Vergroening moet havens stikstofruimte bieden

DEN HAAG De stikstofruimte die voorkomt uit een vergroening van de zee- en binnenvaart moet ervoor gaan zorgen dat de havens weer kunnen doorontwikkelen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil daar alle mogelijke instrumenten voor inzetten. Hij denkt hierbij onder meer aan uitbreiding van walstroom voor zeeschepen en batterij-elektrische binnenvaart.

Voldoende stikstofruimte is voor Harbers een belangrijke randvoorwaarde voor het beleid van het ministerie omtrent de verdere ontwikkeling van havens. ‘De stikstofdepositie moet omlaag’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. ‘Tegelijkertijd valt te constateren dat de stikstofproblematiek leidt tot stagnatie in projecten als gevolg van vertraging in de natuurvergunningverlening in de Rotterdamse haven. Dit heeft tot gevolg dat de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat onder druk komen te staan. Internationale board rooms kijken voor hun duurzame en circulaire investeringen met zorg naar de risico’s die gepaard gaan met de zeer beperkte tot niet aanwezige stikstofruimte. Mijn inzet is erop gericht dat de stikstofcorrectie die voorkomt uit een vergroening van de zee- en binnenvaart zal leiden tot zowel natuurherstel als mogelijkheden voor duurzame havenontwikkeling.’

Uit de impasse
Met het havenbeleid van de Havennota 2020-2030 zet het ministerie in op behoud en zo mogelijk versterking van de positie van mainport Rotterdam. De uitdagingen van de grondstoffen- en energietransitie zijn daarin fundamenteel. De positie van de Rotterdamse haven is daarin niet meer vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat duurzame investeringen, zoals in biobrandstoffenfabrieken op de Tweede Maasvlakte, van de grond komen.
Onder leiding van het ministerie maken de departementen van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Landbouw Natuurbehoud en Visserij zich sterk om uit de stikstofimpasse te geraken. Dat doen ze samen met de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Milieudienst Rijnmond, havenbedrijf Rotterdam en het havenbedrijfsleven. ‘Een complexe opgave, waarbij korte termijn oplossingen niet voorhanden zijn’.

Walstroom
Walstroom voor de zeevaart is een van de manieren van de minister om uit de stikstofimpasse te geraken. Maar het wordt in de Rotterdamse haven nog nauwelijks toegepast. Met het programma walstroom wil Harbers hier de komende jaren met de sector tot een omslag komen. Als eerste stap is in maart 2022 de tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen geopend. Met de subsidie worden walstroomprojecten geselecteerd die gaan bijdragen aan de reductie van stikstofdepositie. De gerealiseerde reductie van stikstofdepositie zal onder andere worden ingezet ten behoeve van de vergunningverlening voor woningbouw.

Verplichten
Daarnaast werkt Nederland mee aan EU-regelgeving die het aanbieden van walstroom voor specifieke scheepssegmenten gaat verplichten. Mede om aan deze aankomende verplichtingen te kunnen voldoen, gaat Harbers praten met de vijf grootste Nederlandse zeehavens, verenigd in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). Haventerminals kunnen vervolgens met subsidie tijdig voorbereidingen treffen voor de benodigde investeringen in walstroomvoorzieningen. Naast het (vrijwillige) subsidietraject zullen ook de mogelijkheden van een wettelijke verplichting verkend worden voor terminals die onder de EU-verplichting gaan vallen. (Foto havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.