Tagarchief: milieu

Minister tekent Green Deal over twee weken

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu is voornemens de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens op 11 juni 2019 te ondertekenen. In het Algemeen overleg Maritiem in december vorig jaar zei ze nog dat het wellicht een mooi verjaardagscadeautje voor haar zou kunnen zijn. Ze is op 12 juni jarig.

Volgens de minister is sindsdien in nauwe samenwerking met de maritieme sector ‘hard verder gewerkt’ aan de totstandkoming van de Green Deal. ‘In het kader van de totstandkoming van deze Green Deal zijn in opdracht van haar ministerie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) studies uitgevoerd naar de innovatiestructuur voor de toepassing van elektrische voortstuwing in de binnenvaart en het instrumentarium van de Rijksdienst, de Europese Unie en provincies voor verduurzaming van de binnenvaart.’

Momenteel bevindt het overleg tussen de overheid en de maritieme sector zich volgens de minister in een laatste fase. In het AO Maritiem op 29 mei informeert de minister de Kamer over de laatste stand van zaken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Miljoen aan subsidie voor duurzame binnenvaart

ROTTERDAM Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor 2019 een miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor innovaties en duurzame projecten in de binnenvaart.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.
De projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn. Per project bedraagt de subsidie maximaal € 250.000.

Voor 1 augustus
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het EICB, via 010 – 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.
De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de ingediende projecten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Geen sprake van illegaal ontgassen op de Waal

DEN HAAG Er is voor het Rijk geen wettelijke grondslag om tegen ontgassen op de Waal op te treden. Minister Cora van Nieuwenhuizen antwoordt dat op vragen van Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) over onder meer het ontgassen op de Waal bij Nijmegen. ‘Voor een totaal en algemeen verbod op het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd’, meldt de minister. ‘In dit geval is dat bij het in werking treden van het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit.’

In de Gelderlander verschenen artikelen met koppen als ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal en ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’. Maar volgens Schonis verbiedt het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) per 1 januari van dit jaar binnenvaartschepen om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden. Daardoor zou het Rijk kunnen optreden tegen het ontgassen. Maar volgens de minister is dat niet het geval. ‘Het ADN verbiedt namelijk het ontgassen niet in het algemeen, maar stelt voorwaarden waaraan tijdens het ontgassen moet worden voldaan. Wel zal op basis van het ADN de regelgeving in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Hierdoor kan vanaf de tweede helft van dit jaar in dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen, inclusief voorhavens niet meer worden ontgast. In de taskforce ontgassen wordt op dit punt door RWS, de ILT en de provinciale handhavingsdiensten gezamenlijk een thema-actie voorbereid in de tweede helft van dit jaar.’

Snel mogelijk stoppen
Minister Van Nieuwenhuizen geeft overigens wel aan het varend ontgassen in Nederland zo snel mogelijk te willen stoppen. Zo werd op voorstel van Nederland het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag aangepast. ‘Met het besluit van juni 2017 wordt het varend ontgassen van de meeste gevaarlijke stoffen op termijn verboden. Het uitstoten van carcinogene stoffen moet zo snel mogelijk worden gestopt. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de benodigde regelgeving en praktische voorwaarden voor de uitvoering eind dit jaar af te ronden. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie in nationale regelgeving die nog in mei aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Mijn streven is om in 2020 de betreffende regelgeving in werking te kunnen laten treden. Voor de handhaving zijn RWS en ILT de aangewezen diensten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

For Ever bunkert biobrandstof voor Heineken

MOERDIJK Het binnenvaartschip For Ever van Combined Cargo Terminals (CCT) heeft voor het eerst gebunkerd met 100% biobrandstof. Volgens de initiatiefnemers wordt tot wel 90% CO2-reductie behaald in vergelijking met het varen op een fossiele brandstof.

Het bunkeren van de 100% biobrandstof is het vervolg van een succesvolle pilot met Heineken in 2017, waarbij gevaren werd met een 30%-blend. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering uit de tijdelijke stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’. Het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) ondersteunt het project in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam waarvan schepen ook op biobrandstof varen.

Geen aanpassingen
De biobrandstof van GoodFuels is gemaakt van duurzame, gecertificeerde afvalstromen. Het is een fossielvrije, synthetische biobrandstof en een easy-to-use drop-in vervanger voor fossiele brandstof. Deze tweede generatie biobrandstof geeft bacterievorming geen kans en is in pure vorm direct inzetbaar in dieselmotoren, zonder aanpassingen aan het schip of de tankinfrastructuur. Er zijn dus geen grote investeringen nodig om op biobrandstof te varen en direct bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot.

‘Deze 100% toepasbaarheid toont aan dat drop-in biobrandstof verreweg de snelste en makkelijkste manier is om binnenvaartschepen CO2-neutraal te krijgen’, vindt Dirk Kronemeijer als CEO GoodFuels. ‘Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Geweldig nieuws voor cargo-eigenaren zoals Heineken die nu de mogelijkheid hebben om een volledige groene corridor uit te voeren van hun brouwerij in Zoeterwoude naar grote exportmarkten zoals de VS.’

Bert van Grieken is als directeur multimodaal CCT eveneens tevreden. ‘Met dit gezamenlijke initiatief zetten we wederom de extra stap om klimaatambities te behalen. Dit onderstreept onze toewijding om onze klanten duurzame logistieke oplossingen aan te bieden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Stuur voor duurzame binnenvaart niet op certificaten’

DEN HAAG Een duurzame binnenvaart ligt binnen handbereik, maar dit vraagt wel een andere benadering door havens, vervoerders en verladers. In plaats van te sturen op certificaten voor bepaalde motoren en milieusystemen, zouden zij moeten kijken naar de werkelijk geboekte milieuwinst door een schipper. Dat stellen de partners van het Europese LIFE-project CLINSH (CLean INland SHipping).

‘De binnenvaart is van zichzelf al een duurzame vorm van transport’, stelt gedeputeerde Rik Janssen, voorzitter van het CLINSH-consortium. ‘Maar het kan nog duurzamer. Tot nog toe sturen klanten en ook havenbedrijven op bepaalde motortypen en milieusystemen. Terwijl uit onze praktijkmetingen naar voren komt dan andere schepen minstens zo schoon kunnen zijn als gecertificeerde schepen. Verduurzaming van de binnenvaart kan dus goedkoper, sneller en efficiënter.’

Nieuwe deelnemers
CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim 8,5 miljoen euro, waarmee 16 partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen met het Europese LIFE-fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.

Om naar meer gegevens te vergaren is CLINSH op zoek naar nieuwe binnenvaartschippers of reders die willen investeren in de verduurzaming van hun schip of vloot. Op alle schepen die deelnemen aan de praktijkproef wordt meetapparatuur geplaatst, waarna continu de uitstoot aan boord wordt gemeten. Dit moet informatie opleveren over de milieuprestaties en de operationele kosten bij verschillende technieken.

Aan de derde ronde van CLINSH kunnen maximaal 20 schepen deelnemen. De scheepseigenaren moeten bereid zijn te investeren in een SCR in combinatie met DPF, FWE of FWE+ in combinatie met (tijdelijk) GTL, Euro VI/NRE, 100% elektrisch, hybride of diesel-elektrisch of de installatie van elektronische common rail techniek. Ook is er ruimte voor schepen om in te zetten als controlegroep met: LNG, CNG, Euro VI motor, CCR1 of CCR2 motor of hybride techniek.

Tegemoetkoming
Vanuit het project CLINSH ontvangen geselecteerde schippers na de aanbesteding een financiële compensatie voor deelname aan het project. Voor het aanschaffen en laten installeren van de technologie kunnen de schippers tot 50% van de gemaakte kosten ontvangen. De schippers die al met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip maximaal 10.000 euro onkostenvergoeding krijgen. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart versnelt. ‘Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen, en een koplopersrol binnen de sector. Goede milieuprestaties kunnen in het voordeel van de schipper werken bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven. Schippers kunnen nu een vergoeding krijgen voor aanpassingen die in de toekomst mogelijk verplicht worden.’

De aanbesteding
De derde Europese aanbesteding voor de praktijkproef van dit project, gericht op duurzaam vervoer over water, loopt van 13 maart tot en met 22 april 2019, 14.00 uur.

Alle benodigde informatie voor deze aanbesteding is te vinden via www.clinsh.eu. De aanbestedingsdocumenten kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar tenderclinsh@pzh.nl, met als onderwerp ‘Notify Tender CLINSH’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart heeft 25 miljoen extra nodig voor CO2-reductie

ZOETERMEER De binnenvaart heeft 25 miljoen euro aan extra fiscale stimulering nodig om in 2030 de uitstoot van CO2 met 20% verminderd te hebben en in 2050 klimaatneutraal te kunnen varen. Dat concludeert onderzoeksbureau Panteia in haar rapport ‘Op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart per 2050’.

De 25 miljoen euro extra heeft betrekking op de periode 2018-2050. De stimulering die Panteia voorstelt betreft overigens geen subsidie, maar mogelijkheden om de belastbare winst van binnenvaartondernemers te drukken. De bestaande regelingen EIA, MIA en VAMIL voldoen daarvoor, maar vereisen volgens Panteia wel ‘een smallere scope’. ‘Het wijzigen van deze regelingen kan leiden tot 16 Mton CO2-reductie in de periode 2018-2050, waarmee de CO2-emissie van de binnenvaart in 2050 nog maar 2,5% van de uitstoot bedraagt in het jaar 2016.

Belangrijk is volgens Panteia wel dat het verdienvermogen van de binnenvaartsector binnen deze periode op een gelijkwaardig niveau van het huidige niveau blijft. ‘Doordat veel van de vergroeningsprikkels via belastingaftrek lopen, is het belangrijk om binnenvaartondernemingen winst te laten maken.’ Ook moeten investeringen in conventionele verbrandingsmotoren, of deze nou gevoed worden door diesel of LNG, niet meer woerden gestimuleerd. ‘De huidige EIA voorziet wel in het stimuleren van zogenaamde energiezuinige verbrandingsmotoren, maar daarbij wordt enkele gekeken naar het specifieke brandstofverbruik en niet naar de grootte van de motor (kW) in relatie tot het inzetpatroon van het schip.’

Onzeker
Op de korte termijn is het volgens de onderzoekers van Panteia nog onzeker of er CO2-reductie gaat plaatsvinden. ‘De meest kansrijke methode hiervoor is het bijmengen van biobrandstof aan de diesel voor de binnenvaart. Momenteel gebeurt dit echter nog niet. Verder kan voor specifieke supplychains ingezet worden op batterij-elektrische schepen. Voorwaarden hierbij zijn korte en voorspelbare vaarafstanden. De zand- en grindsector alsmede de containervaart lenen zich hier goed voor.’

Op de lange termijn gaat de binnenvaart grote stappen zetten om de CO2-footprint terug te dringen. Dat gebeurt zowel met en zonder aanvullend beleid. In het laatste geval kan de CO2 emissie met 87% worden teruggedrongen. ‘Wordt er aanvullend beleid gevoerd, dan kan de uitstoot dalen tot slechts 2,5% van de uitstoot in het jaar 2016.’

Van 10 naar 2,50 euro
Het pad naar klimaatneutrale binnenvaart loopt volgens Panteia, grofweg geschetst, van dieseldirecte verbrandingsmotoren via dieselelektrische aandrijflijnen of batterij-elektrische aandrijflijnen naar waterstof. ‘Zonder aanpassingen in de fiscale regelingen rondom de binnenvaart (EIA, MIA, VAMIL) wordt waterstof pas interessant voor de binnenvaart vanaf het jaar 2035. Met stimuleringsmaatregelen, kan waterstof al interessant worden vanaf het jaar 2025. In 2030 varen er dan al bijna 400 schepen op waterstof rond. Belangrijk voor het succes van waterstof en het moment waarop waterstof zijn intrede gaat doen in de binnenvaartsector is de prijsontwikkeling. De huidige prijs van 10 euro per kg waterstof maakt waterstof niet interessant, maar zodra deze prijs rond de 2,50 euro per kg wordt, kan de binnenvaart grootschalig omschakelen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Meten aan de pijp geen alternatief voor proefstandmeting’

DEN HAAG Het zogenoemde meten aan de pijp op binnenvaartschepen is geen alternatief voor de proefstandmeting. Hoewel systemen voor Continueous On Board Monitoring (COBM) als monitorings- en signaleringsinstrument een goed inzicht kunnen
geven in de daadwerkelijke emissies van NOx, is het niet mogelijk om een goede roetmeting (PM) te realiseren.

Een en ander blijkt uit het onlangs gepubliceerde eindrapport in het kader van ‘Green Deal COBALD’ (Continue Aan-Boord AnaLyse en Diagnose). Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het rapport onlangs aan de Tweede Kamer.

In het kader van de Green Deal is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van COBM van scheepsemissies en de mogelijkheden om hiermee een gelijkwaardig alternatief te bieden aan typegoedkeuring van motoren. Nu het onderzoek is afgerond bleek niet alleen de roetmeting een probleem, ook blijkt de bereidheid om data te delen klein en het deelnamepercentage te gering. Hierdoor kan niet met een gedragen voorstel worden gekomen op basis waarvan kan worden omschreven onder welke voorwaarden een mogelijk gelijkwaardigheidsprincipe kan worden ingevoerd. Ook is het vooralsnog niet mogelijk om deze meetmethode in de Europese wetgeving vastgelegd te krijgen. Volgens Koninklijke BLN-Schuttevaer was ‘van meet af aan was bekend dat het meten van roet (PM) niet mogelijk was op basis van een continue meting’.

Geen oplossing
Volgens de onderzoekers hebben de resultaten van het onderzoek de verwachtingen bij aanvang van deze Green Deal niet waargemaakt. Daardoor zijn voor de toegang tot het havengebied van Rotterdam na 2025 met niet type goedgekeurde CCRII-motoren nog geen oplossingen. Desondanks hebben de bevindingen aangetoond dat COBMsystemen als monitorings- en signaleringsinstrument een goed inzicht kunnen geven in de daadwerkelijke emissies van NOx. Maar volgens de onderzoekers zijn er veel verschillende externe factoren (vaarprofiel, vaargedrag, sluizen, drukte op vaarwegen, brandstofsamenstelling, buitenluchttemperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke), waardoor de NOx sterk kan variëren. ‘Het formuleren van een harde grenswaarde voor emissies is daarmee arbitrair.’

En ook monitoring volgens de E3-cyclus, kan een flinke afwijking kan laten zien met de daadwerkelijke gemiddelde praktijkemissies. Deze methode wordt daarom als minder nuttig gezien, vooral voor de toekomstige Stage V motoren. ‘Met de verkregen inzichten is duidelijk geworden dat milieuprestaties middels een E3-cyclusmeting zichtbaar maken, geen goede methode is voor uitsluiting en toelating. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke omstandigheden en er wordt geen rekening gehouden met het vaarprofiel en -gedrag. Deze meetmethode geeft daardoor geen goed beeld van de werkelijke emissies. Op dit moment is er echter geen beter alternatief.

Discontinue meten
BLN-Schuttevaer maakt zich hard om linksom of rechtsom de toegang tot de haven van Rotterdam toch te realiseren met bestaande (aangepaste) motoren. Daarom heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer in de nu te onderhandelen Green Deal Binnenvaart het continue ‘meten aan de pijp’ laten aanpassen in ‘metingen aan de pijp’. Dit houdt in dat meten op basis van vast te stellen normen en meetmethodieken ook periodiek uitgevoerd kunnen worden. ‘Een APK op de emissie zogezegd. Het COBALD-traject heeft technisch aangetoond dat er zeker kansen zijn om het meten van emissies in de praktijk te gebruiken voor monitoring en signalering we willen ook dat in de toekomst verder uitwerken.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vervoer over korte afstanden moet in 2040 emissieloos

ROTTERDAM De logistieke sector wil dat tegen 2040 het vervoer over korte afstanden op weg en binnenwateren emissievrij is. Deze en andere voornemens staan in de ‘Visie handel en logistiek 2040’, een gezamenlijke langetermijnvisie van 19 organisaties uit de logistieke sector om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

De ‘Visie Handel en logistiek 2040’ dient voor het bedrijfsleven als uitgangspunt voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er bijvoorbeeld samen naar dat in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij en dus duurzaam is. Ook willen de bedrijven samen werken aan een werkbare maar sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in logistiek de norm wordt.

Omarmd
De visie wordt door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven dan ook van harte omarmd. ‘Ons logistieke systeem is feitelijke de bloedsomloop van de economie en van veel kleine en grote bedrijven’, aldus VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. We moeten daarbij blijven bouwen aan een sterk competitief maar veel ook duurzamer en innovatiever logistiek systeem en aan maatschappelijk draagvlak. Dat is belangrijk voor de welvaart en vooral ook voor ons welzijn. Daar willen we met deze visie een bijdrage aan leveren.’

‘De bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn afhankelijk van tijdige en betaalbare levering van hun goederen bij andere bedrijven en consumenten’, meldt algemeen directeur evofenedex Machiel van der Kuijl. ‘Om internationaal te overleven en Nederland met draagvlak welvarend te houden, moeten we de handen met de logistieke sector ineenslaan en het systeem toekomst-klaar maken.’

‘Fantastisch werk’
TLN-directeur Jan Boeve vindt het ‘fantastisch dat we als logistieke sector elkaar met deze toekomstvisie gevonden hebben’. ‘Wij als wegvervoerders, samen met zeevaart, binnenvaart, expediteurs, cargadoors, stuwadoors, spooroperators en de luchtvrachtsector. Samen zorgen we ervoor dat het logistieke systeem de economie in ons land ook in 2040 nog steeds volop draaiende houdt. Met wereldklasse mainports, een ijzersterke infrastructuur en schone en veilige voertuigen.’

Naast VNO-NCW, Evofenedex, MKB-Nederland, TLN is Havenbedrijf Rotterdam één van de ondertekenaars. ‘Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kan de Rotterdamse haven floreren’, aldus de COO van het havenbedrijf Ronald Paul. ‘En dat moeten we zo houd.’

De 19 partijen die ondertekenden zijn: evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, ORAM, Deltalinqs, KLM Cargo, VRC.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Noodkreet emissie-eisen binnenvaartmotoren

DUISBURG De momenteel op de markt beschikbare en gecertificeerde motoren voor de binnenvaart mogen vanaf eind volgend jaar niet meer worden geïnstalleerd. Zelfs met extra geïnstalleerde filters en katalysatoren kunnen ze namelijk nog steeds niet voldoen aan de nieuwe Europese emissie-eisen. Maar een alternatief is er nog niet. De oplossing om dan maar truckmotoren te mariniseren, neemt het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) niet serieus.

De nieuwe emissie-eisen van de zogenaamde NRMM-verordening worden aan het einde van dit jaar van kracht voor motoren met een vermogen van maximaal 300 kW. Voor de motoren vanaf een vermogen van 300 KW geldt dit een jaar later. Hoewel voor de eisen weliswaar werd aangesloten bij de Amerikaanse Tier 4-emissiestandaard, stelde de EU wel extra eisen aan de uitstoot van fijnstof. Eisen waaraan volgens het BDB de motorenfabrikanten nog steeds niet kunnen voldoen. ‘In tegenstelling tot de verwachtingen van de bureaucraten in Brussel, hebben de motorfabrikanten die actief zijn op deze gespecialiseerde markt tot dusverre geen passend alternatief kunnen bieden dat schippers zouden kunnen gebruiken om hun vloot te moderniseren.’ Volgens het BDB heeft het Duitse ministerie van transport dit inmiddels bevestigd. Ook zouden de bekende fabrikanten van binnenvaartmotoren op de grootste binnenvaartbeurs van Duitsland in Kalkar niets hebben kunnen vertellen over de beschikbaarheid van deze motoren. Toch blijven volgens het BDB ‘hooggeplaatste ambtenaren in Brussel het vertrouwen houden dat deze motoren op tijd ergens vandaan gaan komen’.

Euro VI
Om toch motoren te kunnen leveren die aan de Europese eisen voldoen, wordt nu gekeken naar het mariniseren van vrachtwagenmotoren (Euro VI) en andere ‘niet voor de weg bestemde’ motoren die zijn ontworpen voor het gebruik off-road. Deze motoren mogen echter volgens de regels van diezelfde EU maar een maximaal vermogen hebben van 560 kW.
BDB-voorzitter Martin Staats kwalificeert het gebruik van vrachtwagenmotoren als een dure oplossing waarvan de operationele betrouwbaarheid in de praktijk nog moet worden bewezen. ‘Vooral de Euro VI-motoren zijn uitgerust met allerlei technische finesses die niet zijn ontworpen voor het gebruik op schepen. Het gaat dan om de prestaties, de maximaal aantal bedrijfsuren en de permanente belasting. Binnenschepen hebben langere reistijden en zijn zelfs 24-uur in bedrijf. En dat vereist een motorvermogen van 1.500 kW, of soms zelfs meer. Koppelverbanden en duwstellen met zes duwbakken hebben bijvoorbeeld veel vermogen nodig. Binnenvaartschepen moeten kunnen vertrouwen op robuuste en in de praktijk beproefde motoren die zijn ontworpen voor gebruik aan boord. En hoeveel van deze Euro-VI motoren moet de binnenschipper in zijn machinekamer plaatsen om het vereiste motorvermogen te krijgen? In de meeste machinekamers is daar ook geen ruimte voor. Voor een aanzienlijk aantal binnenvaartschepen in Europa is het gebruik van deze motoren daarom geen alternatief. De wetgevende macht in Brussel moet daarom wakker worden en de regels veranderen. Men kan niet de vernieuwing van de vloot prediken en dit doel onmiddellijk om zeep helpen met onzinnige regels.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kamervragen over ‘kankerverwekkend ontgassen’ op de Waal

DEN HAAG De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft Kamervragen gesteld over het bericht in de Gelderlander dat binnenvaarttankers op de Waal nog steeds elke dag ‘het zeer giftige benzeen de lucht inblazen’. Overigens kunnen de opgevoerde deskundigen in de krant, die spreekt van ‘ontgastoerisme’, deze bewering niet met harde cijfers onderbouwen.

De Kamerleden Frank Wassenberg en Christine Teunissen (beiden PvdD) willen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten of het klopt dat binnenvaarttankers ieder jaar honderden keren het extreem giftige en kankerverwekkende benzeen in de provincie Gelderland lozen, ook langs bewoonde gebieden en dat de toegestane maximumnorm met een factor 200.000 wordt overschreden. Het kankerverwekkende benzeen zou kunnen leiden tot chromosomale afwijkingen. Een hoogleraar van de Rotterdamse Erasmus Universiteit kwalificeert in de Gelderlander het varend ontgassen mede daarom als ‘één van de grootste milieuproblemen van ons land’.

‘Rondje van Duitsland’
De binnenvaarttankers zouden in Gelderland ontgassen omdat dit in Duitsland verboden is en daar streng zou worden gehandhaafd Overigens verbood de provincie Gelderland ruim een jaar geleden ook al het varend ontgassen, maar in Gelderland zou hierop slecht worden gehandhaafd. De Kamerleden spreken zelfs van een nieuwe gedoogsituatie voor milieucriminaliteit, waardoor Gelderland bekend staat als ‘het Rondje van Duitsland waar je je luiken open kunt zetten’.  Ze willen dan ook van de ministers weten waarom de provincie wel regels instelt, maar dat er vervolgens onduidelijkheid is over wie er dient te handhaven. De Gelderse omgevingsdiensten zouden namelijk niet over de manschappen, de kennis of het materieel beschikken om de schepen te controleren. Ze vragen de ministers de provincie Gelderland hierop aan te spreken en vragen om maatregelen.
Volgens de Kamerleden toont de situatie op de Waal aan dat milieucriminaliteit een te groot probleem is voor lokale overheden. Ze vinden dan ook dat de regie voor het bestrijden van milieucriminaliteit bij het Rijk moet komen te liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook