Tagarchief: binnenvaart

Toch geen kabelbaan over Maas bij Venlo

VENLO Er komt toch geen kabelbaan over de Maas bij Venlo. De gemeente Venlo en Fort van Venlo Vastgoed hebben twee jaar na de eerste plannen in gezamenlijk overleg besloten te stoppen met de ontwikkeling van het project Fort van Venlo op het kazerneterrein in Blerick. Door dit besluit is er ook geen noodzaak meer om de kabelbaan te realiseren.

De kabelbaan zou de bezoekers van het nieuwe KazerneKwartier aan de Blerickse kant van de Maas naar de binnenstad van Venlo brengen. Venlo koos voor de kabelbaan en niet voor een voetgangersbrug over de Maas vanwege de extra attractiewaarde. De gemeente hoopte er extra bezoekers mee naar Venlo te trekken. Grote voorbeeld was de kabelbaan bij de Duitse stad Koblenz. Die werd in 2010 gebouwd en heeft een capaciteit van 7600 personen per uur.

Ruim twee jaar geleden stemde de gemeenteraad van Venlo in met de kabelbaan over de Maas. Een minderheid bestaande uit SP, GroenLinks en LokaleDemocraten stemde tegen. Zij vonden de financiële risico’s te groot. In 2019 zou de kabelbaan klaar moeten zijn. Maar deze week constateerden de gemeente Venlo en Fort van Venlo Vastgoed dat er ‘onvoldoende perspectief is dat de beoogde gecombineerde ontwikkeling van leisure en markt commercieel succesvol zal zijn’. Ook werd geconstateerd dat het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de aan het plan gekoppelde kabelbaan ‘bijzonder laag is geworden’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT doet toezegging over planning binnenschepen

ROTTERDAM Europe Container Terminals (ECT) gaat de planningscriteria voor binnenvaartschepen op haar terminals in de Rotterdamse haven op haar website plaatsen. ECT doet deze toezegging, nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek mededingingsrisico’s had gesignaleerd.

Uit het onderzoek van de ACM kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek dat het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk was aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT.

De ACM heeft overigens geen overtreding vastgesteld, maar zag wel risico’s voor de mededinging. Met deze toezegging worden deze risico’s vermeden. De ACM stelt vast dat de toegezegde planningscriteria ‘objectief, redelijk, nondiscriminatoir en transparant zijn’. ‘De containerterminals zijn een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van containervervoer. De capaciteit op de terminal is soms op piekmomenten schaars en moet daarom optimaal worden benut. Elke terminal maakt gebruik van een planning om de overslag zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. De toezegging draagt bij aan een gelijk speelveld voor het containervervoer met een binnenvaartschip van en naar het achterland van de Rotterdamse haven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit tot en met 2023 het minst

DEN HAAG Het binnenlandse goederenvervoer over water groeit tot en met 2023 het minste van alle modaliteiten. Dat is tenminste de verwachting die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet in haar Kerncijfers Mobiliteitsbeleid 2018. In de afgelopen dertien jaar groeide de binnenvaart nog het meest.

Het aantal ladingtonkilometers van het wegvervoer stijgt in die periode met 1,9 procent per jaar het meest, gevolg door het spoor met 1,1 procent en de binnenvaart met 0,9 procent per jaar. De enige daler is het internationale vervoer van lading via de pijpleiding. Onder invloed van de energietransitie en de afbouw van de aardgaswinning wordt hiervoor een daling verwacht van gemiddeld 1,2 procent per jaar.
In de periode van 2005 tot en met 2017 groeide de binnenvaart nog het meeste. Het vervoer per binnenvaart steeg sinds 2005 met ruim 13 procent tot 49 miljard tonkilometer, het wegvervoer met een kleine drie procent tot 60,4 miljard tonkilometer en het spoor met 10 procent tot 6,5 miljard tonkilometer.
Het totale goederenvervoer in miljarden tonkilometers groeide in die periode met een kleine 7 procent tot een 130,8 miljard tonkilometer. De economische crisis zorgde ervoor dat het vervoer in 2010 daalde tot 118,6 miljard tonkilometer, maar vanaf 2013 begon het binnenlandse goederenvervoer zich weer te herstellen.

Hoogste ooit
Voor het totale binnenlands goederenvervoer verwacht het KiM tot en met 2023 een groei van gemiddeld 1,5 procent per jaar en voor het internationale vervoer een groei van gemiddeld 1,2 procent per jaar. Dit resulteert in een toename van 10 en 8 procent tussen 2017 en 2023. Vorig jaar groeide het totale goederenvervoer nog met 1,6 procent tot 1,95 miljard ton, dat was de hoogste waarde ooit. In dat jaar nam vooral het internationale vervoer toe.
Door de toename van de wereldhandel kan het intercontinentale vervoer over zee volgens het KiM tot en met 2023 met 9 procent stijgen. Vorig jaar steeg de totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens van 607 naar 617 miljoen ton. Dit is in lijn met de langjarige trend. De overslag van containers in Rotterdam steeg in 2017 naar een nieuw record van 13,7 miljoen teu. In het achterlandvervoer van containers liet het zee-zeevervoer in 2017 een sterke groei zien tot 4,9 van dit totaal. Het aandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range ligt daarmee boven de 31 procent. Omdat andere Europese havens het toch iets beter deden, daalde het aandeel van de Nederlandse zeehavens in de overslag in de Hamburg-Le Havre range wel licht, namelijk van 47,9 procent in 2016 naar 47,5 procent in 2017.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Noodkreet emissie-eisen binnenvaartmotoren

DUISBURG De momenteel op de markt beschikbare en gecertificeerde motoren voor de binnenvaart mogen vanaf eind volgend jaar niet meer worden geïnstalleerd. Zelfs met extra geïnstalleerde filters en katalysatoren kunnen ze namelijk nog steeds niet voldoen aan de nieuwe Europese emissie-eisen. Maar een alternatief is er nog niet. De oplossing om dan maar truckmotoren te mariniseren, neemt het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) niet serieus.

De nieuwe emissie-eisen van de zogenaamde NRMM-verordening worden aan het einde van dit jaar van kracht voor motoren met een vermogen van maximaal 300 kW. Voor de motoren vanaf een vermogen van 300 KW geldt dit een jaar later. Hoewel voor de eisen weliswaar werd aangesloten bij de Amerikaanse Tier 4-emissiestandaard, stelde de EU wel extra eisen aan de uitstoot van fijnstof. Eisen waaraan volgens het BDB de motorenfabrikanten nog steeds niet kunnen voldoen. ‘In tegenstelling tot de verwachtingen van de bureaucraten in Brussel, hebben de motorfabrikanten die actief zijn op deze gespecialiseerde markt tot dusverre geen passend alternatief kunnen bieden dat schippers zouden kunnen gebruiken om hun vloot te moderniseren.’ Volgens het BDB heeft het Duitse ministerie van transport dit inmiddels bevestigd. Ook zouden de bekende fabrikanten van binnenvaartmotoren op de grootste binnenvaartbeurs van Duitsland in Kalkar niets hebben kunnen vertellen over de beschikbaarheid van deze motoren. Toch blijven volgens het BDB ‘hooggeplaatste ambtenaren in Brussel het vertrouwen houden dat deze motoren op tijd ergens vandaan gaan komen’.

