Werken aan toekomst arbeidsmarkt binnenvaart

NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) heeft onlangs het startschot gegeven voor het project ‘Naar een strategische arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’. De kick-off in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel werd bezocht door 42 aanwezige deelnemers.

Het deelnemersveld was divers; van varende ondernemers, vertegenwoordigers van rederijen, brancheorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en -instanties, uitzend- en detacheringsorganisaties en overheidsinstanties tot ervaringsdeskundigen van buiten de sector. Zij bogen zich over de vraag hoe arbeidsmarkt voor de binnenvaart toekomstbestendig kan worden gemaakt met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel in de sector.

Het BVB koos bewust voor de brede samenstelling van de deelnemers, zodat het thema breed draagvlak krijgt bij een grote achterban en ieder vanuit eigen ervaring en expertise inbreng kon leveren. ‘Uiteindelijk hebben de deelnemende partijen allemaal hetzelfde doel: een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. En daar wil iedereen actief aan bijdragen, bleek tijdens de middag. Een gezamenlijke aanpak is de enige aanpak die werkt. Daar waren de deelnemers het unaniem over eens.’

Uitdaging
Het bleek wel een uitdaging om de contouren van een strategische agenda en een actieprogramma in zo’n korte tijd te schetsen. Daarom is aan de deelnemers van tevoren gevraagd al na te denken over de grootste vraagstukken, oplossingen en hoe alles te financieren. Deelnemers werden daarom uitgedaagd om hun ideeën en oplossingen zo concreet mogelijk aan te dragen. Zo moet het actieplan in ieder geval oplossingen bieden voor de korte én de langere termijn. ‘Geen ad hoc acties, maar een strategische aanpak over meerdere jaren. Dit betekent dat er vooral moet worden voortgebouwd op wat goed gaat en dat er nieuwe oplossingen moeten worden bedacht daar waar het knelt. En ook dat er voor de korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Hoe urgent het probleem ook is, we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Maar iedereen was het erover eens dat de tijd van praten en plannen voorbij is en we zo snel mogelijk aan de slag moeten.’

Hoe nu verder
De kick-off kan gezien worden als de start van een proces van samenwerking voor meerdere jaren. De Strategische agenda (2018-2030) en het actieprogramma worden in de komende twee maanden in kleiner verband geconcretiseerd en waar mogelijk bestuurlijk ingebed bij de diverse betrokken organisaties. De officiële ondertekening van de Strategische Agenda en het actieprogramma vindt plaats tijdens de vakbeurs Maritime Industry 2018 eind mei.

Een onafhankelijke partij moet de drijvende kracht worden om de voortgang, aanscherping en uitvoering van het actieprogramma de komende jaren in goede banen te leiden. Tijdens de sessie werd meerdere malen het BVB naar voren geschoven als logische onafhankelijke partner om deze taak op zich te nemen, maar ook hier zal eind mei duidelijkheid over komen. Een op te richten Stuurgroep of Taskforce geeft sturing aan het proces.

Financiering
Voor de uitvoering van het meerjarige actieprogramma is geld nodig. Dit zou wat betreft het BVB moeten komen vanuit de sector zelf (vanuit de bestaande of nieuw te vormen fondsen), bijdragen vanuit de Rijksoverheid (Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Infrastructuur en Waterstaat) en regionale overheden of bijdragen uit Europese fondsen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook