Vervoersprestatie daalt vanwege pandemie 8%

STRAATBURG De vervoersprestatie (TKM) op de binnenwateren in de Europese Unie is in de eerste drie kwartalen van 2020 met 8,1% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, was de daling respectievelijk 11,9 en 6,8%. In de Donaulanden viel de prestatie 9% lager uit. Gezien de cijfers concludeert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) dat de achteruitgang minder groot was dan gevreesd toen begin 2020 de pandemie uitbrak.

Op de Rijn daalde de vervoersprestatie met 11%. Het vervoer van droge lading daalde met 13%, van vloeibare goederen met 7% en het containervervoer met 5%. De transportvraag die samenhangt met de staalindustrie, die goed is voor 25% van het totale vervoer over de Rijn, had sterk te lijden onder de coronacrisis, hetgeen dan ook een verklaring vorm voor de scherpe daling in het vervoer van droge goederen.

Passagiersvaart
In Nederland was de daling voor de droge goederen 6% en voor vloeibare goederen 3%, terwijl het containervervoer met 2% toenam. Ook in België lag het containervervoer op een hoger peil dan in de eerste drie kwartalen van 2019.

Voor de passagiersvaart werden de eerste prognoses voor de negatieve gevolgen door de ontwikkelingen in 2020 bevestigd. Zoals verwacht kwamen de activiteiten in de passagiersvaart vrijwel volledig tot stilstand. In de riviercruisevaart daalde het aantal passagiers tot 95%.

Kosten
In het kielzog van de daling van de olieprijzen als gevolg van de pandemie, zijn de brandstofprijzen tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 met 32% gedaald. Toen de Europese economie aan het einde van het tweede en begin van het derde kwartaal weer wat aantrok, stegen zij weer (met 17%). Tussen het derde en vierde kwartaal liepen de brandstofprijzen weer met 3% terug. Voor de olieprijzen gaan verschillende prognoses voor 2021 uit van een lichte prijsverhoging en op basis daarvan wordt verwacht dat de brandstofprijzen in de binnenvaart met 5 à 7% hoger zullen komen te liggen.

Ook andere kosten in de binnenvaart zullen vermoedelijk in 2021 licht stijgen. De enige uitzondering vormen de kapitaalkosten, waar een lagere rentevoet en een lagere verzekeringswaarde van de schepen een daling zouden kunnen opleveren.

Frankrijk
In de laatste Market Insight is een hoofdstuk opgenomen dat specifiek gewijd is aan Frankrijk. In dit land vormen zand, stenen en bouwmaterialen het grootste vervoerssegment in de binnenvaart. De vervoersprestatie toont een stijgende lijn. Ook dit segment bleef in maart en april 2020 niet verschoond van de gevolgen van de Covid-19-crisis, maar de vervoersprestatie herstelde al vrij snel in de loop van mei en juni en bereikte alweer snel hetzelfde niveau als voor het begin van de crisis. Landbouwproducten vormen het op een na grootste cargosegment in Frankrijk. De transportvraag wordt in grote mate bepaald door de oogstresultaten. In 2019 vielen de oogsten goed uit, maar in 2020 was het oogstseizoen minder rooskleurig, hetgeen het vervoer van graan in 2021 negatief beïnvloedt.

Het volledige rapport kan worden gedownload in pdf-formaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels of online worden geraadpleegd op: www.inland-navigation-market.org.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.