Subsidie voor schone binnenvaart in Rotterdam

ROTTERDAM De stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam is op 1 oktober weer geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Er is in totaal een half miljoen euro beschikbaar in deze ronde van de stimuleringsregeling.

De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten, en 75% voor projecten gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstratieprojecten. Na 10 januari 2020 vindt er een beoordeling van de ingediende projecten plaats door een onafhankelijke Innovatieraad. Deze beoordeelt en rangschikt de aanvragen op het verwachte milieurendement (d.w.z. vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro tot 2025. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het project uniek is ten opzichte van soortgelijke projecten.

Green Deal
Het is de wens van de subsidieverlener om met deze regeling een bijdrage te leveren aan de genoemde doelen in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Daarom zal de beoordeling zich ook richten op de mate van ambitie, innovatie en in hoeverre de projecten de huidige stand van zaken (‘state-of-the-art’) voorbijstreven.

De volgende kosten komen in aanmerking voor vergoeding:
– personele kosten;
– kosten van dienstverlening;
– afschrijving op investeringen;
– kosten van onderhoud;
– kosten van huur, pacht en lease;
– kosten van verzekering;
– andere dan genoemde kosten kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, mits deze kosten in voldoende verband staan tot het doel van de regeling.

Aanvragen
Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen tot en met 10 januari 2020 worden ingediend bij het EICB:

EICB/SPB
T.a.v. Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’
Kantoor A2.04
Vasteland 78
3011 BL Rotterdam

Naast indiening per post ontvangt het EICB uw aanvraag ook graag via de email: secretariaat@eicb.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.