Tag archieven: havens

RWS verruimt toegang overnachtingshaven

HAAFTEN Rijkswaterstaat is onlangs begonnen met het verruimen van toegang van de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor moeten schepen veiliger de haven binnen kunnen varen en hoopt er minder zand op in de havenmond. De werkzaamheden duren tot eind februari 2018.

De toegang van de haven wordt verruimd van 110 naar 150 meter breed. Zo kunnen de steeds groter wordende schepen makkelijker de bocht nemen om de haven in te varen. Behalve dat de invaart hiervoor wordt verbreed, krijgt ook de oever een nieuwe bescherming. Doordat er minder zand ophoopt, neemt volgens Rijkswaterstaat het risico op vastlopen van schepen af. De haven zelf wordt overigens niet groter. Wel slaat RWS in april 2018 zogenaamde dobberpalen in het verlengde van de bestaande overnachtingssteigers, zodat ook grotere schepen veilig kunnen aanleggen.

Toegankelijk
Tijdens de werkzaamheden is er extra bedrijvigheid op de Waal. De scheepvaart hoeft niet gestremd te worden. Daarnaast blijft de haven toegankelijk. Materiaal, voornamelijk grond, wordt zo veel mogelijk via het water aan- en afgevoerd. (Foto Google Maps)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gemeenteraad Rotterdam voor afbouw overslag kolen in de haven

ROTTERDAM De Rotterdamse gemeenteraad wil de overslag van kolen in de Rotterdamse haven afbouwen. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad bestaande uit PvdA, D66, CDA, Nida en SP, steunde hiervoor het voorstel van GroenLinks. Havenbedrijf Rotterdam vindt dat het klimaat niets met de maatregel opschiet maar dat wel honderden banen op de tocht komen te staan.

Het voorstel ‘Afscheid van kolen’ draagt havenwethouder Adriaan Visser op om samen met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het besluit van de gemeenteraad komt op het moment dat het Havenbedrijf stond op het punt staat om het contract met EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, met 25 jaar te verlengen. GroenLinks-raadslid Arno Bonte noemt het als indiener van het voorstel ‘onbestaanbaar’ dat het huurcontract van EMO tot 2043 zou worden verlengd. ‘Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan moet Rotterdam afscheid nemen van steenkolen.’
Bonte verwacht dat de Rotterdamse haven uiterlijk in 2030 ‘kolenvrij’ zal zijn.

Staalindustrie
Havenbedrijf Rotterdam meldt het klimaatakkoord van Parijs volledig te onderschrijven en zich in te spannen om de uitstoot van CO₂ te reduceren. Maar het Havenbedrijf wijst er ook op dat de in het klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken gaan over het tegengaan van de opwarming van het klimaat en niets zeggen over het gebruik van kolen of de overslag van kolen.
Het Havenbedrijf verwacht dat bij een kolenvrije haven in 2030 de aanvoer van kolen zich naar andere havens verplaatst. ‘Van de in Rotterdam overgeslagen kolen wordt 85% doorgevoerd naar Duitsland. Het is aan Duitsland om te bepalen hoe lang en waarvoor het kolen invoert. En 50% van de naar Duitsland doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor de staalproductie in hoogovens. Staal kan op dit moment nog niet grootschalig zonder kolen geproduceerd worden uit ijzererts. De andere 50% van de doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie in kolencentrales. Meer dan 35% van de in Duitsland opgewekte elektriciteit komt op dit moment uit hernieuwbare bronnen als wind en zon, maar op dagen dat het niet waait en de zon nauwelijks schijnt, gebruikt Duitsland volop atoom-, gas- en kolencentrales om elektriciteit op te wekken. Duitsland wordt de komende jaren overigens nog afhankelijker van fossiele energie voor zijn elektriciteitsvoorziening als de Duitse kerncentrales worden stilgelegd.’

Afname
‘Wil men het gebruik van kolen (en andere fossiele energiedragers) terugdringen, dan is het zaak te investeren in staalproductie zonder kolen, meer opwekking van hernieuwbare energie en de mogelijkheden om die hernieuwbare energie op te slaan’, vervolgt het Havenbedrijf. ‘Zolang gebruik van kolen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse en/of Duitse energie- en industriebeleid, streeft de haven van Rotterdam ernaar de meest efficiënte, betrouwbare en veilige haven te zijn om deze aan te voeren. Aangezien ook Duitsland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, is te verwachten dat met name voor elektriciteitsproductie in de toekomst minder kolen zullen worden overgeslagen. Het Havenbedrijf gaat in zijn middellange termijn ramingen dan ook uit van een afname van de overslag van kolen.’

Kolen over water
BLN-Schuttevaer onderschrijft de houding van het Havenbedrijf. ‘Al  zijn wij als duurzame modaliteit uiteraard voor een duurzame wereld. Zo lang we echter kolen nodig hebben, pleiten wij voor vervoer via een duurzame modaliteit zoals de binnenvaart.’

De binnenvaartorganisatie voorziet naar de toekomst toe nieuwe stromen voor de binnenvaart. ‘Verschillende kolencentrales zijn overgestapt op biomassa of overwegen om dat te doen. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa is verantwoordelijk voor zo’n zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland. Ook biomassa wordt in grote hoeveelheden vervoerd door de binnenvaart. Het gaat om bulk. En er bestaat geen betere manier om dit soort bulkproducten op een duurzame manier te vervoeren dan de binnenvaart.’ (Illustratie Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT komt met Barge Transferium Maasvlakte

ROTTERDAM In de strijd tegen de containercongestie in de Rotterdamse haven komt Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) met het Barge Transferium Maasvlakte. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers.

Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

24/7
Het Transferium stelt zeven dagen in de week en 24 uur per dag kraancapaciteit beschikbaar voor de afhandeling van binnenvaartschepen, waarbij parallel wordt gewerkt aan de ECT deepsea terminals. Deze deepsea terminals behouden hun capaciteit voor de afhandeling van binnenvaartschepen conform de gebruikelijke werkwijze. Het transferium kan gebruikt worden voor containers bestemd voor of afkomstig van de ECT terminals en van andere terminals in Rotterdam.
Voor de inzet van extra personeel brengt het Barge Transferium Maasvlakte een vast bedrag per scheepsbezoek in rekening aan de barge operator.

Congestieoverleg
Volgens CEO Leo Ruijs van ECT is het Barge Transferium Maasvlakte geheel in lijn met de ideeën en plannen die worden ontwikkeld in het kader van het sectorbrede overleg dat nu in de Rotterdamse haven wordt gevoerd. ‘Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenvaartlogistiek. Overigens studeren we daarnaast ook verder op andere concepten, zoals fixed windows.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritieme cluster profiteert niet van herstel economie

ROTTERDAM De Nederlandse maritieme sector heeft in 2016 niet kunnen profiteren van het herstel van de wereldeconomie. Naar verwachting zal dit ook in 2017 nog niet gebeuren. Dit staat te lezen in de Maritieme Monitor 2017.

De Nederlandse maritieme sector zag de directe toegevoegde waarde vorig jaar met 2,9% dalen en de directe werkgelegenheid met 0,2% afnemen. Vooral maritieme bedrijven in het Noorden maakten moeilijke tijden door met faillissementen, reorganisaties en doorstarts als gevolg. Bij de havens, grote jachtbouw en de visserij ging het wel goed. Daarnaast lijkt de bodem van de crisis in de jachtbouw en de watersportindustrie bereikt.

Elf sectoren
De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de elf maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt. Sinds 2013 sluiten de gegevens op elkaar aan, zodat een compleet beeld resulteert van de maritieme cluster en de havens.

Mark Frequin, DG Bereikbaarheid, bood vlak voor het Maritime Awards Gala het eerste exemplaar van de Maritieme Monitor 2017 aan Wim van Sluis, voorzitter Nederland Maritiem Land, aan. Dit deed hij namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd overhandigde Frequin de Havenmonitor 2017 aan de voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens, Ronald Paul.

2016 in cijfers
De maritieme cluster bood in 2016 werkgelegenheid aan ruim 271.500 mensen, waarvan 166.600 directe werkgelegenheid. De gecombineerde productiewaarde was € 54,5 miljard. De directe toegevoegde waarde kwam uit op ruim € 18,2 miljard. Indirect kwam hier nog ruim € 5 miljard bij. Hiermee genereerde de maritieme cluster ruim 3,3% van het Bruto Binnenlands Product. Qua werkgelegenheid was de maritieme sector goed voor ruim 3% van de Nederlandse werkgelegenheid.

In de Nederlandse zeehavens en het bijbehorende havenindustrieelcomplex werkten in 2016 ruim 180.000 mensen. De economische ontwikkeling was daar positief. De directe toegevoegde waarde nam in 2016 toe met € 1,32 miljard, zo’n 5,3 %. De totale directe en indirecte toegevoegde waarde kwam uit op € 41,2 miljard.


Trots en zorgen

‘We zijn trots op de mooie economische ontwikkelingen bij de Nederlandse zeehavens, maar maken ons tegelijkertijd ook zorgen om het steeds verder uit het lood gerakend gelijke speelveld met de havens in onze buurlanden’, aldus Ronald Paul, voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens. ‘Gelukkig bevat het Regeerakkoord veel voorstellen om die balans te herstellen. We roepen Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, op om de aangekondigde maatregelen snel in te voeren om daarmee lading, toegevoegde waarde, de ingezette innovatie en banen veilig te stellen.’

Niet rooskleurig
Gezien de achterliggende redenen voor de moeilijke economische situatie in de cluster zijn de vooruitzichten voor 2017 niet rooskleurig. Overcapaciteit in de (zee)scheepvaart zorgt voor (te) lage vrachtprijzen. En zorgt in binnen- en buitenland voor lege orderboeken in de scheepsbouw. De aanhoudende malaise in de offshore drukt ook op deze sector. Niet alleen door het uitblijven van nieuwbouw orders, maar ook doordat de omvang van de scheepsreparaties afneemt. Wat weer een negatief effect op de maritieme toeleveranciers heeft. Positief is wel de ontwikkeling van alternatieve energievormen zoals Wind op Zee, dat deze zelfde offshore sector nieuwe activiteiten oplevert. Welke bijdrage dat kan gaan leveren is nog onzeker. De komende jaren kan de Brexit voor de Nederlandse vissers en de gehele Europese visserij een grote impact hebben, omdat mogelijk wordt besloten de Britse wateren alleen toegankelijk te maken voor Britse vissers.

Lange termijn kansen
Hoewel de maritieme cluster in 2016 nog niet heeft kunnen profiteren van het herstel van de wereldeconomie en dit naar verwachting ook in 2017 nog niet gebeurt, wordt wel verwacht dat de wereldhandel zich positief blijft ontwikkelen. Daarom zijn de lange termijn verwachtingen voor de maritieme cluster niet negatief. ‘Ondanks dat 2016 een moeizaam jaar was voor de maritieme cluster, en de vooruitzichten voor 2017 nog geen herstel voorspellen, zien wij kansen ontstaan’, vertelt Van Sluis. ‘Het regeerakkoord biedt een aantal concrete aanknopingspunten om de cluster erbovenop te helpen. Zoals de voorgestelde Green Deal met de zeevaart, binnenvaart en de havens. Maar ook de uitbreiding van de SDE regeling, extra budget voor defensie, onderzoek en de kennisinstellingen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Containeroverslag Rotterdam stijgt ruim tien procent

ROTTERDAM De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar met 10,1% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overgeslagen containers steeg tot 10,2 miljoen teu en met 11,7% tot 105,9 miljoen ton. De totale overslag in de Rotterdamse haven steeg in dezelfde periode met twee procent. In totaal werd tot en met september 351,5 miljoen ton overgeslagen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 groeide de containeroverslag 3,1 procent. De toename van de overslag van containers heeft volgens het Havenbedrijf Rotterdam meerdere oorzaken. ‘Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties, toename van de productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden naar / vanuit andere Europese havens.’

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde in de eerste negen maanden van dit jaar met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de raffinage 3,5 procent meer ruwe olie werd overgeslagen, was er een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG daalde met 1,3 miljoen ton drie procent.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed steeg met 1,4 procent tot 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7 procent (tot 8,8 miljoen ton) in de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen door de herstart van een productiefaciliteit voor deze brandstoffen. De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6 procent, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Breakbulk
Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6 procent tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk, maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen. Overig stukgoed groeide in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode van onderhoud en renovatie.

Energietransitie
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt dankzij de tien procent groei van de containeroverslag van een ‘mooi kwartaal’. ‘Daar staat minder overslag in diverse andere sectoren tegenover. Zo daalde de kolenoverslag ten opzicht van vorig jaar door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de overslag van stookolie achter bij vorig jaar.’
Castelein verwacht dat de overslag dit jaar één tot twee procent groeit ten opzichte van 2016. ‘De uitdagingen voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Lees ook:
Opnieuw Kamervragen over containercongestie
Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart
‘Teleurstellend als bedrijven meer over de weg gaan vervoeren’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

 

Opnieuw Kamervragen over containercongestie

DEN HAAG Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) heeft demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu opnieuw vragen gesteld over de containercongestie bij de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Hij stelde de vragen mede omdat de congestie nu de binnenvaart lading lijkt te gaan kosten.

Verladersorganisatie Evofenedex spreekt van forse vertragingen in de de aan- en afvoer van containers bij de binnenvaart. Hierdoor zouden verladers overwegen hun lading weer over de weg te laten vervoeren. Van Helvert wil weten of Schultz het probleem voor de binnenvaart al heeft geanalyseerd. ‘Is het probleem vooral gelegen in de havenlogistiek en de ketensamenwerking, of wordt de congestie veroorzaakt door het aanbod van zeerederijen die steeds groter wordt en zelden op tijd aankomt?’, vraagt het Kamerlid. Ook wil hij weten wat Schultz vindt van de conclusie van Evofenedex dat 70% van de betrokken Rotterdamse bedrijven overweegt hun goederen voortaan weer met een truck te laten vervoeren. ‘Welke economische schade voor Nederland zou dit met zich meebrengen en wat is de schade voor de binnenvaart?’
Ook wil de CDA’er van de minister horen wat haar concrete voornemens zijn om de logistieke problemen in de overslag van zee- naar binnenvaart in Rotterdam op te lossen.

Aan de markt
Op eerdere vragen van Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) antwoordde Schultz echter al dat ze voor de overheid geen rol ziet weggelegd in het oplossen van de containercongestie in de Rotterdamse haven. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) vroeg zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie een regierol te willen spelen om tot oplossingen te komen.

Volgens Schultz werken alle betrokken partijen inmiddels hard aan alternatieven en structurele oplossingen. Op de vraag van Jetten of de minister de handschoen wil oppakken en een regierol op zich wil nemen om de congestieproblemen zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, antwoordde Schultz dat het Havenbedrijf Rotterdam al intensief in gesprek is met alle betrokken partijen en ze dit op de voet volgt. Zo wordt in de Rotterdamse haven al een (tijdelijke) hub gemaakt waar containers gebundeld kunnen worden, en ook bundelen volgens Schultz verschillende barge-operators en inland terminals van in het achterland al lading. ‘Daarnaast werkt Havenbedrijf Rotterdam samen met de betrokken partijen uit de sector aan alternatieven en structurele oplossingen. In augustus, na de zomervakantie, wordt hierover met alle betrokken partijen een congres georganiseerd. Ook zijn al enkele lange termijn oplossingen in voorbereiding, zoals NextLogic en de Container Exchange Route.’

Jaren praten
Op de vraag van Jetten hoe het toch kan dat er al jaren wordt gepraat en dat er nog steeds geen resultaat wordt geboekt in het oplossen van de congestie in de Rotterdamse haven, antwoordt Schultz dat ze zelf niet deelneemt aan deze overleggen. Ze vroeg het daarom na bij het Havenbedrijf Rotterdam en andere betrokken partijen. ‘Dat levert mij het beeld op dat wel degelijk bepaalde maatregelen worden getroffen of in voorbereiding zijn, waarmee verbetering bereikt kan worden. Zo wordt de beschikbare capaciteit beter benut door de mogelijkheid voor binnenvaartschepen om containers te lossen op een andere terminal, en de invoering van een minimum call size. Daarnaast wordt in het project Nextlogic gewerkt aan een verbetering van planning en optimalisering van de benutting van de capaciteit. Maar er wordt ook gewezen op de positie van de zeerederijen, die bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering minder oog zouden hebben voor de effecten op de andere schakels in de keten. Deze rederijen zijn onderdeel van een internationale, wereldwijde keten waar afhandeling in andere havens invloed en impact hebben op Rotterdam. Deze problematiek is vaak lastig te betrekken in het overleg.’

De oorzaken
De minister wijst als oorzaken voor de vertragingen die oplopen tot vijf dagen op meerdere oorzaken. ‘Naast de gevolgen van de cyberaanval op twee terminals, die enkele dagen gesloten waren, leidde vorige maand de invoering van nieuwe vaarschema’s tot langere wachttijden. Bovendien hebben lage waterstanden invloed op de capaciteit van de binnenvaart.’
Ook groeien volgens de minister de containervolumes sinds de zomer van vorig jaar weer stevig. ‘De groei blijft op een stabiel hoog niveau en gaat bovendien gepaard met grotere ‘call-sizes’ en een toename van transshipment volumes. Daarnaast is het effect merkbaar van personele beperkingen als gevolg van de zomervakantieperiode.’

45% blijft streven
Volgens de EBU staat door de congestie niet alleen het imago van de binnenvaart op het spel, maar ook het imago van Nederland en de Rotterdamse haven. Beiden hebben zich gecommitteerd aan het realiseren en behalen van bepaalde emissie doelstellingen, waardoor 45% van de containers in de haven via binnenschepen vervoerd zouden moeten worden. ‘Gezien de aanhoudende problematiek van congestie worden deze doelstellingen niet gehaald en vindt er een negatieve modal shift van de binnenvaart naar de weg plaats.’
Maar volgens Schultz is het streven om het aandeel van de binnenvaart in de totale afhandeling van containers te vergroten niet gewijzigd. Ook geeft ze toe dat de vertragingen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van de binnenvaart, maar op de lange duur ook voor andere partijen in de logistieke keten. ‘Tegelijkertijd constateer ik dat de haven van Rotterdam al meer dan een jaar hard groeit, dat veel bedrijven zich er willen vestigen en dat de private investeringen op een hoog peil blijven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

 

Één loket voor binnenvaart en riviercruiseschepen

AMSTERDAM De binnenvaart en de riviercruisevaart betalen vanaf 1 januari 2018 via één loket het binnenhavengeld voor de regio Amsterdam-Zaanstad. Hierbij geldt één tariefstelsel en -hoogte in het gezamenlijke exploitatiegebied van het Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad.

Op deze manier willen het havenbedrijf en gemeente Zaanstad de dienstverlening voor bezoekende schepen aan het havengebied harmoniseren en optimaliseren. Het voordeel voor de scheepvaart is dat zij nog maar één keer binnenhavengeld hoeven te betalen voor een bezoek aan het gezamenlijke havenwater. Bovendien gelden dezelfde ontheffingen, vrijstellingen en kortingen in het gebied.
Het havenbedrijf gaat namens Zaanstad het binnenhavengeld van de beroepsvaart en passagiersvaart in het samenwerkingsgebied heffen en innen. De twee gaan gezamenlijk het plannen van ligplaatsen voor riviercruiseschepen regelen. Het voordeel hiervan is dat het plannen van reserveringen en de spreiding voor riviercruiseschepen makkelijker is te realiseren.

Verheugd
Wethouder Economie en Toerisme Dennis Straat van Zaanstad is verheugd over de samenwerking. ‘Deze overeenkomst maakt het voor de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied makkelijker. Ook benutten we zo de kansen die riviercruise biedt voor toerisme, en willen we extra werkgelegenheid aantrekken, regels verminderen en procedures vereenvoudigen.’

CEO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam vindt dat de havens van Amsterdam en Zaanstad aantrekkelijker worden voor de klanten. ‘Met deze uitbreiding in de samenwerking vereenvoudigen we de heffing, de inning en de reservering van binnenvaart- en riviercruiseschepen aan ons gebied.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam stelt maximaal drie miljoen euro beschikbaar ter financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de containercongestie in de Rotterdamse haven. Het is een van de uitkomsten van een overleg om de verschillende signalen van de laatste maanden over oplopende wachttijden voor de containerbinnenvaart te bespreken.

In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks ruim 12 miljoen teu overgeslagen, waarvan er circa 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd. Maar de containerbinnenvaart heeft vanwege verschillende oorzaken nu al maanden te maken met dagenlange vertragingen. Zo hebben de Rotterdamse containerterminals in het eerste half jaar een sterke groei in de overslag meegemaakt en moesten tegelijkertijd onder meer de nieuwe vaarschema’s van de allianties worden ingeregeld. Een cyberaanval bij twee terminals zorgde ervoor dat daar anderhalve week nauwelijks containers geladen en gelost konden worden.
Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders gingen daarom op uitnodiging van het Havenbedrijf met elkaar in gesprek.

Verheugd
Volgens het Havenbedrijf zijn er constructieve afspraken gemaakt over de efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke keten van en naar Rotterdam. ‘Op verschillende deelterreinen werken deze partijen in werkgroepen de komende tijd verder aan mogelijke oplossingen voor de knelpunten die gezamenlijk op een rij zijn gezet, waarvan een deel werkt aan oplossingen op de korte termijn en anderen analyseren de hele supply chain.’

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Ik ben verheugd dat we vandaag een heel goed en constructief gesprek hebben gehad met alle betrokkenen. Het is zeer hoopvol om te merken dat er bij partijen de bereidheid is om in de veranderende en concurrerende containermarkt het gezamenlijke belang van snelle en efficiënte afhandeling voorop te blijven stellen. Het is essentieel dat ieder vanuit zijn eigen rol beseft dat de containeroverslag gebaat is bij een soepele logistieke keten.’

Plannen
Het Havenbedrijf Rotterdam zette op de bijeenkomst uiteen welke initiatieven al door de markt worden genomen om de situatie te verbeteren. Zo werkt het Havenbedrijf aan een verbinding tussen de containerterminals op de Maasvlakte waardoor containers eenvoudig uit te wisselen zijn. Ook werkt het Havenbedrijf aan digitale oplossingen voor beter inzicht in de beschikbaarheid van binnenvaartcapaciteit en de mogelijkheid om nog beter lading en capaciteit op elkaar af te stemmen.
Het Havenbedrijf stelde bovendien drie miljoen euro beschikbaar om gezamenlijke plannen van marktpartijen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart te ondersteunen. In de komende maanden worden gezamenlijk plannen beoordeeld van marktpartijen die leiden tot een betrouwbare en efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit het fonds van 3 miljoen euro moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De volgende bijeenkomst is gepland voor november om de voortgang te bespreken.

Lijst van deelnemende organisaties:
APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO and Port of Rotterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

CoVadem in de race voor Maritime Innovation Award 2017

DEN HAAG Het project CoVadem is genomineerd voor de Maritime Innovation Award 2017. De jury selecteerde het project uit een record aantal van 24 inzendingen en maakt de uiteindelijke winnaar bekend tijdens het Maritime Awards Gala op 6 november.

Het CoVadem-team meldt ‘erg blij’ te zijn met de nominatie. ‘We zien verwachtingsvol uit naar het gala. Wij zijn trots om met CoVadem ook de binnenvaart een plek te geven tijdens dit event. En ook de meer dan 50 deelnemende schepen mogen hier best trots op zijn.’

Meer bekendheid
De Maritime Innovation Award heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. De prijs werd eind 2000 door Netherlands Maritime Technology (NMT) in het leven geroepen. Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft. CoVadem voldoet aan deze voorwaarden. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt. Ook moet de inzending toepasbaar zijn binnen de maritieme sector, al zijn doorgevoerd of verkocht en voldoende exportpotentieel hebben. De laatste drie winnaars waren de Integrated Monopile Installer van IHC, de Hull Vane en het AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland).

Vaardieptemetingen
CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Het project staat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart en Deltares. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

10% minder brandstof
Vanwege de klimaatverandering krijgen we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken met extreme waterstanden die zorgen voor veranderingen in de rivierbodem. Om de vaarweg effectief te kunnen blijven onderhouden is dan meer data nodig.
Maar uitdagingen zijn er ook voor het project. Zo zijn de schepen overwegend analoog en is weinig gedetailleerd en relationeel cijfermatig inzicht beschikbaar. Ook vaart de binnenvaartondernemer vaak op ervaring en onderbuikgevoel. Toch heeft elk schip al een dieptemeter en de uitdaging is om de informatie van alle schepen slim aan elkaar knopen. Dat levert big data op en kennis over de actuele waterdiepten die beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, inclusief voorspellingen. Als deze data wordt gelogd, kan uit de historie ook nog eens worden herleid hoe een schip zich onder welke omstandigheden gedraagt. Indien dit zou kunnen leiden dat een schipper altijd optimaal kan afladen, dan bespaart de schipper naar verwachting 10% op zijn brandstof. Dat levert een gemiddelde schipper 15.000 euro per jaar op. Ook neemt de uitstoot van CO2 hierdoor fors af.
Overigens zijn actuele en betrouwbare vaardieptemetingen, en is inzicht in de interactie tussen schip en vaarweg ook een belangrijke voorwaarde voor smart shipping.

Co2Vadem+
Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen CoVadem. De deelnemende partijen hebben de ambitie om het project uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.
In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Haventop in Deventer

DEVENTER De gemeenteraadsfracties van VVD, Gemeentebelang, CDA en GroenLinks in Deventer houden op 19 juni aanstaande een haventop. Doel van de top is om een nieuwe impuls te geven aan de haven en zo de duurzame economische ontwikkeling in de Hanzestad aan de IJssel te stimuleren.

Initiatiefnemers Erik Stegink van Gemeentebelang, Wietse Burger van het CDA, Lars Wuijster van de VVD en en Tjeerd van der Meulen van GroenLinks willen tijdens de haventop te weten komen wat er nodig is om weer ‘echte vaart in de haven te krijgen’. ‘Deventer beschikt over een uitgebreid havengebied. De haven biedt momenteel direct werk aan achthonderd mensen, indirect komen daar nog veel meer bij. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat we met de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid en stimulering van vervoer over water een nieuwe impuls kunnen geven aan duurzame economische ontwikkeling. Transport over water is qua brandstofgebruik, CO2-uitstoot en ruimtegebruik een stuk duurzamer dan transport per vrachtwagen. In het havengebied worden echter nog niet alle watergebonden kavels optimaal benut.’

Aanmelden
De fracties in de gemeenteraad organiseren de haventop samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zoals de Deventer Kring van Werkgevers, VNO NCW Stedendriehoek, MKB Deventer en Bedrijven Parkmanagement Deventer.
De haventop wordt 19 juni 2017 gehouden bij DOKH20. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Aanmelden voor de haventop kan door een email te sturen naar tophavendeventer@gmail.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook