‘Overheid moet goede voorbeeld geven bij vermindering stikstof’

DEN HAAG De Nederlandse overheid moet zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om vermindering van de uitstoot van stikstof door de scheepvaart. ‘Schepen in bezit van, of varend onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid moeten versneld hun schadelijke emissies, waaronder NOx verminderen’, stelt Johan Remkes in het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

De bijdrage van mobiliteit aan de NOx-emissie in Nederland bedraagt 233,3 kton per jaar. De zeevaart op het Nederlands Continentaal Plat levert met 81,6 kton de grootste bijdrage aan de NOx-emissie, het wegverkeer volgt met 74,4 kton per jaar en de binnenvaart met 26 kton per jaar. Het railvervoer levert met 1,7 kton per jaar de kleinste bijdrage.

Binnenvaart
De NOx-emissie van de binnenvaart vermindert tussen 2018 en 2030 met 12% per jaar. De strengere NOx-emissienormen (Stage V) voor nieuwe scheepsmotoren moeten hiervoor gaan zorgen. Remkes wil echter naar een vermindering van de NOx in 2030 van 50%. Omdat de binnenvaart daar volgens Remkes niet bij in de buurt komt, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Inmiddels heeft Nederland hiervoor al verschillende maatregelen genomen. Zo is er de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Ook trekt minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de komende tien jaar 79 miljoen euro om SCR-katalysatoren in de binnenvaart te subsidiëren. Dit bedrag komt bovenop de subsidie van 15 miljoen euro in de Green Deal.

Smart en samenwerken
Verder vindt het Adviescollege het wenselijk dat verladers en vervoerders beter samenwerken aan meer efficiency in de keten. Zo kan het aantal vervoersbewegingen worden teruggedrongen. ‘Daarnaast is te overwegen meer vervoer te laten plaatsvinden via het water in plaats van de weg, in lijn met de doelstelling van de Europese Green Deal.’

Voor het realiseren van een optimaal functionerende logistieke keten zijn ook ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Smart Shipping, een vlotte afhandeling in de havens, voldoende capaciteit en goede en slimme vaarweginfrastructuur en betrouwbare vaar- en wachttijden door goede afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen, van belang. Lokale, provinciale en rijksoverheid moeten dit stimuleren.

Geen maatregelen nodig
Voor het wegvervoer en het spoor zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Het wegvervoer haalt al 52% vermindering en het spoor heeft volgens het Adviescollege zo’n lage bijdrage aan de totale emissie dat maatregelen hoge kosten met zich meebrengt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.