Tagarchief: milieu

Nijmeegse milieuzone op de Waal is onmogelijk

CUIJK De gemeente Nijmegen gaat geen milieuzone instellen voor de scheepvaart op de Waal. Vorige week berichtten diverse binnenvaartmedia dat Nijmegen de eerste stad in Nederland zou zijn die een milieuzone voor de scheepvaart zou instellen, maar dit blijkt fakenieuws. De gemeente ontkende woensdag 27 december op de jaarvergadering van de afdeling Zuid Oost Nederland (ZON) van BLN Koninklijke Schuttevaer in Cuijk de eventuele plannen hiervoor. Rijkswaterstaat gaf te kennen dat een dergelijke milieuzone überhaupt niet mogelijk is.

In de keizerstad langs de Waal woedde de laatste maanden al menig discussie over de vervuilende scheepvaart op de rivier. De uitstoot van roet zou de luchtkwaliteit in de stad geen goed doen. Eind september stond de scheepvaart in het Duurzaamheidscafé zelfs als een van de ‘verborgen vervuilers’ als thema op de agenda. Maar op de bijeenkomsten werden appels met peren vergeleken. De op gasolie varende binnenvaart, werd vergeleken met de op zware stookolie varende zeevaart. ZON-voorzitter Rob van Reem trad ten strijde en schoof aan om ‘het gegoochel met cijfers’ te ontkrachten.

Milieuzone
Onlangs kwam de gemeente Nijmegen zelf met het nieuws dat het onderzoek heeft gedaan naar het instellen van een milieuzone voor het wegverkeer in de hele gemeente. In de meeste steden geldt een dergelijke milieuzone alleen in het centrum. Maar zelfs een gemeentebrede milieuzone bleek niet voldoende. Ook de scheepvaart op de Waal moest schoner om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en aan de doelstellingen te kunnen voldoen om de hoeveelheid roet in de lucht te verminderen. Want de Waal bij Nijmegen levert als een van de drukst bevaren stukken rivier van Europa volgens de gemeente Nijmegen veel luchtverontreiniging op.
Uit het onderzoek bleek dat de uitstoot van roet in het wegverkeer de komende vijf jaar met zo’n 60% daalt, maar de verwachting is dat de uitstoot in de binnenvaart amper vermindert. En qua uitstoot van roet is de binnenvaart inmiddels verantwoordelijk voor een hoeveelheid die vergelijkbaar is met de totale uitstoot van het wegverkeer in heel Nijmegen. De gemeente concludeerde dan ook dat alle vervuilende bronnen, dus ook de scheepvaart, moeten worden aangepakt.

Rood gekleurde Waal
Senior adviseur luchtkwaliteit Henk Nijhuis van de gemeente Nijmegen kwam op de jaarvergadering van ZON in Cuijk nader uitleg geven over de plannen van de gemeente Nijmegen om de scheepvaart schoner te maken. Nijhuis toonde een kaart van de gemeente waarop duidelijk was te zien dat Nijmegen voldoet aan de wettelijke eisen qua luchtkwaliteit, behalve op de Waal. Die kleurde diep rood. ‘Er loopt gewoon een grote snelweg door de stad’, concludeerde Nijhuis dan ook. Hij riep de binnenvaart op mee te denken hoe de scheepvaart schoner kan worden gemaakt. Maar een milieuzone voor de scheepvaart op de Waal was volgens de senior adviseur nadrukkelijk niet de bedoeling van de gemeente. ‘Ik zou niet weten hoe we dat moeten regelen.’
Marleen Buitendijk van Koninklijke BLN-Schuttevaer maakte uiteindelijk een einde aan de discussie over de milieuzone op de Waal met de vraag aan de aanwezige RWS’ers of dit zo maar kan op wateren waar de Akte van Mannheim van toepassing is. Het antwoordt was een duidelijk ‘nee’.

Rookpluim
De leden van ZON zeiden zich vooral te ergeren aan de berichtgeving over de binnenvaart rond Nijmegen in bijvoorbeeld de Gelderlander en aan de manier van communiceren van de gemeente Nijmegen. Bij het bericht van vorige week toonde de gemeente namelijk een plaatje van een duwstel van Veerhaven waar op de duwboot net een stoot zwarte rook uit de pijp komt. Een ZON lid had een rekensommetje gemaakt om aan te tonen dat de duwboten echter een van de meest milieuvriendelijke manieren van vervoer zijn. Om met de 6.000 pk van de duwboot over de weg evenveel te kunnen vervoeren, zou volgens hem namelijk ruim 200.000 pk aan vermogen in vrachtwagens nodig zijn. Nijhuis probeerde zich nog te verweren met het excuus dat hij de naam van Veerhaven had weggehaald op de foto, maar dit kwam hem alleen op gelach uit de zaal te staan.
Volgens Nijhuis heeft de gemeente Nijmegen zelf al veel gedaan om de scheepvaart schoner te maken, zoals het aanleggen van walstroom, de differentiatie in haventarieven en het deelnemen aan het consortium Clean Inland Shipping. Daarin worden samen met diverse overheden, havens, universiteiten en brancheorganisaties uit West-Europa schonere technieken en brandstoffen gedemonstreerd en de milieueffecten in de praktijk bepaald om zo de binnenvaartsector te stimuleren tot verdere verduurzaming. Ook is de gemeente Nijmegen betrokken bij de besprekingen over de opbouw van een landelijk fonds voor de verduurzaming van de binnenvaart.

‘Rug tegen de muur’
Maar er is wat betreft Nijhuis nog meer nodig om de scheepvaart schoner te maken. Hij gaf toe geen deskundige op het gebied van de scheepvaart te zijn en toonde daarom een lijstje van het EICB met de meest kansrijke maatregelen om de binnenvaart te vergroenen. Op dit lijstje staat onder meer het toepassen van biodiesel tot 30% in blends, het varen op (bio)-LNG voor grootverbruikers en het besparen van energie. Ook wordt er een grote rol verwacht van 100% biodiesel, het varen op batterijen of waterstof, slimme schepen en autonoom varen.

Onderzoeker Ruud Verbeek van TNO steunde Nijhuis. Volgens hem blijft de binnenvaart ook na de nieuwe eisen van 2020 achterlopen op het wegvervoer. De uitstoot van NOx komt nog wel in de buurt van het wegvervoer, maar vooral de eisen voor de uitstoot van fijnstof liggen voor het wegverkeer nog vele malen hoger. En omdat de binnenvaart traag vernieuwt, zullen veel binnenvaartondernemers besluiten om hun motoren te laten reviseren.

Een binnenvaartondernemer in de zaal maakte Nijhuis en Verbeek nog fijntjes duidelijk dat de binnenvaart wel wil vergroenen, maar dat motoren die voldoen aan de nieuwste eisen nog steeds niet te koop zijn. Beide heren moesten dat beamen, maar wezen op de mogelijkheden voor een retrofit, waarvoor overigens nog geen officiële keuring is. ‘We staan met de rug tegen de muur’, concludeerde de schipper dan ook. Een collega wees de twee mannen nog op het feit dat er in het wegverkeer ook veel fijnstof vrijkomt door het slijten van de banden. Verbeek moest toegeven daar in zijn berekeningen geen rekening mee te hebben gehouden.

Roetnorm Nijmegen
De maatregelen in de scheepvaart en het wegverkeer in Nijmegen zijn nodig om de in oktober 2016 door de Nijmeegse gemeenteraad vastgestelde Nijmeegse norm voor het verminderen van de uitstoot van roet te halen. Deze norm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. En dat is volgens de gemeente hard nodig. ‘In Nederland leven we gemiddeld 13 maanden korter door luchtverontreiniging. Vuile lucht zorgt voor vijf procent van de ziektelast. Meest schadelijk zijn de ultrafijne deeltjes in rookgassen die via de longen tot in de bloedbaan doordringen. Het verminderen van roet in de lucht zorgt voor verlaging van negatieve gezondheidseffecten op inwoners van Nijmegen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Containerterminal BCTN Nijmegen is nu zeehaven

NIJMEGEN Zeeschepen kunnen per direct afmeren voor de kade van containerterminal BCTN in Nijmegen. Daarvoor heeft de gemeente Nijmegen een zeehavenvergunning afgegeven aan BCTN.

De Nijmeegse terminal krijgt met de komst van zeeschepen via de Noordzee een directe verbinding met andere landen zonder de extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd om goederen te importeren en exporteren tussen Nijmegen en andere landen. De BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze manier volgens eigen zeggen extra bij aan een afname van emissies en reductie van transport over de weg.

ENGIE-terrein
BCTN tekende eveneens een intentieovereenkomst over een duurzame invulling van het ENGIE-terrein. Hierdoor verplichten ENGIE, BCTN en de gemeente Nijmegen zich in te zetten en mee te werken aan een duurzame herontwikkeling van het terrein. ‘BCTN en ENGIE werken samen om waarde toe te voegen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid’, stelt BCTN. ‘Beide bedrijven willen uitwerking geven aan een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein. Een mogelijke ontwikkeling is de realisatie van distributiecentra gecombineerd met zonnepanelen op de daken en gebruik van windenergie van te realiseren windturbines voor de oplading van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op het ENGIE-terrein en op het terrein van de containerterminal van BCTN.’

BCTN en ENGIE
BCTN zit sinds 1987 met een containerterminal in Nijmegen. Het was destijds de eerste inland containeroverslag van Nederland. Intussen is BCTN met acht terminals in Nederland en België uitgegroeid tot de grootste groep van inland containerterminals . De terminal in Nijmegen is gevestigd op de splitsing tussen Waal en Maas-Waalkanaal. BCTN streeft naar volledig emissieloze logistieke dienstverlening en wil dit bereiken door de ontwikkeling van elektrisch aangedreven schepen en het elektrificeren van haar equipment en trucks. Goederen van A naar B zonder emissie is het streven. BCTN is als enige inland operator bekroond met 2 Lean & Green sterren.

ENGIE zet in op verantwoord gebruik van beschikbare bronnen en 100% groene energie. ‘Onze energie wordt opgewekt in de natuur, uit zon, wind, water of biomassa. Dit doen wij door duurzame, vaak lokale oplossingen aan te bieden aan huishoudens en bedrijven in Nederland. Op het terrein van Centrale Gelderland (CG) is begonnen met de uitvoering van de sloop van de centrale en wordt gekoerst op een duurzame ontwikkeling van windenergie en uitbreiding van het zonnepark.’ (Foto BCTN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Emissieloos schip krijgt in Amsterdam 20% korting

AMSTERDAM Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. De regeling gaat 1 januari 2018 in.

De havens van Amsterdam en Zaanstad zijn de eerste havens van Nederland die het nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van vijf procent voor brons tot vijftien procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd.

Dit jaar de eerste
Volgens de Amsterdamse havenmeester Marleen van de Kerkhof draagt emissieloos varen bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. Zo wordt door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, de uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM vermeden en is er minder luchtvervuiling. ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen. Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’ (Foto Haven Amsterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gemeente Nijmegen wil schonere binnenvaart

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen wil dat de binnenvaart gaat verduurzamen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en aan de doelstellingen te kunnen voldoen om de hoeveelheid roet in de lucht te verminderen. Enkel een milieuzone instellen voor het wegverkeer, blijkt onvoldoende.

De Waal bij Nijmegen is een van de drukst bevaren stukken rivier van Europa. En dit levert volgens de gemeente Nijmegen veel luchtverontreiniging op. Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van roet in het wegverkeer de komende vijf jaar met zo’n 60% daalt, maar de verwachting is dat de uitstoot in de binnenvaart amper vermindert. En qua uitstoot van roet is de binnenvaart inmiddels verantwoordelijk voor een hoeveelheid die vergelijkbaar is met de totale uitstoot van het wegverkeer in heel Nijmegen. De gemeente concludeert dan ook dat alle vervuilende bronnen, dus ook de scheepvaart, moeten worden aangepakt.


Maatregelen

Om de uitstoot van roet van de scheepvaart te verlagen, is de gemeente Nijmegen bezig met het ontwikkelen van maatregelen hiervoor. Zo wordt gedacht aan de aanleg van walstroom, het stimuleren van nageschakelde technieken zoals een roetfilter en het van het varen op LNG, het verlenen van een vergunning voor bunkeren van schepen met LNG en korting bieden op havengelden voor schone schepen. Maar de gemeente meldt deze maatregelen niet alleen te kunnen nemen. Daarvoor is meer samenwerking nodig met diverse partners in het stroomgebied van de Waal, de Rijn en de Maas.

De gemeente Nijmegen neemt al deel in het consortium Clean Inland Shipping samen met diverse overheden, havens, universiteiten en brancheorganisaties uit West-Europa. Daarin worden schonere technieken en brandstoffen gedemonstreerd en de milieueffecten in de praktijk bepaald om zo de binnenvaartsector te stimuleren tot verdere verduurzaming. Ook neemt de gemeente deel aan besprekingen over de opbouw van een landelijk fonds verduurzaming binnenvaart en staat zij open voor andere initiatieven. Samen met havengebonden bedrijven in de Kanaalhavens worden verdere maatregelen om duurzame binnenvaart te verkennen opgepakt, waaronder met de containerterminal BCTN.

Omdat het vergroenen van de scheepvaart ook een internationaal vraagstuk is, is de gemeente Nijmegen volgend jaar april gastheer van een groot internationaal congres over schone scheepvaart, het binnenhavencongres ‘Slimme en gezonde stad’.

Milieuzone
Maar niet alleen de scheepvaart is in Nijmegen aan de beurt om maatregelen te nemen, dat geldt ook wegvervoer. Nijmegen onderzoekt onder meer of het mogelijk is om als eerste gemeente in Nederland een milieuzone voor de hele gemeente in te stellen. ‘Door dat niet alleen te beperken tot het hart van het stadscentrum, waar al relatief weinig verkeer komt, kan de hele stad mee profiteren van gezondere leefomstandigheden. De gemeente wil samen met vertegenwoordigers van de transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en gezondheidsorganisaties bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de beste manier is om een milieuzone in te voeren.’

Roetnorm Nijmegen
De maatregelen in de scheepvaart en het wegverkeer in Nijmegen zijn nodig om de in oktober 2016 door de Nijmeegse gemeenteraad vastgestelde Nijmeegse roetreductienorm te halen. Deze norm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. En dat is volgens de gemeente hard nodig. ‘In Nederland leven we gemiddeld 13 maanden korter door luchtverontreiniging. Vuile lucht zorgt voor vijf procent van de ziektelast. Meest schadelijk zijn de ultrafijne deeltjes in rookgassen die via de longen tot in de bloedbaan doordringen. Het verminderen van roet in de lucht zorgt voor verlaging van negatieve gezondheidseffecten op inwoners van Nijmegen.’ (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Platinum Green Award voor emissieloos schip

ROTTERDAM Green Award introduceert een Platinum label voor binnenvaartschepen die emissieloos varen. De stichting verwacht het eerste binnenvaartschip met zero emissies al in 2018 te kunnen certificeren.

Het Platinum label is volgens Green Award voor binnenvaartschepen ‘die met de tijd meegaan en een aantal uren per dag zonder uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM varen’. ‘De technologische ontwikkelingen gaan in razendsnel tempo. De technologische vooruitgang leidt ertoe dat steeds betere prestaties mogelijk worden. Emissieloos varen komt steeds meer in zicht en biedt kansen om de directe emissie footprint van het schip te elimineren. De uitstoot wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen. Inzet van emissieloze schepen zorgt voor een drastische vermindering van luchtvervuiling en de CO2-uitstoot.’

Stimulans
Green Award certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu laten zien, dan wettelijk verplicht is. Het programma voor binnenvaart is in 2011 gelanceerd en het aantal schepen is flink gegroeid, de teller staat nu op 631.

Het platinum label komt als aanvulling op de al bestaande bronzen, zilveren en gouden labels binnen het Green Award programma. Green Award hoopt dat bijvoorbeeld havens het platinum label gaan erkennen, herkennen en omarmen en met passende incentives komen om emissieloos varen verder te stimuleren.

Op termijn hoopt de stichting het platinum label ook te kunnen introduceren in het zeevaartprogramma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tweede Kamer debatteert over vergroening binnenvaart

ZOETERMEER De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de vergroening in de binnenvaart. Verladersorganisatie evofenedex meldt voorafgaande aan het debat te gaan voor een vergroeningsfonds voor de binnenvaart. Alleen met een dergelijk fonds, waarin ook de overheid een financiële bijdrage levert, zijn schippers volgens de verladers in staat de noodzakelijke vergroening te realiseren.

‘De binnenvaartsector is gefragmenteerd, de investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang’, stellen de verladers. ‘Zonder een vergroeningsfonds wordt de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft. Het wordt dan nog lastiger de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en bovendien neemt daardoor de congestie op de weg toe.’

Langere termijn contracten
Evofenedex ziet tegelijkertijd nog mogelijkheden die de sector wel zelf kan oppakken. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor de binnenvaart om financiering te krijgen voor vergroeningsinvesteringen als handels- & productiebedrijven als opdrachtgever van het vervoer langere termijn contracten aangaan. Daarnaast ziet de ondernemersvereniging veel in on board monitoring van de uitstoot. ‘Als binnenvaartschippers structureel zicht krijgen op hun brandstofverbruik zullen zij zuiniger gaan varen en dus minder brandstof verbruiken. Minder verbruik betekent ook minder CO2 en andere schadelijke uitstoot.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

BCTN laat elektrisch containerschip bouwen

DEN BOSCH Inland terminal operator BCTN gaat een elektrisch varend containerschip bouwen, de Den Bosch Max 2.0. BCTN ontwikkelt het schip in samenwerking met Nedcargo, dat met de Gouwenaar 2.0 al een vergelijkbaar schip heeft varen.

De Den Bosch Max 2.0 wordt in oktober 2018 opgeleverd en vaart dan eerst nog dieselelektrisch. Het 90 meter lange en 11,5 brede containerschip kan 120 containers meenemen. Omdat de accumarkt een stormachtige ontwikkeling doormaakt, kan het schip volgens directeur Joop Mijland vanaf 2020 volledig elektrisch varen met deze sterke accu’s. ‘Uiteindelijk gaan we de dieselelektrische voorstuwing vervangen door de meest efficiënte brandstofcellen van waterstof en accu’s, zodat onze barges volledig elektrisch varen.’

Emissieloze terminal
De Den Bosch Max 2.0 gaat varen tussen de BCTN terminal in Den Bosch en de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Dit is de eerste terminal in het netwerk van BCTN die vanaf volgend jaar 100% emissieloos gaat werken. BCTN doet dit door de aanschaf van zonnepanelen, het installeren van windmolens en het elektriseren van het equipment. Na de terminal in Den Bosch gaat BCTN de terminal in Nijmegen ook verder verduurzamen. ‘In 2018 is Nijmegen Green Capital en dat is voor BCTN een perfect moment om de terminals te profileren als duurzame bedrijven.’

BCTN is eerder dit jaar als enige terminal in het achterland gewaardeerd met de tweede Lean & Green Star. ‘Dit is een duidelijke erkenning voor bedrijven die een evidente bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-footprint te verminderen. Inmiddels is BCTN volop bezig met het behalen van derde Lean & Green Star status.’

Green savings
Volgens BCTN is transport per binnenvaartschip energiezuinig en levert het een CO2-reductie van 20 tot 40 procent ten opzichte van vervoer per vrachtwagen. ‘Daarnaast levert het een concrete bijdrage aan de filedruk op de snelwegen.’

Jaarlijks publiceert BCTN de CO2-footprint van transporten. In het eerste kwartaal van 2017 heeft BCTN mede door deze aanpak, in totaal 33.292 vrachtwagenkilometers bespaard. Die besparing wil BCTN in de toekomst nog verder laten toenemen onder meer door in afstemming met de rederijen, steeds beter de export- en importstromen op elkaar af te stemmen, waardoor er minder lege kilometers gemaakt worden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

150 miljoen van Europa voor groenere scheepvaart

LUXEMBURG De Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO tekenen vandaag een overeenkomst om investeringen in Europese groene scheepvaart te ondersteunen. De overeenkomst zorgt ervoor dat promoters van groene projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden door de AAA-rating van de EIB. Deze voorwaarden gelden voor zowel retro-fitting van bestaande scheepvaart als de bouw van nieuwe schepen met een groen innovatie-aspect, en voor zowel binnenvaart als zeevaart.

Het programma is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van schepen verbeteren wat betreft het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen en het verhogen van de brandstofefficiëntie. Projecten dienen voorgesteld te worden aan ABN AMRO en zijn onderhevig aan de criteria voor selectie en risico-acceptatie.
Het is de eerste overeenkomst voor investeringen in groene scheepvaart met een Nederlandse financiële instelling. De overeenkomst wordt ondersteund door de ‘Connecting Europe Facility’ en is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa van de Juncker Commissie.

Financieringsgat
‘De bank ontving een duidelijk signaal van de markt dat er een financieringsgat is als het gaat om het vergroenen van de scheepvaart’, zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. ‘Door de EIB toe te staan meer risico te nemen, gaf het Investeringsplan voor Europa ons de mogelijkheid een nieuw instrument te creëren om de scheepvaartsector te ondersteunen in het voldoen aan de Europese duurzaamheids-normen. Dit is de tweede overeenkomst van het onder EFSI gegarandeerde “green shipping guarantee programme” van EUR 750 miljoen, dat tot stand kwam na discussies met zowel publieke als private partijen in Nederland. We willen dan ook graag dat scheepseigenaren er gebruik van maken, zodat we het instrument ook in andere landen kunnen implementeren.’

‘Extra stimulans’
Daphne de Kluis, CEO Commercial Clients ABN AMRO meldt ‘erg blij te zijn het Juncker plan te kunnen ondersteunen. ‘De EIB-faciliteit is een extra stimulans voor ABN AMRO om onze scheepvaartklanten te stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Het past perfect bij onze andere inspanningen om duurzame oplossingen in deze belangrijke sector te bevorderen.’
Eurocommissaris voor Vervoer Violeta Bulc vindt dat de financiering van de overgang naar duurzamere vervoerssystemen en -netwerken commitment vereist om te investeren. ‘Uit de overeenkomst blijkt dat het Investeringsplan een belangrijke rol kan spelen bij het mobiliseren van de financiering voor deze overgang.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Zonnedaken conferentie voor bedrijven met grote daken

WEURT Voor bedrijven en instellingen met een groot dak wordt woensdag 17 mei in Weurt de eerste Gelderse Zonnedaken conferentie gehouden. Doel is om eigenaren en gebruikers van een groot dak, te informeren over de mogelijkheden om het dak rendabel te benutten met zonnepanelen.

Tijdens deze middag leggen experts uit welke mogelijkheden er zijn om tot realisatie van een zonne-systeem te komen en hoe de financiering van zonnepanelen geregeld kan worden. Daarnaast is er alle gelegenheid om vragen te stellen over zonne-systemen, constructies, subsidies, financiering, verzekeringen, opbrengst etc. Lokale zonne-ondernemers beantwoorden de vragen.  Er zijn eveneens vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland en gemeenten van Rijk van Nijmegen aanwezig om hun visie te geven over zonne-energie.
Napraten en netwerken met de aanwezige aanbieders van zonne-technologie en andere geïnteresseerden kan bij de afsluitende borrel.

Programma
De Gelderse Zonnedaken Conferentie – Rijk van Nijmegen wordt woensdag 17 Mei 2017 van 17 tot 20 uur gehouden in de ARN Afvalenergiecentrale aan de Nieuwe Pieckelaan 1 in Weurt.

Voorlopig programma
17:00 – Inloop
17:30 – Opening en welkomstwoord
17:50 – Inspiratie: Dakeigenaren met zonne-energiesystemen vertellen over hun ervaringen
18:15 – Informatie: Realisatie van een zonne-systeem: juridisch, financieel, en technisch
18:25 – Realisatie: Deelsessies in kleinere groepen: uw vragen worden beantwoord
19:10 – Afsluiting en verzorgde borrel
20:00 – Einde conferentie

Aanmelden
De Gelderse Zonnedaken Conferentie is een initiatief van de regio Rijk van Nijmegen, het Gelders Energie-Akkoord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Provincie Gelderland, in samenwerking met lokale aanbieders van zonne-energie.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijmen van Nijnanten, e-mail: Thijmen@geldersezonnedaken.nl of tel: +31 6 208 91 868.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart

DEN HAAG Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

Contact
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2017. Beoordeling van de ingediende projecten vindt nadien plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook