Tag archieven: havens

Overslag Rotterdamse haven daalt

ROTTERDAM De goederenoverslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 5,5% lager (220,7 miljoen ton) dan in dezelfde periode in 2022 (233,5 miljoen ton). De daling betrof vooral de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed (grondstoffen). De overslag in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG nam toe.

De overslag van droog massagoed daalde met 11,7% in het eerste halfjaar. De overslag van kolen ging met 14,5% omlaag tot 12,4 miljoen ton. Dit heeft vooral te maken met de lage vraag naar energiekolen voor stroomproductie. Zowel in Nederland als Duitsland, de belangrijkste bestemming van kolen, werden duurzame bronnen zoals wind en zon meer gebruikt voor stroomproductie in het afgelopen halfjaar. De overslag van het segment ijzererts & schroot steeg met 8,9% naar 13,0 miljoen ton ondanks de lage vraag naar ijzererts van de staalfabrieken in het achterland van Rotterdam.

Nat massagoed
In het eerste halfjaar is er 0,6% minder nat massagoed overgeslagen. Er werd 51,8 miljoen ton ruwe olie overgeslagen, wat een daling is van 1,4%. De aanvoer van Russische olie is inmiddels volledig vervangen door ruwe olie uit de Verenigde Staten, Noorwegen, West-Afrika en het Midden-Oosten. De overslag van minerale olieproducten daalde in het eerste halfjaar met 1,9% naar 27,3 miljoen ton. De overslag van LNG steeg in het eerste halfjaar verder met 9,8% naar 5,9 miljoen ton. LNG wordt grotendeels (62%) ingevoerd vanuit de Verenigde Staten.

Containers
De overslag van containers nam in het eerste halfjaar af met 9,3% in tonnen tot 64,4 miljoen ton en met 8,1% tot 6,7 miljoen TEU. De afname van de containeroverslag kent twee hoofdoorzaken: het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië. De betrouwbaarheid van de vaarschema’s van containerschepen is echter verder toegenomen in het eerste halfjaar. Dit leidde tot de verbetering van de afhandeling van volumes in de haven en naar het achterland. Het Roll-on Roll-off verkeer (RoRo) is afgenomen met 3,2% tot 13,3 miljoen ton. Naast de afnemende vraag door hoge inflatie en opgebouwde voorraden, heeft het RoRo segment ook te maken met een zwakke Britse economie. Het segment overig stukgoed daalde met 11,5% naar 3,4 miljoen ton. De voornaamste reden hiervoor is dat veel stukgoed lading weer in containers wordt verscheept door de lage containertarieven.

Digitalisering
In het eerste halfjaar zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Na een intensieve pilotfase is Nextlogic in januari 2023 officieel van start gegaan. Doel van de integrale planning-tool is dat binnenvaartschepen in de haven sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal kunnen benutten. Nextlogic verwacht dat met de aansluiting van meer barge operators in de loop van 2023 meer dan 90% van het binnenvaartvolume op de deepsea-terminals via deze integrale planning gaat lopen.

Vooruitblik
Over het hele jaar verwacht Havenbedrijf Rotterdam een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen. Beperkte groei van de Nederlandse economie en recessies in het buitenland zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Spijk nog niet open

SPIJK De overnachtingshaven in de Boven-Rijn bij Spijk is nog niet toegankelijk voor de binnenvaart. De afgelopen weken hebben verschillende schepen geprobeerd de haven in te varen. ‘Dit is nadrukkelijk niet toegestaan en leidt potentieel tot gevaarlijke situaties’, meldt Rijkswaterstaat.

De haven zal, volgens planning, later in 2023 pas gereed zijn voor gebruik en is tot die tijd niet toegankelijk. Aangezien de betonningslijn onlangs is verwijderd, neemt het risico toe dat de scheepvaart de haven onjuist aanziet voor geopend. ‘Dit is dus nog niet het geval. De borden met verboden in te varen die op de strekdammen staan, blijven gehandhaafd totdat de haven is opengesteld voor binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat roept binnenvaartschippers op tot die tijd de haven in aanleg onder geen beding in te varen.

Planning
De aanleg van de overnachtingshaven bij Spijk verloopt volgens planning. Momenteel worden de aanlegsteigers ingevaren. Tot augustus 2023 vindt zandafvoer plaats en wordt de resterende steenbekleding aangebracht.

Vanaf week 28 start de afwerkfase van de haven en de directe omgeving ervan. Dan worden verkeersborden en lichtmasten geplaatst en wordt de aansluiting van de stroomvoorziening gerealiseerd. Naar verwachting wordt de overnachtingshaven Spijk eind 2023 opengesteld voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat zal te zijner tijd hierover berichten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Start aanleg nieuw terrein op Maasvlakte 2

ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam heeft een contract getekend met Boskalis voor de aanleg van circa 40 hectare nieuw terrein in de noordwesthoek van de Prinses Alexiahaven. Het terrein is eind 2023 gereed.

Naast het aanleggen van het terrein legt Boskalis ook twee zanddammen aan. Achter deze zanddammen kan zand dat de komende jaren vrijkomt bij het verdiepen van havenbassins, worden gestort en hergebruikt om zo op een efficiënte manier nieuw terrein aan te leggen.

Veel vraag
Door de energietransitie is er veel vraag naar terreinen in het havengebied. Het aantal uitgeefbare terreinen in het bestaande havengebied wordt echter schaarser en daarom start het havenbedrijf nu met de aanleg van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2. Voor deze nieuwe terreinen bestaat inmiddels concrete belangstelling.

De aanleg van nieuwe terreinen loopt altijd een aantal jaar voor op de vestiging van de bedrijven. Die tijd is nodig om de terreinen aan te leggen en te laten inklinken. Daarnaast moeten ook nieuwe wegen en andere infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en transportleidingen naar deze terreinen worden aangelegd.
Zanddammen

Hergebruik
Binnenkort zal aannemerscombinatie HBV (HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord) starten met het verdiepen van de Prinses Amaliahaven. Het vrijkomende goede zand zal in de Prinses Alexiahaven worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe terreinen, waarvoor ook weer zanddammen worden gemaakt. Opgebaggerd materiaal dat niet geschikt is voor het maken van nieuwe terreinen wordt naar zee gebracht. Op de terugweg nemen de baggerschepen vervolgens zand mee. Door hergebruik van zand en het voorkomen dat baggerschepen leeg varen, beperkt het havenbedrijf de milieukosten van de aanleg van nieuwe terreinen. Op deze manier wordt in de loop van dit jaar en volgend jaar al circa 45 hectare terrein aangelegd in de zuidoosthoek van de Alexiahaven. (Foto Jerry Lampen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Lichte daling goederenoverslag haven Rotterdam

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2023 1,5% minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 111,7 miljoen ton overgeslagen tegen 113,4 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en goederen in het breakbulk-segment (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed). De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, LNG, ijzererts & schroot, agribulk en kolen nam toe.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het jaar 2023 is zoals verwacht begonnen met lichte daling van de overslag. Vooral in het containersegment hadden we te maken met een terugval in volumes als gevolg van hoge inflatie en een afzwakkende economie. De resultaten in de overige segmenten laten vooral groei zien en bevestigen dat de Russische energiestromen verder zijn afgebouwd in lijn met de sancties. Voor de rest van het jaar verwachten we een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen.’

Nat massagoed
In het eerste kwartaal nam de overslag van het segment nat massagoed toe met 5,6% naar 54,3 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd 0,8 miljoen ton meer ruwe olie (+3,2% naar 26,3 miljoen ton) aangevoerd. Als vervanging van Russische olie werd er meer ruwe olie aangevoerd uit de Verenigde Staten, West-Afrika en het Midden-Oosten. Aangezien deze olie over grotere afstanden wordt vervoerd, wordt er meer gebruik gemaakt van VLCC’s (Very Large Crude Carriers). In het eerste kwartaal hebben al twee keer zoveel VLCC’s (50) ruwe olie gelost als vorig jaar. Ook zijn er 30% meer aanlopen geweest van Suezmax-tankers. De overslag van minerale olieproducten nam in het eerste kwartaal toe met 1,6 miljoen ton naar 15,1 miljoen ton (12%). Deze toename is vooral veroorzaakt door meer overslag van diesel bij onafhankelijke terminals en aan de palen. Dit is vooral ter vervanging van de import van de gesanctioneerde Russische diesel. Ook de overslag van LNG is in het eerste kwartaal gestegen met 14,3% naar 3 miljoen ton. Dit komt door de hoge Europese gasprijs en er meer spotlading is verscheept. De groei in de aanvoer van LNG komt vooral uit de Verenigde Staten als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding.

Droog massagoed
Het marktsegment droog massagoed liet in het eerste kwartaal een lichte groei zien van 0,2% naar 17,9 miljoen ton. In dit segment zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide goederensoorten lieten een stijging zien. De overslag van ijzererts & schroot steeg met 10,1% naar 6,2 miljoen ton. Als gevolg van het tijdelijk uitvallen van hoogovens in Duinkerken, Gijón en IJmuiden draaiden de fabrieken in het achterland van Rotterdam intensiever. Hierdoor steeg ook de vraag naar cokeskolen voor de staalproductie. De totale overslag van kolen steeg in het eerste kwartaal met 26,3% naar 7,4 miljoen ton.

Containers
De overslag van containers nam in gewicht af met 11,5%, in tonnen tot 31,5 miljoen ton en in volume met 11,6% tot 3,2 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze daling was in de loop 2022 al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, was de invloed op de overslagvolumes in het eerste kwartaal van vorig jaar nog beperkt. Deze volumes waren in het verleden goed voor 8% van de totale container overslag. Ook de daling van import uit Azië (-14,2% in TEU) als gevolg van minder vraag naar fysieke goederen door de opgebouwde voorraden en inflatie was terug te zien in de overslagcijfers. Ondanks de sterke verbetering van de keten-performance is er nog geen transhipment teruggekomen in het eerste kwartaal. Deze volumes zijn als gevolg van de congestie tijdens de pandemie naar kleinere havens verplaatst.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed) daalde met 6,0% naar 7,9 miljoen ton. Het RoRo-verkeer is gedaald met 2,2% naar 6,6 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit als gevolg van minder vraag uit het Verenigd Koninkrijk door een matig presterende economie. De overslag van overig stukgoed daalde met 20,9% naar 1,4 miljoen ton. Dit werd vooral veroorzaakt door het terug verschuiven van lading naar het containersegment door lagere containertarieven.

Samenwerken in containerketen werpt steeds meer vruchten af

ROTTERDAM Gezamenlijke lijndiensten, bundeling van volumes en een netwerkaanpak in de containerketen. Sinds de congestieproblemen op de Rotterdamse deepsea terminals in 2017 is er veel ondernomen om het containervervoer per binnenvaartschip van en naar het achterland beter te stroomlijnen. Het leidt steeds vaker tot meer stabiliteit in de keten en een meer betrouwbare dienstverlening aan binnenvaartklanten.

Containerlogistiek blijft niettemin uitdagend. De afgelopen twee jaar is de wereld geconfronteerd met ontwikkelingen die niemand had kunnen voorzien. De coronapandemie en de Oekraïne-oorlog veroorzaakten stevige schokken in de supply chain. Zowel deepsea- als inland terminals stonden de afgelopen maanden weer behoorlijk vol met containers. Sinds kort lijken de terminals weer wat meer lucht te krijgen. Desalniettemin blijft het belangrijk de doorstroming van goederen te verbeteren.

Samenwerking
De recente ontwikkelingen hebben wel heel zichtbaar gemaakt hoe belangrijk binnenvaartvervoer is voor het bevoorraden van Europese consumenten en de industrie. De binnenvaartsector heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet om zijn betrouwbaarheid te verhogen. Thijs van den Heuvel, operationeel directeur van Combi Terminal Twente (CTT), benadrukt de kracht van het collectief. ‘Fixed windows en concepten als het Barge Transferium Maasvlakte brengen rust in de keten en bieden stabiliteit voor planners, operators en klanten. Je ontkomt tegenwoordig niet aan samenwerkingsverbanden. Dit zie je ook in de luchtvaart; op luchthavens worden collectieve afspraken gemaakt. Open en transparant.’

Bus-systeem
Bundeling van containervolumes en samenwerking zijn volgens Heiko Brückner, CEO van Haeger & Schmidt Logistics, ook dieper in het achterland belangrijk om binnenvaartvervoer efficiënter te maken. ‘Alleen zó kun je samen met deepsea terminals in de haven tot slimme concepten komen. Binnenvaartschepen moeten net als bussen volgens een vaste planning varen om betrouwbaar te zijn. Anders kiezen klanten voor wegvervoer. We moeten blijven toewerken naar een soort ‘bus-systeem’ met volle barges. Voor het bundelen van volumes op grote binnenvaartschepen zijn ook langs de Rijn hubs nodig. Daar moet je elkaar in meekrijgen. Als Haeger & Schmidt Logistics hebben wij samen met EGS en Contargo de Container Allianz Niederrhein (CAN) corridor opgezet tussen de inland terminals in Emmerich en Neuss en de deepsea terminals in Rotterdam. Deze corridoraanpak werkt goed. Wij zoeken ook elders samenwerkingsvormen, zoals aan de Bovenrijn (C3C) met Danser en Ultra Brag.’

Vaste afspraken
BCTN, een netwerk van 11 inland terminals in Nederland en België, heeft sinds 2018 afspraken met de Rotterdamse deepsea terminals over fixed windows. Dit werkt volgens CEO Joop Mijland goed. ‘Wij vervoeren zo’n 500.000 containers per jaar. Het merendeel van dit volume valt binnen de fixed windows. Vanaf onze consolidatie-hub in Alblasserdam varen wij met grote, volle barges naar de deepsea terminals in plaats van een ‘melkrondje’ te maken door de Rotterdamse haven. Deze schepen kunnen binnen één fixed window 250 tot 350 moves maken. Dat is precies wat deepsea terminals willen.’

Alle Rotterdamse deepsea terminals zijn via een lijndienst verbonden met één van de terminals in het netwerk van BCTN. De netwerkaanpak en het bundelen van volumes in Alblasserdam zijn succesvol. ‘Alblasserdam is voor ons de laatste terminal dichtbij Rotterdam om barges te optimaliseren. De terminal staat open voor derde partijen, en die maken daar ook gebruik van. Zo bundelen enkele Rijn-operators hun volumes zowel in Nijmegen als in Alblasserdam om hun deepsea-service te verbeteren.’

Nextlogic
De ketenpartners zetten ook in op meer digitale samenwerking. Via Nextlogic wordt een integrale planning ontwikkeld voor alle bezoeken van containerbinnenschepen aan de Rotterdamse haven. Dit is vanaf januari 2023 een reguliere dienstverlening. Voor het maken van de planning geven barge operators voorafgaand aan elk bezoek hun rotatie-, bezoek- en ladinginformatie aan Nextlogic door.

De containerterminals en op termijn ook de empty depots doen datzelfde voor hun beschikbare afhandelingscapaciteit. Op basis hiervan maakt Nextlogic de voor iedereen meest optimale planning, die zich elk kwartier dynamisch aanpast aan de actuele situatie en rekening houdt met bijvoorbeeld fixed windows. Alle grote deepsea-terminals doen mee of sluiten binnenkort aan. Dit laatste geldt ook voor een flink aantal empty depots. Zo’n 60 procent van het totale binnenvaartvolume wordt al via Nextlogic gepland.

Verbetering
BCTN werkt met Nextlogic voor een betere planning van calls met kleinere containervolumes, die samen met de fixed windows-afspraken moeten leiden tot een integrale planning voor de containerbinnenvaart in de haven. Mijland ziet wel nog verbeteringspotentieel. ‘Het is nu nog vaak lastig om een plaatsje te krijgen in het integrale planningsschema voor de haven. Als we een call aanvragen via Nextlogic, ontvangen we een terugkoppeling die niet altijd aansluit bij de aanvraag van tijdsloten voor onze schepen. Een tijdige terugkoppeling zonder last minute wijzigingen is belangrijk voor ons, zodat wij de schepen optimaal kunnen inzetten.’

Volgens Van den Heuvel zou het nuttig zijn dat alle ketenspelers met Nextlogic gaan werken. ‘Maar zo ver zijn we nog niet. Er zijn dan ook veel verschillende typen gebruikers. Dat is soms lastig samen te brengen. Bovendien kan het best spannend zijn om je planning ‘over te geven’ aan een computersysteem, want het is voor een achterlandoperator een onderdeel van zijn primair proces. De business case op basis van kosten en baten moet door iedereen individueel gemaakt worden, mede omdat er een vergoeding voor het gebruik zal worden gevraagd. Toch moeten we dit in de keten samen oppakken en bereid zijn om informatie open delen. Meer onderlinge afstemming over beschikbare capaciteit schept verplichtingen naar elkaar toe, leidt tot meer flexibiliteit en een hogere betrouwbaarheid.’

Ketentransparantie
Aan ketentransparantie op basis van data werkt ook Haeger & Schmidt Logistics mee. Brückner: ‘In globale leverketens moeten alle radertjes perfect samenwerken om ketentransparantie te creëren. Wij proberen onze klanten maximaal inzicht te bieden, maar de ketenpartijen zijn nog onvoldoende transparant. We hebben bijvoorbeeld nog steeds te maken met bescherming van data. Persoonlijk vind ik het logisch dat bij een transport van een container van Shanghai naar Andernach alle data uitgewisseld kan worden zodat klanten hun containers net als een pakketje kunnen tracken en tracen. Dat krijgen we in de containerketen helaas nog niet voor elkaar.’

Dit blijkt onder meer uit het feit dat de werkelijke ETA’s, de verwachte aankomsttijden van zeeschepen, vaak pas laat bekend zijn. Mijland noemt dit een verbeterpunt. ‘Om klanten goed te kunnen informeren en onze schepen optimaal in te kunnen zetten, hebben wij deze informatie tijdig nodig. Als de ETA verschuift, schuift immers ook de cargo opening en cargo closing time op de deepsea terminals door. Eigenlijk kan het niet zijn dat een vertraging van de ETA van een zeeschip pas drie dagen op voorhand bekend is. Dat weet je al als het schip in Shanghai vertrekt. Tijdig informeren is cruciaal om te voorkomen dat de haven én het achterland dichtslibben.’

Centraal informatiepunt
Arwen Korteweg, business manager containers bij Port of Rotterdam, begrijpt de vraag naar meer transparantie in de keten. ‘Ik zie binnenvaart als een verzameling trucks op een schip. Containerbinnenvaart is een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem waarmee tientallen tot honderden individuele containers van verladers worden gebundeld op één schip en vervoerd van en naar de havens. De meeste verladers vervoeren 10 tot 50 containers per week. Aan deze individuele containers hangen individuele afspraken.’

‘Inland terminals en barge operators verzamelen niet alleen containers, maar ook de bijbehorende informatie van alle ketenpartijen. Die moeten ze optimaal kunnen managen om een betrouwbare vervoerspartner te zijn. Het is daarom erg belangrijk om één centraal platform te hebben waar men de juiste informatie op het juiste moment kan vinden. Op die manier kun je de digitale informatie en fysieke containerstromen perfect aan elkaar knopen. We zijn er nog niet, maar de eerste stappen in die richting zijn gezet.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Nextlogic maakt stap naar reguliere dienstverlening

ROTTERDAM De integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam is officieel ingevoerd. Na een pilotfase hebben binnenvaartpartijen, terminals en Havenbedrijf Rotterdam het sein voor Nextlogic op groen gezet. Doel is dat binnenvaartschepen in de haven sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal kunnen benutten. Met nog meer deelnemers in aantocht verwacht Nextlogic dat deze voordelen voor iedereen steeds nadrukkelijker naar voren komen.

Voor de integrale planning geven barge operators vooraf voor elk binnenvaartschip aan Nextlogic de bezoek-, rotatie- en ladinginformatie door. Terminals doen datzelfde voor de beschikbare kadecapaciteit. Nextlogic vergelijkt deze informatie met elkaar en creëert voor iedere partij een zo goed mogelijk schema. De planning wordt 24/7 automatisch geoptimaliseerd. Voor alle partijen is dit een geheel nieuwe manier van werken die van iedereen gewenning vraagt.

Circa 60 procent van het totale binnenvaartvolume van de haven van Rotterdam wordt momenteel al via Nextlogic integraal gepland. Vier deepsea-terminals en vijftien barge operators doen mee. Een vijfde deepsea-terminal, de eerste empty depots en andere barge operators bereiden zich voor om eveneens aan te sluiten.

Transparante haven
Sijbrand Pot, interim-directeur van Nextlogic, is blij dat hij er met de barge operators en terminals in is geslaagd de integrale planning naar een reguliere dienstverlening te brengen. ‘Het is een belangrijke mijlpaal in dit haven-brede innovatietraject. Het ultieme doel is dat wij samen met onze deelnemers een transparantere, efficiëntere haven realiseren, waarvan iedereen voordeel heeft.’

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, vindt de integrale planning van Nextlogic voor de containerbinnenvaart een perfect voorbeeld van innovatieve digitale ketensamenwerking. ‘Door deze samenwerking kunnen we een betere balans creëren tussen zeezijde en achterland en een evenwichtiger logistiek systeem opzetten. Het maakt de haven van Rotterdam slimmer, duurzamer en daarmee aantrekkelijker voor klanten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmegen maakt werk van de haven

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen gaat de binnenvaart, de binnenhaven en de watergebonden bedrijven meer ondersteunen en stimuleren. ‘Zij zijn van groot belang voor de bereikbaarheid, het economisch functioneren van de stad en de regio’, schrijft de gemeente in het Actieprogramma havens, watergebonden bedrijven en logistiek. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking tussen de havenbedrijven van Nijmegen, Arnhem en Tiel.

De verschillende havens in Nijmegen zijn volgens de gemeente belangrijke schakels en knooppunten in de logistieke ketens. Van belang voor het economisch functioneren en bereikbaarheid van de stad, maar ook voor de regio en de nationale goederencorridor. De haven van Nijmegen levert 210 miljoen aan toegevoegde waarde op. De binnenhaven van Nijmegen en de omringende werklocatie genaamd TPN West biedt aan meer dan 9.000 stads- en regiogenoten een baan. En met meer dan één miljoen ton overslag haalt de haven 67.000 vervoersbewegingen van de weg. Daarom gaf de gemeente vorig jaar een externe partij de opdracht een actieprogramma op te stellen. Op basis van dit programma, wat inzet op economische versterking van de haven en de watergebonden bedrijvigheid, gaat de gemeente nu een aantal zaken aanpakken.

Oost Kanaalhaven
Een aantal in het actieprogramma genoemde zaken is zelfs al in uitvoering. Zoals het baggeren van de Oost Kanaalhaven. Voor een goede toegankelijkheid, en daarmee het economisch functioneren van de haven, moet de Oost Kanaalhaven gebaggerd worden. Met het baggeren tot de oorspronkelijke aanlegdiepte van NAP + 3.00 m is inmiddels begonnen. Naar verwachting wordt dit nog dit jaar afgerond.

De gemeente werkt nu eveneens aan een meerjaren onderhoudsplan voor de haven. Dit moet ervoor zorgen dat gebaggerd kan worden wanneer dit weer noodzakelijk is zonder dat daar apart geld voor beschikbaar moeten worden gesteld in de begroting. Dat was tot nu toe nog steeds het geval.

In de Oost Kanaalhaven gaat de gemeente op vrijkomende locaties meer streven naar invulling door watergebonden bedrijven. Ook wil de gemeente ondersteuning bieden aan ondernemers bij de ontwikkeling en realisatie van individuele en collectieve initiatieven op het gebied van verduurzaming. Hierbij valt onder meer te denken aan zonnedaken, walstroom en laad- en vulpunten voor de (middel)lange afstand.

Noord Kanaalhaven
In de Noord Kanaalhaven werken ENGIE, de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland al geruime tijd samen aan de herontwikkeling van het Centrale Gelderland terrein. Dat resulteerde eind 2019 in de vastgestelde gebiedsvisie Waal Energie. De ambitie is een industrieterrein waar activiteiten gerelateerd aan (opwekking van) duurzame energie, watergebonden bedrijvigheid en duurzame logistiek centraal staan. Wel werd een amendement aangenomen dat er geen biomassacentrale op het terrein mag komen.

Het Nijmeegse college heeft het ontwerp bestemmingsplan, inclusief de MER, begin september van dit jaar vrijgegeven voor zienswijzen. Op dit moment worden de zienswijzen en het advies van de commissie MER bekeken.

Havenmanagement
Maar het gaat de gemeente Nijmegen niet alleen om het aanpakken van de havens zelf. Ook het beleid en management van de Havendienst Nijmegen moet worden verbeterd. Zo wordt niet of te weinig ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals digitalisering. Daarom is vorig jaar al samenwerking gezocht met de gemeente Arnhem. Inmiddels is er een uitwisseling van medewerkers, wat moet resulteren in het delen van kennis en kunde. Ook is de Havendienst verhuisd van de Waalkade naar het gemeentehuis. Maar er kan volgens de gemeente nog meer worden bereikt. ‘Voor het verbeteren van onderhoud van de havens en dienstverlening is het wenselijk de samenwerking met gemeente Arnhem en ook de gemeente Tiel te intensiveren. Beiden willen deze samenwerking graag doorontwikkelen en versterken. Ook de provincie Gelderland heeft al positief gereageerd op deze beoogde samenwerking.’

Voor het verkennen van een intensievere samenwerking tussen de drie gemeenten en de provincie wordt onderzoek gedaan op welke onderdelen samenwerking tussen de verschillende havens en havenbedrijven mogelijk en wenselijk is. Hieruit moet duidelijk worden wat de gemeenschappelijke belangen en ambities zijn van de drie havens.

Kwartiermaker
Om de samenwerking tussen de havens te verbeteren, maar ook de havens beter te profileren, modal shift te bevorderen en ontwikkelingen en innovatie te versnellen, wordt op korte termijn een Kwartiermaker Logistiek Groene Metropoolregio aangesteld. Want de gemeente Nijmegen voelt de nut en noodzaak voor een betere samenwerking met de regio wat betreft de goederencorridor. ‘We willen daarin allereerst inzetten via de Kwartiermaker Logistiek die in de Metropoolregio wordt aangesteld. Via de kwartiermaker kunnen we tevens de kansen op modal shift pakken om daar waar mogelijk te verduurzamen.’

Op de foto bekijken wethouder John Brom en regisseur stuurgroep Port of Nijmegen Gerard Jansen de baggerwerkzaamheden in de binnenhaven van Nijmegen. (Foto gemeente Nijmegen)

Lees ook: ‘Houdt waterkant vrij voor scheepvaart’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart mag in Rotterdam gemengd afmeren

ROTTERDAM Binnenvaartschepen met gevaarlijke lading mogen vanaf de tweede week van januari in de haven van Rotterdam op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. De zogenoemde 1 kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan direct naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiermee de afgelopen anderhalf jaar in een proef ervaring opgedaan. Zowel de Havenmeester van Rotterdam als de binnenvaartbranche hebben de pilot als zeer positief ervaren.

Omdat er grote behoefte is aan meer ligplaatscapaciteit in het havengebied gaat de Havenmeester op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren toestaan. Het Havenbedrijf loopt hiermee vooruit op de aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) waar het Ministerie nu volop mee bezig is. In deze aanpassing van het BPR wordt de reeds bestaande bevoegdheid om af te wijken van de veiligheidsafstanden tussen 1- en 2 kegelschepen onderling en tussen niet-kegelschepen, duidelijker beschreven.

Het Ministerie maakt daarbij gebruik van de reeds in Rotterdam opgedane succesvolle ervaringen met betrekking tot het gemengd afmeren. Verwacht wordt dat de wijziging van het BPR in de loop van 2023-2024 van kracht wordt.

Meer ligplaatsen
Gemengd afmeren past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart te creëren. De ligplaatsen in het Rotterdams havengebied waar binnenkort gemengd mag worden afgemeerd zijn in overleg met onder andere de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld.

Aanvullende voorwaarden
Vanwege de veiligheid mogen niet alle binnenvaartschepen gemengd afmeren, maar mogen ook bepaalde activiteiten niet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan roken of open vuur, werkzaamheden die vonkvorming kunnen veroorzaken of bunkeren van LNG of methanol. Ook kan er in bepaalde gevallen een meldplicht gelden, zoals bijvoorbeeld het melden van de gevaarlijke lading in IVS-next (het Informatie- en VolgSysteem van de binnenvaart). Alle voorwaarden waaronder gemengd mag worden afgemeerd, zijn vastgelegd in het Besluit ‘gemengd afmeren’ 2022. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Dick Sellenraad)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Wereldhandel stabiel ondanks economische druk’

ESSEN Volgens de huidige flashraming is de containeroverslagindex van het RWI – Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek en het Instituut voor Scheepvaarteconomie en Logistiek (ISL) in september licht gestegen tot 126,8 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De stijging is vooral te danken aan de Chinese havens, terwijl de overslag in de Noord-Europese havens daalde.

In de Chinese havens nam de containeroverslag iets sterker toe na een forse daling in de voorgaande maanden. De indexwaarde voor de Chinese havens steeg van 135,1 naar 136,4. De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkelingen in het noordelijke eurogebied en in Duitsland, daalde in september licht van 115,5 (herzien) in de voorgaande maand tot 115,0.

Over de ontwikkeling van de containeroverslagindex zegt RWI-chef Economie Torsten Schmidt: ‘De containeroverslag is in september wereldwijd licht gestegen. Over het algemeen is het dus nog steeds vrij stabiel aan de bovenkant. Daarentegen is de containeroverslag in Europa sinds de zomer veel zwakker. De economische vertraging door stijgende energieprijzen lijkt hier een grotere impact te hebben op de containeroverslag dan in de rest van de wereld.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 94 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 64% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor september 2022 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 55 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.

Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.
De containeroverslagindex maakt deel uit van de statistieken over buitenlandse handel in het ‘Dashboard Duitsland’ van het Federaal Bureau voor de Statistiek.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam op vrijwel zelfde niveau vorig jaar

ROTTERDAM De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar vrijwel hetzelfde gebleven als vorig jaar. In de haven werd 351 miljoen ton (+0,3%) overgeslagen. Wel zijn er onderliggend grote verschillen, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de mondiale energiestromen. Zo werden veel meer kolen en LNG geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas. De overslag van containers nam af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland.

Het containersegment zag een afname van 8,6% in gewicht en 4,4% in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. Door de sancties is het containerverkeer tussen Rusland en Rotterdam vrijwel tot stilstand gekomen. De afgelopen jaren was ongeveer 8% van het containerverkeer gerelateerd aan Rusland. Het verschil tussen tonnen (-8,6%) en TEU’s (-4,4%) komt doordat verhoudingsgewijs meer lege containers hun weg via Rotterdam vonden. Hoewel de containerlogistiek nog steeds geplaagd wordt door verstoringen als gevolg van niet op schema arriverende schepen en een hoge bezettingsgraad van de terminals, leidt de daling van het volume er wel toe dat de problemen in de logistiek langzaamaan kleiner worden. Ook zijn de vrachttarieven aanzienlijk gedaald. Zowel het roll-on/roll-off verkeer als het overig stukgoed nam met 15% toe.

Droog massagoed
De overslag van ijzererts en schroot daalde fors (-17,9%) evenals die van agribulk (-14,8). Het eerste is het gevolg van de afzwakkende economie, het tweede vooral het resultaat van de omvang van de oogsten in verschillende delen van de wereld. Ook spelen hoge energieprijzen bij de verwerking van agribulk een rol. Het volume kolen nam juist toe (+24,8%), vooral omdat er meer kolen gestookt worden in elektriciteitscentrales. Overig massagoed, onder meer grondstoffen en bouwmaterialen, nam ook fors toe (+22,6%). In totaal is 2,9% meer droog massagoed overgeslagen.

Nat massagoed
Nat massagoed liet in totaal een toename zien van 3,9%. Weliswaar daalde het volume minerale olieproducten (-13,1%), vooral als gevolg van de verminderde aanvoer van stookolie uit Rusland, de andere goederen namen toe. Zo werd er meer ruwe olie (+5,4%) en meer overig nat massagoed (+18,4%) overgeslagen. Alle categorieën binnen overig nat groeien: chemie, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen. Het volume LNG kende een zeer sterke groei (+73,8%). Er wordt onder andere uit de VS veel meer LNG aangevoerd ter vervanging van Russisch aardgas dat in het verleden per pijpleiding naar Noordwest-Europa kwam.

‘Grote veranderingen’
De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de inflatie en het verslechterde economische klimaat maken de macro-economische vooruitzichten niet rooskleurig. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht niettemin dat het overslagvolume over heel 2022 op ongeveer hetzelfde niveau uitkomt als dat van vorig jaar.
‘Het totale overslagvolume suggereert dat de haven gewoon doordraait, maar de grote veranderingen bij met name LNG en kolen laten zien dat het energielandschap drastisch is veranderd’, meldt CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. ‘De hoge energieprijzen maken dat vooral de energie-intensieve chemische industrie het zwaar heeft. Een snellere energietransitie maakt ons op lange termijn minder afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Op korte termijn moeten we de voor onze samenleving zo belangrijke chemische industrie zien te behouden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.