Minister vraagt steun voor kleine binnenvaart, maar vangt bot

DEN HAAG De CCR-lidstaten steunen Nederland niet in haar pleidooi om samen te kijken naar het verzachten van de effecten van internationale regelgeving voor het kleine schip in bredere zin. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister vroeg al in december 2019 aan de andere lidstaten om de steun, bijvoorbeeld via een specifieke, simpele, hardheidsclausule voor deze afgebakende groep schepen. Daarnaast vroeg ze de ministers van de CCR-lidstaten gevraagd of er bij hen bereidheid is om een oplossing te vinden voor de technische eisen voor bestaande kleine schepen, zodat deze schepen niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Hiervoor bleek om verschillende redenen bij de andere CCR-lidstaten onvoldoende draagvlak. Als argumenten werd onder andere aangevoerd dat het concurrentievervalsing in de hand zou werken en innovaties zou kunnen belemmeren.

Als er in de toekomst opnieuw voorstellen worden gedaan voor nieuwe regelgeving, zal Nederland aandringen op een gedegen impactanalyse voor bestaande schepen. Mocht daaruit blijken dat sommige categorieën te zwaar worden getroffen, dan zullen voorstellen worden gedaan om de impact te beperken. ‘Indien er voor wat betreft de toepassing van de hardheidsclausule meerdere casussen op hetzelfde gebied liggen, welke aanleiding zouden kunnen geven om de regel te herzien, zullen hiervoor op internationaal niveau eveneens voorstellen worden gedaan.’

Nationaal niveau
Naast overleg op internationaal niveau, werd nationaal overleg gevoerd met de sector over de geluidseisen die vanaf 1 januari 2020 gelden voor oudere schepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft volgens de minister vanaf begin dit jaar op een praktische en pragmatische wijze invulling aan deze eisen. De scheepseigenaar moet met een geluidsmeting aantonen dat het geluidsniveau in de woonruimte(n) maximaal 75 dB(A) en in de slaapruimte(n) maximaal 70 dB(A) is. Als dit het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de scheepseigenaar aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Als de meting hoger uitvalt, dan kan een scheepseigenaar alternatieve maatregelen nemen om alsnog aan de eisen te voldoen. De sector heeft volgens de minister positief op de voorgestelde aanpak gereageerd. ‘Ik verwacht daarmee een belangrijk knelpunt te hebben opgelost voor met name de kleine binnenvaart.’

Werkgroep
Verder is een werkgroep opgericht om met de sector de procedure met betrekking tot de hardheidsclausule te verduidelijken en/of te verbeteren en inzicht te krijgen of, en zo ja welke, technische eisen in de uitvoering problemen geven. Naar aanleiding daarvan heeft ILT het nationale aanvraagformulier verduidelijkt. ‘Daarnaast heb ik de binnenvaartbrancheorganisaties ondersteund bij een communicatie- en bewustzijnscampagne om scheepseigenaren te informeren over de wettelijke mogelijkheden die er zijn om een beroep op de hardheidsclausule te doen. De brancheorganisaties hebben hun achterbannen opgeroepen om gebruik te maken van de hardheidsclausule als zij daarvoor in aanmerking denken te komen. Via het aanvragen van een hardheidsclausule kan de sector namelijk aantonen waar tegenaan gelopen wordt. Bij meerdere casussen op hetzelfde gebied ontstaan er argumenten om de regel te herzien.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.