AVG en Teunesen willen haven Heijen uitbreiden

HEIJEN De bedrijven AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de bestaande haven in Heijen uitbreiden. Beide bedrijven hebben meer ruimte nodig voor hun werkzaamheden. Ook kunnen zich na de uitbreiding nieuwe watergebonden bedrijven vestigen op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein. Maar er zijn ook vragen van omwonenden.

AVG is al 100 jaar een familiebedrijf. Het bedrijf ontwikkelde zich van een kleinschalig grondverzetbedrijf naar een bedrijf met meerdere vestigingen in Nederland en Duitsland. Anno 2021 levert AVG verschillende diensten op het gebied van bouwstoffen, infra, transport en explosieven opsporing. Teunesen is inmiddels bijna 80 jaar leverancier van zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. De winningslocaties liggen verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België. Vanaf de productielocaties en vanaf de haven in Heijen vindt het zand en grind zijn weg naar de afnemers. Het vervoer gaat deels over de weg en uit milieu- en capaciteitsoverwegingen steeds vaker via het water. ‘Sinds een aantal jaren stijgt de vraag naar bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water’, stellen beide bedrijven. ‘De stuk- en goederenoverslag via water neemt toe en mede daardoor hebben bedrijven een groeiende behoefte aan vervoer per schip. Nationale en internationale overheden stimuleren verder vervoer over water. De haven in Heijen en de uitbreiding daarvan passen in het plaatje. De haven is gunstig gelegen op een kruispunt van vaar- en snelwegen en de uitbreiding sluit aan op de bestaande haven en het bedrijventerrein.’

Geul en draaikom
De bestaande binnenhaven van Heijen is onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld en ligt op ongeveer 300 meter afstand van de dorpsrand van Heijen. Door de groeiende vraag naar meer vervoer over water hebben AVG en Teunesen behoefte aan uitbreiding van de haven en een nieuw bedrijventerrein voor watergebonden bedrijvigheid. Werner Teunesen legt uit waarom de bedrijven meer ruimte in de haven in Heijen nodig hebben. “We werken met meer soorten goederen die meer plek in beslag nemen. Het bestaande haventerrein is overvol geworden. Door uit te breiden kunnen we de overslag van bulkgoederen op een goede en veilige manier blijven afhandelen.’

Directeur Ramon Janssen van AVG en Werner Teunesen van Teunesen Zand en Grint. Beide bexdrijven hebben meer ruimte nodig in de haven van Heijen. (Foto AVG/Teunesen)

Voor het bekostigen van de uitbreiding van de bestaande haven in Heijen komt vier miljoen euro uit de Europese subsidiepot van Connecting Europe Facility. Hiervoor wordt een nieuw watergebonden bedrijventerrein van zo’n 13 hectare aangelegd met overslagkade. Tevens wordt een toegangsgeul gegraven, geschikt voor schepen van klasse Vb. De geul is acht meter diep, inclusief drie meter sedimentatieruimte, zodat de haven minder vaak uitgebaggerd hoeft te worden. De draaikom in het meest zuidelijke deel van de nieuwe havengeul heeft een oppervlakte van circa 4,6 hectare, zodat schepen kunnen draaien.
Binnen het plangebied komt ruim tien hectare 10 natuur, buiten het plangebied wordt ongeveer vijf hectare nieuwe (Maasheggen)natuur en dassenfoerageergebied ontwikkeld.

Vragen
Samen met directeur Ramon Janssen van AVG heeft Teunesen regelmatig met omwonenden en andere betrokkenen gesproken over de uitbreiding van de haven in Heijen. Samen met de gemeente Gennep organiseerden ze zelfs excursies om de omwonenden te informeren over de uitbreiding. De twee begrijpen dat de uitbreiding van de haven vragen bij omwonenden oproept. Hun ideeën en wensen werden dan ook meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Zo werd het onderwaterdepot voor de opslag van grind geschrapt, blijft de natuurlijk ingerichte strekdam tegenover het bedrijf ForFarmers behouden en komt er meer ruimte voor natuur, fiets- en wandelmogelijkheden. Op deze manier behouden de woonarkbewoners een prettig uitzicht en wordt eventuele overlast vermeden. ‘We komen tegemoet aan de wensen om meer natuur aan te leggen’, zegt Janssen. ‘Extra natuur met recreatieve voorzieningen om te wandelen en te vissen horen er zeker bij. De gemeente wil op het bedrijventerrein duurzaamheid een grotere rol laten spelen. Daarvoor worden zonnepanelen op nieuwbouw verplicht en het gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd.’

Geen containers
Zorgen van de omwonenden over een toenemend aantal vervoersbewegingen als de haven is uitgebreid, kan Teunesen wegnemen. ‘Bepaalde categorieën bedrijvigheid met zeer veel vervoersbewegingen krijgen op voorhand geen toestemming zich op het bedrijventerrein te vestigen. Daarnaast verwachten we meer vervoer over water, ook van schip naar schip, waardoor het vervoer over de weg vermindert zodra de uitbreiding van de haven in gebruik wordt genomen.’ Welke bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein gaan vestigen is nog niet bekend. Een ding is wel duidelijk, er komt geen containerhaven. De gemeente Gennep heeft aangegeven dat dit niet is toegestaan.

Daarnaast is de uitbreiding van de haven volgens AVG en Teunesen niet alleen belangrijk voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering, maar ook voor de bedrijfsvoering van andere bedrijven in Heijen en de gemeente Gennep. Een deel daarvan maakt momenteel al gebruik van de bestaande havenfaciliteiten. Verder zal de uitbreiding van de haven ook zorgen voor meer werkgelegenheid. ‘Een grotere haven is niet alleen gunstig voor de bedrijven die er zich vestigen, ook voor transporteurs, toeleveranciers en andere gebruikers. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoog water. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn bij hoge waterstanden van de Maas, zoals een aantal weken geleden.’

Meer info nodig
Voordat de gemeente Gennep een besluit neemt over het bestemmingsplan, werden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport (m.e.r.). De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft dit rapport beoordeeld en hierover een advies uitgebracht. De commissie waardeerde de duurzaamheidsmaatregelen in het plan en is positief over de bijdrage aan natuurherstel en -ontwikkeling. Ook dragen de toegangsgeul en draaikom positief bij aan de hoogwaterbescherming in het gebied. De bedrijven moeten het m.e.r. op één onderdeel aanvullen. De Commissie vindt de informatie over de benodigde extra ruimte aan havencapaciteit en bedrijventerrein nog te algemeen en wil een uitgebreidere onderbouwing. Zowel Teunesen als AVG beloofden met een aanvulling te komen.
Vanaf het moment dat de gemeenteraad van Gennep het startsein heeft gegeven voor de uitbreiding van de haven, duurt de realisatie van het project twee tot drie jaar.

Blueports Limburg
Het stimuleren van vervoer over water door het uitbreiden van de haven van Heijen sluit volgens de initiatiefnemers ook aan bij ‘Blueports Limburg’, het samenwerkingsverband tussen de Provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten waartoe Gennep behoort. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achterland. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.