Opnieuw miljoenen euro’s subsidie voor aanschaf Stage V motor

DEN HAAG Het jaar 2022 wordt het laatste jaar dat de binnenvaart gebruik kan maken van miljoenen euro’s subsidie voor de aanschaf van een Stage V- of elektromotor. Volgend jaar is nog 5,9 miljoen euro beschikbaar, in 2023 is dat nog ‘slechts’ 900.000 euro. Voor de aanschaf van een SCR katalysator blijft de komende jaren wel voldoende subsidie beschikbaar.

Via de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen kunnen binnenvaartondernemers subsidie krijgen om hun schip te verduurzamen. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstof met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

Voor de aanschaf van een Stage V motor of elektromotor is van 2021 tot en met 2023 in totaal 13,7 miljoen euro beschikbaar, voor de aanschaf van SCR katalysatoren is van 2021 tot en met 2025 in totaal 63 miljoen beschikbaar. Dit jaar was het subsidiebedrag van 6,9 miljoen euro voor de Stage V motoren al snel helemaal uitgeput, aanvragen kan pas weer op 1 januari 2022. Voor SCR katalysatoren is nog geld uit 2021 over, men kan hiervoor dus zowel voor als na de jaarwisseling een aanvraag doen. Voor 2022 komt voor de aanschaf een katalysator 13,6 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren 2023 en 2024 15,6 miljoen euro en voor 2025 4,6 miljoen euro.

Stage V motor
De subsidie voor zowel een Stage V motor als een SCR katalysator bedraagt 40% van de investeringskosten en is per vaartuig nooit meer dan 200.000 euro. Het subsidiepercentage kan worden opgehoogd voor het MKB. Dit betekent dat middelgrote bedrijven 50% en kleine bedrijven 60% subsidie krijgen. Ook dan geldt het maximum van 200.000 euro per vaartuig.

Bij de subsidie van een Stage V motor gaat het om motoren die op het moment van de aanvraag een Stage V typegoedkeuring hebben. Dit moet blijken uit de offerte. Als de motor niet op de CESNI lijst staat van goedgekeurde motoren, is een apart bewijs van certificering, en zo nodig marinisatie, nodig.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft het overigens niet te gaan om motoren die speciaal voor de scheepvaart zijn gebouwd. Het kan dus ook gaan om gemariniseerde motoren zoals Euro 6 vrachtwagenmotoren of NRE Stage V industriemotoren. De aanschaf moet wel vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk zijn verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.

Alleen de aanschaf en installatie van de Stage V motor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties zijn voor eigen rekening van de binnenvaartondernemer.

SCR katalysator
Om voor subsidie voor een SCR katalysator in aanmerking te komen, moet de katalysator worden ingebouwd in een reeds ingebouwde motor. De katalysator moet minimaal 60% stikstofreductie opleveren ten opzichte van de CCR2 norm voor een soortgelijke motor. De reductie moet worden aangetoond met een meetrapport van een erkend of gecertificeerd meetbedrijf. De binnenvaartondernemer kan de kosten voor dit rapport meenemen in de subsidieaanvraag.

Net als bij de Stage V motor, vallen alleen de aanschaf en installatie van de SCR katalysator onder de subsidieregeling. Kiest de binnenvaartondernemer voor een compleet nabehandelingspakket met een SCR katalysator en een roetfilter, dan moeten de kosten bij de aanvraag duidelijk worden uitgesplitst. Roetfilters vallen namelijk niet onder de subsidieregeling. Ook voor het reviseren van een bestaande SCR katalysator krijgt de binnenvaartondernemer geen subsidie.

Subsidie aanvragen
Aanvragen van subsidie kan via de website van de RVO. Het aanvragen van subsidie voor een SCR katalysator kan nog steeds, voor een Stage V motor komt per 1 januari 2022 weer geld beschikbaar.
Voor meer informatie kunnen binnenvaartondernemers contact opnemen met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart.