Tien miljoen extra voor hermotorisering

DEN HAAG De overheid heeft tien miljoen euro extra vrijgemaakt voor duurzame hermotorisering van de binnenvaart. Het geld komt beschikbaar via de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen die in het leven is geroepen om twee doelen te realiseren.

Het geld voor hermotorisering was dit jaar snel op. De tien miljoen extra wordt dan ook eerst gebruikt om afgewezen aanvragers, die begin dit jaar door uitputting van het budget geen subsidie hebben gekregen, subsidie aan te bieden. Voor nieuwe aanvragen is waarschijnlijk geen, of bijna geen ruimte. Voor verduurzamen met een SCR katalysator is ook op dit moment nog budget beschikbaar.

Emissieloos
In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (denk aan fijnstof en stikstof) met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

Tijdpad en Subsidiebedragen
De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal € 200.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor de aanschaf van een Stage V motor (met typegoedkeuring) of elektromotor is in totaal € 22,8 miljoen beschikbaar, verdeeld over de periode 2021-2023. In 2022 is € 15,9 MLN beschikbaar. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren is gedurende de periode 2021-2025 in totaal € 46,4 miljoen beschikbaar. In 2022 is € 3,8 MLN beschikbaar. Voor de regeling is er gedurende de gehele looptijd de mogelijkheid een aanvraag te doen in de eerste drie kwartalen.

Aanvragen
U kunt een aanvraag doen via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Let erop dat u voor het doen van een aanvraag E-Herkenning nodig heeft. Er zitten een aantal basisvereisten aan iedere aanvraag. Reken in ieder geval op de volgende onderdelen:
1. Binnenschipcertificaat van het vaartuig;
2. Vaartijdenboek waarin duidelijk wordt dat in de afgelopen 12 maanden het schip 60 dagen in Nederland in bedrijf was;
3. Duidelijk gespecificeerde, nog geldige, offerte van de investering.

Voor inhoudelijke vragen en als u behoefte heeft om te overleggen over de mogelijkheden op uw schip kunt u contact opnemen met het EICB.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.