Tagarchief: corona

Kabinet verlengt coronasteun

DEN HAAG Het kabinet komt met een nieuw coronasteun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op de pijlers steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. De maatregelen beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen op Prinsjesdag.

De coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

Meer informatie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

‘Coronaschade voor binnenvaart in tonnen valt nog mee’

AMSTERDAM De schade vanwege het coronavirus blijft voor de binnenvaart binnen de perken als het gaat om het vervoerde gewicht. In juni herstelde het vervoerde ladinggewicht al iets en kwam de daling uit op ruim 2 procent. In de onlangs gepubliceerde Sectorprognoses Transport en logistiek wordt overigens niet gesproken over de passagiersvaart. Deze sector werd direct hard getroffen door de COVID-19 pandemie.

Het vervoerde gewicht in tonnen in de binnenvaart nam in de eerste zes maanden af met zo’n 4,5 procent. Aan het begin van het jaar daalde het ladinggewicht al, vermoedelijk vooral door de structurele afname van kolenoverslag die samenhangt met de energietransitie. Vanaf maart kreeg ook de containervaart het moeilijk, gezien de daling van containeroverslag in de Nederlandse zeehavens. In het tweede kwartaal lag het vervoerde ladinggewicht zo’n 5,5 procent lager. Het aantal TEU daalde met zo’n 3,5 procent. Het vervoer van kolen, ertsen en chemische stoffen naar de Duitse industrie moet eveneens flink lager hebben gelegen. De Duitse auto-industrie was immers van half maart tot half mei gesloten. De daling van het vervoerde ladinggewicht kan inderdaad vooral worden verklaard door een afname van droge bulk, waaronder deze grondstoffen vallen. In april en mei daalden de doorvoer en de afvoer van droge bulk naar het buitenland met zo’n 20 procent. ‘De daling van het vervoerde ladinggewicht kan dus vooral aan de problemen in de Duitse industrie worden toegeschreven’. Concluderen de bankeconomen dan ook.

Herstel in juni
Het vervoer van bouwmaterialen bleef vermoedelijk redelijk op peil doordat veel bouwprojecten doorgang konden vinden. Ook hebben overheden infraprojecten eerder laten uitvoeren omdat het op de wegen heel rustig was.
De tankvaart heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan doordat tankschepen werden gebruikt als drijvende opslag voor de flink in prijs gedaalde ruwe olie.
Al met al valt de daling van het vervoerde ladinggewicht volgens de bankeconomen nog mee. In juni herstelde het vervoerde ladinggewicht al iets en kwam de daling uit op ruim 2 procent.

Tijdelijk herstel
Dit gedeeltelijke herstel is vermoedelijk van tijdelijke aard. Vanaf het vierde kwartaal krijgt Nederland naar verwachting te maken met een afnemende bouwproductie, onder andere als gevolg van de stikstofcrisis. Bouwmaterialen zijn goed voor ongeveer de helft van het door de binnenvaart vervoerde ladinggewicht. Wel zorgen enkele grote projecten voor veel vraag naar binnenvaartcapaciteit, zoals de aanleg van windmolens op het IJsselmeer. Dat kan de gevolgen van de stikstofcrisis enigszins verzachten.

Geen steun voor de binnenvaart

DEN HAAG Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer gaat de binnenvaart niet helpen door de sector toe te voegen aan de lijst van Getroffen Sectoren COVID-19, de TOGS regeling. Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Koninlijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging vroegen daarom.

Volgens de brancheorganisaties in de binnenvaart zijn de economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector groot. Het vrachtvervoer over water heeft last van een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. Ook heeft de coronacrisis de vrachtenmarkt ernstig ontwricht, daardoor raakten de vrachtprijzen in een vrije val geraakt.

De brancheorganisaties vonden het een zaak van rechtsongelijkheid dat de binnenvaart niet in de SBI-codelijst was opgenomen en vroegen de staatssecretaris daarom met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.

Wegblijven consumenten
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun inkomsten kwijtraken.

Ondanks de argumenten van de binnenvaartorganisaties besloot Keijzer toch om de binnenvaart niet op de lijst van getroffen bedrijven te plaatsen. Als reden voor de afwijzing geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat ‘alleen sectoren die een dominant effect zien door het wegblijven van consumenten’ in aanmerking komen. Het ministerie meent dat binnenvaart daar buiten valt.

De binnenvaart reageert teleurgesteld op de beslissing van de staatssecretaris. BLN-Schuttevaer constateert dat er in het droge lading vervoer vooral problemen zijn doordat er geen overheidsregelingen zijn die voor de gezinsbedrijven toegankelijk zijn. De NOW regeling is voor gezinsbedrijven niet van toepassing omdat er meestal geen vast personeel aan boord is, en in gevallen dat er wel vast personeel is moet het schip ook bij minder reizen wel bemand blijven. ‘De afwijzing is voor deze categorie ondernemers zuur. Als we vaart willen maken met modal shift moeten er maatregelen komen om deze ondernemingen niet te laten omvallen, want weg is weg zo leert ons. Meer over water begint bij behouden wat er nu is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart wil vergoeding voor schade COVID-19

ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Koninlijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging vragen middels een brief de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer om de vrachtvervoerstak van de binnenvaart in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding door COVID-19. 
 
De economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.  

SBI code
Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun inkomsten kwijtraken. 
 
Rechtsongelijkheid
De gezamenlijke brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging spreken van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.   

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart herstelt langzaamste van Corona

DEN HAAG De binnenvaart herstelt van alle modaliteiten de komende jaren het moeizaamste van de COVID-19 pandemie. Het wegvervoer en het spoor laten in het meeste gunstigste scenario volgend jaar al weer een lichte groei zien, maar de binnenvaart zit dan in het gunstigste geval nog licht in de min.

De gevolgen van COVID-19 voor de overslag en het vervoer van goederen zijn nog onzeker. Meer inzicht in de mogelijke invloed van COVID-19 op het goederenvervoer zou kunnen bijdragen aan meer op de situatie toegesneden beleidsmaatregelen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daarom de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor het goederenvervoer en de overslag in de Nederlandse zeehavens laten verkennen voor de jaren 2020 en 2021. Panteia stelde deze verwachting op basis van de economische verwachtingen in het Centraal Economisch Plan en de scenario’s coronacrisis van het Centraal Planbureau (CPB) op. Panteia rekende twee van de CPB-scenario’s door, namelijk als de crisis drie maanden duurt (COVID 1) en bij een lange duur, dat wil zeggen 12 maanden (COVID 4).

Lichte daling
De jaarprognoses voor het goederenvervoer per scenario en modaliteit leveren verschillende cijfers op. Voor de binnenvaart verwachten de onderzoekers van Panteia een krimp van tussen de -4,2% (COVID 1) en -8% (COVID 4). Voor het jaar erop wordt een lichte daling van -0,3% verwacht in het meest gunstige scenario en een daling van -5,3% in het meest ongunstige scenario.
Het wegvervoer en het spoor herstellen in de voorspellingen van Panteia beter van de COVID-19 pandemie dan de binnenvaart. Het wegvervoer ziet het vervoer dit jaar overigens wel harder dalen dan het vervoer over water. Dit jaar wordt een daling van tussen de -5,5% (COVID 1) en -9,3% (COVID 4) verwacht. Volgend jaar herstelt het wegvervoer zich met een groei van 1,5% in gunstigste scenario tot een daling van -3,9% in het ongunstigste scenario. Het spoorvervoer ziet dit jaar het vervoer tussen de -4,5% (COVID 1) en -10% (COVID 4) dalen. Voor 2021 stijgt het spoorvervoer naar verwachting met 0,8% en in het ongunstigste geval daalt het vervoer in deze sector met -5,1%.

Ondanks de te verwachten stijgingen voor volgende jaar komt geen van de modaliteiten qua vervoerde tonnages in 2021 op het niveau van 2019 terecht. Ze blijven er allemaal zo’n 4% tot 8% onder.

Maritieme overslag
De maritieme overslag in de Nederlandse zeehavens kent in het COVID1-scenario een snel herstel in de tweede helft van 2020, zodat op jaarbasis de afname in overslag in 2020 beperkt blijft (-10,8%) en in 2021 een lichte groei van 0,6% mogelijk is. De maritieme overslag heeft in dit scenario onder meer last van een sterke afname van de overslag van erts, mede voor de auto-industrie in tweede en derde kwartaal, daarna volgt geleidelijk herstel. Dit geldt ook voor de containeroverslag, met name in Rotterdam. Tevens neemt de overslag van ruwe olie en olieproducten af als gevolg van lagere productie van raffinaderijen in 2020.

Het COVID4-scenario voorspelt voor de maritieme overslag een forse en langdurige impact van COVID-19 en pas geleidelijk herstel in de tweede helft van 2021. Dit leidt op jaarbasis tot een forse afname in overslag in 2020 (-17,8%) en lichte daling (-0,4%) in 2021. De forse daling van de containeroverslag in de Rotterdamse haven is een van de voornaamste redenen voor de forse daling in dit scenario. Impact van re- of near-shoring van productiefaciliteiten blijft nog beperkt vanwege terugval in investeringen. Verder blijft ook de overslag van kolen afnemen en krimpt de overslag van erts sterk met slechts een licht herstel in 2021.
De totale overslag in de drie havens Rotterdam, Amsterdam en Zeeland Seaports bedroeg 613 miljoen ton in 2019, de aandelen van de havens waren hierin respectievelijk 77%, 17% en 6%.

Periode na 2021
In het COVID1-scenario neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten in 2020 af met tussen de 4% en 11%. In het geval van het COVID4-scenario vindt voor alle modaliteiten de grootste afname in termen van vervoerde tonnages plaats in het tweede kwartaal van 2020, deze varieert van -7% tot -14%. Daarna stabiliseren de cijfers en is er voor sommige modaliteiten zelfs een toename te zien. In 2021 is er wel weer een afname zichtbaar, ofschoon minder groot dan in 2020.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Corona bezorgt binnenvaart rake klappen

DELFT Het goederenvervoer over water is fors afgenomen door de coronacrisis. In de containervaart is sprake van een daling van 20%, bij de olieproducten gaat het om een daling van 30%. Dat blijkt uit interviews met 25 Nederlandse binnenvaartverladers die zijn gehouden in april en mei 2020.

De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis is dit veel erger geworden. Toch zijn Nederlandse verladers overwegend positief gestemd over het verloop van de coronacrisis. De gevolgen zijn weliswaar hard en ingrijpend op de korte termijn, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door en kunnen blijven plaatsvinden.

As usual
Het overheersende beeld is dat 2020 een verloren jaar zal zijn voor de binnenvaart, maar dat in 2021 alles weer normaal zou kunnen zijn. De laatste afgenomen interviews van medio mei zijn wel iets pessimistischer en wijzen op de komst van een recessie, die tot in 2021, of zelfs tot 2022 kan duren. Geen enkel bedrijf verwacht verregaande gevolgen voor het eigen functioneren. De energie- of voedselvoorziening komen niet in gevaar. ‘Het wordt uiteindelijk weer business as usual’, zo is de verwachting.
De grootste zorg bij verladers is het ontbreken van een duidelijk perspectief op het verdere verloop van de lock down en de economische gevolgen.

Flexibele schil
Verladers en vervoerders spelen in op de gevolgen van de coronacrisis. De nieuwbouworder portefeuille bij scheepswerven is vrijwel geheel opgedroogd en begin dit jaar is afscheid genomen van een deel van de flexibele schil van binnenvaartondernemers. De grootste zorg bij verladers is het ontbreken van een duidelijk perspectief op het verdere verloop van de lockdown en de economische gevolgen. Het is lastig omdat de lockdown verschilt per land en leveringen hierdoor niet goed op elkaar aansluiten. Veel verladers hebben maatregelen getroffen en produceren nu op voorraad, in afwachting van het versoepelen van de lockdown.

Wet- en regelgeving
De belangrijkste gewenste aanpassingen in de wet- en regelgeving in de binnenvaart gedurende de lock down periode zijn de eisen omtrent van de bemanning, certificering en (onbelemmerde) grenspassages voor buitenlands personeel. Sommige verladers en operators vragen om maatregelen tegen prijsdumping in het wegvervoer, maar geven niet aan welke dat precies moeten zijn, anders dan handhaving op overbeladen in het wegvervoer. Verder zien veel bedrijven graag een verdere push aan de energietransitie en digitalisering. Verladers wijzen erop dat duurzaamheidsprojecten in het goederenvervoer doorgang moeten blijven vinden.
Voor wat betreft digitalisering is er behoefte aan wetgeving die toestaat dat digitale documenten rechtsgeldig kunnen worden gebruikt bij goederenvervoertransacties. Voorts is er nu een grotere behoefte in de binnenvaart om digitale informatie-uitwisseling te bevorderen.

Lering trekken
Verladers hebben lering getrokken uit de lockdown en hopen dat de coronacrisis aanleiding vormt voor een push aan de energietransitie en de digitalisering van het transport. Veel duurzaamheidsprojecten liggen nu even stil, maar de wens om juist tijdens deze crisis te investeren in de economie wordt breed gedeeld. Verder is er grote behoefte aan wetgeving die digitale uitwisseling van vervoersdocumenten rechtsgeldig maakt, waar nu nog fysieke overdracht plaatsvindt.

Download het onderzoek

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kabinet verlengt noodpakket

DEN HAAG Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Wel zijn voorwaarden gewijzigd, doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Voor het nieuwe noodpakket is ruim 13 miljard euro begroot.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

NOW-regeling
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

TOZO
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.
Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kamer vraagt minister om steun voor binnenvaart

DEN HAAG Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steun gevraagd voor de binnenvaart. De Kamerleden uitten vorige week in een schriftelijk overleg met de minister hun zorgen over de situatie in de binnenvaart. Zo zijn steunmaatregelen van de overheid vaak niet van toepassing. Het ministerie meldt te gaan kijken naar de vraag van de Kamerleden.

Partijen in de Tweede Kamer wezen de minister op de bijzondere positie van de binnenvaart en vroegen haar waarom de binnenvaart niet valt onder de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en binnenvaartondernemers soms geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Zo zag het CDA dat een schipper in Frankrijk al maanden zonder inkomen zit omdat de vaarwegen zijn gestremd en de schipper geen TOZO-uitkering krijgt omdat hij een briefadres heeft en geen vast adres.

Ook blijken de vele gezinsbedrijven in de binnenvaart geen gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). De binnenvaartondernemer kan wel steun ontvangen voor opschorting van rente en aflossing op de hypotheek en de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. Maar volgens de D66 Kamerleden ‘worden de liquiditeitsproblemen hiermee doorgeschoven’. D66 vraagt de minister daarom een maritiem noodfonds op te zetten en de TOGS- en NOW-regeling met terugwerkende kracht te verbreden.

Markttransparantie
De PVV wil dat de minister zich extra gaat inzetten voor zaken die door de coronacrisis extra zichtbaar zijn geworden. ‘Zo is de fragiele situatie van de schippers, ten opzichte van hun opdrachtgevers, pijnlijk duidelijk geworden. Een meer transparante markt zou kunnen helpen.’

De SP-fractie ziet in deze tijd eveneens bevestigd dat de markt van de binnenvaart niet functioneert. ‘Een stap in de goede richting zou meer markttransparantie zijn, zoals het door de ASV voorgestelde Agora.’ De SP realiseert zich dat de minister overstelpt wordt met noodkreten en dat de kleine binnenvaart de afgelopen jaren al vaak de noodklok luidde. ‘Maar de minister heeft in het verleden aangegeven de kleine binnenvaart een warm hart toe te dragen.’ De Kamerleden willen dan ook weten of de minister de noodkreet serieus neemt. ‘Want zonder overheidsingrijpen en meer transparantie gaat deze markt nooit goed functioneren.’

Passagiersvaart
Naast de vrachtvaart uitten de Kamerleden ook zorgen over de passagiersvaart. Deze dreigt door de coronacrisis ten onder te gaan. De SGP-fractie constateert dat in de passagiersvaart grote klappen vallen, dat de 4.000 euro uit de TOGS-regeling onvoldoende is en vraagt de minister wat zij vindt van het voorstel vanuit de sector voor een noodfonds.

Het CDA wijst de minister erop dat de bruine vloot in veel landen gesubsidieerd of gefinancierd wordt met publieke middelen. De partij wil dan ook dat de minister kijkt naar een stilligregeling, zoals voor de visserij. De Kamerleden pleitten er eveneens voor dat de minister de regie neemt voor de veiligheidsmaatregelen die voor de bruine vloot gaan gelden. Sommige schippers willen dagtochten gaan maken en hebben hiervoor protocollen opgesteld. Maar omdat een schip zich verplaatst, zou de bruine vloot worden geconfronteerd met veel administratieve lasten en onzekerheid. Het CDA pleit daarom voor ‘één loket’ of om de veiligheidsregio’s te laten komen met eensluidende protocollen.

Vergroening
De D66-fractie vindt het belangrijk dat in een economisch herstelplan voor de binnenvaart wordt geïnvesteerd in vergroening, bijvoorbeeld emissieloos varen. De Kamerleden vinden dat de coronacrisis geen reden mag zijn voor een vertraagde Green Deal.
De PVV kwalificeert de vergroening als ‘duurzaamheidsgekte’. De Kamerleden vragen of de minister ervan op de hoogte is dat de binnenvaartondernemer wel de lasten, maar niet de lusten ervaart van de opgelegde duurzaamheidsregels. ‘Helaas blijkt dat de subsidies nog steeds gaan naar een beperkt deel van de binnenvaart. Daarmee jaagt de minister de binnenvaartondernemer het faillissement in.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sector vraagt om noodfonds voor passagiersvaart

ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een brief gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart, die zeer zwaar is getroffen door de coronacrisis. Helaas zijn de eerste faillissementen al te melden in deze sector en er zullen nog meer meldingen volgen.

Als gevolg van de getroffen maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken ligt de passagiersvaart stil sinds 16 maart. De COVID-19 uitbraak kwam op het slechts denkbare moment, net na de start van het seizoen voor deze sector. Met de verwachte aanpak en de handhaving van een 1,5 meter samenleving heeft deze groep ondernemers niet of nauwelijks mogelijkheden tot het exploiteren van hun onderneming. En lijkt dit seizoen als verloren te kunnen worden beschouwd. De ondernemers uit de passagiersvaart maken dankbaar gebruik van de generieke maatregelen die geboden worden door de overheid. Deze maatregelen bieden ondersteuning bij de eerste noden maar zullen op de langere termijn helaas niet toereikend zijn.

Noodfonds
De binnenvaartbrancheorganisaties verzoeken de minister daarom een noodfonds op te richten voor de passagiersvaart. Alleen zo kan de omzetschade opgevangen worden en voorkomen worden dat er dit jaar, maar vanwege het na-ijleffect ook het volgende jaar nog, vele ondernemers in een faillissement terecht zullen komen en mensen hun baan zullen verliezen.

Kenmerkend voor de seizoen gerelateerde bedrijven uit de passagiersvaartsector is dat het overgrote deel van de omzet behaald wordt tijdens het vaarseizoen in de maanden maart tot en met oktober. Tijdens de wintermaanden investeert men in de vloot om deze gereed te maken voor het nieuwe vaarseizoen.

Alleen met een noodfonds kunnen deze ondernemers overleven, zich voorbereiden op het nieuwe vaarseizoen en kunnen schepen behouden blijven. Ook moeten de bestaande generieke maatregelen doorlopen, zolang de maatregel tot het 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Het is niet of nauwelijks haalbaar om de schepen te exploiteren zolang de 1,5 meter afstandseis gehandhaafd wordt. Daarnaast moeten de bestaande maatregelen, zoals de NOW-regeling, beter bereikbaar worden gemaakt voor kleine ondernemers en seizoen gerelateerde ondernemingen.

Alleen uitzonderingsgevallen
In de brief aan de minister wordt ook toegelicht dat de kredietverlening van de banken voor veel ondernemers niet werkt. Banken lijken slechts in uitzonderingsgevallen te willen bijspringen. Sinds de vorige financiële crisis lijken veel banken de interesse in de passagiersvloot verloren te hebben (als een te marginale sector). Het ministerie zegt beperkt invloed uit te kunnen oefenen op banken die een eigen beoordelingsvrijheid hebben. De gebrekkige toegang tot krediet maakt een noodfonds noodzakelijk voor de zwaar getroffen passagiersvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Gratis coaching voor mkb in coronaproblemen

DEN HAAG Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor, maar dit wordt gratis nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) voor dit jaar verhoogt met 240.000 euro.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.
Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers hun onderneming te herstellen.

Andere manieren
Naast de financiële steun die het kabinet biedt via het Noodpakket voor banen en economie, zoekt het kabinet volgens staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) ook steeds naar andere manieren om ondernemers bij te staan. ‘De coronacrisis trekt een ongelooflijk zware wissel op ondernemers. Daarom hebben we besloten de hulp van het Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Op die manier hopen we dat onze ondernemers geen drempel voelen om aan te kloppen als ze steun kunnen gebruiken van deze ervaren club van oud-ondernemers.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.