Tagarchief: binnenvaart

Omzet binnenvaart daalt, tarieven stijgen

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is in het derde kwartaal van dit jaar met 12% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, de grootste daling in het transport. De omzetdaling kwam vooral doordat de binnenvaart in 2015 te kampen had met laag water. Daardoor stegen de prijzen en daarmee de omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vervoer van goederen in de binnenvaart steeg in het derde kwartaal nog wel licht, maar doordat de tarieven ruim 17% lager lagen ten opzichte van een jaar eerder, ging de omzet omlaag. Ten opzichte van het tweede kwartaal stegen de tarieven in de binnenvaart echter nog steeds met 2,6%.

Negatieve verwachtingen
Varende vervoerders hebben in tegenstelling tot de vervoerders over land negatieve verwachtingen ten aanzien van het vierde kwartaal. Deze verwachtingen zijn vergelijkbaar met die voor het vierde kwartaal van 2015. Per saldo verwacht 7% een verslechtering van het economisch klimaat. Terwijl zij drie maanden geleden nog positief waren over hun omzetverwachtingen, voorziet nu per saldo 18% van de ondernemers een afname van de omzet. Per saldo verwacht 4% van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Het percentage ondernemers dat een daling van de tarieven in het vierde kwartaal voorziet, is met een saldo van -7 groter dan een kwartaal eerder.

Omzetdaling
In het derde kwartaal van 2016 daalde de omzet in de totale transportsector met bijna anderhalf procent. Voor het eerst sinds 2010 nam de omzet af. Toch waren er ook positieve ontwikkelingen: het aantal gedwongen bedrijfssluitingen lag met 47 op het laagste niveau in jaren en over het economisch klimaat zijn de ondernemers in de transportsector positiever dan vorig kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is de afgelopen vijf jaar niet eerder zo hoog geweest. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 2,4% op jaarbasis, daarmee zet de groei van vorig kwartaal door. De consumptie van huishoudens is iets toegenomen evenals de export Nederlands product.

De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positief, maar minder positief dan voor hetzelfde kwartaal vorig jaar. Per saldo verwacht 9% van de ondernemers een toename van de export in het vierde kwartaal, vorig jaar was dat 12,8%. Met een positief saldo van 1,9% is het aantal ondernemers dat een verbetering van het economisch klimaat voorziet, net iets groter dan het aantal dat een verslechtering verwacht. Per saldo verwacht 1,6% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. Vorig jaar was dat voor hetzelfde kwartaal 5,1%. Per saldo denkt 9% van de ondernemers een prijsstijging door te voeren in het vierde kwartaal.

Economisch groei
De omvang van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2,4% groter dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei is te danken aan de toegenomen investeringen, de gestegen consumptie en het positieve exportsaldo. De Nederlandse economie groeit door. Er is nu 2,5 jaar kwartaal-op-kwartaal groei.
Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is het derde kwartaal meer geïnvesteerd in computers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

OM eist gevangenisstraf tegen bemiddelaars Filipijnse matrozen

ROTTERDAM Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen geëist van vijf jaar tegen twee directeuren van het uitzendbureau Gyron Crew dat Filipijnse matrozen tewerkstelt in de binnenvaart. Het OM eiste drie jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een leidinggevende medewerkster en een geldboete van een miljoen euro tegen het frauduleuze bedrijf.

De verdachten maakte zich volgens het OM schuldig gemaakt aan mensenhandel en uitbuiting. Het uitzendbureau maakte gebruik van twee verschillende arbeidsovereenkomsten. Een met een hoog loon in euro’s en een ander met een veel lager loon in Amerikaanse dollars. De contracten met het hoge loon werden gebruikt om in Nederland tewerkstellingsvergunningen te verkrijgen. In de praktijk kregen de Filipijnen het lage loon van een paar honderd dollar uitbetaald. Enkele honderden Filipijnse bemanningsleden zijn op deze wijze in de jaren 2009 tot en met 2011 aan boord van de Nederlandse binnenvaart tewerkgesteld.

Misleiden
Naar het oordeel van het OM hebben de verdachten over de ruggen van de Filipijnse matrozen de Nederlandse wet- en regelgeving zoveel mogelijk ontdoken met als enig doel zoveel mogelijk geld te verdienen. ‘Er is goed over nagedacht om de criminele constructie in meerdere landen op te zetten en die strak en structureel uit te voeren. Het doel was het hele traject wazig te maken en de autoriteiten en matrozen te misleiden’, aldus de officieren van justitie van het Landelijk Parket.
De officieren van justitie schetsten de rechtbank de grote belangstelling op de Filipijnen voor overzeese arbeid. Een belangrijke drijfveer om werk in het buitenland te zoeken is de zorg voor de familie. Daarmee zijn Filipijnen ook kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.

Keurslijf
Gyron Crew wierf matrozen in Manilla voor een baan in de Nederlandse binnenvaart. Bemanningsleden werden overgevlogen naar Schiphol en vrijwel direct overgebracht naar een binnenvaartschip. Zij bleven gemiddeld zes tot negen maanden aaneengesloten aan boord. In de ogen van het OM werden de matrozen in een keurslijf gedwongen. Ze maakten zeer lange werkdagen, kregen nauwelijks tot geen verlof of vrije tijd en werden structureel onder het minimumloon betaald.
Door het OM heeft ook een ontnemingsvordering van 7 miljoen euro ingediend bij de rechtbank.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tweede Kamer praat over vergroenen binnenvaart

DEN HAAG De Tweede Kamer houdt woensdagmiddag van 16 tot 18.45 uur een hoorzitting en rondetafelgesprek over onder meer het vergroenen van de binnenvaart.

Directeur Khalid Tachi van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) maakte de Tweede Kamerleden duidelijk wat de stand van zaken is ten aanzien van de vergroening van de binnenvaart. ‘We hebben de afgelopen jaren samen met de verenigde partners binnen het EICB Innovation Lab een significante bijdrage geleverd aan ontwikkeling, demonstratie en standaardisatie van een reeks innovatieve technologieën in de binnenvaart. Deze technologieën bewijzen inmiddels hun nut bij het verbeteren van de klimaat- en milieuprestaties van de sector.’

tachiNaschakelen
Tachi wijst hierbij op het voorzien van nageschakelde apparatuur op bestaande motoren. ‘Deze toepassingen zorgen ervoor dat zowel het aandeel NOx als fijnstof in de uitlaatgassen na het verbrandingsproces gereduceerd wordt tot de nu geldende CCR2-norm. Langs deze weg is het tevens haalbaar om te voldoen aan de toekomstige NRMM Stage V-norm. Zaken die voorheen een bottleneck vormden voor deze oplossingsrichting, zoals gebrek aan vrije ruimte in de machinekamer, kunnen inmiddels slim worden opgelost door de benodigde apparatuur (katalysator of roetfilter) te integreren in de standaard aanwezige geluiddemper.’
De toepassing van nageschakelde apparatuur in combinatie met een ‘brandstof- optimaal afgestelde motor’ leidt volgens Tachi bovendien tot circa 10% brandstofefficiëntere voortstuwing dan een af-fabriek CCR2-gecertificeerde motor zónder nageschakelde techniek. Dankzij publieke stimuleringsregelingen (zoals de VERS-regeling, en de NOx-vrij regeling van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam) zijn intussen ruim honderd binnenvaartmotoren voorzien van een dergelijk systeem.’

LNG
De binnenvaartsector kent een aantal grootverbruikers. ‘Zo is 5.5% van de schepen verantwoordelijk voor liefst 30% van de totale uitstoot van de gehele vloot. Deze schepen verbruiken meer dan 500 m3 brandstof per jaar. Specifiek voor deze groep is Liquified Natural Gas (LNG) een geschikte vergroeningsoplossing. LNG onderscheidt zich doordat het de schoonste fossiele brandstof is, die bovendien zónder nageschakelde techniek zal kunnen voldoen aan de aanstaande NRMM stage V-eisen.
Op dit moment ondervindt de brede toepasbaarheid van LNG hinder van de lage olieprijs. Ook vormt de relatief hoge investering voor een LNG-aandrijving van gemiddeld 1,2 miljoen euro voor veel ondernemers nog een hindernis. Dat heeft een ongunstig effect op de business case. Onder voorwaarden is de interesse vanuit de sector echter blijvend. Een combinatie van lagere investeringskosten door schaalvoordeel en een groter prijsverschil met diesel, kan het aantal schepen dat geschikt is voor LNG in Nederland doen toenemen. Momenteel varen er 6 binnenvaartschepen op LNG de verwachting is dat het er 27 in 2018 zullen zijn.’
Aanvullend bestaan alternatieve mogelijkheden tot verdere emissiereductie van de binnenvaartvloot, waaronder de toepassing van Gas-to-Liquid (GTL) en Water-brandstof-emulsie. ‘Het toepassen van dergelijke oplossingen in de binnenvaart is relatief laagdrempelig en heeft in zekere mate effect op de emissies van de vloot, al is het effect geringer dan eerdergenoemde praktijkvoorbeelden.

Vergroeningsfonds
Versnelling van de vergroening van de binnenvaart kan volgens het EICB niet zonder publieke impuls. ‘De Europese en nationale ambities voor emissiereductie in de binnenvaart zijn aanzienlijk: een reductie van 60% van CO2-uitstoot in 2050, te beginnen met een (geleidelijke) reductie vanaf 2019/2020 voor nieuwe motoren in de vaart conform NRMM Stage V van tenminste 80% voor NOx en PM ten opzichte van de huidige CCR2-norm. Met alleen de NRMM Stage V zal vergroening van de binnenvaartvloot naar verwachting in een traag tempo verlopen. De gewenste versnelling wordt met bestaande programma’s van overheden en maatregelen van havenbedrijven bovendien nog onvoldoende bereikt:
– Kortingen op havengelden leveren een bescheiden voordeel op in exploitatiekosten, en leiden niet tot versterking van de financieringsbasis voor investeringen;
– Fiscale regelingen VAMIL, MIA en EIA zijn alleen van toepassing voor winstmakende ondernemingen, en leveren ook in dit geval beperkte revenuen op;
– Bestaande subsidieregeling in Nederland voor de binnenvaart gericht op innovatieve investeringen in duurzaamheid kent een beperkt budget en een korte looptijd. In vergelijking met deze regeling, hebben de lopende programma’s in Duitsland, Frankrijk en Belgiëeen ruimer budget en langere looptijd. Het laatste laat onverlet dat subsidieregelingen in West-Europa gezamenlijk een beperkt bereik en tijdelijk karakter hebben.
Financiering blijkt in veel gevallen een zeer belangrijke bottleneck voor de verduurzaming van de binnenvaart. Eigen vermogen van binnenvaartondernemers en bancaire leningen bieden de komende 10-15 jaar onvoldoende ruimte voor de realisatie van benodigde investeringen. Daadwerkelijke versnelling zal daarom een structurele aanpak vereisen, die mede wordt aangejaagd door een publieke impuls. De oprichting van een Vergroeningsfonds met een significante bijdrage van de overheid dat ten minste tot 2030 operationeel zal zijn, maakt hiervan noodzakelijk onderdeel uit.’

De praktijk
Binnenvaartondernemer Jacob Verdonk van het ms Anda (135 x 11.45, ca. 4000 ton) deelt tijdens de hoorzitting zijn ervaringen met varen op een ‘groen’ schip. Het in 2009 gebouwde schip werd vanaf de bouw uitgerust met de op dat moment best beschikbare technieken betreffende duurzaamheid. ‘Dit houdt in dat wij een Nox reductie hebben van 90% en 97% op PM10 ten opzichte van de, nu nog altijd geldende, emissie eisen. Dit maakte ons tot het meest duurzame binnenvaart schip van Europa, wat vergelijkbaar is met de huidige euro 6 vrachtauto.’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helaas heeft de markt daar volgens Verdonk nog altijd geen antwoord op. ‘Wij hebben geprobeerd om de markt te beinvloeden door rechtstreeks contact te zoeken met verladers. In deze zoektocht hebben wij kennis gemaakt met het Lean and Green netwerk en daar hebben wij ondertussen de Lean and Green Star mogen ontvangen. Daarnaast staan wij op het punt om de tweede star te behalen. De contacten binnen dit netwerk leveren verbazend interessante inzichten en gesprekken op. Zo hebben veel verladers geen enkel idee wat ze eigenlijk met een binnenvaart schip kunnen, laat staan dat ze iets weten over de milieuprestaties van schepen. De lijnen naar een transport over water zijn lastig te ontdekken volgens een aantal grote Nederlandse verladers. Gelukkig is de interesse om elkaar beter te leren kennen wel aanwezig. Via het “project maatwerk” van het BVB zien we dan ook al vele positieve ontwikkelingen. Echter, er is nog een lange weg te gaan voordat duurzaamheid beloond wordt. En dat terwijl de sector zoveel te bieden heeft voor de “BV Nederland” en zelfs voor de “BV Europa”.

Niet beloond
Volgens Verdonk wordt duurzaamheid (nog) niet voldoende beloond in de binnenvaart. ‘De bevrachter is de schakel tussen binnenvaartondernemer en verlader. Als de verlader duurzame schepen verlangt dan zal de bevrachter hier gehoor aan moeten geven. In de praktijk gebeurt dit echter nog veel te weinig. Helaas constateren we ook regelmatig dat de vraag vanuit de verlader er wel is maar dat de bevrachter hier nog eigenlijk niets mee doet. De vraag naar duurzaamheid zal daarom eerst duidelijker en dwingender gesteld moeten worden, voordat er meer duurzaamheid aangeboden kan worden.’
Verdonk is er van overtuigd dat de milieuafspraken van Parijs alleen kunnen worden behaald indien verladers en andere grote bedrijven meegaan in het vergroenen van de binnenvaart. ‘De verantwoordelijkheid van de verladers gaat natuurlijk nog verder, want duurzaamheid stopt niet bij een schone lucht. Kloppende afspraken over laden en lossen (‘Just in time’ kunnen varen), goede voorzieningen voor de bemanning aan boord van het schip en op de laad en losplaatsen (veiligheid), als ook het opleiden van goed geschoold personeel (persoonlijke ontwikkeling en dus weer veiligheid), horen bij de basis principes van het MVO ondernemen.’

De hoorzitting is live te volgen via debat direct.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Eigen app voor KSCC

NIJMEGEN Het KSCC in Nijmegen heeft sinds kort een eigen app. Met de helpdesk app is het KSCC 24-uur per dag bereikbaar.

Na het installeren van de helpdesk app op uw Apple iPhone of Android smartphone heeft u de belangrijkste telefoonnummers voor sociale en pastorale zorg binnen handbereik. Ook gaat het ksccKSCC via de helpdesk app push-berichten versturen. Dat zijn kleine berichten die automatisch op uw telefoonscherm verschijnen en die u in de app kunt nalezen.
De app van het KSCC is te downloaden voor zowel Android als iOS van Apple. Het KSCC heeft voor zowel iOS als Android handleidingen op de website geplaatst.

Het KSCC
Het KSCC en de Landelijke Parochie zetten zich in voor gezinnen van binnenvaartschippers en opvarenden van de Europese Rijn-en Binnenvaartvloot, circus- en kermisexploitanten .

Voor sociale en pastorale zorg kunt u bellen naar +31(0) 24 377 75 75 of rechtstreeks met B.E.M. van Welzenes, directeur KSCC/landelijk aalmoezenier, +31(0)6 55 35 6666 of Gebedsleider Jos van Dongen, +31(0)6 53 91 0154.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CCR stelt prognoses bij

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft de vooruitzichten voor het vervoer van goederen door de binnenvaart over de Rijn bijgesteld. De verwachting is nu dat dit jaar het vervoer van ijzerertsen, metalen, steenkool en landbouwproducten gaat afnemen.

De CCR verlaagt de vooruitzichten voor ijzerertsen, metalen en steenkool vanwege de verslechterende situatie in de staalnijverheid. De afnemende vraag in het vervoer van landbouwproducten is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van slechte oogsten. De vooruitzichten voor het vervoer van containers, aardolieproducten en chemische stoffen over het water blijven positief.

‘Herstel gaande’
In het eerste kwartaal van dit jaar was de vervoersprestatie van de Rijnoeverstaten hoger dan in het laatste kwartaal van 2015. Belangrijkste oorzaak was de gemaakte inhaalslag na een periode van laagwater. De vervoersprestatie behaalde echter nog niet de cijfers van het eerste kwartaal van 2015. De afname is grotendeels te verklaren door de afname van het transport van producten gerelateerd aan de staalindustrie (ijzererts, kolen, metalen). Het herstel is volgens de CCR dus ‘nog gaande’.

ccr2kopieOndanks de krimp van de gehele vervoersprestatie, was het toch niet allemaal kommer en kwel. Sommige segmenten groeiden tijdens het eerste kwartaal van 2016 toch nog ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het gaat hierbij om het vervoer van aardolie en chemische producten in Duitsland en Nederland. Het vervoer van chemische producten nam in Nederland in het eerste kwartaal van 2016 met 14% toe. Ook het vervoer van aan de bouw gerelateerde producten in Frankrijk steeg. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen nam in het eerste kwartaal met 13% toe.

Donaustaten
Voor wat betreft de verwachte economische groei, doen de Donaustaten het beter dan de Rijnoeverstaten. De verwachte groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de Rijnoeverstaten ligt in 2016 tussen de 1,2% en 1,7%, voor de Donaustaten ligt dit tussen de 1,3% en 4,2%. De groei van hun industriële productie is deels te danken aan het verplaatsen van Chinese activiteiten en directe investeringen in een aantal Oost- en Zuidoost-Europese landen. De Donaustaten zagen de afgelopen tien jaar hun aandeel in de Europese binnenvaart stijgen van 9% naar 16%.

Ook is er verschil in resultaten tussen het Boven-Donaugebied (Oostenrijk) enerzijds en het Beneden-Donaugebied (Roemenië en Bulgarije) anderzijds. Het Beneden- en Midden-Donaugebied zijn namelijk zwaar getroffen door de slechte oogsten in 2015. Het graanvervoer over de Beneden-Donau was tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zelfs vijf keer zo laag als in het eerste kwartaal van vorig jaar. De toename van de vervoersprestatie met 12% in Oostenrijk was grotendeels te danken aan de groei van het transport van ijzerertsen en metalen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

NPRC en CBV fuseren

ZWIJNDRECHT De NPRC, Nederlands grootste dienstverlener in de binnenvaart, fuseert met de Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging (CBV). Hiermee bundelen de beide coöperaties hun krachten, en die van de aangesloten schippers. De coöperaties in de binnenvaart verstevigen op deze manier hun positie in de markt.

De NPRC vervoert jaarlijks 11 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. De coöperatie telt 120 leden, allen binnenvaartondernemers. Zij hebben een gezamenlijk laadvermogen van 240.000 ton. Na de fusie gaat CBV verder onder de naam NPRC.

meeusenOpschalen
Directeur Stefan Meeusen van NPRC is blij met de fusie, die volgens hem ‘vooral aangeeft hoeveel kracht er in het coöperatieve model zit’. ‘Onze partners, klanten én onze concurrenten worden in omvang steeds groter. Om een goede positie te houden aan de onderhandelingstafel voor de vervoerders én om vervoerszekerheid en een goed product te garanderen aan de klant, moet je mee opschalen.’

“De historie en het vertrouwen in beide coöperaties is groot, dat gooi je niet zomaar overboord. We kunnen in deze nieuwe samenstelling grotere contracten aan en we kunnen betere voorwaarden bieden”, aldus Jaap van der Sluijs, voorzitter van het huidige CBV-bestuur.

Noodzaak
Van der Sluijs ziet de toetreding tot de NPRC gelederen als een noodzakelijke stap: “Wij zijn een club met een enorme historie, met naam in de markt. De laatste jaren kregen wij het vanwege onze bescheiden omvang steeds zwaarder. Dus ga je zoeken naar meer massa, meer omvang. Toch wilden we onze waarden behouden. Onder de vleugels van de NPRC slagen we in beiden”, aldus een tevreden Van der Sluijs.

Dezelfde tevredenheid benadrukt ook Meeusen. ‘Het waren intensieve gesprekken, maar altijd in een hele positieve toon. Iedereen stond voor zijn eigen zaak maar het was duidelijk dat we voor dezelfde waardes, voor dezelfde schippers stonden.’
Onder leiding van Meeusen fuseerde NPRC in 2015 ook al met K.N. Overmeer & Zn. en Overmeer Transport Fluvial & Logistique SAS. NPRC werd na die fusie de op twee na grootste logistiek dienstverlener op het water in Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit in 2017 gematigd

AMSTERDAM De binnenvaart groeit volgend jaar slechts gematigd. Volgens de Rabobank blijft de groei vanwege schommelingen in het vervoersaanbod door het vertragen van de wereldhandel, veranderende goederenstromen en politieke sancties, in alle segmenten van de binnenvaart broos. De bank spreekt dan ook van een ‘blijvende uitdagende marktsituatie’.

De economen van de Rabobank verwachten dat het vervoer van kolen en gas, chemie, staal en containers volgend jaar licht stijgt. Ook het bouwgerelateerde vervoer profiteert van de aantrekkende activiteiten in de bouw. De tankvaart profiteert momenteel van een grote vraag naar opslagcapaciteit door de lage olieprijs, maar kent op de langere termijn een stagnerend vooruitzicht. Dit komt door de afname van gebruik van fossiele producten en de verschuiving van productiecapaciteit naar elders in de wereld.

Match
Overcapaciteit en prijsdruk blijven, ondanks de huidige goede performance, in de binnenvaart een prominent risico. ‘Een sterke terugval in de vervoersvraag viel enkele jaren geleden samen met de uitloop van een investeringsgolf, met als gevolg een structurele overcapaciteit. Voor het eerst sinds de crisis zien we in 2015 dat aanbod en vraag matchen en er zelfs een tekort dreigt in perioden van laag water. De tarieven zijn momenteel hoger dan ze in jaren zijn geweest. Echter, het effect van laag water is tijdelijk en naar verwachting stabiliseren de tarieven in 2016 op een lager niveau. De opening van de Tweede Maasvlakte en de werkzaamheden aan de Betuwelijn beïnvloeden het volume naar verwachting positief. De overcapaciteit wordt in de komende jaren verder gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 worden uitgefaseerd. Verdere afbouw van het aanbod komt door de veel strengere emissie-eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart zoekt beste binnenvaartondernemer

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer is op zoek naar de beste binnenvaartondernemer. De prijs voor dé binnenvaartondernemer pur sang wordt 25 november uitgereikt op het congres ‘Binnenvaart; Ongeëvenaard’.

Het congres wordt volgens BLN ‘een inspirerende middag boordevol verhalen en succescases van ondernemers en lefhebbers uit de binnenvaart en daarbuiten. Om het thema te omlijsten wordt de prijs voor de beste binnenvaartondernemer uitgereikt aan de ondernemer die ongeëvenaarde prestaties in de binnenvaart levert en zich onderscheidt door passie en overtuiging, innovatie, visie, financiële prestaties en duurzaamheid.

Kandidaten kunnen zich tot 14 oktober aanmelden. Daarna buigt een vakjury zich over alle inzendingen en worden drie genomineerden gekozen. Van de genomineerden worden filmpjes gemaakt waarop de achterban vanaf 8 november kan stemmen. De winnaar ontvangt tijdens het congres de prijs uit handen van de voorzitter van de vakjury.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Water in Rijn stijgt weer

ARNHEM De waterstand van de Rijn stijgt opnieuw. Eerder deze maand was ook al sprake van verhoogde waterstanden op de Rijn, vorige week daalde de waterstand weer.

Onder invloed van nieuwe regenval in Zwitserland en Midden- en Zuid-Duitsland wordt op donderdag 16 juni opnieuw de waterstand van 12 m boven NAP bij Lobith overschreden. Enkele lager gelegen uiterwaarden kunnen dan wederom onder water lopen.

Verwachting
De verwachting is dat de waterstand van de Rijn de komende dagen verder stijgt. In het weekend wordt een waterstand van circa 12,30 m boven NAP bij Lobith verwacht. De verwachtingen voor na het weekend zijn onzeker en afhankelijk van verdere neerslag. Wanneer hevige neerslag in het stroomgebied van de Rijn uitblijft, zullen de waterstanden na het weekend dalen. Bij aanhoudende neerslag stijgt de waterstand na het weekend licht verder.

Bijzonder
Van hoogwater op de Rijn is geen sprake. Daarvan spreken we als de waterstand bij Lobith 14 m boven NAP is en verwacht wordt dat een waterstand van 15 m wordt bereikt. Dat is nu niet het geval. Echter, de huidige situatie is bijzonder voor de tijd van het jaar. Waterstanden boven de 12 m bij Lobith komen in de zomer maar weinig voor. Eerder gebeurde dit in juni 2013, toen werd een maximale waterstand van NAP +13,62 m bereikt. Andere zomers met hoge waterstanden op de Rijn waren 1970 en 1983.

Maatregelen
Rijkswaterstaat heeft begin juni de stuwen in de Nederrijn en Lek geopend. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein blijven ook de komende periode nog open om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Pas wanneer de waterstand bij Lobith zakt kunnen de stuwen weer dicht. Snelle afvoer richting zee is dan niet meer nodig. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

NPRC en Wijgula winnen EVO-binnenvaartprijs

ZWIJNDRECHT De NPRC en tankvaartrederij Wijgula zijn de  winnaars van de eerste EVO-binnenvaartprijs. De NPRC mag zich de best presterende bevrachter op het water noemen, Wijgula werd gekroond tot beste binnenvaartonderneming.

Aan de prijs is een uitvoerig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voorafgegaan. De universiteit ondervroeg in opdracht van verladersorganisatie EVO hoe bedrijven de dienstverlening van de binnenvaart beoordelen. Daarbij werd gekeken naar criteria als veiligheid, betrouwbaarheid van de boeking, beschikbare laadcapaciteit, de mate van naleving van contracten en de flexibiliteit tijdens de contractperiode.

94 jaar
Thijs Aarten en Norbert Meixner van Wijgula en NPRC-directeur Stefan Meeusen ontvingen de prijs uit handen van EVO-voorzitter Chris Bruggink. Wijgula onderscheidde zich als beste op de punten die bedrijven als belangrijkst beoordelen.  In een reactie lieten Aarten en Meixner van Wijgula weten zich zeer vereerd te voelen de prijs in ontvangst te mogen nemen. ‘Als Nederlandse binnentankvaartrederij met inmiddels 94 jaar vervoerservaring, is en blijft het ons streven om door een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening een langdurige samenwerking met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.’

Duurzaamheid en samenwerken
De NPRC-leden investeerden volgens Stefan Meeusen de afgelopen jaren veel geld en energie in het verduurzamen van hun vloot. ‘Samenwerking en optimalisatie van de logistieke keten spelen bij de coöperatie een steeds grotere rol. We werken nauw samen met onze klanten, ook door innovaties met ICT uit te rollen waardoor we bijvoorbeeld realtime data delen.’ De directeur van de coöperatie is uiteraard verheugd met de prijs die hem namens de klant toekomt: ‘Het is heel mooi dat onze jarenlange inspanningen door onze klanten worden gewaardeerd. Dat zien wij echt als een beloning.’

Extra bijzonder
Eerder al ontving de coöperatie diverse prijzen voor onder meer duurzaamheid en innovatie. ‘Maar een prijs van onze klanten krijgen, dat is extra bijzonder’, aldus Meeusen. NPRC zal onder hem blijven innoveren, zo benadrukt hij. ‘Ons motto luidt: ‘Samen kunnen we nog zoveel meer’, daarom zie ik de prijs vooral als een aanmoediging om op de ingeslagen koers verder te gaan.’

Meeusen ziet in de hele sector signalen van innovatie en verduurzaming. ‘Uit het onderzoek van de EUR blijkt dat de wens van de ondernemingen ook die van de klant is. Daar moeten we sectorbreed gehoor aan geven. Alleen dan wordt duidelijk dat nog meer lading van de weg naar het water verplaatst, met alle voordelen die daarbij horen.’ De coöperatiedirecteur vat ze graag nog even bondig samen: ‘Minder files en minder CO2-uitstoot. En dat gecombineerd met een zeer efficiënt logistieke keten.’ De voordelen van vervoer over water zijn legio. Als het aan de klant ligt is NPRC daar een lichtend voorbeeld van.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu