Tagarchief: havens

Opnieuw Kamervragen over containercongestie

DEN HAAG Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) heeft demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu opnieuw vragen gesteld over de containercongestie bij de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Hij stelde de vragen mede omdat de congestie nu de binnenvaart lading lijkt te gaan kosten.

Verladersorganisatie Evofenedex spreekt van forse vertragingen in de de aan- en afvoer van containers bij de binnenvaart. Hierdoor zouden verladers overwegen hun lading weer over de weg te laten vervoeren. Van Helvert wil weten of Schultz het probleem voor de binnenvaart al heeft geanalyseerd. ‘Is het probleem vooral gelegen in de havenlogistiek en de ketensamenwerking, of wordt de congestie veroorzaakt door het aanbod van zeerederijen die steeds groter wordt en zelden op tijd aankomt?’, vraagt het Kamerlid. Ook wil hij weten wat Schultz vindt van de conclusie van Evofenedex dat 70% van de betrokken Rotterdamse bedrijven overweegt hun goederen voortaan weer met een truck te laten vervoeren. ‘Welke economische schade voor Nederland zou dit met zich meebrengen en wat is de schade voor de binnenvaart?’
Ook wil de CDA’er van de minister horen wat haar concrete voornemens zijn om de logistieke problemen in de overslag van zee- naar binnenvaart in Rotterdam op te lossen.

Aan de markt
Op eerdere vragen van Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) antwoordde Schultz echter al dat ze voor de overheid geen rol ziet weggelegd in het oplossen van de containercongestie in de Rotterdamse haven. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) vroeg zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie een regierol te willen spelen om tot oplossingen te komen.

Volgens Schultz werken alle betrokken partijen inmiddels hard aan alternatieven en structurele oplossingen. Op de vraag van Jetten of de minister de handschoen wil oppakken en een regierol op zich wil nemen om de congestieproblemen zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, antwoordde Schultz dat het Havenbedrijf Rotterdam al intensief in gesprek is met alle betrokken partijen en ze dit op de voet volgt. Zo wordt in de Rotterdamse haven al een (tijdelijke) hub gemaakt waar containers gebundeld kunnen worden, en ook bundelen volgens Schultz verschillende barge-operators en inland terminals van in het achterland al lading. ‘Daarnaast werkt Havenbedrijf Rotterdam samen met de betrokken partijen uit de sector aan alternatieven en structurele oplossingen. In augustus, na de zomervakantie, wordt hierover met alle betrokken partijen een congres georganiseerd. Ook zijn al enkele lange termijn oplossingen in voorbereiding, zoals NextLogic en de Container Exchange Route.’

Jaren praten
Op de vraag van Jetten hoe het toch kan dat er al jaren wordt gepraat en dat er nog steeds geen resultaat wordt geboekt in het oplossen van de congestie in de Rotterdamse haven, antwoordt Schultz dat ze zelf niet deelneemt aan deze overleggen. Ze vroeg het daarom na bij het Havenbedrijf Rotterdam en andere betrokken partijen. ‘Dat levert mij het beeld op dat wel degelijk bepaalde maatregelen worden getroffen of in voorbereiding zijn, waarmee verbetering bereikt kan worden. Zo wordt de beschikbare capaciteit beter benut door de mogelijkheid voor binnenvaartschepen om containers te lossen op een andere terminal, en de invoering van een minimum call size. Daarnaast wordt in het project Nextlogic gewerkt aan een verbetering van planning en optimalisering van de benutting van de capaciteit. Maar er wordt ook gewezen op de positie van de zeerederijen, die bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering minder oog zouden hebben voor de effecten op de andere schakels in de keten. Deze rederijen zijn onderdeel van een internationale, wereldwijde keten waar afhandeling in andere havens invloed en impact hebben op Rotterdam. Deze problematiek is vaak lastig te betrekken in het overleg.’

De oorzaken
De minister wijst als oorzaken voor de vertragingen die oplopen tot vijf dagen op meerdere oorzaken. ‘Naast de gevolgen van de cyberaanval op twee terminals, die enkele dagen gesloten waren, leidde vorige maand de invoering van nieuwe vaarschema’s tot langere wachttijden. Bovendien hebben lage waterstanden invloed op de capaciteit van de binnenvaart.’
Ook groeien volgens de minister de containervolumes sinds de zomer van vorig jaar weer stevig. ‘De groei blijft op een stabiel hoog niveau en gaat bovendien gepaard met grotere ‘call-sizes’ en een toename van transshipment volumes. Daarnaast is het effect merkbaar van personele beperkingen als gevolg van de zomervakantieperiode.’

45% blijft streven
Volgens de EBU staat door de congestie niet alleen het imago van de binnenvaart op het spel, maar ook het imago van Nederland en de Rotterdamse haven. Beiden hebben zich gecommitteerd aan het realiseren en behalen van bepaalde emissie doelstellingen, waardoor 45% van de containers in de haven via binnenschepen vervoerd zouden moeten worden. ‘Gezien de aanhoudende problematiek van congestie worden deze doelstellingen niet gehaald en vindt er een negatieve modal shift van de binnenvaart naar de weg plaats.’
Maar volgens Schultz is het streven om het aandeel van de binnenvaart in de totale afhandeling van containers te vergroten niet gewijzigd. Ook geeft ze toe dat de vertragingen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van de binnenvaart, maar op de lange duur ook voor andere partijen in de logistieke keten. ‘Tegelijkertijd constateer ik dat de haven van Rotterdam al meer dan een jaar hard groeit, dat veel bedrijven zich er willen vestigen en dat de private investeringen op een hoog peil blijven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

 

Één loket voor binnenvaart en riviercruiseschepen

AMSTERDAM De binnenvaart en de riviercruisevaart betalen vanaf 1 januari 2018 via één loket het binnenhavengeld voor de regio Amsterdam-Zaanstad. Hierbij geldt één tariefstelsel en -hoogte in het gezamenlijke exploitatiegebied van het Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad.

Op deze manier willen het havenbedrijf en gemeente Zaanstad de dienstverlening voor bezoekende schepen aan het havengebied harmoniseren en optimaliseren. Het voordeel voor de scheepvaart is dat zij nog maar één keer binnenhavengeld hoeven te betalen voor een bezoek aan het gezamenlijke havenwater. Bovendien gelden dezelfde ontheffingen, vrijstellingen en kortingen in het gebied.
Het havenbedrijf gaat namens Zaanstad het binnenhavengeld van de beroepsvaart en passagiersvaart in het samenwerkingsgebied heffen en innen. De twee gaan gezamenlijk het plannen van ligplaatsen voor riviercruiseschepen regelen. Het voordeel hiervan is dat het plannen van reserveringen en de spreiding voor riviercruiseschepen makkelijker is te realiseren.

Verheugd
Wethouder Economie en Toerisme Dennis Straat van Zaanstad is verheugd over de samenwerking. ‘Deze overeenkomst maakt het voor de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied makkelijker. Ook benutten we zo de kansen die riviercruise biedt voor toerisme, en willen we extra werkgelegenheid aantrekken, regels verminderen en procedures vereenvoudigen.’

CEO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam vindt dat de havens van Amsterdam en Zaanstad aantrekkelijker worden voor de klanten. ‘Met deze uitbreiding in de samenwerking vereenvoudigen we de heffing, de inning en de reservering van binnenvaart- en riviercruiseschepen aan ons gebied.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam stelt maximaal drie miljoen euro beschikbaar ter financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de containercongestie in de Rotterdamse haven. Het is een van de uitkomsten van een overleg om de verschillende signalen van de laatste maanden over oplopende wachttijden voor de containerbinnenvaart te bespreken.

In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks ruim 12 miljoen teu overgeslagen, waarvan er circa 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd. Maar de containerbinnenvaart heeft vanwege verschillende oorzaken nu al maanden te maken met dagenlange vertragingen. Zo hebben de Rotterdamse containerterminals in het eerste half jaar een sterke groei in de overslag meegemaakt en moesten tegelijkertijd onder meer de nieuwe vaarschema’s van de allianties worden ingeregeld. Een cyberaanval bij twee terminals zorgde ervoor dat daar anderhalve week nauwelijks containers geladen en gelost konden worden.
Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders gingen daarom op uitnodiging van het Havenbedrijf met elkaar in gesprek.

Verheugd
Volgens het Havenbedrijf zijn er constructieve afspraken gemaakt over de efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke keten van en naar Rotterdam. ‘Op verschillende deelterreinen werken deze partijen in werkgroepen de komende tijd verder aan mogelijke oplossingen voor de knelpunten die gezamenlijk op een rij zijn gezet, waarvan een deel werkt aan oplossingen op de korte termijn en anderen analyseren de hele supply chain.’

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Ik ben verheugd dat we vandaag een heel goed en constructief gesprek hebben gehad met alle betrokkenen. Het is zeer hoopvol om te merken dat er bij partijen de bereidheid is om in de veranderende en concurrerende containermarkt het gezamenlijke belang van snelle en efficiënte afhandeling voorop te blijven stellen. Het is essentieel dat ieder vanuit zijn eigen rol beseft dat de containeroverslag gebaat is bij een soepele logistieke keten.’

Plannen
Het Havenbedrijf Rotterdam zette op de bijeenkomst uiteen welke initiatieven al door de markt worden genomen om de situatie te verbeteren. Zo werkt het Havenbedrijf aan een verbinding tussen de containerterminals op de Maasvlakte waardoor containers eenvoudig uit te wisselen zijn. Ook werkt het Havenbedrijf aan digitale oplossingen voor beter inzicht in de beschikbaarheid van binnenvaartcapaciteit en de mogelijkheid om nog beter lading en capaciteit op elkaar af te stemmen.
Het Havenbedrijf stelde bovendien drie miljoen euro beschikbaar om gezamenlijke plannen van marktpartijen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart te ondersteunen. In de komende maanden worden gezamenlijk plannen beoordeeld van marktpartijen die leiden tot een betrouwbare en efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit het fonds van 3 miljoen euro moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De volgende bijeenkomst is gepland voor november om de voortgang te bespreken.

Lijst van deelnemende organisaties:
APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO and Port of Rotterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

CoVadem in de race voor Maritime Innovation Award 2017

DEN HAAG Het project CoVadem is genomineerd voor de Maritime Innovation Award 2017. De jury selecteerde het project uit een record aantal van 24 inzendingen en maakt de uiteindelijke winnaar bekend tijdens het Maritime Awards Gala op 6 november.

Het CoVadem-team meldt ‘erg blij’ te zijn met de nominatie. ‘We zien verwachtingsvol uit naar het gala. Wij zijn trots om met CoVadem ook de binnenvaart een plek te geven tijdens dit event. En ook de meer dan 50 deelnemende schepen mogen hier best trots op zijn.’

Meer bekendheid
De Maritime Innovation Award heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. De prijs werd eind 2000 door Netherlands Maritime Technology (NMT) in het leven geroepen. Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft. CoVadem voldoet aan deze voorwaarden. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt. Ook moet de inzending toepasbaar zijn binnen de maritieme sector, al zijn doorgevoerd of verkocht en voldoende exportpotentieel hebben. De laatste drie winnaars waren de Integrated Monopile Installer van IHC, de Hull Vane en het AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland).

Vaardieptemetingen
CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Het project staat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart en Deltares. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

10% minder brandstof
Vanwege de klimaatverandering krijgen we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken met extreme waterstanden die zorgen voor veranderingen in de rivierbodem. Om de vaarweg effectief te kunnen blijven onderhouden is dan meer data nodig.
Maar uitdagingen zijn er ook voor het project. Zo zijn de schepen overwegend analoog en is weinig gedetailleerd en relationeel cijfermatig inzicht beschikbaar. Ook vaart de binnenvaartondernemer vaak op ervaring en onderbuikgevoel. Toch heeft elk schip al een dieptemeter en de uitdaging is om de informatie van alle schepen slim aan elkaar knopen. Dat levert big data op en kennis over de actuele waterdiepten die beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, inclusief voorspellingen. Als deze data wordt gelogd, kan uit de historie ook nog eens worden herleid hoe een schip zich onder welke omstandigheden gedraagt. Indien dit zou kunnen leiden dat een schipper altijd optimaal kan afladen, dan bespaart de schipper naar verwachting 10% op zijn brandstof. Dat levert een gemiddelde schipper 15.000 euro per jaar op. Ook neemt de uitstoot van CO2 hierdoor fors af.
Overigens zijn actuele en betrouwbare vaardieptemetingen, en is inzicht in de interactie tussen schip en vaarweg ook een belangrijke voorwaarde voor smart shipping.

Co2Vadem+
Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen CoVadem. De deelnemende partijen hebben de ambitie om het project uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.
In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Haventop in Deventer

DEVENTER De gemeenteraadsfracties van VVD, Gemeentebelang, CDA en GroenLinks in Deventer houden op 19 juni aanstaande een haventop. Doel van de top is om een nieuwe impuls te geven aan de haven en zo de duurzame economische ontwikkeling in de Hanzestad aan de IJssel te stimuleren.

Initiatiefnemers Erik Stegink van Gemeentebelang, Wietse Burger van het CDA, Lars Wuijster van de VVD en en Tjeerd van der Meulen van GroenLinks willen tijdens de haventop te weten komen wat er nodig is om weer ‘echte vaart in de haven te krijgen’. ‘Deventer beschikt over een uitgebreid havengebied. De haven biedt momenteel direct werk aan achthonderd mensen, indirect komen daar nog veel meer bij. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat we met de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid en stimulering van vervoer over water een nieuwe impuls kunnen geven aan duurzame economische ontwikkeling. Transport over water is qua brandstofgebruik, CO2-uitstoot en ruimtegebruik een stuk duurzamer dan transport per vrachtwagen. In het havengebied worden echter nog niet alle watergebonden kavels optimaal benut.’

Aanmelden
De fracties in de gemeenteraad organiseren de haventop samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zoals de Deventer Kring van Werkgevers, VNO NCW Stedendriehoek, MKB Deventer en Bedrijven Parkmanagement Deventer.
De haventop wordt 19 juni 2017 gehouden bij DOKH20. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Aanmelden voor de haventop kan door een email te sturen naar tophavendeventer@gmail.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS begint met modernisering overnachtingshaven Lobith

LOBITH Rijkswaterstaat begint in maart met de modernisering van de overnachtingshaven Lobith. De werkzaamheden duren het hele jaar zodat aan het einde van dit jaar de haven weer volledig in gebruik kan worden genomen.

De aannemer gaat in de huidige overnachtingshaven Lobith baggeren zodat de haven wordt verdiept en de invaart wordt verbreed. Ook komen er meer voorzieningen zoals een autoafzetsteiger, extra parkeerplaatsen en krijgen alle steigers walstroom en blusvoorzieningen. De haven biedt na de modernisering plaats aan 18 schepen tot een maximale lengte van 110 meter.

Inloopbijeenkomst
Rijkswaterstaat en de aannemer houden donderdag 23 februari van 19.45 uur tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst in het buurthuis aan de Berenicestraat in Tolkamer (Tuindorp). Rijkswaterstaat en de aannemer staan klaar om een toelichting te geven op de plannen en werkzaamheden en vragen hierover te beantwoorden. Om 19.45 uur openen de deuren van het buurthuis. Na een korte presentatie om 20.00 uur is er tot 21.30 uur de mogelijkheid om binnen te lopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe haven Spijk
Overigens wordt niet alleen de haven bij Lobith gemoderniseerd. Om de binnenvaart op de rivier tussen de Duitse grens en Tiel de beschikking te geven over een groter aantal overnachtingsplaatsen, komt in de Bijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen. De werkzaamheden hiervoor starten in het najaar van 2019. Deze nieuwe haven wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer over dit project is te lezen op de projectpagina Waal: modernisering overnachtingshaven Lobith.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Container Terminal Doesburg operationeel

DOESBURG Container Terminal Doesburg (CTD) van Koninklijke Rotra in Doesburg heeft eind januari het eerste binnenvaartschip ontvangen. Daarmee is de terminal daadwerkelijk operationeel. De terminal werd al in april vorig jaar officieel geopend, maar er moest eerst nog flink worden gebaggerd om de eerste binnenvaartschepen te kunnen ontvangen.

De commissaris van de koning van de provincie Gelderland Clemens Cornielje opende de nieuwe Container Terminal Doesburg negen maanden geleden al. Een schip kon er echter nog niet komen. Voor de kademuur lag nog zoveel zand dat containerschepen er niet konden afmeren. Na het afronden van de laatste baggerwerkzaamheden is de Doesburgse containerterminal bereikbaar voor Va schepen. Rotra heeft zelf de beschikking over een klasse IV schip welke voorziet in meerdere wekelijkse afvaarten. Het schip heeft een lengte van 85 meter en breedte van 9,5 meter.

28 jaar later
De nieuwe terminal met overslagterrein ligt tussen de eerder gerealiseerde rondweg van Doesburg en de oever van de Dode arm van de IJssel. De terminal heeft een loskade met een lengte van 134 meter, het gehele overslagterrein is 400 meter lang. Op het terrein is ruimte voor 600 containers. Rotra verwacht jaarlijks 10.000 containers op CTD af te handelen. Op het terrein van de nieuwe containerterminal staat daarvoor een 45-tons containerkraan van 30 meter hoog en een gewicht van 360 ton.
Dat de containerterminal nu operationeel is, betekent dat het 28 jaar duurde voordat de terminal het eerste schip kan ontvangen. De vader van de huidige commercieel-directeur Machiel Roelofsen vroeg in 1989 al de eerste vergunningen voor de terminal aanvroeg. Rotra investeerde zo’n 11 miljoen euro in de terminal, een deel daarvan kwam als subsidie van Europa.
Rotra heeft haar binnenvaartterminal ook meteen voorzien van een multimodaal LNG-station. Het station levert LNG aan zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee het eerste in Europa. Rotra ontving daarvoor een bijdrage uit het TEN-T-programma van de Europese Unie. Op de kade staat een tank waarin 20.000 kilo LNG kan worden opgeslagen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag haven Rotterdam in de min, Antwerpen in de plus

ROTTERDAM/ANTWERPEN De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van dit jaar met 1,9% gedaald ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2015 (+5,4%). Vooral kolen en ijzererts zaten in de min.

Volgens CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is de afname een optelsom van verschillende ontwikkelingen. ‘Overslagcijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Zo staan bedrijven in de offshore sector onder druk en hebben verschillende bedrijven in de regio recent grote aantallen ontslagen aangekondigd.’ Over heel 2016 hoopt Castelein alsnog in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen. Toen steeg de overslag met 4,9% tot 466 miljoen ton.

rotterdam2Containers en breakbulk
De overslag van containers nam af met 0,4% in TEU en met 1,2% in gewicht. In totaal werd 9,3 miljoen TEU overgeslagen, 94,8 miljoen ton. De eerste vijf maanden was de containeroverslag geringer dan vorig jaar, sinds juni is de overslag groter. De verwachting is dat deze opgaande lijn in het laatste kwartaal doorzet, onder andere door voor Rotterdam gunstige vaarschema’s van de nieuwe allianties en de verdere ontwikkeling van de terminals op Maasvlakte 2. De surseance van betaling van rederij Hanjin leidde ertoe dat Rotterdam naar schatting ongeveer 30.000 TEU misliep. De verwachting is dat andere rederijen de klanten van Hanjin gaan bedienen en dit dus een tijdelijk effect is.

In het RoRo volume (veerboten naar de UK) is de Brexit nog niet merkbaar: het volume nam met 1,1% toe. Verschillende ferrymaatschappijen hebben aangekondigd hun diensten uit te breiden, zowel naar het Verenigd Koninkrijk als naar Portugal en Spanje. De overslag van overig stukgoed daalde 2,0%, maar laat in september een forse stijging zien door meer overslag van staal (brammen) en monopiles voor de windparken op de Noordzee.

rotterdamNat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde met 0,4% tot 160 miljoen ton. Er werd 1,6% minder ruwe olie overgeslagen. De marges van de raffinaderijen zijn nog steeds gunstig, maar minder dan vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten bleef op vrijwel gelijk niveau: + 0,2%. Er werd minder Russische stookolie overgeslagen en meer diesel, nafta, kerosine en benzine. De overslag van LNG bevindt zich na negen maanden 23,9% onder het niveau van 2015, met name door de slechtere marktomstandigheden voor re-export. Het overig nat massagoed noteerde een stijging van 3,6%.
 
Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde met 7,8% tot 60,3 miljoen ton. IJzererts en schroot nam 8,5% af, vooral doordat de Duitse staalindustrie onder druk staat door dumping van Chinees staal. Hoogovens van Dillingen en Voest Alpine waren tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. De overslag van kolen daalde 10,3%, met name door de toename van wind- en zonne-energie, vermindering van voorraden en het stilleggen van verschillende kolencentrales. De ontwikkeling in Rotterdam is in lijn met de verwachtingen en met de daling in de omringende havens. In de Hamburg – Le Havre range daalde de overslag het eerste halfjaar met bijna 15%. De overslag van agribulk daalde 1,5%. Het overig droog massagoed bleef 4,7% achter, vooral door de verminderde vraag vanuit de metaal- en de staalverwerkende industrie.

