Gelderse subsidie voor opleidingen

ARNHEM De provincie Gelderland stelt vanaf 1 mei een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor projecten die het opleidingsniveau van personeel bevorderen. Hiermee wil de provincie vraag naar en aanbod van personeel in Gelderland goed op elkaar laten aansluiten. De regeling loopt tot en met 2019.

De regeling is voor bedoeld ondernemingen, verenigingen van ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze organisaties. Jaarlijks komt een deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Voor 2016 is dat € 2 miljoen. De komende jaren is er respectievelijk € 2,5 miljoen, € 3 miljoen en € 1,5 miljoen gereserveerd.

De maximale provinciale bijdrage per project is 75% van de begroting, met een maximum van € 200.000.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart

DEN HAAG In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart vervoerd en steeds minder via het spoor en over de weg. Verreweg het grootste deel van de gevaarlijke stoffen gaat met de binnenvaart of via een pijpleiding. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 werd er 224 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen vervoerd door Nederland. Dat was 11 procent meer dan in 2005. Meer dan de helft hiervan wordt via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd. Het gaat hierbij om ruwe aardolie, aardolieproducten en aardgas. Ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen gaat over het water en slechts 7 procent over land, waarvan gevaarlijk26 procent via de weg en 1 procent via het spoor. Negen jaar eerder was het aandeel van de binnenvaart kleiner (31 procent). Het aandeel van pijpleiding (59 procent), weg (8 procent) en spoor (2 procent) was groter.

Minder over weg en spoor
Van alle gevaarlijke stoffen die in Nederland worden geladen op, of gelost van een binnenvaartschip, trein of vrachtauto passeert 70 procent de grens. Dit grensoverschrijdende bovengrondse vervoer van gevaarlijke stoffen is sinds 2005 met ruim een derde gestegen. Er zijn vooral meer gevaarlijke stoffen (met name diesel) via de binnenvaart geëxporteerd (+44 procent); vooral de (petro)chemische industrieën in Duitsland en België werden aangedaan. Via spoor (-17 procent) en weg (-2 procent) ging er juist minder naar het buitenland.
gevaarlijk2Het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart nam in de periode 2005-2015 met 90 procent toe. Alleen al in 2015 groeide het met 11 procent. Over de weg werd er binnenlands de laatste tien jaar een kwart minder vervoerd, terwijl het vervoer over het spoor halveerde.

Kwart gevaarlijk
De keuze van de vervoerswijze is mede afhankelijk van de eindbestemming van de goederen. Via pijpleiding, binnenvaart en spoor worden vooral – met grote bulkstromen – industriële complexen bevoorraad, terwijl via wegvervoer veel fijnmazige distributie (zoals de bevoorrading van benzinestations) plaatsvindt.
Gevaarlijke stoffen, zoals brandbare, explosieve en giftige stoffen, zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Bedrijven die deze stoffen vervoeren moeten zich daarom aan strenge regels houden. Slechts twee procent van alle goederen die over de weg worden vervoerd is gevaarlijk. Bij het spoorvervoer is dit zeven procent, bij de binnenvaart een kwart, en bij pijpleidingen vrijwel honderd procent (als het vervoer van water niet wordt meegerekend).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Binnenvaart tijdelijk koploper volumegroei

ZOETERMEER Met een volumeontwikkeling van 3,2% kent de binnenvaart van alle modaliteiten dit jaar de grootste groei. Dit komt doordat de volumes in 2015 laag uitvielen als gevolg van de lage waterstanden op de Rijn. Dit uitte zich in een afname van de internationale aan- en afvoer. Er wordt voor deze vervoersrelaties in de binnenvaart de grootste groei voor 2016 voorspeld.

Na het lage volume in 2015 verwacht onderzoeksbureau Panteia in 2016 een herstel bij de productgroepen landbouw, metaal, chemie en eindproducten en containers. Het vervoer van energieproducten en bouwmaterialen groeit rond de 1% in zowel 2016 als 2017. 

In 2017 verwacht Panteia 1% groei van volume in de totale technischeeisen2Nederlandse binnenvaart. Op middellange termijn is het voor het kolenvervoer van belang wat Duitsland doet met haar energieopwekking. Panteia verwacht geen daling op korte termijn. De middellange termijn wordt in het rapport ‘Middellange termijn prognoses voor het ladingsvolume in de Binnenvaart’ beschreven, wat binnen vier weken uitkomt.


Wereldhandel onder druk
Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 2,5% in 2016. De economische vooruitzichten voor 2016 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige KTV, mede door de wereldhandel die onder druk staat. Echter is het economische vooruitzicht voor Nederland goed, vergeleken met de overige landen in Europa. Op de binnenlandse markt is de koopkracht van consumenten sterk en dat zorgt voor vertrouwen bij ondernemers.
Voor 2017 is het economische beeld gematigder. De binnenlandse koopkracht en investeringen zullen naar verwachting dalen. Toch wordt groei verwacht van internationaal en nationaal volume. Voor 2017 verwacht Panteia 1,4% groei van volume.

Wegvervoer en België

Voor 2016 wordt voor het wegvervoer een groei verwacht van 2,3% in vervoerd volume. Het groeicijfer is daarmee lager dan dat van de binnenvaart, maar in absoluut volume groeit wegvervoer harder in 2016 en 2017. Voor geheel 2016 wordt vooral een groei verwacht bij de productgroepen Chemie en Energie. Van alle modaliteiten wordt in het wegvervoer in 2017 de grootste groei verwacht, zowel in groeipercentage als in de groei van volume. 

Files bij Antwerpen en grenscontroles (zowel m.b.t. vluchtelingen als terrorisme in Europa) zorgen voor oponthoud van het wegvervoer in België. De invoering van Belgische tol sinds april 2016 maakt wegvervoer in België minder aantrekkelijk. Deze ontwikkeling betekent een kleine versterking van de handelspositie van Nederland ten opzichte van Antwerpen.

Spoorvervoer
De groei van het spoorvervoer zal naar verwachting 1,7% bedragen voor geheel 2016. De indicatoren voor het spoorvervoer zagen er het eerste kwartaal van 2016 goed uit. Het railvervoer nam eind spoor22015 sterker toe dan verwacht. Dit was mede het gevolg van lage waterstanden op de Rijn, waardoor lading verschoof van binnenvaart naar spoorvervoer. Een dergelijke ontwikkeling wordt vooralsnog niet voorzien voor 2016, daardoor stelt Panteia de verwachting voor spoorvervoer niet naar boven bij. De vooruitzichten voor 2016 voor het binnenlands vervoer per spoor zijn beter dan die voor de aan- en afvoer.

Panteia verwacht een matiging in groei voor 2017 voor zowel het binnenlands vervoer als het internationale vervoer. De groei is naar verwachting 1,0%. Dit is in lijn met de algemene (economische) ontwikkelingen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Aqualink-lid Autena in Weekblad Schuttevaer

NIJMEGEN Aqualink-lid Autena Marine staat deze week met een artikel over supersnel internetten via de satelliet in Weekblad Schuttevaer. Het Nijmeegse Autena Marine biedt de dienst in Nederland aan.

epak2De nieuwe breedbanddienst combineert transponders van de Astra 2E en de Astra 2G in de Ka-band en maakt gebruik van de Dsi9 antenne van Epak en de techniek van Gilat Satellite Networks. Hiermee wordt de dekking vergroot tot heel Europa inclusief de Noordzee, de Ierse Zee en de binnenwateren.
De snelheden van de nieuwe breedbanddienst lopen tot maximaal 8 Mbit/s voor het downloaden en 2 Mbit/s voor het uploaden. Een datalimiet is er niet, wel is er een fair use policy en loopt de snelheid terug als veel data wordt verbruikt. Voor het goedkoopste pakket geldt een datalimiet van 5 gigabyte per maand. Lees verder

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Rotra opent Container Terminal Doesburg

DOESBURG Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland Clemens Cornielje heeft vrijdag 15 april Container Terminal Doesburg officieel geopend. Met een eigen terminal zet Koninklijke Rotra in op duurzamer en kosten efficiënter transport voor verladers door de verplaatsing van transport per truck naar transport over water.

Alvorens de eerste containerschepen in Doesburg aanmeren, moet er nog wel eerst worden gebaggerd ter verbreding van de invaart en gereed maken voor klasse 5a schepen. Deze worden spoedig uitgevoerd onder regie van Rijkswaterstaat. Rotra verwacht jaarlijks tot 10.000 containers op haar Container Terminal af te handelen.

rotra2Verduurzaming
De terminal met overslagterrein is gesitueerd tussen de eerder gerealiseerde rondweg en de oever van de Dode arm van de IJssel aan de noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Met een binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.
Bovenal vormt de terminal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd kunnen voortaan per binnenschip worden vervoerd. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tot 200 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip.

LNG-vulstation
Rotra heeft haar binnenvaartterminal voorzien van een multimodaal LNG-vulstation. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de eerste in Europa.
LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel. Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief is ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Maritime Industry bijna volgeboekt

GORINCHEM De vakbeurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem is bijna volgeboekt. Dat betekent dat op de twaalfde editie van de beurs op 24, 25 en 26 mei zo’n 500 exposanten staan. Ook Aqualink is als vertegenwoordiger van 30 watergebonden bedrijven in Oost-Nederland aanwezig op Maritime Industry.

Dit jaar staat Maritime Industry in het teken van duurzaamheid en innovatie. Dit uit zich onder andere in veel nieuwe gezichten op de beursvloer en extra aandacht voor innovatieve binnenvaartondernemers. ‘En de arbeidsmarkt trekt aan’, licht Esther Rodenburg namens Evenementenhal toe. ‘Dat is te zien aan de meerdere uitzendorganisaties in de branche die zich aanmelden als exposant. Ook worden enkele vakscholen uitgenodigd om de toekomstige werknemers kennis te laten maken met de branche. Verder zien wij meer motorleveranciers dan voorgaande jaren, dat onderdeel van de branche is groeiende.’

Miniatuur binnenhaven
Verder besteedt Evenementenhal aandacht aan de beursbeleving van bezoekers. ‘Deze krijgt dit jaar een extra dimensie, want de vijver in de binnentuin van Evenementenhal Gorinchem gaan wij optimaal benutten. In deze binnentuin kunnen bezoekers tijdens de beurs een miniatuurweergave van de binnenvaart en zeevaart bekijken. Dit wordt verzorgd door 4Com en Modelbouwgroep Devel’, zegt Rodenburg.

In de loop der jaren is Maritime Industry zo groot geworden, dat Evenementenhal twee verschillende entrees hanteert. Zo gaan 40 procent van de bezoekers via de hoofdentree op de begane grond de beursvloer op. De andere 60 procent van de 15.000 vakbezoekers beginnen met de beursvloergalerij. ‘Hier begint ook de duurzaamheid en innovatieroute van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Achter de galerij is bovendien het enige terras van de beurs, ideaal om met (potentiële) relaties iets te eten, drinken en zaken te doen.’

Innovation Lab
Tijdens de beurs voorziet een levensgrote wand bezoekers van een toelichting op het EICB Innovation Lab. Het Innovation Lab is een samenwerkingsverband tussen industrie, binnenvaartondernemers en diverse stakeholders, die zijn meerwaarde in het streven naar verduurzaming van de binnenvaartsector intussen bewezen heeft. De partners van het EICB Innovation Lab zijn tijdens de vakbeurs als zodanig herkenbaar door opvallende signing. Daarnaast zullen zij onderdeel worden van de innovatieroute.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Aqualink wil dat Waalkade bereikbaar blijft voor service

waalkadeopenlangNIJMEGEN De vereniging van watergebonden bedrijven Aqualink wil dat de Nijmeegse Waalkade bereikbaar blijft voor bedrijven die service leveren aan de binnenvaarschepen. De gemeente Nijmegen wil het middendeel van de kade tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat verkeersluw maken.

In Dagblad De Gelderlander meldt secretaris Desiré Savelkoul dat de watergebonden bedrijven altijd direct en veilig bij de schepen moeten kunnen komen. Hij pleit daarom voor (tijdelijke) parkeermogelijkheden direct aan de waterkant.

Lees ook:
Nijmegen onderzoekt autovrije Waalkade

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

 

Vanaf 1 mei verbaal voor niet voldoen AIS-plicht

DRIEBERGEN Politie, Rijkswaterstaat en Havenbedrijven gaan vanaf 1 mei de AIS-plicht handhaven en verbaliserend optreden. Tot eind april treden de autoriteiten naar de schippers toe waarschuwend op wanneer niet wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik van AIS.

Sinds 1 januari 2016 moeten de beroepsvaart en de pleziervaart langer dan 20 meter op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse I, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, AIS gebruiken. Eerder was het al van toepassing op de zogenoemde aktewateren (Rijn, Waal, Lek). De AIS-plicht is niet van toepassing wanneer een schip stilligt op een plek waar de bevoegde autoriteit een uitzondering heeft gemaakt.

Permanent ingeschakeld
In artikel 4.07 van het Binnenvaartpolitiereglement  wordt gedetailleerd omschreven aan welke verplichtingen schippers moeten voldoen met betrekking tot AIS. Zo staat in dit artikel: ‘Het Inland AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip of samenstel overeenkomen.’

De afgelopen maanden is door de politie, Rijkswaterstaat en de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam nauw gelet op het AIS-gebruik, met name of de schepen de juiste AIS informatie uitzenden. Regelmatig blijkt dat schepen niet de juiste AIS-informatie uitzenden. Daarbij gaat het met name om informatie als scheepstype, scheepsnaam, MMSI nummer, lengte, breedte en de plaats van de GPS antenne.
Omdat vanaf 1 mei verbaliserend wordt opgetreden wordt schippers geadviseerd te controleren of de door hen uitgezonden AIS-gegevens conform de regels van het Binnenvaartpolitiereglement zijn.

Bekijk de bedrijvenlijst van Aqualink welke leden u kunnen adviseren over AIS.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Nijmegen krijgt mobiele walstroomgenerator

NIJMEGEN Binnenvaartschippers die Nijmegen aandoen, kunnen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. De spits Picaro was het eerste schip dat duurzame stroom kreeg geleverd.

De Nijmeegse wethouder duurzaamheid, Harriët Tiemens nam maandag 4 april de eerste mobiele walstroomgenerator in gebruik. Doel van het project is om op plekken waar geen ‘vaste’ walstroom aanwezig is toch walstroom aan te kunnen bieden aan binnenvaartschepen voor het elektriciteitsgebruik aan boord.

Gelijke tarieven
De tarieven voor mobiele walstroom zijn gelijk aan vaste walstroomtarieven. De mobiele walstroomgenerator wordt ingezet als aanvulling op de vaste walstroomkasten in Nijmegen. In Nijmegen wordt vooral vraag verwacht vanuit de diverse kanaalhavens en de tijdelijke haven aan de noordkant van Nijmegen.

Jaarlijks varen er 165.000 vrachtschepen via Nijmegen, die samen goed zijn voor 160 miljoen ton aan goederen. Revitalisering van de havens is in volle gang. Er wordt gewerkt aan kades, groen, infrastructuur en bereikbaarheid, om ook de toekomst van het havengebied zeker te stellen. Daarbij is veel aandacht voor duurzame maatregelen. Zo geeft Nijmegen bijvoorbeeld al korting op de havengelden voor schonere, stillere en zuinigere schepen die in het bezit zijn van een Green Award.

Het demonstratieproject ‘Walstroom zonder Wal’ is een samenwerking van Mobiele Stroom BV en de gemeente Nijmegen. (Foto Edwin van der Staaij)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Binnenvaart verhuist naar nieuwe ‘hotspot’

ROTTERDAM De Rotterdamse binnenvaartorganisaties BND, BTB, BVB, CBRB, EBU, EICB, IVR en het NBKB zijn maandag 4 april verhuisd naar het Vasteland 78 in Rotterdam. Meer dan 200 bezoekers bezochten  de housewarming van de ‘Binnenvaart Hotspot Rotterdam’, zoals de organisaties de nieuwe plek noemen.

Havenwethouder Adriaan Visser benadrukte in zijn toespraak op de housewarming dat ook hij blij is dat de organisaties de stad Rotterdam hebben gehouden als thuishaven. Rotterdam en de binnenvaart zijn immers nauw met elkaar verbonden. Zeker 40% van alle goederen in de Rotterdamse haven worden aan- en afgevoerd via het water. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar meer wordt. Dat kan alleen door slim en efficiënt te werken, tussen binnenvaartorganisaties die in het pand gevestigd zijn, maar zeker ook met de partijen daarbuiten. Niet enkel om in contact te zijn en blijven met partijen uit de binnenvaart, Rotterdam binnenvaartverhuist2vormt tevens de perfecte uitvalsbasis om namens de binnenvaart contacten met logistieke partners, havenbedrijven, overheden, maar ook met scholen te versterken. Kortom, een echte hotspot.

HNK Rotterdam
De binnenvaartorganisaties zijn gevestigd in het verzamelgebouw HNK Rotterdam. Dit zijn Binnenvaart Netwerk Diensten, Bureau Telematica Binnenvaart, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, European Barge Union, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, IVR en het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart. Ook het NVB en LINC heeft zich hier gehuisvest. In het HNK zijn diverse andere grote en kleine bedrijven gevestigd. Huurders kunnen gedeeld gebruik maken van het restaurant New Fork, vergaderruimtes en zaken als postvoorziening.

Binnenvaart Run for KiKa
De binnenvaartorganisaties hebben alle gasten die een geschenk ter ere van de nieuwe huisvesting wilden geven, verzocht om in plaats daarvan een bedrag te schenken aan het binnenvaartteam dat meedoet aan de Run for KiKa! In totaal is er hiermee € 575,- opgehaald voor dit goede doel. Run for KiKa zet zich in om de genezingskans voor kinderen met kanker te vergroten. De familie Wagter, ms Sensation, heeft een eigen team samengesteld en doet mee aan de Run for KiKa in Rotterdam op 26 juni. De gezamenlijke binnenvaartorganisaties dragen KiKa en dit team een warm hart toe en hopen zo een steentje bij te kunnen dragen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.