Subsidie voor innovaties duurzame binnenvaart

DEN HAAG De binnenvaartsector kan vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOx-, PM- emissies en/of methaanslip. Voor deze Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart is dit jaar € 200.000 beschikbaar. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu stuurde de subsidieregeling onlangs naar de Tweede Kamer.

Voor subsidiëring komen in aanmerking:
a. experimenteel ontwikkelingsproject: samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het verwerven, combineren, vormgeven of gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke of andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten, voor zover deze activiteiten geen routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, procedés of diensten behelzen, zelfs als die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;
b. haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling: een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor experimentele ontwikkeling;
c. haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek:een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor het uitvoeren van industrieel onderzoek;
d. industrieel onderzoeksproject: samenhangend geheel van onderzoeksactiviteiten gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren;
e. innovatiecluster-exploitatieproject: samenhangend geheel van activiteiten gericht op het aansturen van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert en
f. innovatiecluster-investeringsproject: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het opzetten of uitbreiden van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert.

Activiteitenverslag
De subsidie bedraagt ten hoogste € 125.000,- per project. Het verstrekken van subsidies van € 25.000,- tot en met € 125.000,- wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag, dat wordt bepaald op basis van gegevens die worden ingediend bij de aanvraag. De subsidieontvanger is verplicht om aan te tonen aan de hand van een activiteitenverslag dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Aanvragen
De aanvraag voor 2016 moet uiterlijk 1 juni 2016 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) van de Stichting Projecten Binnenvaart in Rotterdam. Het EICB heeft tevens een adviserende rol in de rangschikking van de aanvragen. Ook voor 2017 is € 200.000 beschikbaar. De aanvraag voor 2017 moet uiterlijk 1 maart 2017 worden ingediend bij het EICB.

Download de PDF Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Bedrijven moeten meer energie gaan besparen

DEN HAAG Bedrijven moeten meer aan de slag met energiebesparing. Dat is nodig in het kader van het Energieakkoord, en is ook wettelijk verplicht. Omdat de overheid de wet strenger gaat handhaven, moeten bedrijven niet afwachten. Investeringen zijn binnen vijf jaar terug te verdienen.

Om bedrijven aan de gang te laten gaan met energiebesparing, komen MKB-Nederland en VNO-NCW dit jaar met een project om middelgrote bedrijven te helpen om energie te besparen. Bedrijven kunnen via een MKB Energy CheckUp hun energiegebruik in kaart brengen en nagaan welke besparingsmaatregelen zij kunnen doorvoeren. De benodigde investeringen variëren van honderden tot tienduizenden euro’s. Er wordt nog gezocht naar een slimme manier om die investeringen over vijf jaar uit te smeren. Na vijf jaar profiteren bedrijven van de lagere energierekening die zij gaan betalen.

Niet bestraffend

De gemeenten, die gaan controleren of bedrijven voldoende energiebesparende maatregelen hebben genomen, moeten daarbij niet te veel het bestraffende vingertje hanteren, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Beter is om bedrijven met advies terzijde te staan bij het nemen van maatregelen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

In heel Europa zelfde technische eisen voor de binnenvaart

BRUSSEL De technische eisen voor binnenvaartschepen worden binnenkort voor heel Europa gelijk. Daarmee komt voor binnenvaartschippers in de EU een einde aan de rechtsongelijkheid als gevolg van afwijkende technische standaarden op de Rijn.

De Raad heeft onder Nederlands EU Voorzitterschap op 17 maart een informeel akkoord met het Europees Parlement bereikt over de herziening van de richtlijn inzake technische voorschriften voor binnenvaartschepen. De herziene richtlijn maakt het mogelijk dat voortaan direct wordt verwezen naar technische standaarden ontwikkeld door het zogenaamde CESNI Comité, dat op 3 juni 2015 onder de auspiciën van de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR) is opgericht. Binnenvaartschepen die een communautair binnenvaartcertificaat willen verkrijgen en op de binnenwateren van de Unie willen varen, moeten aan deze technische eisen voldoen.

Ook op de Rijn
De technische standaarden van CESNI zullen niet enkel worden overgenomen door de EU, maar ook van toepassing worden verklaard op de Rijn, en zo leiden tot harmonisatie van technische voorschriften voor binnenvaartschepen in Europa. Op dit moment is het nog zo dat de EU en de CCR ieder eigen technische reglementen hebben die inhoudelijk nagenoeg identiek zijn maar op onderdelen van elkaar afwijken, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid voor de binnenvaartsector. CESNI heeft een eerste versie van de technische standaard op 26 november 2015 vastgesteld. De standaard bevat bepalingen omtrent het bouwen van schepen en apparatuur, maar stelt ook regels aan vaartuigen die gebruik maken van vloeibaar aardgas (LNG). Deze regels voor het gebruik van LNG bestonden eerder nog niet en zullen het gebruik van deze alternatieve brandstof bij de binnenvaart naar verwachting faciliteren.

Binnenvaart promoten
De herziene technische richtlijn is onderdeel van een breder pakket (NAIADES II) dat verschillende maatregelen bevat om het gebruik van de binnenvaart in Europa te promoten. Het Nederlandse EU Voorzitterschap zal het bereikte akkoord 23 maart ter instemming aan de Raad (COREPER) voorleggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Dringend behoefte aan nieuwe beunschepen

ZOETERMEER In de komende jaren is er behoefte aan circa 50 tot 100 nieuwe beunschepen, om te kunnen voldoen aan de toekomstige transportbehoefte van zand- en grind. Beunschepen worden vooral voor dit vervoer ingezet, omdat ze tijdens de reis het overtollige water kunnen afvoeren. Zonder deze nieuwbouw zal de beunschepenmarkt marktaandeel verliezen aan het wegvervoer.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia in opdracht van Stichting Beunschepen. Er zal niet alleen behoefte zijn aan grote beunschepen (groter dan 1500 ton), maar vooral ook aan kleinere schepen (650 tot 1500 ton). De zand- en grindvaart is namelijk gebaat bij een gedifferentieerde vloot.

De afgelopen jaren zijn er als gevolg van de economische crisis slechts enkele nieuwe beunschepen op de markt gekomen, terwijl veel binnenvaartondernemingen in de zand- en grindvaart mede door het gebrek aan bedrijfsopvolging zijn gestopt. De hoeveelheid beunschepen is met ongeveer 100 schepen ingekrompen tot circa 350 schepen. Gezien de relatief oude vloot, het aflopen van diverse overgangsbepalingen in het ROSR (Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn) en de milieu-eisen die per 2025 in de Rotterdamse haven gesteld worden, is de verwachting dat nagenoeg de gehele vloot aan beunschepen en kleinere drogeladingschepen in de zand- en grindvaart in de komende twee decennia vervangen zal moeten worden om de toekomst veilig te stellen.

Betere marktperspectieven
In de afgelopen jaren is het volume van zand- en grind in de binnenvaart teruggelopen. Op de middellange termijn wordt echter geen verdere afname verwacht van het vervoerde volume. Wel verschuiven transportstromen: de winning van ophoogzand verplaatst van de Noordzee naar het IJsselmeer en de Randmeren. Dit is gezien de langere transportafstanden, in vergelijking met winning uit de Noordzee, voor de behoefte aan beunschepen een gunstige ontwikkeling. Ook blijft op lange termijn de zand- en grindwinning ten behoeve van waterveiligheid op peil. Daar staat tegenover dat grindwinning op middellange termijn uit Nederland zal verdwijnen en wordt vervangen door import uit het buitenland – zowel over de rivier als via zeehavens. Deze ontwikkeling is vooral gunstig voor drogeladingschepen. Dat geldt eveneens voor de opkomst van de secundaire grondstoffenmarkt.

Gunstige businesscase
Hoewel nieuwbouwschepen een aanmerkelijk hogere kostprijs kennen dan bestaande schepen, geldt dat voor 87% van het huidige zand- en grindvervoer nieuwbouwschepen een aantrekkelijkere businesscase kunnen overleggen dan het wegverkeer. Alleen de kleinste schepen (kleiner dan 650 ton) kennen sterke concurrentie van vrachtauto’s: 47% van het bestaande volume kan met een nieuwbouwschip kostenefficiënter vervoerd worden dan met een vrachtauto. Bij schepen tussen de 650 en 1000 ton bedraagt dit percentage 80% en schepen tussen de 1000 en 2000 ton kunnen zelfs 90% van het bestaande volume kostenefficiënter transporteren dan een vrachtauto.

Nieuwbouw realiseren
Ondanks de goede perspectieven voor nieuwbouw geldt dat realisatie veelal een probleem is. De hoge investeringskosten voor nieuwe schepen kunnen vaak lastig terug worden verdiend. Binnenvaartondernemers moeten verladers aan zich binden door langetermijncontracten overeen te komen; daarnaast moet de acquisitie van de binnenvaartondernemer verbeteren. Dit zorgt voor een sterkere  onderhandelingspositie met banken. Ook alternatieve vormen van financiering zullen moeten worden gezocht. Om het hoofd te bieden aan de vergrijzing is het belangrijk dat bij de binnenvaartopleidingen de aantrekkelijke kanten van de zand- en grindmarkt beter wordt belicht.
Ook moet de binnenvaartsector in gesprek treden met de nationale en regionale overheden. Voor het zand- en grindvervoer is het bevaarbaar blijven van kleinere vaarwegen van groot belang. Hierbij horen ook voldoende voorzieningen: ruime bedieningstijden en voldoende afmeerlocaties. Wanneer hier zekerheid over is, zullen ondernemers en banken sneller investeren en is nieuwbouw weer een stapje dichterbij.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Drenkelingtrappen Waalkade niet voor bezoek aan schepen

NIJMEGEN De drenkelingtrappen in de Nijmeegse Waalkade zijn niet bedoeld voor het aan en van boord gaan van binnenvaartschepen die daar liggen afgemeerd. Dat kreeg Frits Hardeman van het Nijmeegse FKH Accu’s te horen van de gemeente Nijmegen.

Hardeman liep vrijdag 22 januari negen gebroken ribben en één gebroken schouder op toen hij van een dergelijk trapje in de Nijmeegse Waalkade viel en zes meter naar beneden stortte in het ruim van het schip wat hij zou gaan bezoeken. Om dit in de toekomst te voorkomen gaat de gemeente Nijmegen pictogrammen plaatsen over het gebruik van de drenkelingtrappen. Deze moeten zowel vanaf de kade als vanaf het water zichtbaar zijn.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen aanleiding tot het instellen van een volledig onderzoek of het opstellen van een rapport. De reden daarvoor is dat Hardeman zelfstandige is en geen werknemer. Daardoor is geen sprake van  een arbeidsongeval als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

Lees het volledige verhaal over het ongeval van Hardeman op de website van Weekblad Schuttevaer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Valse factuur Kadaster

NIJMEGEN Sinds enkele dagen circuleert er een valse factuur met de naam en het logo van het Kadaster.  Veel informatie op de factuur is correct, maar de oplichters achter de valse factuur hebben wel het rekeningnummer aangepast. Het gaat om een bedrag van € 41,-.

kadaster3Het kadaster geeft zelf twee tips waar de valse facturen aan te herkennen zijn:
– er is BTW berekend; het Kadaster is niet BTW-plichtig;
– er staat een verkeerd banknummer op.

Advies
Als u producten of diensten afneemt van het kadaster en u krijgt een factuur, check dan of het rekeningnummer klopt. Doet u geen zaken met het Kadaster? Dan is de kans groot dat het gaat om een valse factuur. Deze kunt u probleemloos weggooien.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Nijmegen viert verleggen dijk met housewarming

NIJMEGEN – Nijmegen viert 28 maart (Tweede Paasdag) dat na drie jaar graven en bouwen de dijkverlegging af is. Nijmegen heeft daarmee een rivierpark met een stadseiland in de Waal gekregen. Het eiland Veur Lent, de Spiegelwaal en de kade Lentse Warande bieden die dag diverse activiteiten, ’s avonds zet een filmische watershow de Spiegelwaal vol in het licht.

Eind maart draagt aannemerscombinatie i-Lent het beheer van het gebied over aan de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het waterschap Rivierenland. Met het graven van een nevengeul voor de Waal en het verleggen van de dijk is een langgerekt eiland ontstaan tussen de oude Nijmeegse binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong.

Ruimte voor de Waal
Het project Ruimte voor de Waal maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat als doel heeft het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen heeft zich sterk gemaakt om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dat heeft een uniek rivierpark met een eiland in de Waal opgeleverd. De inrichting daarvan vindt de komende jaren plaats. Er komt woningbouw op een deel van het eiland, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Ook zal komende tijd al ruimte worden gegeven aan tijdelijke initiatieven voor onder andere kunst en recreatie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Bezoek Aqualink op Maritime Industry

NIJMEGEN Aqualink staat van 24 tot en met 26 mei 2016 op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem. U kunt op de stand van Aqualink kennis maken met dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Aqualink is aan het professionaliseren. Onderdeel hiervan is de vernieuwde website die vanaf 1 januari te bewonderen is en de maandelijkse nieuwsbrief aan leden. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief die één keer in de drie maanden verschijnt.

Leden aan het woord
Op de vernieuwde website komen ook leden van Aqualink aan het woord. Zo vertelt binnenvaartadvocaat mr. Bob van Treijen onder meer over een 72-jarige schipper die zijn vaartijdenboek niet goed invulde en een boete kreeg ter hoogte van een maandloon. Eric Visschers van duik- en bergingsbedrijf Visschers vertelt over de kleine en grote klussen die hij de afgelopen 25 jaar in binnen- en buitenland mocht doen. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij hebben het wel gedaan’, vertelt Visschers.

Maritime Industry
Op Maritime Industry staan meer dan 500 exposanten. De beurs voor  binnenvaart, zeevaart en visserij trekt ieder jaar ruim 15.000 bezoekers en wordt gehouden op 24, 25 en 26 mei in de Evenementenhal Gorinchem.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

KvK begint online bootcamps Smart Industry (+ video)

ARNHEM De Kamer van Koophandel (KvK) is deze week begonnen met de eerste online bootcamp over de mogelijkheden van Smart Industry. Ondernemers kunnen hier samen met collega-ondernemers, medewerkers, experts, partners en klanten nadenken over de mogelijkheden van Smart Industry.

Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Denk aan internet of things en de inzet van big data. Er ontstaan nieuwe productiemethoden en nieuwe businessmodellen en sectoren.

Live of later
In de vijf online bootcamps delen toonaangevende experts hun kennis. U kunt sparren met collega-ondernemers en ideeën en praktijkervaringen uitwisselen. De totale duur van de bootcamps is tien weken. Voor iedere stap heeft u twee weken de tijd. U neemt live deel en stelt direct uw vragen of kijk op een moment dat u beter uitkomt. Ter ondersteuning krijgt u informatie en hulpmiddelen. Ook kunt u uw resultaten en best practices delen.

Inmiddels is donderdag 3 maart de eerste bootcamp online gezet. Thema was ‘Wat denken en voelen uw klanten en partners? Waar liggen kansen?’
De overige vier bootcamps:
21 maart – Welke technologie- en digitaliseringsmogelijkheden zijn mogelijk?
4 april – Welke strategische opties zijn voor u het meest interessant?
18 april – Hoe ziet de Smart Industry roadmap er voor uw bedrijf uit?
2 mei – Uw eigen versnelling met Smart Industry

Aanmelden kan via de KvK of door te bellen met 088 – 585 22 25.

Bekijk de eerste online bootcamp Smart Industry (duurt ruim 54 minuten) van donderdag 3 maart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Pannenkoekenboot vaart na aanvaring weer

NIJMEGEN De pannenkoekenboot in Nijmegen vaart na de aanvaring van dinsdag weer. Vanaf zaterdag kunnen er weer pannenkoeken worden gegeten. De boot kwam dinsdag in aanvaring met een binnenvaarttanker. Er vielen geen gewonden en op de pannenkoekenboot waren enkel glasscherven te betreuren.

De aanvaring gebeurde nadat een schroef van de pannenkoekenboot uitviel. De kapitein van de boot wist een zware aanvaring te voorkomen door de boegschroef te gebruiken. Omdat de boot niet op eigen kracht verder kon varen, haalde Rijkswaterstaat de passagiers van het schip. Ze werden met bussen van de verkeerspost naar het centrum van Nijmegen gebracht. De tanker kon haar reis vervolgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.