Euro VI
Om toch motoren te kunnen leveren die aan de Europese eisen voldoen, wordt nu gekeken naar het mariniseren van vrachtwagenmotoren (Euro VI) en andere ‘niet voor de weg bestemde’ motoren die zijn ontworpen voor het gebruik off-road. Deze motoren mogen echter volgens de regels van diezelfde EU maar een maximaal vermogen hebben van 560 kW.
BDB-voorzitter Martin Staats kwalificeert het gebruik van vrachtwagenmotoren als een dure oplossing waarvan de operationele betrouwbaarheid in de praktijk nog moet worden bewezen. ‘Vooral de Euro VI-motoren zijn uitgerust met allerlei technische finesses die niet zijn ontworpen voor het gebruik op schepen. Het gaat dan om de prestaties, de maximaal aantal bedrijfsuren en de permanente belasting. Binnenschepen hebben langere reistijden en zijn zelfs 24-uur in bedrijf. En dat vereist een motorvermogen van 1.500 kW, of soms zelfs meer. Koppelverbanden en duwstellen met zes duwbakken hebben bijvoorbeeld veel vermogen nodig. Binnenvaartschepen moeten kunnen vertrouwen op robuuste en in de praktijk beproefde motoren die zijn ontworpen voor gebruik aan boord. En hoeveel van deze Euro-VI motoren moet de binnenschipper in zijn machinekamer plaatsen om het vereiste motorvermogen te krijgen? In de meeste machinekamers is daar ook geen ruimte voor. Voor een aanzienlijk aantal binnenvaartschepen in Europa is het gebruik van deze motoren daarom geen alternatief. De wetgevende macht in Brussel moet daarom wakker worden en de regels veranderen. Men kan niet de vernieuwing van de vloot prediken en dit doel onmiddellijk om zeep helpen met onzinnige regels.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kamervragen over ‘kankerverwekkend ontgassen’ op de Waal

DEN HAAG De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft Kamervragen gesteld over het bericht in de Gelderlander dat binnenvaarttankers op de Waal nog steeds elke dag ‘het zeer giftige benzeen de lucht inblazen’. Overigens kunnen de opgevoerde deskundigen in de krant, die spreekt van ‘ontgastoerisme’, deze bewering niet met harde cijfers onderbouwen.

De Kamerleden Frank Wassenberg en Christine Teunissen (beiden PvdD) willen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten of het klopt dat binnenvaarttankers ieder jaar honderden keren het extreem giftige en kankerverwekkende benzeen in de provincie Gelderland lozen, ook langs bewoonde gebieden en dat de toegestane maximumnorm met een factor 200.000 wordt overschreden. Het kankerverwekkende benzeen zou kunnen leiden tot chromosomale afwijkingen. Een hoogleraar van de Rotterdamse Erasmus Universiteit kwalificeert in de Gelderlander het varend ontgassen mede daarom als ‘één van de grootste milieuproblemen van ons land’.

‘Rondje van Duitsland’
De binnenvaarttankers zouden in Gelderland ontgassen omdat dit in Duitsland verboden is en daar streng zou worden gehandhaafd Overigens verbood de provincie Gelderland ruim een jaar geleden ook al het varend ontgassen, maar in Gelderland zou hierop slecht worden gehandhaafd. De Kamerleden spreken zelfs van een nieuwe gedoogsituatie voor milieucriminaliteit, waardoor Gelderland bekend staat als ‘het Rondje van Duitsland waar je je luiken open kunt zetten’.  Ze willen dan ook van de ministers weten waarom de provincie wel regels instelt, maar dat er vervolgens onduidelijkheid is over wie er dient te handhaven. De Gelderse omgevingsdiensten zouden namelijk niet over de manschappen, de kennis of het materieel beschikken om de schepen te controleren. Ze vragen de ministers de provincie Gelderland hierop aan te spreken en vragen om maatregelen.
Volgens de Kamerleden toont de situatie op de Waal aan dat milieucriminaliteit een te groot probleem is voor lokale overheden. Ze vinden dan ook dat de regie voor het bestrijden van milieucriminaliteit bij het Rijk moet komen te liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Voorspellingen laag water verschillen fors

LANDSMEER De voorspellingen voor de waterstanden op de Duitse Rijn variëren sterk per gebruikt model. In de voorspellingen die worden gepubliceerd op de Duitse website Elwis.de en het Nederlandse vaarweginformatie.nl blijken momenteel grote verschillen in de voorspelling te zitten tussen de beide modellen.

CoVadem, dat met een ‘varend meetnet’ van schepen actuele vaarwaterdiepten in kaart brengt, constateerde de grote verschillen terwijl het voor de schippers met de huidige droogte extra belangrijk is om de toekomstige ontwikkeling van de waterstand goed in de gaten te kunnen houden. Maar de verschillende modellen kunnen dus tot verschillende voorspellingen leiden. ‘Helaas zijn er bij het bepalen van een goede verwachting diverse onzekerheden die door de verschillende modellen verschillend worden ingeschat. De ene keer ligt model A dichter bij de werkelijkheid, waar dat een andere keer model B is. Welke verwachting dichter bij de werkelijkheid zal liggen, is helaas op dit moment niet op voorhand te zeggen. Het Nederlandse model heeft als primair doel het goed voorspellen van de Nederlandse meetstations, en dus het goed voorspellen van hoeveel water Nederland binnenstroomt bij Lobith. Dit laatste is de reden dat het Duitse Rijnstroomgebied onderdeel is van het Nederlandse model. Bij de modelontwikkeling is verwachting bij de Duitse pegels dus niet het primaire doel.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overijssel komt met infoplatform voor varen op de Twentekanalen

ZWOLLE De provincie Overijssel gaat een informatieplatform maken waarmee schippers kunnen zien hoe lang hun reis over de Twentse kanalen gaat duren. Ook komt er een soort marktplaats waarmee schippers die met een leeg schip heen- of terugvaren, kunnen zien of ze vracht van een ander bedrijf mee kunnen nemen. Met deze ‘Blauwe Golf’ wil de provincie de Twentekanalen beter benutten en de inzet van de schepen efficiënter maken.

Om de concurrentiepositie van de scheepvaart ten opzichte van vrachtverkeer over de weg te versterken, werkt de provincie Overijssel aan dit grootschalige informatieplatform met de functies reistijdvoorspelling en marktplaats. Ook andere functies zoals informatie over de milieu-impact van vervoer over water versus vervoer over weg worden toegevoegd aan het platform.

Goed alternatief
Vervoer over water is volgens de provincie Overijssel een goed alternatief voor transport over de weg. ‘Het is minder vervuilend en zorgt voor minder vrachtverkeer en daarmee minder druk op de snelwegen. Maar op de Twentse kanalen wordt het steeds drukker. In de kanalen zitten sluizen en dat maakt in combinatie met de toegenomen drukte, dat de vaartijd voor schippers moeilijk in te schatten is.’

De investeringen voor het project worden geraamd op 365.000 euro waarvan circa 30% gefinancierd wordt door Europa (vanuit het CEF-programma). De cofinanciering wordt opgebracht door de provincie, Rijkswaterstaat en het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente.

Marktconsultatie en aanbesteding
Om te komen tot een platform dat goed werkt en aansluit bij de vraag van de transportsector, heeft de provincie Overijssel een marktconsultatie gedaan. ICT-experts is gevraagd om mee te denken over de juiste vorm en proces om te komen tot een platform. Uit de marktconsultatie bleek dat de beoogde oplossing nog niet voorhanden is. Wel bleek dat meerdere partijen een goede deeloplossing hebben. Provincie Overijssel verwacht daarom dat de uitvraag kan rekenen op warme belangstelling van partijen die een platform willen ontwikkelen en van partijen die dit in samenwerkingsverband willen doen.

Voor de ontwikkeling van de ‘ICT oplossing informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen’ is de provincie Overijssel een Europese aanbesteding gestart. Deze is gepubliceerd op Negometrix. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 15 november 2018 een offerte indienen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart pleit voor meer steun uit Europa

WENEN De binnenvaartorganisaties EBU en ESO willen dat Europa met meer politieke en financiële steun komt voor de binnenvaart. Om het volledige potentieel van het vervoer over de binnenwateren ten volle te benutten is volgens de organisaties een ambitieus actieplan nodig, een opvolger van het eerdere actieplan NAIADES II.

Het doel van de EU is om het vervoer van lading over de weg tegen 2030 met 30% te hebben verlegd naar spoor en water. Tegen 2050 moet dat zijn opgelopen tot 50%. Daarvoor moet de binnenvaart worden omgevormd tot een synchro-modale partner in het achterland van zeehavens. Om dat te bereiken moet Europa wel met geld over de brug komen. De binnenvaartorganisaties overhandigden daarom deze week tijdens de binnenvaartconferentie in Wenen een verklaring aan de Oostenrijkse minister van vervoer Norbert Hofer en aan Désirée Oen als vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Hofer is voorzitter van de Raad van ministers van Transport van de EU.

Aanzienlijke middelen
Secretaris-generaal Theresia Hacksteiner van de EBU was duidelijk. ‘De binnenvaart zet zich in om vooruitgang te boeken in de modernisering, het innoveren en het bijdragen aan een schonere, efficiëntere, veiligere en duurzamere industrie. De vorige NAIADES-actieplannen hebben geleid tot een groter bewustzijn van het potentieel van de binnenvaart en het is belangrijk om deze inspanningen voort te zetten door middel van een verhoogde politieke en financiële steun, samen met aanzienlijke middelen voor onderzoek en innovatie, de interne markt en het concurrentievermogen.’
Minister Hofer kondigde aan dat de verklaring deel gaat uitmaken van de conclusies van de Raad over de binnenvaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Opnieuw miljoenen voor Port Liner

BRUSSEL Port Liner krijgt vanuit Brussel opnieuw miljoenen euro’s aan subsidie voor de bouw van elektrisch varende containerschepen. Vorig jaar kreeg het bedrijf van binnenvaartondernemer Ton van Meegen al 7 miljoen uit het programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T), nu komt 5,6 miljoen euro subsidie beschikbaar voor vergroening van de binnenvaart.

De eerste miljoenen kreeg Port Liner voor de bouw van zes elektrisch varende containerschepen. Om deze zogenoemde Port Liners van stroom te voorzien, komen aan boord schok- en trillingsvrije containers met batterijen te staan, de zogenoemde e-Powerboxen. De 7 miljoen euro aan subsidie worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontwikkelen van deze containers.
De bijna 6 miljoen euro die nu beschikbaar komt, gaat Port Liner gebruiken voor de bouw van nog eens negen van deze elektrische containerschepen. ‘Er is gekozen voor innovatie en duurzaamheid’, concludeert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Met een impuls voor de bouw van volledig elektrische binnenvaartschepen voor containervervoer wordt de binnenvaart een nog duurzamer alternatief voor vervoer over de weg.’

e-Powerbox
Port Liner heeft nu dus voor in totaal vijftien elektrische binnenvaartschepen subsidie gekregen, vijf kleinere schepen en tien grote. De schepen gaan varen in het ARA-gebied en van en naar de containerterminal van logistiek dienstverlener GVT Group of Logistics in Tilburg. De vijf kleine schepen krijgen een lengte van 52 meter en een breedte van 6,70 meter. De tien grotere schepen bestaan uit vijf schepen van 110 meter lang en 11,45 meter breed, de overige vijf worden eveneens 110 meter lang, maar worden 14,50 meter breed.
In totaal laat Port Liner 49 zogenoemde e-Powerboxen bouwen, de containers waarin de accu’s staan om de stroom voor de schepen in op te slaan. Die zijn voldoende om de tien grote en de vijf kleine schepen elektrisch te laten varen. Vier van deze containers aan boord zijn genoeg om de grootste schepen tussen de 18 en 25 uur te laten varen.

Later
De eerste Port Liners die in de vaart zouden komen, moesten de vijf kleine schepen worden. Deze schepen zouden al in augustus moeten gaan varen. De eerste grote Port Liner zou in november van dit jaar moeten gaan varen, begin 2020 zouden ze alle tien in de vaart moeten zijn. Maar Ton van Meegen maakte onlangs bekend dat het in de vaart nemen van de eerste kleine Port Liner met vier tot vijf maanden is vertraagd. ‘De vertraging heeft zeker geen verkeerde uitstraling op het project omdat we met nog meer innovatieve schepen komen dan als we eerder hebben voorgenomen’, vertelde Van Meegen.
De casco’s van de elektrische schepen worden gebouwd op de zusterwerf van de Nijmeegse scheepswerf Gelria in Millingen aan de Rijn. Dat is de voormalige werf van Damen shipyard (Bodewes). De afbouw van de schepen gebeurt bij scheepswerf Asto in Raamsdonkveer.

Weg en spoor
Niet alleen de binnenvaart krijgt overigens geld uit het programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T), ook het Nederlandse wegvervoer en het spoor krijgen miljoenen. Het wegtransport kreeg 25 miljoen euro voor het bouwen van 39 extra LNG tankstations. Het spoor krijgt 6,1 miljoen euro om 55 locomotieven van goederenvervoerders te voorzien van de nieuwste versie van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Hierdoor kunnen de kosten die goederenvervoerders hier zelf voor moeten maken verder worden gedrukt. Vorig jaar kreeg Nederland al een TEN-T subsidie van 32 miljoen euro voor de inbouw van ERTMS in 300 goederenlocomotieven. (Illustratie Omega Design Druten)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

BLN vraagt minister om duidelijkheid en daadkracht

ZWIJNDRECHT Koninklijke BLN-Schuttevaer mist in de miljoenennota duidelijke doelstellingen die wel in het regeerakkoord staan. In het regeerakkoord stond nog duidelijk dat het de ambitie van de minister was om meer en schoon vervoer over water te stimuleren, maar in de begroting is daar niets van terug te zien.

In de begroting ontbreekt volgens BLN daadkracht, de begroting laat vooral veel studie en onderzoek zien. BLN verwacht in 2019 concrete plannen van de minister. ‘Het is tijd om spijkers met koppen te slaan. Meer vervoer over water om de wegen te ontlasten en klimaatdoelstellingen te halen en betere milieuprestaties van de binnenvaart staan centraal in het regeerakkoord. Het is het zaak hier gericht en concreet invulling aan te geven.’

BLN-Schuttevaer vindt dat, om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, deze regeerperiode zowel voor Europese binnenwateren als voor Nederlandse milieuzones heldere normen voor uitlaatgassen nodig zijn. ‘De milieuprestaties van de CCR2 zijn verouderd en Stage V is vooralsnog niet haalbaar. Daarnaast dient snel vorm te worden gegeven aan de toegezegde financiële stimulering.’

Modal shift
Het verplaatsen van vervoer van de weg naar het water en het behoud van vervoer over water met kleine schepen is volgens BLN alleen haalbaar als de overheid heldere doelstellingen formuleert voor de modal shift van weg naar water. Deze doelstellingen ontbreken nog in de begroting.

In het regeerakkoord zijn eveneens hogere investeringen in de vaarweginfrastructuur toegezegd. Deze zijn nu opgenomen in de miljoenennota. Het totale vaarwegbudget bedraagt in 2019 bijna € 1,3 miljard, in 2018 is € 873,1 miljoen uitgegeven. Dat betekent meer geld voor de broodnodige vernieuwing en onderhoud. Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met deze verhoging van het budget maar is van mening dat om die investeringen nog beter te benutten ook op de andere doelstellingen voor vervoer over water uit het regeerakkoord concrete maatregelen nodig zijn.

Spijkers met koppen
BLN-Schuttevaer wil dit jaar nog een gesprek met de minister om meer duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen modalshift en de milieuprestaties van de binnenvaart. Een vast te stellen politieke visie op het goederenvervoer moet aanknopingspunten opleveren voor deze concrete doelstellingen. ‘Meer vervoer over water biedt Nederland volop kansen om de belasting van weg en spoor te verminderen en klimaatdoelstellingen te realiseren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook