 2025 met niet type goedgekeurde CCRII-motoren nog geen oplossingen. Desondanks hebben de bevindingen aangetoond dat COBMsystemen als monitorings- en signaleringsinstrument een goed inzicht kunnen geven in de daadwerkelijke emissies van NOx. Maar volgens de onderzoekers zijn er veel verschillende externe factoren (vaarprofiel, vaargedrag, sluizen, drukte op vaarwegen, brandstofsamenstelling, buitenluchttemperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke), waardoor de NOx sterk kan variëren. ‘Het formuleren van een harde grenswaarde voor emissies is daarmee arbitrair.’

En ook monitoring volgens de E3-cyclus, kan een flinke afwijking kan laten zien met de daadwerkelijke gemiddelde praktijkemissies. Deze methode wordt daarom als minder nuttig gezien, vooral voor de toekomstige Stage V motoren. ‘Met de verkregen inzichten is duidelijk geworden dat milieuprestaties middels een E3-cyclusmeting zichtbaar maken, geen goede methode is voor uitsluiting en toelating. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke omstandigheden en er wordt geen rekening gehouden met het vaarprofiel en -gedrag. Deze meetmethode geeft daardoor geen goed beeld van de werkelijke emissies. Op dit moment is er echter geen beter alternatief.

Discontinue meten
BLN-Schuttevaer maakt zich hard om linksom of rechtsom de toegang tot de haven van Rotterdam toch te realiseren met bestaande (aangepaste) motoren. Daarom heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer in de nu te onderhandelen Green Deal Binnenvaart het continue ‘meten aan de pijp’ laten aanpassen in ‘metingen aan de pijp’. Dit houdt in dat meten op basis van vast te stellen normen en meetmethodieken ook periodiek uitgevoerd kunnen worden. ‘Een APK op de emissie zogezegd. Het COBALD-traject heeft technisch aangetoond dat er zeker kansen zijn om het meten van emissies in de praktijk te gebruiken voor monitoring en signalering we willen ook dat in de toekomst verder uitwerken.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Zaterdag 16 maart is Dag van de Binnenvaart

ROTTERDAM Op zaterdag 16 maart vindt voor het eerst de Dag van de Binnenvaart plaats. Op diverse locaties in Nederland worden deze dag tussen leuke en interessante activiteiten georganiseerd op, rondom of met een binnenvaart(schip). Het doel is om een stukje beleving en ervaring mee te geven hoe het is in de binnenvaart. De scholen werken hieraan mee en verzorgen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook het Werkgeversservicepunt Amsterdam, de haven van Amsterdam, verkeersleidingen, scheepswerven, terminals, enz. Alles en iedereen die iets leuks kan verzinnen roepen we op mee te doen.

Op www.dagvandebinnenvaart.nl (vanaf maart live) worden de activiteiten gebundeld en is er voor bezoekers te zien wat er bij hen in de regio te doen is. Iedereen, jong en oud, leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden zijn die dag welkom op de diverse locaties. Het moet echt een belevingsdag worden, uiteraard om de (zij)instroom te vergroten, maar ook een stukje algemene promotie, verbetering van het imago en bekendheid voor de sector. Dus niet enkel een extra open dag voor de opleidingen, maar meer een ‘Kom in de kas’ maar dan voor de binnenvaart. Ze kunnen een schip bezoeken, een stukje meevaren als dat mogelijk is, een machinekamer, stuurhut of woning bezoeken, een kijkje nemen op een scheepswerf om te zien hoe een schip wordt gebouwd, een bezoek brengen aan de verkeersleiding of in gesprek met de bemanning. En natuurlijk als ze meer willen weten over een opleiding zijn de scholen daar om ze hier meer over te vertellen.

Oproep
Hoe werkt dat nou aan boord? Heb je wel elektriciteit? Heb je internet en televisie? Kun je wel rechtop staan in de woning? Kun je wel douchen aan boord? U zult versteld staan van wat mensen soms nog denken over het leven aan boord. Het liefst laten we iedereen die dag aan boord stappen om de sfeer en realiteit van het varen te laten beleven. Want hoe kun je binnenvaart nu beter overbrengen dan het daadwerkelijk laten meevaren? Nu is dat erg lastig in de binnenvaart, dat begrijpen we, maar we willen toch kijken wat we kunnen doen. Al is het voor een paar mensen. Maar daar hebben we u voor nodig. Van daar deze oproep.

Heeft u zicht op uw planning en bent u bereid op 16 maart uw steentje bij te dragen aan binnenvaartpromotie? Stuur dan een mailtje aan info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl. Wellicht wilt u dan die dag ergens stil liggen en uw schip open stellen voor bezoekers. Of bent u bereid al varende een klein groepje geïnteresseerden een stukje mee te nemen. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Alles is welkom
Er zijn diverse locaties waar we mogelijkheden hebben aan te leggen. Zo zijn we nog op zoek naar een schip wat bij het EIC in Rozenburg zou kunnen liggen of in Vlissingen. Tevens staat het Maritiem Museum in de Leuvehaven in Rotterdam hun kade beschikbaar. Maar we kunnen ook kleine groepjes naar u toe brengen, mocht u door een sluis komen waar ze op kunnen stappen of als u even kunt stoppen bij een autosteiger bijvoorbeeld. Maar ook als u andere ideeën voor een activiteit heeft mag u dit natuurlijk doorgeven. Alles is welkom om dat stukje binnenvaartbeleving die dag te kunnen geven aan de buitenwereld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Containers stuwen overslag Rotterdam naar nieuw record

ROTTERDAM Met 469,0 miljoen ton is het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven in 2018 nipt hoger geëindigd dan in het recordjaar ervoor. De containeroverslag was wederom de stuwende kracht met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen TEU; opnieuw een record.

Waar de overslag van containers doorgroeide, daalde de overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (+163,6%) en biomassa (+31,6%) groeiden vorig jaar opnieuw spectaculair.

Containers
De containeroverslag liet in 2018 wederom een sterke stijging zien waardoor marktaandeel werd gewonnen in de Hamburg-Le Havre range. Een drijvende kracht achter de stijging in 2018 was de toename van transhipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen. Het shortsea segment ondervond last van groeivertragingen in de Britse en Russische economieën.
Ook in RoRo-overslag, die uitkwam op een lichte plus, gaf de Britse RoRo handel minder groei te zien, waarschijnlijk door de gevolgen van Brexit-onzekerheid op de Britse economie.
De overslag van overig stukgoed was vrijwel gelijk aan het volume van 2017.

Nat massagoed
Met uitzondering van LNG liet nat massagoed vorig jaar dalingen in overslagvolumes per subcategorie zien. De overslag van ruwe olie daalde gering, mede als gevolg van iets lagere raffinagemarges. Opmerkelijk is dat desondanks de overslag voor het vierde jaar op rij boven 100 miljoen ton uitkwam. De overslag van minerale olieproducten daalde vooral als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. De enorme toename van LNG-overslag (+163,6%) werd vooral veroorzaakt door transhipments van LNG afkomstig uit Yamal-veld (Noord-Rusland) van ijsklasse-LNG-tankers naar ‘normale’ LNG-tankers, die de lading verder vervoerden, onder andere naar Azië.

Droog massagoed
Ondanks een sterk onder druk staande markt liet het segment droge bulk slechts een geringe overslagdaling zien (-3%). In de subcategorie kolen lijkt de ingezette consolidatiestrategie goed uit te pakken voor Rotterdam: de overslag steeg met 2,3%. Energiekolen lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar.
De cokeskolenoverslag steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De ijzerertsoverslag daalde in 2018, onder andere als gevolg van renovatie van een hoogoven en vanwege stagnerende vraag vanuit de staalindustrie. De daling van agribulk overslag in Rotterdam werd mede veroorzaakt door het verschuiven van ladingpakketten naar Amsterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Fusie Solfic en Xeamos

WIJCHEN Alle activiteiten van Solfic E&E zijn per 4 februari 2019 ondergebracht in Xeamos BV. Xeamos is een onafhankelijke speler in de markt en levert emissiereductiesystemen voor alle merken dieselmotoren in non-road toepassingen. Het merk Solfic verdwijnt hiermee na ruim tien jaar uit de markt.

Xeamos is in 2017 opgericht als joint-venture tussen NPS Diesel B.V. en Solfic E&E B.V. Xeamos richt zich op de verkoop van emissie-reductiesystemen voor verbrandingsmotoren in de non-road markt (scheepvaart, industrie) met focus op de luxe jachtbouw.

Meerwaarde
De fusie zorgt er voor dat Xeamos dé naam is voor emissiereductiesystemen in deze markt. Bovendien kan Xeamos maximaal profiteren van de kennis en gerelateerde activiteiten binnen de Lumipol groep. De synergie tussen Xeamos en de Lumipol groep op het gebied van motorenkennis en het internationale verkoop- en servicenetwerk levert een duidelijke meerwaarde voor de klanten en stelt Xeamos nog beter in staat om de beste kwaliteit en service te bieden.

Onder de Lumipol groep vallen onder meer NPS Diesel B.V. , Van Wijk & Boerma Firepacks B.V. en Diesel Equipment Trading B.V.
Xeamos is gevestigd op Bijsterhuizen 2416 te Wijchen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Driel elf weken gestremd

DRIEL Sluis Driel is vanwege renovatie van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019 gestremd. In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Driel. Verkeer vaart deze periode om via de Waal.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Eén van de onderdelen van deze renovatie betreft de sluizen. Sluis Driel is de laatste sluis van het stuwensemble die wordt gerenoveerd. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein in het najaar van 2018. De renovatiewerkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, het verduurzamen van de sluisdeuren, uitvoeren van betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening en zwaardere schepen.

Voor de toekomst
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis
Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vaarwegbeheerders krijgen een krappe 7

ENSCHEDE Ruim 60 procent van de schippers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de vaarweg in het algemeen en over het beheer van de vaarweg. Binnenvaartschippers geven de beheerders gemiddeld het rapportcijfer 6,7. Er zijn geen significante verschillen in de resultaten tussen de tevredenheid over vaarwegen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of die in beheer zijn van de provincies.

Deze cijfers blijken uit de Belevingsmonitor Binnenvaart die in de zomer van 2018 heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.
Van alle hoofdaspecten krijgen verkeersinformatie, kwaliteit van de vaarweg en aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders de grootste tevredenheid van de bevraagde schippers. Het minst tevreden is men (minder dan 6 op de 10 schippers) over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden.

Wat beter kan
Aan de binnenvaartschippers is de open vraag gesteld wat als eerste veranderd zou moeten worden om de vaarwegen te verbeteren. De meest gegeven antwoorden vallen onder de thema’s ‘Achterstallig onderhoud aan de vaarwegen’, ‘Kloof Rijkswaterstaat en schipper’, ‘Maak gebruik van kennis en ervaring van schippers’, ‘Gebrek aan ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen’ en ‘Kennis en service bediening bruggen en sluizen’.

Zowel voor Rijkswaterstaat als voor de provincies blijkt verder dat kwaliteit van de vaarweg en reistijd positief worden beoordeeld en deze relatief veel invloed op de algemene tevredenheid hebben. Voor provincies geldt dit ook voor de aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders. De aspecten ‘uitvoering van werkzaamheden’, ‘veiligheid op de vaarweg’ en ‘bediening van bruggen en sluizen’ zijn aspecten waar schippers minder tevreden over zijn en die een relatief negatieve impact hebben op de algemene tevredenheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.