Antwerpen wel meer
In tegenstelling tot Rotterdam, zag de haven van Antwerpen de overslag in de eerste negen maanden van dit jaar wel toenemen. De overslag steeg met 3,3% tot bijna 162 miljoen ton. De overslag van containers steeg met 4% tot ruim 7,5 miljoen teu of 88 miljoen ton.
Het aantal zeeschepen dat Antwerpen aandeed steeg met 1,0% tot 10.894 zeeschepen.  Niet alleen het aantal schepen steeg, ook de bruto tonnenmaat steeg met 11,3% tot 301 miljoen BRT. Dit duidt op het aanlopen van steeds groter wordende schepen.

antwerpen2Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 6,7% tot 53 miljoen ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd na negen maanden bijna 39 miljoen ton genoteerd, een stijging van 10,3%. Ook de behandeling van ruwe aardolie ging er met 1,0% licht op vooruit tot 3,4 miljoen ton.

De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na drie kwartalen staat de teller op 9,2 miljoen ton, wat een daling van 11,6% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De overslag van daalde 16,9% tot 1,4 miljoen ton, meststoffen met 3,7% tot 2,6 miljoen ton en zand en grind met 20% tot 1 miljoen ton.

Roro
Het roro-verkeer ging er met 1,9% op achteruit, en noteert na negen maanden 3,4 miljoen ton. De behandeling van auto’s kende in de maand september een dipje, waardoor de groeicijfers die dit segment kende na het eerste half jaar, op het einde van het derde kwartaal rood kleuren: 2% tot 894.475 stuks.

De behandeling van conventioneel stukgoed daalde met een half procent tot 7,2 miljoen ton. De behandeling van staal ging er met 15,3% flink op vooruit (5,7 miljoen ton). Aan de minzijde zorgt een toegenomen containerisatie voor een dalende conventionele behandeling van papier (-44% tot 436.444 ton) en van fruit (-26% tot 377.418 ton).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

200 miljoen euro voor goederencorridor Oost-Nederland

ARNHEM Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) zet € 200 miljoen in voor de logistieke goederencorridor Oost-Nederland. Dat hebben minister Schultz en staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld moet het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven, de Rijn en het Ruhrgebied verbeteren.

Het Gelderse rivierengebied is volgens gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. ‘Gelderland is de poort naar Europa. Met de Tweede Maasvlakte komen er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen door Gelderland. Samen met het ministerie van I&M willen we de poort ook in de toekomst open houden.’

Railterminal
De Provincie Gelderland ziet de logistiek als groeisector. ‘Per jaar rijden miljoenen vrachtwagens Duitsland in. Veel schepen transporteren goederen over de Waal. Om containers over te kunnen laden op de trein, willen we langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal bouwen.’
Het Ministerie van I&M steunt de provincie bij de verwerving van Europese gelden en onderzoekt of de railterminal zich kan doorontwikkelen tot een internationaal knooppunt voor goederenvervoer. Ook heeft minister Schultz toegezegd voor de Tweede Kamerverkiezingen het besluit voor de verlenging van de A15 te nemen.

Actieprogramma
De partners in de goederencorridor Oost-Nederland werken samen een actieprogramma uit met aandacht voor de verkeersdoorstroming op de A15 en de doorontwikkeling van de Railterminal Gelderland. In het voorjaar 2017 brengen minister Schultz en staatsecretaris Dijksma hiervoor een werkbezoek aan Gelderland en Overijssel.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Groen licht voor overnachtingshavens

ARNHEM De provincie Gelderland heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp. Provinciale Staten stelden hiervoor deze week het provinciaal inpassingsplan vast.

Op dit moment is bij Lobith sprake van een ligplaatsentekort voor de binnenvaart. In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu bepaalde de provincie Gelderland met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Ze kozen uiteindelijk voor een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. Hier komen circa 50 ligplaatsen voor schepen tot 135 meter. De bestaande, verouderde haven bij Tuindorp (Tolkamer) wordt gemoderniseerd en biedt straks ruimte aan 18 ligplaatsen voor schepen tot 110 meter. De oplevering van de ligplaatsen in de overnachtingshaven Tuindorp is voorzien voor 2017. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk is naar verwachting in 2020 afgerond.

Ter inzage
Het provinciaal inpassingsplan maakt het werk aan de overnachtingshavens mogelijk en regelt bovendien de benodigde natuurcompensatie en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Spijksedijk van Tolkamer tot aan de Duitse grens.
Het plan ligt samen met de vijf belangrijkste vergunningen van donderdag 7 juli  tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Deze doet naar verwachting begin 2017 uitspraak over eventueel ingestelde beroepen.
Meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep is vanaf 7 juli te vinden op de documentpagina van overnachtingshaven Lobith.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook