Tagarchief: binnenvaart

Kamervragen over stremming sluis Delden

DEN HAAG Tweede Kamerlid Maurits von Martels van het CDA heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de stremming van sluis Delden op het Twentekanaal.

Vanwege personeelskrapte besloot Rijkswaterstaat afgelopen weekeinde sluis Delden niet te bedienen tussen 17:00 en 08:00 uur. Rijkswaterstaat spreekt van overmacht en zegt er alles aan te doen om te bezetting rond te krijgen. Het personeel dat niet op vakantie of ziek is, draaide overuren of werd ingezet om het water te peilen vanwege de droogte.

Juiste afweging?
Von Martels wil nu van de minister horen of de berichtgeving klopt dat sluis Delden daadwerkelijk is gesloten vanwege het feit dat er te weinig personeel beschikbaar is door de vakantieperiode en door ziekte. Hij wil onder meer van de minister weten of een juiste afweging is gemaakt en bij het nemen van het besluit voldoende is meegewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn. ‘En dat terwijl de schepen door de lage waterstand ongeveer de helft van de capaciteit kunnen laden – en dus vaker moeten varen – hetgeen inhoudt dat er juist meer scheepvaartbewegingen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten.’

Von Martels vraagt de minister of ze het eens is met de conclusie dat ‘er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd’ en vraagt zich af of de minister de conclusie deelt ‘dat er ook nog eens files op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten’. Tevens wil de CDA’er van de minister horen wanneer ze bekend was met het personeelstekort en de gevolgen daarvan en ‘welke stappen ze sindsdien heeft ondernomen om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart voorlopig nog vast in haven Deventer

DEVENTER De vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer kunnen voorlopig nog niet weg. Uit onderzoek van de gemeente Deventer, onder meer door de constructeur van de sluisdeuren, blijkt dat het schutten van de sluis in Deventer pas verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

De huidige ondergrens volgens de vergunning die aan de gemeente is afgegeven door het Waterschap is 1.47 +NAP. De gemeente vraagt het waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten.

‘Gevolgen niet te overzien’
Op basis van de resultaten van het onderzoek, waarvan de resultaten volgens de gemeente zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau, acht de gemeente het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. ‘Alhoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kan de gemeente niet dragen.’
Loco burgemeester Carlo Verhaar vindt het ‘echt heel naar voor de betrokken schippers’. ‘Natuurlijk hadden zij op een ander bericht van ons gehoopt. Zij zijn dan ook als eerste door ons geïnformeerd. We blijven contact met ze onderhouden om er voor te zorgen dat ze de komende periode zo goed mogelijk door komen. Ook met de in de haven gevestigde bedrijven onderhouden we contact.’

‘Snellere oplossing’
Koninklijke BLN-Schuttevaer had gehoopt op een snellere oplossing. Erik Schultz, voorzitter van ledengroep Schuttevaer heeft inmiddels contact gehad met schipper Kleine van Ms Zuiderzee om de huidige situatie te bespreken. Kleine is één van de vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer. De schipper treedt op als vertegenwoordiger van de gedupeerde schippers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit komende jaren licht

ZOETERMEER Het vervoer van goederen door de binnenvaart groeit dit jaar met 0,6%, voor volgend jaar wordt een groei verwacht van 0,3%. Het vervoer over water groeit hiermee flink minder dan het weg- en het spoorvervoer. Dit blijkt uit de 35e editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van onderzoeksbureau Panteia.

De prognose voor binnenvaart is gemengd. Er wordt een daling van vervoerd volume in de deelgroep energie verwacht. Vooral het vervoer van kolen naar Duitsland neemt af door de energietransitie daar. In de overige deelgroepen ziet het er beter uit. Daardoor komt de totale prognose voor de binnenvaart toch op een plusje uit.

Temperen
Panteia verwacht dit jaar een groei van 3,3% ton voor het totale goederenvervoer en 2,3% groei in 2019. Er zijn volgens Panteia verschillende economische ontwikkelingen die de groei in het goederenvervoer temperen. Importheffingen met betrekking tot de V.S., een hogere olieprijs en een binnenlandse koopkracht die, net als in 2017, in 2018 niet hard groeit. De nationale en internationale economie doen het goed en dat heeft een positief effect op het volume goederenvervoer. In 2019 neemt het groeitempo van de economie naar verwachting echter wat af en dat heeft zijn weerslag op de transportsector.

Wegvervoer groeit
Het wegvervoer groeit dit jaar naar verwachting met 3,8%. Volgend jaar wordt een minder grote groei van 2,7% verwacht. Het wegvervoer wordt veel minder negatief beïnvloed door de energietransitie in Duitsland, vergeleken met binnenvaart en spoor. Tevens kan wegvervoer profiteren van de groei in de bouwsector.

Op korte termijn zijn er een aantal uitdagingen voor wegvervoerbedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de olieprijs de komende periode hoog. Daarnaast zijn er plannen om de kilometerheffing voor vrachtwagens versneld in te voeren en in Duitsland gaat de tol in 2019 omhoog. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zo blijft het capaciteitsprobleem door het tekort aan chauffeurs aanhouden.

Spoorvervoer
Het spoorgoederenvervoer staat positief op de politieke agenda. De gebruikersvergoeding voor het spoor gaat zowel in Duitsland als in Nederland in 2019 omlaag. Daarnaast zijn er initiatieven om spoorvervoer te stimuleren op de middellange termijn, zoals de verkenningen om met lange treinen tot 740 meter internationaal te opereren. In 2018 verwacht Panteia 2,8% groei en 2,1% in 2019. Net als in de binnenvaart, zit de volumegroei bij de producten die niet aan kolen zijn gerelateerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Statushouders in opleiding voor matroos

ROTTERDAM Consultancybureau Emprove gaat met enkele partners statushouders in vier maanden opleiden tot matroos in de binnenvaart. Deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen een intensief traject bestaande uit theorie en praktijk.

Met deze opleiding tot matroos wil Emprove een bijdrage leveren aan het verminderen van het tekort aan personeel in de binnenvaart. De eerste vijftien statushouders beginnen op 27 augustus met hun eerste trainingsdag, na één week gaan zij al aan boord van een binnenvaartschip om de praktijk te ervaren.

Intensieve training
In de intensieve training spelen zowel operationele aspecten als veiligheid een rol spelen. Zo krijgen de statushouders les in EHBO (inclusief het gebruik van AED), krijgen ze via een ADN 1.3 training kennis van gevaarlijke stoffen, wordt het bestrijden van brand bijgebracht evenals veiligheidsmanagement waar onder meer veiligheid, beveiliging, gezondheid en hygiëne onder valt. Ook wordt ze kennis bijgebracht in middelen en materialen, diverse operationele en technische vaardigheden en komen de communicatievaardigheden aan bod zoals conflictbeheersing, samenwerken, zelfkennis en interculturele communicatie.
In de vrije weken volgen de statushouders aanvullende training om aan alle huidige eisen voldoen.

Duitsland eerst
Ook Duitsland wil jonge asielzoekers met een verblijfsstatus aan het werk helpen in de binnenvaart, waar veel vraag is naar personeel. Want bij de oosterburen is tevens een nijpend personeelstekort in de binnenvaart, vooral onder particuliere schippers. Uit onderzoek bleek eerder al dat bijna een derde van de werknemers in de binnenvaart 55 jaar of ouder is.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart merkt gevolgen droogte steeds meer

UTRECHT De binnenvaart ondervindt steeds meer hinder van de lage waterstanden als gevolg van de droogte. Sluizen worden minder bediend en de haven van Deventer is inmiddels niet meer te bereiken.

Vanwege de aanhoudende lage afvoer op de Maas besloot Rijkswaterstaat dat in heel Noord-Brabant en Limburg beperkt geschut wordt. ‘Elke keer dat een sluis wordt bediend, gaat er wat water verloren. Om dit verlies te beperken, laten we nu scheepvaart bij elkaar komen om ze tegelijk door de sluis te laten gaan. Dit betekent dat de wachttijden bij de sluizen gaan oplopen tot maximaal vier uur voor beroepsvaart en recreatievaart. De afgelopen weken waren de wachttijden al enigszins opgelopen omdat we scheepvaart bij elkaar lieten komen, maar de lage afvoer op de Maas blijft aanhouden, daarom is deze keuze nu gemaakt. We hebben het voordeel dat het op dit moment vrij rustig is op de Maas qua beroepsvaart.’

De lage afvoeren hebben vooralsnog geen consequenties voor beroepsvaart met betrekking tot diepgang, omdat de Maas en de kanalen in Limburg en Noord-Brabant gestuwd zijn. Daardoor kan het water tussen de stuwen lang op peil worden gehouden.

Stremming Tiel
Zondag 5 augustus stremde Rijkswaterstaat de Bernhardsluizen bij Tiel voor de scheepvaart. Reden daarvoor was dat er extra water via de sluis naar de Lek geleid moet worden om verzilting tegen te gaan. De stroming zou een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kunnen zijn.
Koninklijke BLN-Schuttevaer was verrast door de plotselinge stremming van de sluis. Veel schepen moesten daardoor een flink stuk omvaren. BLN-Schuttevaer drong bij Rijkswaterstaat aan op een spoedige evaluatie van de situatie. Uit de metingen van de stroming in de sluizen, bleek later op de maandag de stroming minder groot te zijn dan verwacht. De scheepvaart kan daardoor deels weer gebruik maken van de sluis.
Bij de toegang tot de sluis komen tekstkarren die schippers waarschuwen voor de extra stroming en er is slechts één schip tegelijk in de sluiskolk toegestaan. Verder zijn er geen restricties te verwachten en kunnen de openstaande sluiskolken zonder beperkingen worden gepasseerd.

Haven dicht
De gemeente Deventer heeft per direct de sluisdeuren in de haven van Deventer gesloten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hierom gevraagd. Schepen kunnen voorlopig niet de haven in en uit. Hoe lang deze situatie duurt is afhankelijk van de waterstand in de IJssel.
Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag, maandag NAP + 0,93 meter. De waterstand in de haven (en het Overijssels kanaal) is NAP + 5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. ‘Daarom vullen we de sluis nu gedeeltelijk met water om het peilverschil terug te brengen. Om het peil in de sluis op niveau te houden, is schutten niet meer mogelijk. Door deze maatregel is de veiligheid voor het achterliggende gebied gewaarborgd.’

Als de sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld. Dat heeft zeer ernstige gevolgen, voor velen in het gebied. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS stremt sluizen Tiel vanwege verzilting

TIEL Rijkswaterstaat heeft de Bernardsluizen in Tiel gestremd voor de scheepvaart. Dat is volgens RWS nodig vanwege de toenemende verzilting en voor de veiligheid. De komende dagen meet RWS de effecten.

De verzilting doet zich voor bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen. Om het zout hier terug te dringen moet er meer tegendruk op de Lek komen. Dit gebeurt door de stuw bij Hagestein deels open te zetten en daar 30 m3/s door te laten, in plaats van de huidige 8m3/s. ‘Deze extra kuubs worden grotendeels ingelaten via de Bernardsluizen bij Tiel. Dit leidt tot hinder voor de scheepvaart in de Bernardsluizen, die vanwege de veiligheid zijn gestremd.’

Schepen komende uit Duitsland kunnen via de Neder-Rijn in de richting Amsterdam varen. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Baggeren Wilhelminakanaal in Tilburg gereed

TILBURG Het baggeren van het Wilhelminakanaal in Tilburg, ter hoogte van de brug Bosscheweg en de spoorbrug, is gereed. Een kleine drie weken lang werd gebaggerd op plekken waar de vaarweg (mede door sedimentatie) niet de juiste diepte had voor de scheepvaart. Er is in totaal 3500 m3 baggerspecie verwijderd en 4,5 ton oud ijzer weggehaald.

Het Wilhelminakanaal heeft doorgaans minder last van afzetting van slib omdat de bodemligging vrij stabiel is. Dit in tegenstelling tot een rivier zoals de Maas die veel sedimenttransport heeft. Daarom wordt de Maas normaliter eenmaal per jaar gepeild en het Wilhelminakanaal één keer in de vijf jaar. De laatste peiling in het Wilhelminakanaal dateerde van 2015. Omdat nu alles opnieuw is gepeild, is de volgende peiling weer over vijf jaar.

Meldingen over bodem
Dit voorjaar kreeg Rijkswaterstaat van een schipper de melding dat er iets op de bodem van het Wilhelminakanaal in Tilburg lag. Na peiling bleek dat het om bodemvreemde materialen ging, zoals fietsen. Ook werd duidelijk dat er veel sediment aanwezig was. Omdat door ophoping van specie een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kan ontstaan, werden de baggerwerkzaamheden zo snel als mogelijk gestart.

Voordat de werkzaamheden van start gingen, is de waterbodem begin juli 2018 gecontroleerd op niet-gesprongen explosieven. Het werkgebied ligt in de omgeving van een spoorbrug en kan daarom niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog herbergen. Bovendien weten we dat bij zo’n brug ook veel vreemde materialen op de kanaalbodem kunnen liggen.

Autobanden en fietsen
Bij de controle zijn door de aannemer, in samenwerking met duikers, de bodemvreemde materialen van de bodem gehaald. Zij vonden veel goederen, zoals autobanden en fietsen. Hierna werd het gebied onderzocht door middel van gecertificeerde OCE-duikers (Opsporen Conventionele Explosieven). Na hun onderzoek, waarbij geen niet-gesprongen explosieven werden aangetroffen, werd het gebied vrijgegeven. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Containeroverslag daalt

ESSEN De wereldwijde containeroverslag is na een stijging in mei, in juni weer gedaald. De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) daalde in de afgelopen maand van 133,6 naar 132,7 punten.

Volgens de twee Duitse onderzoeksinstituten kan de stijging in mei worden verklaard doordat in de markt is geanticipeerd op het stijgen van de Amerikaanse importtarieven voor invoer vanuit China die op 1 juli in werking zijn getreden. Dit heeft volgens de onderzoekers wellicht ook een nog sterkere daling in juni voorkomen.

Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 88 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juni is gebaseerd op de cijfers van 54 havens, die ongeveer 80 procent van de overslag van de index vertegenwoordigt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Minister moet nog dit jaar meten aan de pijp erkennen’

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen bam Infrastructuur en Waterstaat nog dit jaar het meten aan de pijp gaat erkennen. Dat schrijft de brancheorganisatie voor de binnenvaart in een brief aan de minister.

‘De gelijkwaardigheid van nieuwe motoren met een type-goedkeuring en van motoren die zijn aangepast, bijvoorbeeld door naschakeltechniek, is essentieel voor de vergroening van de binnenvaart en moet door de overheid worden erkend worden’, schrijft BLN in de brief. ‘De door de sector en overheid gewenste vergroening van de binnenvaart zal voor het belangrijkste deel gerealiseerd moeten worden met bestaande vloot en op basis van de bestaande aandrijvingen. Met behulp een retrofit en van filters moeten de emissies van onder meer NOx en fijnstof worden teruggebracht. Certificering van de aangepaste scheepsaandrijvingen op basis van een E3-meting aan de pijp is daarbij een essentiële voorwaarde. De gelijkwaardigheid van nieuwe motoren met een type-goedkeuring en van motoren die zijn aangepast, moet door de overheid worden erkend. Een geslaagde E3-meting moet leiden tot opname van de emissiecategorie in het certificaat van onderzoek van een binnenvaartschip.’
Overige kernpunten zijn wat BLN-Schuttevaer betreft een realistische kijk op de CCR-eisen voor kleine schepen en een studie en visie op meer goederenvervoer geheel of gedeeltelijk over water.

Biobrandstoffen
Wat betreft BLN liggen de belangrijkste politieke en maatschappelijke uitdagingen voor deze regeerperiode op het terrein van mobiliteit en bereikbaarheid, en op de in Parijs overeengekomen klimaatdoelstellingen.

BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) willen in het kader van het klimaatakkoord voor de binnenvaart de eerste slag maken in de reductie van CO2 door het bijmengen van hernieuwbare biobrandstoffen aan de gasolie. ‘Bestaande scheepsmotoren gaan lang mee. Het is van belang als we de CO2-reductie willen versnellen om dat voor een belangrijk deel met bestaande schepen en aandrijvingen te doen. Het gebruik van hernieuwbare biobrandstof is voor bestaande motoren een quick win. Op weg naar klimaatneutraal in 2050 zou in 2030 circa 40% gereduceerd kunnen worden. Dat is beter voor het klimaat en van groot belang voor onze concurrentiepositie ten opzichte van weg en spoor. Verdere reductie van NOx en fijnstof van scheepsmotoren kan ook door het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals GTL. Brede beschikbaarheid is dan een voorwaarde.’

Alleen voor nieuw
Als het aan BLN ligt, wordt de normering van emissie van NOX en fijnstof voor scheepsmotoren alleen van toepassing op nieuw in te bouwen motoren. ‘Het terugbrengen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenvaart zal dus vooral moeten plaatsvinden met bestaande motoren die voorzien moeten worden van nabehandeling en filters. Het is daarbij essentieel dat deze aandrijvingen van een certificaat worden voorzien waarmee de gelijkwaardigheid met type goedgekeurde motoren wordt verkregen. Een E3 meting aan de pijp moet leiden tot een aantekening in het certificaat van onderzoek. De overheid moet hiervoor, te beginnen voor Nederland, de randvoorwaarden creëren. Met het oog op de door Rotterdam in te stellen milieuzone zou dat nog dit jaar geregeld moeten zijn.’

Slim vervoeren
BLN maakt in de brief duidelijk dat nog veel meer lading over het water vervoerd kan worden. ‘Meer goederenvervoer over water kan, zoals ook in het regeerakkoord is aangegeven, een belangrijke rol spelen om Nederland bereikbaar te houden en de uitstoot van CO2 te verlagen.’ Maar dan is het wel belangrijk het behouden van wat nu over water gaat, met name met kleine schepen. ‘Kleine schepen tot ca. 1500 ton zijn essentieel om vervoer van de weg naar het water te halen of op het water te laten. De positie van kleine schepen is echter geen vanzelfsprekendheid. Investeringen in de voorgeschreven CCR-aanpassing trekken een onevenwichtige wissel op de bedrijfsvoering en belemmeren investeringen in milieumaatregelen.’

Een ander belangrijk punt is slim multimodaal vervoeren. ‘Sector en overheid moeten dat bij verladers nog meer stimuleren. Uitdagingen en kansen liggen er vooral op gebruik van vervoer over water binnen Nederland, bijvoorbeeld van Venlo naar Drachten.’ BLN-Schuttevaer vindt dat er een goede studie en visie op goederenvervoer moet komen. ‘We hebben de indruk dat dat op een te laag pitje staat. Dat toekomstig beleid zouden we graag met overheid, wegtransport en spoor gezamenlijk vormgeven.’

BLN zou graag zien overheids- of semi- overheidspartijen worden ondersteund in het bij elkaar brengen van partijen die vervoer van weg bevorderen. ‘Wij denken in dit verband aan projecten opgezet samen met provincies en in uitvoering bij organisaties als Bureau Maatwerk van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Gevolgen droogte voor scheepvaart minimaal’

UTRECHT De gevolgen van de lage waterstanden voor de scheepvaart zijn nog minimaal. Dat meldt Rijkswaterstaat. Wel geldt binnenkort een vaarverbod op een deel van Leidsche Rijn en dreigt een brandstoftekort bij benzinestations.

Volgens Rijkswaterstaat kunnen in de komende periode de problemen toenemen naarmate de waterstanden verder dalen. De scheepvaart moet dan rekening houden met hinder door onder andere verminderde diepgang en oplopende wachttijden bij sluizen. Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden.

De zomer van 2018 kenmerkt zich nog altijd door warm en droog weer. In de afgelopen periode is er bijna geen neerslag gevallen, hierdoor is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. In de hoger gelegen delen van Nederland is sprake van toenemende lage grondwaterstanden en droogval van watergangen. De waterstanden van de grote rivieren Rijn en Maas dalen, terwijl de watervraag nog altijd zeer hoog is en blijft.
Ook voor de komende periode verwacht het KNMI weinig neerslag, zowel in Nederland als in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Aan de droogte komt daarmee voorlopig nog geen einde. Ook blijft het de komende periode nog relatief warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting in de komende weken verder toe.

Vaarverbod
Hoewel de gevolgen voor de scheepvaart dus nog mee lijken te vallen, maakte het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wel bekend dat vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur tot nader order een vaarverbod geldt op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Volgens het Hoogheemraadschap is de kans groot dat het vaarverbod meerdere weken van kracht blijft. Sluis Bodegraven in de Oude Rijn wordt beperkt gestremd door met bloktijden te gaan werken.

Brandstoftekort
Ook dreigt de bevoorrading van tankstations met brandstof in het gedrang te komen. Een van de oorzaken is volgens de belangenvereniging van tankstations de gevolgen van het rammen van een oliesteiger door een olietanker in de Rotterdamse Botlek. Door de olievlek kunnen minder schepen dan normaal de brandstofdepots bevoorraden. De schepen moeten namelijk telkens worden schoongemaakt om te voorkomen dat de olie verder verspreid wordt.

Ook zorgt de lage waterstand op de rivieren ervoor dat tankers minder lading mee kunnen nemen. Tevens speelt mee dat er sinds geruime tijd een te kort is aan vrachtwagen- en dus ook tankwagenchauffeurs. Hierdoor is het niet mogelijk om meer tankwagens op pad te sturen waardoor de belevering in samenhang met het ontstane olievlek verre van optimaal is. (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook