(Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Valerie Kuypers)

Opnieuw zorgen over verdwijnen klein schip

DEN HAAG Er zijn nog steeds grote zorgen over het afnemen van het aantal kleine schepen. Maar mochten eigenaren van kleine schepen bij het toekomstbestendig maken van hun schip tegen knelpunten oplopen, dan wil minister Harbers van Infrastructuur en Milieu deze schippers ondersteunen bij een beroep op de hardheidsclausule van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Harbers antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP).

Alkaya maakt zich onder meer zorgen over het verdwijnen van het kleine schip. Het zou slecht zijn voor een fijnmazig transportsysteem over water. Voor de modal shift dus. Inmiddels hebben verladers en bevrachters aangeven dat kleinschalig vervoer over de binnenwateren belangrijk is en blijft. De minister wijst op het lopende onderzoek naar de effecten van het aflopen van de overgangsbepalingen op de afname van het aantal (kleine) schepen. ‘Dat onderzoek zal onder andere in kaart brengen of de afname van het aantal kleine schepen een negatief effect heeft op het verplaatsen van goederenstromen van de weg naar het water en wat de impact daarvan is op de bedrijvigheid die nu actief gebruik maakt van deze schepen.’ De minister informeert de Kamer in het voorjaar over de resultaten van het onderzoek.

Aan de markt
Harbers ziet overigens niet alleen een rol voor de overheid weggelegd als het gaat om het voorkomen van het afnemen van het aantal (kleine) binnenvaartschepen. ‘Hier ligt ook een opgave voor de markt zelf. De overheid kan niet in marktomstandigheden treden. Dat neemt niet weg dat in het kader van het lopende onderzoek naar de effecten van het aflopen van de overgangsbepalingen op het aantal (kleine) schepen ook bezien zal worden welke kansen er zijn voor (innovatieve) kleinschalige binnenvaartconcepten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de invloed van nieuwe vervoersconcepten, hoe verladers hierop inspelen en initiatieven op het gebied van smart shipping.’

Modal shift
Alkaya vraagt aan de minister verder nog om de subsidieregeling Modal Shift te verbreden door deze mede in te zetten voor het toekomstbestendiger en duurzamer maken van de bestaande kleine binnenvaartvloot en het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet. Maar de minister vindt de subsidieregeling daar niet voor bedoeld. De regeling richt zich op de opdrachtgevers van transporten. Voor het toekomstbestendiger en duurzamer maken van de bestaande kleine binnenvaartvloot en het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet bestaan andere specifieke regelingen en maatregelen. Ondernemers kunnen voor verduurzaming een beroep doen op de ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’. Voor het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet worden ook maatregelen genomen. In het coalitieakkoord is structureel € 1,125 miljard per jaar en € 1,25 miljard per jaar vanaf 2038 uitgetrokken voor de instandhouding van de wegen, het spoor, de bruggen, de viaducten en de vaarwegen. Een uitbreiding van de scope van de subsidieregeling Modal Shift is tegen deze achtergrond niet aan de orde.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.