Gemeente Nijmegen wil schonere binnenvaart

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen wil dat de binnenvaart gaat verduurzamen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en aan de doelstellingen te kunnen voldoen om de hoeveelheid roet in de lucht te verminderen. Enkel een milieuzone instellen voor het wegverkeer, blijkt onvoldoende.

De Waal bij Nijmegen is een van de drukst bevaren stukken rivier van Europa. En dit levert volgens de gemeente Nijmegen veel luchtverontreiniging op. Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van roet in het wegverkeer de komende vijf jaar met zo’n 60% daalt, maar de verwachting is dat de uitstoot in de binnenvaart amper vermindert. En qua uitstoot van roet is de binnenvaart inmiddels verantwoordelijk voor een hoeveelheid die vergelijkbaar is met de totale uitstoot van het wegverkeer in heel Nijmegen. De gemeente concludeert dan ook dat alle vervuilende bronnen, dus ook de scheepvaart, moeten worden aangepakt.


Maatregelen

Om de uitstoot van roet van de scheepvaart te verlagen, is de gemeente Nijmegen bezig met het ontwikkelen van maatregelen hiervoor. Zo wordt gedacht aan de aanleg van walstroom, het stimuleren van nageschakelde technieken zoals een roetfilter en het van het varen op LNG, het verlenen van een vergunning voor bunkeren van schepen met LNG en korting bieden op havengelden voor schone schepen. Maar de gemeente meldt deze maatregelen niet alleen te kunnen nemen. Daarvoor is meer samenwerking nodig met diverse partners in het stroomgebied van de Waal, de Rijn en de Maas.

De gemeente Nijmegen neemt al deel in het consortium Clean Inland Shipping samen met diverse overheden, havens, universiteiten en brancheorganisaties uit West-Europa. Daarin worden schonere technieken en brandstoffen gedemonstreerd en de milieueffecten in de praktijk bepaald om zo de binnenvaartsector te stimuleren tot verdere verduurzaming. Ook neemt de gemeente deel aan besprekingen over de opbouw van een landelijk fonds verduurzaming binnenvaart en staat zij open voor andere initiatieven. Samen met havengebonden bedrijven in de Kanaalhavens worden verdere maatregelen om duurzame binnenvaart te verkennen opgepakt, waaronder met de containerterminal BCTN.

Omdat het vergroenen van de scheepvaart ook een internationaal vraagstuk is, is de gemeente Nijmegen volgend jaar april gastheer van een groot internationaal congres over schone scheepvaart, het binnenhavencongres ‘Slimme en gezonde stad’.

Milieuzone
Maar niet alleen de scheepvaart is in Nijmegen aan de beurt om maatregelen te nemen, dat geldt ook wegvervoer. Nijmegen onderzoekt onder meer of het mogelijk is om als eerste gemeente in Nederland een milieuzone voor de hele gemeente in te stellen. ‘Door dat niet alleen te beperken tot het hart van het stadscentrum, waar al relatief weinig verkeer komt, kan de hele stad mee profiteren van gezondere leefomstandigheden. De gemeente wil samen met vertegenwoordigers van de transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en gezondheidsorganisaties bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de beste manier is om een milieuzone in te voeren.’

Roetnorm Nijmegen
De maatregelen in de scheepvaart en het wegverkeer in Nijmegen zijn nodig om de in oktober 2016 door de Nijmeegse gemeenteraad vastgestelde Nijmeegse roetreductienorm te halen. Deze norm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. En dat is volgens de gemeente hard nodig. ‘In Nederland leven we gemiddeld 13 maanden korter door luchtverontreiniging. Vuile lucht zorgt voor vijf procent van de ziektelast. Meest schadelijk zijn de ultrafijne deeltjes in rookgassen die via de longen tot in de bloedbaan doordringen. Het verminderen van roet in de lucht zorgt voor verlaging van negatieve gezondheidseffecten op inwoners van Nijmegen.’ (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook