Verbod varend ontgassen is er niet voor medio 2024

DEN HAAG Het verbod op varen ontgassen kan pas medio 2024 in werking treden. Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Frankrijk en Zwitserland vertraging hebben opgelopen in het ratificeren van de verdragswijziging die het verbod op varend ontgassen regelt. Maar de minister wil niet nog bijna drie jaar wachten om het aantal ontgassingen in Nederland terug te dringen.

Nederland wil vaart maken met het verbod en vroeg de landen die het verdrag al wel hebben geratificeerd om gezamenlijk bij de achterblijvende landen aan te dringen op bespoediging van ratificatie. Na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken acht Visser het inmiddels ‘meer opportuun om nogmaals rechtstreeks contact op te nemen met de landen die nog moeten ratificeren’. ‘Verder zijn inmiddels de bevoegde instanties in Frankrijk, Zwitserland en België benaderd en is aangegeven dat Nederland met smart zit te wachten op een verbod. Deze landen zijn nogmaals verzocht om spoedig de ratificatie af te ronden. De landen hebben aangegeven de sterke wens van Nederland voor een ontgasverbod te begrijpen en hebben aangegeven zich te zullen inzetten voor een spoedige ratificatie.’ Om druk te blijven uitoefenen op deze landen, gaat de minister persoonlijk over de voortgang van de ratificatie in gesprek met de Franse gedelegeerde minister van Verkeer. Visser hoopt dit op korte termijn te kunnen doen.

Niet stil zitten
Ondertussen zit Nederland wat betreft de minister niet stil. Ter voorbereiding op het verbod zijn met de taskforce varend ontgassen, waarin provinciale en Rijksoverheden en de sector gezamenlijk toewerken naar een soepele invoering van het verbod, stappen gezet op het gebied van proeven met mobiele ontgassingsinstallaties en de benodigde vergunningen voor deze installaties. ‘De proefnemingen met mobiele ontgassingsinstallaties hebben waardevolle inzichten gegeven in welke technieken in potentie veilig en efficiënt een binnenvaarttankschip kunnen ontgassen. Deze technieken worden het komende jaar nog verder getest. De resultaten van de proeven hebben er ook voor gezorgd dat er meer duidelijk wordt welke eisen en voorwaarden opgenomen moeten worden in het benodigde vergunningenkader.’ Naar verwachting is dit in de loop van volgend jaar gereed. Daarnaast heeft de ILT de afgelopen jaren in samenwerking met Rijkswaterstaat en een aantal omgevingsdiensten verkennende toezichtacties uitgevoerd. Hierbij is ook meermaals handhavend opgetreden, bijvoorbeeld voor het ontgassen in dichtbevolkt gebied.

Eerder verminderen
Minister Visser heeft inmiddels volgens eigen schrijven een constructief overleg gehad met de gedeputeerden van de provincies Flevoland en Zeeland. In het overleg is geconcludeerd dat het Rijk en de provincies het er over eens zijn dat het varend ontgassen van binnenvaarttankers zo snel mogelijk moet stoppen. In afwachting van de ratificatie van het verdrag gaat Visser samen met de provincies nog dit jaar met de binnenvaartsector om tafel om te bespreken hoe de sector in aanloop naar het verbod het aantal ontgassingen al kan verminderen. Mogelijkheden hiertoe zijn bijvoorbeeld het gebruik maken van succesvol geteste installaties en het zodanig organiseren van de vervoersstromen dat ontgassen minder tot niet nodig is. Ook verkennen de deelnemers van de taskforce Varend Ontgassen of voor de financiering gebruik gemaakt kan worden van een EU-subsidie. Visser heeft verder aangegeven dat het ministerie van IenW de rol van voorzitter van de taskforce op zich gaat nemen. (Foto Ministerie I&W/Arenda Oomen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.