Verbod varend ontgassen Waal is niet aan de orde

DEN HAAG Alle ophef ten spijt, maar op de Waal geldt toch echt geen verbod op varend ontgassen van benzeen. Het provinciale verbod geldt alleen voor provinciale rivieren en kanalen, en niet voor Rijkswateren. Minister Cora van Nieuwenhuizen antwoordt dit op Kamervragen op het bericht dat ‘het extreem giftige en kankerverwekkende benzeen honderden keren per jaar illegaal in de provincie Gelderland wordt geloosd’. Er zou zelfs sprake zijn milieucriminaliteit.

Het uitstoten van ladingdampen in de atmosfeer door schepen in Nederland is alleen voor benzine (UN 1203) verboden. Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de havendiensten en de politie handhaven hierop. Er worden volgens de minister weinig overtredingen geconstateerd. Voor het varend ontgassen van benzeen bestaat nog geen nationaal verbod. Op Rijkswateren is dit dus niet verboden. Voor de Rijkswateren Rijn, Lek en Waal is de Akte van Mannheim van toepassing waarvoor de minister het bevoegd gezag is. Nieuwe regels maken de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) gezamenlijk, en dus niet de provincie. De provincies zijn verantwoordelijk voor de handhaving van hun eigen milieuregelgeving en zijn het bevoegde gezag voor activiteiten op provinciale vaarwateren. Er is dus ook geen sprake van een gedoogsituatie door de provincie op de Waal.

Geen aanwijzingen
In het artikel in dagblad De Gelderlander werd ook gesuggereerd dat bij het lozen van benzeen de toegestane maximumnorm met een factor 200.000 wordt overschreden. Maar de minister meldt dat het haar niet bekend is op welke wijze deze overschrijding is vastgesteld. ‘Het ontgassen door tankers is een geleidelijk proces. Om de concentraties relatief laag te laten zijn mag alleen varend worden ontgast.’ Ook de mening van de hoogleraar van de Erasmus Universiteit dat het varend ontgassen ‘één van de grootste milieuproblemen van ons land’ is, deelt de minister niet. ‘Het is mij niet duidelijk op basis van welke criteria hij deze bewering doet.’ Voor de bewering dat schepen speciaal uit Duitsland naar Nederland komen om te ontgassen, meldt de minister ook geen aanwijzingen te hebben.

Verbod in 2020
Van Nieuwenhuizen geeft wel aan zo snel mogelijk het varend ontgassen van alle gevaarlijke stoffen te willen verbieden. Daarvoor werd in juni 2017 al het Afvalstoffenverdrag gewijzigd. Volgens de minister hebben de provinciale ontgassingsverboden daarbij wel geholpen. ‘Door te wijzen op deze verboden kon Nederland hameren op de urgentie om te komen tot internationale regelgeving. Dit heeft de totstandkoming van de verdragswijziging bespoedigd.’
Na ratificatie en implementatie van deze verdragswijziging wordt het varend ontgassen niet alleen in Nederland verboden, maar ook in de vijf andere verdragsstaten. In Frankrijk geldt het verbod alleen op enkele waterwegen waaronder de Rijn. Daarmee wordt volgens de minister uiteindelijk 95% van alle ontgassingen voorkomen. De minister verwacht dat op zijn vroegst in 2020 de ontgassingsverboden in de lidstaten van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking treden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook