Tagarchief: binnenvaart

2,5 miljoen voor modal shift naar water en spoor

DEN HAAG Demissionair minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven trekken 2,5 miljoen euro uit om ondernemers in de logistiek te helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor mogelijk te maken. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten.

Lef nodig
‘We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven’, meldt minister Van Nieuwenhuizen. ‘Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.’
Volgens staatssecretaris van Veldhoven is voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor ‘lef nodig’. ‘Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.’

Aanvraag
Ondernemers die werk willen maken van een modal shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor een shift van vrachtwagen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaart vervoert minder droge bulk over de grens

DEN HAAG In 2020 heeft de binnenvaart 349 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 2,3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Deze daling kwam geheel door het internationaal vervoerde gewicht, dat met 4,1 procent daalde. Het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen nam licht toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2020 vooral bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts (8,6 procent). Het internationale vervoer van natte bulkgoederen nam met 1,7 procent toe. De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer, de aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe.

Minder kolen en erts
Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit ons land naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Naar België, de tweede buitenlandse bestemming, steeg het vervoerd gewicht weliswaar nog met 6,1 procent, maar naar Duitsland werd minder vervoerd.

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3 procent naar 61 miljoen ton. Er werd vooral minder kolen en metaalerts door de binnenvaart naar Duitsland vervoerd: het transport van kolen daalde met bijna 19,5 procent, de hoeveelheid metaalerts lag 12,7 procent lager dan in 2019. Het vervoer van kolen naar Duitsland door binnenvaartschepen neemt al jaren af. Vanaf 2013 nam het vervoer van kolen vanuit ons land naar Duitsland met 44,9 procent af, tot 16 miljoen ton in 2020.

Vanuit Rotterdam
In 2020 was van alle in Nederland op binnenvaartschepen geladen en geloste goederen 49,1 procent afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen in het Rotterdamse havengebied daalde tot 150 miljoen ton, 0,9 procent minder dan een jaar eerder. De afvoer vanuit Rotterdam (binnen Nederland en naar het buitenland) nam met 4,7 procent af ten opzichte van 2019. De hoeveelheid goederen die door binnenvaartschepen naar Rotterdam werd vervoerd nam toe met 8,3 procent.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Verstoringen in zeehavens frustreren binnenvaart’

ROTTERDAM De afgelopen periode is er volgens het Centraal Bureau voor Rijn- de Binnenvaart (CBRB) in een toenemende mate sprake van hinder door de verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), het moment waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals, in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het effect zorgt niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Waar de reactie van opdrachtgevers in de richting van de achterlandvervoerders in eerste instantie logisch lijkt, ligt de daadwerkelijke oorzaak en daarmee ook de invloed op het effect volgens het CBRB bij een andere schakel binnen de logistieke keten. ‘Het steeds grilligere patroon in de aankomsten van de zeeschepen, momenteel vaart minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema, in combinatie met de trend in vernauwing van de COT en CCT, door ruimtegebrek bij de zeehaventerminals, dragen in belangrijke mate bij aan het ontstaan van de huidige problematiek.’

COT en CCT
De COT en CCT vinden hun oorsprong in de schaalvergroting en daarmee ook de grotere callsizes bij de zeeschepen. De CCT is vooral bedoeld om op enig moment voorafgaand aan de aankomst van het zeeschip alle geboekte containers (zowel fysiek als administratief in orde) op de zeehaventerminal binnen te hebben. De COT is juist bedoeld om te voorkomen dat er vroegtijdig al grote hoeveelheden containers bestemd voor de export op de zeehaventerminal worden aangeleverd, met het gevaar op onder andere overbelaste stacks en het vastlopen van de terminal. Voor aanvang van de COT worden containers niet aangenomen door de zeehaventerminal. Dat geldt ook voor containers die al onderweg zijn vanaf het achterland en bij aankomst in de zeehaven worden geconfronteerd met een aangepaste COT en CCT.

ETA
Leidende factor voor deze twee timestamps is de Estimated Time of Arrival (ETA) van het zeeschip. Echter, zodra de ETA van het zeeschip wijzigt of de boeking door de rederij wordt doorgeschoven naar een volgende afvaart (rollover), heeft dit in veel gevallen ook effect op de eerder bepaalde en inmiddels in de keten gecommuniceerde COT en CCT van de boeking. Met name door de aanhoudende schaalvergroting in combinatie met het grillige patroon in de Actual Time of Arrival van de zeeschepen is het effect van een vertraagde en/of een gewijzigde rotatie van het zeeschip op het onderliggende proces steeds duidelijker zichtbaar geworden. Dit onderstreept het belang van correcte en geactualiseerde informatie tussen en het nemen van verantwoordelijkheden door de juiste partijen in de logistieke keten.

Informeren
Een belangrijke rol in de informatiestroom rond de ETA, de COT en de CCT is weggelegd voor de partij die de exportboeking bij de rederij heeft geplaatst, veelal verladers of expediteurs. In de in het najaar van 2019 gepubliceerde guideline containerbinnenvaart is reeds aandacht besteed aan de specifieke rol van deze partijen en het informeren van de achterlandvervoerders over wijzigingen die optreden in de planning van hun containers. Het vervoer per achterlandmodaliteit is feitelijk een afgeleide van de exportboeking en de daaraan gekoppelde parameters, de achterlandvervoerder heeft verder geen directe invloed op deze randvoorwaarden.

Op de hoogte
Bij een aanpassing van de ETA van het zeeschip of in geval van een doorgeschoven exportboeking is het van belang dat de verlader of expediteur zich primair via de rederij op de hoogte laat stellen van de wijziging en de gevolgen. Vervolgens dienen de verlader of de expediteur er zorg voor te dragen dat de actuele informatie bij de achterlandvervoerder terecht komt, zodat ook zij tijdig kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden. In het geval van achterlandvervoer zijn de actuele COT en CCT voor een exportboeking vervolgens bepalend of de container wel of niet kan vertrekken richting de zeehaven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

ACM tevreden over planningscriteria ECT voor binnenvaart

ROTTERDAM ECT heeft de criteria voor de planning van binnenvaartschepen zodanig verbeterd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tevreden is. Door de nieuwe planningscriteria weten binnenvaartondernemers die containers richting het achterland vervoeren op welke manier de planning tot stand komt en aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen.

In 2018 kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk aan welke eisen zij moesten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT. De ACM zag daardoor concurrentierisico’s. ‘De nu gebruikte planningscriteria van ECT zijn objectief, redelijk, niet discriminerend en transparant voor alle binnenvaartondernemers.’

Nextlogic
In de loop van 2021 gaan bedrijven in de Rotterdamse haven waarschijnlijk Nextlogic gebruiken. Nextlogic is een online planningssysteem voor de afhandeling van binnenvaartschepen waar verschillende diepzeecontainerterminals, vervoerders en andere dienstverleners bij zijn aangesloten. Met de introductie van Nextlogic zal een groot deel van de binnenvaartschepen niet langer door individuele containerterminals worden ingepland, maar gebeurt dit centraal. De ACM blijft ook die ontwikkeling in de Rotterdamse haven volgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

CoVadem nu op Stentec navigatieprogramma

AMSTERDAM De CoVadem Smart Navigation-module is nu ook beschikbaar voor schippers die varen met WinGPS Inland Navigation, het navigatieprogramma van Stentec. Zij profiteren daarmee in hun elektronische vaarkaart van actuele informatie over de waterdieptes op de Waal en de Rijn.

Stentec is de derde leverancier die de Smart Navigation-module heeft opgenomen in zijn Inland ECDIS-viewer. Periskal en Tresco Engineering bieden die optie sinds het najaar van 2020 aan. Smart Navigation maakt de actuele waterdiepten ter plekke zichtbaar in de Inland ECDIS-viewer in het stuurhuis.
CoVadem brengt dit in kaart met een varend meetnet van schepen. De gegevens van de dieptemeters van inmiddels meer dan 250 schepen worden centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt. De informatie die zo ontstaat, ontvangen schippers via een dagelijkse update van de dieptedata aan boord, gevisualiseerd in de vaarkaart.

‘Voor het afsluiten van het abonnement hoeft een scheepseigenaar niet actief mee te doen met ons varend meetnet’, zegt Henk van Laar van CoVadem Services. ‘Het schip hoeft zelfs niet over een dieptemeter of beladingsmeter te beschikken. Je kunt ook alleen de waterkaart afnemen. Die informatie komt dan rechtstreeks in de elektronische vaarkaart in het stuurhuis.’

Welkome aanvulling
Het Nederlandse bedrijf Stentec in het Friese Heeg, begon in 1999 met het maken van navigatiesoftware. Eerst voor de recreatievaart maar sinds vier jaar heeft Stentec met WinGPS Inland Navigation ook een oplossing voor de beroepsvaart. Het aantal klanten in die doelgroep groeit.

Smart Navigation kan die ontwikkeling versterken, want de module is een welkome aanvulling, vertelt directeur Sime Baricevic. ‘Klanten vragen erom. Helemaal als ze veel varen in gebieden waar droogte regelmatig aan de orde is. Niet alleen om veiliger te varen, maar ook om te weten of ze nog extra tonnen of een extra container kunnen laden. We hebben nu voorspellingen van waterstanden in onze software verwerkt, gecombineerd met de data van CoVadem. Onze klanten kunnen in de nieuwste versie vijf dagen vooruit de voorspellingen bekijken. En we werken ook aan nieuwe functies op het gebied van CO2-reductie en brandstofverbruik. Net als CoVadem. Op onderdelen daarvan kunnen we vast ook van elkaar leren. Dan versterken we samen de innovatie van onze diensten en producten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Directeur CBRB Robert Kasteel met pensioen

ROTTERDAM CBRB-directeur Robert Kasteel legt per 1 april zijn taken neer en gaat met pensioen. Kasteel werd in 2013 directeur van het CBRB, daarvoor was hij directeur van binnentankvaartrederij Vopak/Interstream Barging.

Kasteel blijft overigens wel adviseur van het CBRB en neemt twee belangrijke dossiers onder zijn hoede; de verkenning/voorgenomen fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer en milieu- en vergroeningsdossier inclusief de Green Deal. Het algemeen bestuur van het CBRB begrijpt de keuze van Robert Kasteel om zijn functie neer te leggen, maar is ook zeer verheugd dat de kennis en kunde op de twee belangrijke dossiers worden gewaarborgd.

Het CBRB-bestuur heeft besloten, gelet op de voorgenomen fusie met Koninklijk BLN-Schuttevaer (nog) geen nieuwe directeur aan te stellen. In de nabije toekomst wordt op zoek gegaan naar een kandidaat die leiding gaat geven aan deze nieuw op te zetten organisatie.
Voor de continuïteit bij het CBRB worden de directiewerkzaamheden verdeeld tussen de voorzitter, adjunct-directeur en enkele medewerkers. Gezien de huidige omstandigheden zal er op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid worden genomen van Robert door bestuur, medewerkers, leden en andere stakeholders.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Bargelink bestaat 20 jaar

XANTEN De online marktplaats voor de Europese binnenvaart Bargelink.com bestaat vandaag precies 20 jaar. Het vrachtaanbod op het platform bedraagt inmiddels ongeveer 10 miljoen ton per jaar en maandelijks worden ongeveer 1.500 binnenvaartschepen op alle Europese waterwegen aangeboden.

Toen Bargelink.com 5 maart 2001 online ging, reageerden de spelers uit de sector heel verschillend. ‘Verladers uit industrie en handel waren voorzichtig geïnteresseerd’, meldt Axel Götze-Rohen. ‘Varende ondernemers waren ingenomen met het nieuwe aanbod, dat hun een beter overzicht van de markt gaf. Bevrachters en expediteurs daarentegen beschouwden juist dit aspect als een bedreiging. Wij werden uitgelachen, uitgescholden voor nestvernietiger en soms zelfs bedreigd. Maar na enige tijd veranderde die houding. Vandaag de dag zijn vrijwel alle relevante bevrachters in de drogeladingvaart aangesloten bij Bargelink. En de ‘Bargelink-vloot’ is nu 1.562 schepen groot en heeft een totaal tonnage van meer dan 4,2 miljoen ton.

Cadeau
Voor de 20e verjaardag geeft Bargelink alle abonnees voor de rest van dit jaar een gratis upgrade voor een Premium Account. Met de upgrade kunnen gebruikers hun bedrijfslogo en foto’s (bijvoorbeeld van het team of hun eigen schip) uploaden, extra filters gebruiken en in een geïntegreerde chat onderhandelen en vervoersdetails uitwisselen. ‘Hiermee willen we al onze zakenpartners bedanken voor hun loyaliteit en steun. In sommige gevallen hebben we nog klanten uit de begintijd van Bargelink; in het geval van de varende ondernemers zelfs van de tweede generatie. Dank gaat ook uit naar Jan Noorlander, die sinds 2001 aan boord is en verantwoordelijk is voor de helpdesk van Bargelink.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaart herstelt snel van de coronacrisis

AMSTERDAM Voor de transportsector is het einde van de coronacrisis duidelijk in zicht, ook voor de binnenvaart. Daalde het vervoerde volume in de binnenvaart vorig jaar nog met 2,5%, voor dit jaar verwachten de economen van ABN AMRO een stijging van 1% en voor volgend jaar met 4%.

De binnenvaart herstelde volgens de bankeconomen in het vierde kwartaal van 2020 al bijna volledig. Er werd slechts 1% minder natte bulk vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze lichte daling werd vermoedelijk veroorzaakt door de afgenomen vraag naar olieproducten zoals benzine. De containermarkt en droge bulk lieten krachtig herstel zien. De containermarkt profiteerde van terugverende internationale handel en industriële productie. Droge bulk herstelde eveneens dankzij de verbeterde industriële productie, maar ook door de stabiele bouwproductie werd meer zand en grind vervoerd.

Weg en spoor
In vergelijking met het wegvervoer herstelt de binnenvaart goed van de coronacrisis. Daalde het vervoerde volume in het wegvervoer vorig jaar nog met 4%, dit jaar stijgt het vervoer over de weg met 1% en voor volgend jaar verwachten de ABN AMRO economen een stijging van 2%. Het spoor kreeg vorig jaar met een daling van 8% de grootste klap, maar het vervoerde volume stijgt dit en volgend jaar met 4%.

Diep dal
De wereldhandel ging in 2020 door een diep dal. Door lockdowns in China en Europa vielen industrie, handel en transport deels stil. Met de industriële productie herstelde vanaf de zomer ook de handel. De tweede lockdown vanaf het najaar, die in macro-economisch opzicht weliswaar zeer schadelijk is, lijkt de transportsector slechts in beperkte mate te deren. Zo verslechterde het oordeel over de omzet enigszins in het vierde kwartaal, maar in februari waren ondernemers in de sector daar per saldo alweer nipt positief over.

Herstel vanaf de zomer
Momenteel zijn de macro-economische omstandigheden nog moeizaam, maar daar komt zeer waarschijnlijk verandering in nu op grote schaal wordt gevaccineerd. ABN AMRO verwacht dat de economie vanaf de zomer krachtig herstelt. De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting met 2,1%, dankzij meer export, overheidsbestedingen en private investeringen. Voor de eurozone, die in 2020 gemiddeld genomen harder is geraakt, verwacht ABN AMRO in 2021 een groei van maar liefst 3,3 procent. De wereldhandel groeit dit jaar naar verwachting met 7,6 procent ten opzichte van 2020. In 2022 zijn de beperkingen in verband met het coronavirus vermoedelijk geheel afgebouwd. Dan trekt de groei verder aan; voor Nederland verwacht ABN AMRO in 2022 een groei van 4,1 procent, voor de eurozone 4,2 procent. De transportsector zal van deze ontwikkelingen profiteren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Duitsland biedt passagiersvaart nog geen perspectief

DUISBURG Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) is teleurgesteld dat de Duitse regering de Duitse passagiersvaart nog steeds geen perspectief biedt om weer te gaan varen. Voor ons betekent dit tot nader order grote onzekerheid over wanneer we het seizoen kunnen starten’, zegt vice-president Achim Schloemer van het BDB.

‘We zijn erg teleurgesteld dat de Duitse passagiersvaartsector opnieuw geen concreet perspectief heeft gekregen om open te gaan. Het negeren van de ‘Witte Vloot’ is onbegrijpelijk tegen de achtergrond dat de sector vorig jaar goed functionerende afstands- en hygiëneconcepten hebben ontwikkeld en succesvol werd getest. Bovendien bevinden veel van de stoelen zich op de open dekken van de schepen, waardoor de kans op infectie extreem laag is. Het risico om het coronavirus op te lopen is op een passagiersschip zeker niet groter dan bij een bezoek aan een museum of tuincentrum. Wij staan altijd klaar om onze passagiers veilig te vervoeren en hen in deze moeilijke tijden momenten van ontspanning op het water te bieden. We roepen politici dan ook nogmaals op om onze branche, die bijzonder zwaar getroffen is door de coronapandemie en de door de staat opgelegde maatregelen, zo snel mogelijk concrete openingsperspectieven te bieden.’

Hoge kosten
Als gevolg van de Covid19-pandemie en de maatregelen van de overheid om deze in te dammen, kwam de passagiersvaart in de grootste crisis sinds de naoorlogse periode tot stilstand. De start van het seizoen 2020 werd pas in de loop van mei toegestaan, wat leidde tot zeer forse verliezen in deze eerste weken, die vervolgens in de loop van het seizoen niet meer kon worden ingehaald.

Tegelijkertijd moet worden voldaan aan de hoge vaste kosten, onder meer voor personeel, onderhoud en onderhoud van de vloot en voor kostenintensieve investeringen om te voldoen aan de geldende technische normen. ‘Om de zaken nog erger te maken, konden er vanwege de talrijke afgelastingen van evenementen langs de rivieren en meren geen speciale reizen plaatsvinden.’ Daarom is volgens het BDB ‘de snelst mogelijke start van de seizoensbusiness en dus de mogelijkheid om weer omzet te genereren van het grootste belang voor de sector’.

De Duitse regering bespreekt 22 maart opnieuw de coronamaatregelen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Ontgassingsverbod weer een stap dichterbij

STRAATSBURG Duitsland heeft deze week de wijziging van het Verdrag inzake de inzameling, opslag en ontvangst van afval geproduceerd tijdens de vaart op de Rijn en binnenwateren (CDNI) ondertekend. Hiermee is het verbod op het ontgassen in de binnenvaart weer een stap dichterbij gekomen. Secretaris-generaal Bruno Georges van de CCR spreekt van een belangrijke stap tot de bescherming van de luchtkwaliteit.

De wijziging van het verdrag beoogt de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen (VOS) achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet via een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de vereiste procedures en faciliteiten voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.

Installaties
Om de gassen te kunnen verwerken, deed Nederland de afgelopen maanden testen met verschillende dampverwerkingsinstallaties. Tijdens het testen werd steeds gemeten hoe de apparatuur functioneerde. De resultaten van de test zijn gemeten door een onafhankelijk meetbureau. Deze gaat vaststellen welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Overigens zijn niet alleen de technische resultaten belangrijk voor de beoordeling van het systeem. Het gaat ook om de opleiding van het operationele team en de veiligheidsprocedures. Tevens worden het inrichten van het operationele proces tussen schip en installatie en de milieu aspecten meegenomen in de beoordeling van de geschiktheid.

Testen
Het testen van de installatie van GreenPoint Maritime Services in Vlissingen was de eerste van een reeks van vijf. Na Vlissingen worden vervolgens proeven gedaan met dampverwerkingsinstallatie in Rotterdam, Vlaardingen en Amsterdam. Hier werden de systemen van Endegs, 24/7 Nature Power, Mariflex en Triple D op de pijnbank gelegd. De resultaten van de onderzoeken werden vervolgens beoordeeld in een evaluatiebijeenkomst met de betrokkenen. De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Deze adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vervolgens over de verdere opbouw van de infrastructuur. Deze ontgassingsinfrastructuur wordt vervolgens naar verwachting gefaseerd opgebouwd.

Na zes maanden
Duitsland is na Luxemburg en Nederland de derde verdragsluitende staat die haar akte van aanvaarding bij het CDNI heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in de drie overige lidstaten van het CDNI te weten België, Frankrijk en Zwitserland. De ratificatie van België werd uitgesteld vanwege de vorming van een nieuw kabinet. Georges verwacht dat de andere landen in de loop van dit jaar ratificeren. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen zei vorig jaar in het maritiem overleg in de Tweede Kamer dat de laatste drie landen het verdrag snel ondertekenen. De wijziging treedt zes maanden na de laatste ratificering in werking. (Foto secretariaat van het CDNI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.