Plannen kabinet onvoldoende voor aanpak problemen infrastructuur

DEN HAAG EVO en Fenedex vinden de plannen van het kabinet niet afdoende om de grote problemen op weg, water en spoor op te lossen. ‘Het kabinet geeft aan een deel van de 1,4 miljard euro extra gereserveerde euro’s te kunnen besteden aan nieuwe projecten. Dat lijkt veel geld, maar is het niet. Alleen al de aanpak van bijvoorbeeld de A1 ’t Gooi die nu nog niet op de projectplanning staat, slokt dat deel van de beschikbare gelden al gelijk op.’

Het kabinet besloot voor de komende periode geld uit de begrotingen van 2029 en 2030 alvast te reserveren voor de aanpak van infrastructurele knelpunten. Daarnaast besloot zij het infrastructuurfonds jaarlijks te vullen met geld van de begrotingsjaren na 2030. Daarmee komt geld vrij om de aanpak van fileproblemen van nu mee te financieren. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

miljpenen2‘Zorgen’
De verladersorganisatie en de vereniging van exporteurs vinden de aangekondigde verlenging van het infrastructuurfonds met een beroep op steeds één begrotingsjaar na 2030 een stap vooruit. ‘Het kabinet geeft immers aan investeringen in infrastructuur in de toekomst te willen borgen op een flexibelere wijze dan nu het geval is’, schrijven EVO en Fenedex. ‘In een steeds sneller innoverende wereld is dat verstandig. Maar tegelijkertijd lijkt het kabinet ook andere zaken dan alleen de aanleg van infrastructuurprojecten te willen betalen uit de infrastructuurpot dan tot nu toe. Dat baart ons wel zorgen.’
EVO en Fenedex melden bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun zorgen met de Tweede kamer en het ministerie te delen.

‘Nette begroting’
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden dat het kabinet een nette begroting voor 2017 heeft gepresenteerd. ‘Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Maar het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie. Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land.

De ondernemersorganisaties zijn van mening dat Nederland toe moet naar een nieuw ondernemerselan, nieuwe investeringen en duurzame groei. ‘Visie en gerichte investeringen zijn nodig om een miljpenen1beter Nederland te bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – en om de grote transities waarvoor we staan op succesvolle wijze door te maken.’
De ondernemers wijzen de politiek erop dat het verkiezingsjaar 2017 geen verloren jaar mag zijn.

Vennootschapsbelasting
De ondernemingsorganisaties juichen het toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. ‘Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.’
‘Positief is ook dat het kabinet dga’s in Nederland heeft verlost van het probleem dat ze geen dividend meer konden uitkeren vanwege hun pensioenverplichting op de eigen balans. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer worden teruggestort in de BV, zodat dga’s hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.’

‘Onbegrijpelijk’
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.

Onbegrijpelijk daarentegen vinden de ondernemers de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB). Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland missen verder opnieuw een durfkapitaalregeling die particulieren fiscaal stimuleert om te investeren in het mkb. ‘De eigen vermogenspositie van veel ondernemers is slecht, het aantrekken van risicokapitaal bijna niet te doen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook