Tagarchief: infra

RWS rondt verruiming Maas bij Venlo af

VENLO Rijkswaterstaat heeft onlangs de verruiming van de Maas bij Venlo afgerond. In totaal is er tussen stuw Belfeld en Ubroek 155.000 m3 baggermateriaal afgevoerd. Dit deel van de Maasroute is hiermee nu ook geschikt voor grotere binnenvaartschepen.

Rijkswaterstaat maakt de Maasroute, van Maastricht tot Weurt, gereed voor tweebaksduwvaart (klasse Vb). Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,40 m breed en een maximale diepgang van 3,50 m. Dankzij de werkzaamheden kunnen de schepen elkaar bij Venlo veilig kruisen of passeren.

Bommen en granaten
Voorafgaand aan de werkzaamheden is er onderzoek naar explosieven gedaan. Hierbij werd eind mei 2017 een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Op 24 september 2017 is deze zogenoemde 500-ponder ontmanteld en op een andere locatie veilig tot ontploffing gebracht. Ook zijn negen granaten van een klein kaliber gevonden en veilig onklaar gemaakt.

Het onderzoek naar explosieven moest in maart van dit jaar gedeeltelijk opnieuw worden gedaan. Door hevige regenval in het stroomgebied van de Maas was de stroomsnelheid en de bijbehorende waterafvoer deze winter hoog. Het werk moest daardoor worden stilgelegd. Toen het hoogwaterseizoen in maart voorbij was, hebben de aannemer en Rijkswaterstaat de waterbodem weer onderzocht om zeker te weten dat de bodem overal nog op peil was en er geen explosieven lagen. Door het hoge water in de Maas konden naast zand namelijk ook explosieven in de vaarweg zijn gespoeld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

COV vraagt minister vele stremmingen Weurt snel op te lossen

NIJMEGEN Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat haar ernstige zorgen geuit over de situatie bij Weurt. Sinds enkele jaren ondervindt de binnenvaart regelmatig hinder van herstelwerkzaamheden door achterstallig onderhoud aan de sluizen bij Weurt.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er al tientallen stremmingen en/of beperkingen bij het sluizencomplex geweest. De sluis verkeert in zijn geheel in slechte staat en er spelen tal van problemen. Het COV, waarin evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer op het gebied van infrastructuur samenwerken, vraagt de minister de situatie in Weurt grondig te onderzoeken, de problemen te inventariseren en deze vervolgens op zo kort mogelijke termijn op te lossen.

Onder druk
Jaarlijks passeren rond de 30.000 vrachtschepen het sluizencomplex. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas. Wordt de doorvaart belemmerd, dan moeten schepen fors omvaren. ‘De bereikbaarheid van de Maasbestemmingen en robuustheid van het systeem staat onder druk door het vele oponthoud’, meldt het COV. ‘Daardoor lopen de binnenvaart en de logistiek economische schade op. Wij vertrouwen erop dat de minister het belang van vervoer over water richting Zuid-Nederland onderkent en voldoende budget heeft gereserveerd om dit soort onverwachte maar urgente situaties aan te pakken, zodat een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft.’ (Foto Beeldbank Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Warm grijze Waalbrug

NIJMEGEN De Nijmeegse Waalbrug krijgt bij de komende renovatie een warm grijze kleur. Een team van (externe) deskundigen met daarin onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed beoordeelde vier verschillende grijstinten op verschillende momenten van de dag en bij verschillende weersomstandigheden. De warm grijze kleur kwam daarbij als beste uit de bus.

Het team oordeelde dat deze kleur een frisse uitstraling heeft en zowel bij zonnig als bij somber weer het licht voldoende weerkaatst. Ook past deze kleur het beste bij de oorspronkelijke donkergrijze kleur van de toekomstige leuningen en lichtmasten van de Waalbrug. De neutrale kleur is bovendien het beste te verlichten met wit of gekleurd licht.

Renovatie Waalbrug
Bij de renovatie van de Waalbrug, die naar verwachting eind mei 2018 van start gaat, worden alle bestaande verflagen verwijderd en krijgt de hele brug een nieuwe laag verf. Anders dan nu het geval is, krijgen de boog en het staal onder de aanbruggen dezelfde kleur.

Dat het een lichtgrijze kleur zou worden was al eerder besloten. Een lichte kleur zorgt er namelijk voor dat het staal minder uitzet bij warm weer, het hoeft minder vaak te worden geschilderd en is ook beter zichtbaar en daarmee verkeersveiliger. Een lichte brug versterkt bovendien het industriële karakter en past zich aan het licht en de lucht aan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Lagere kribben en oevers Pannerdensch Kanaal

DEN HAAG Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Onlangs ging minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat akkoord met de verlaging van 38 kribben en vijf oevers. Hierdoor daalt bij hoogwater de waterstand op de Bovenrijn met vijf centimeter.

De 38 kribben die worden aangepakt liggen ten zuiden van de tunnel van de Betuwelijn tot aan de Pannerdensche Kop op beide oevers. Deze kribben worden 0,5 tot 1,5 meter verlaagd. Op een aantal plekken verlaagt Rijkswaterstaat ook de oevers.

Onderzoek
Om tot dit plan te komen, zijn diverse varianten van krib- en oeververlaging op het Pannerdensch Kanaal onderzocht. Vanuit allerlei invalshoeken zijn deze varianten met elkaar vergeleken: gevolgen voor waterhuishouding, scheepvaart, natuur, effecten voor belanghebbenden en gebruikers, vergunbaarheid en kosten. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt waarbij de veiligheid van het gebied en de gebruiksfuncties steeds voorop stond. Resultaat is het huidige voorkeursalternatief; een plan op hoofdlijnen.

Dit jaar gaat Rijkswaterstaat op zoek naar een partij die het plan verder uitwerkt tot een definitief ontwerp en vervolgens de uitvoering ervan voor zijn rekening neemt. Naar verwachting is het definitieve ontwerp eind 2019 gereed, waarna de besluiten en vergunningen ter inzage worden gelegd en er de mogelijkheid is tot inspraak. De uitvoering start in 2021. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2023 afgerond. (Foto RWS)

Minister geeft startschot voor ‘verjongingskuur’ Twentekanalen

EEFDE Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft maandag bij 5 februari bij sluis Eefde het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de Twentekanalen. De opwaardering moet helpen de ambitie van Twente waar te maken om de derde grootste binnenhaven van Nederland te worden.

Roekverjagingsmiddelen, energiecontainer, segmentdeur en vleermuisgeleiding. ‘Als je je als nieuwe minister inleest in het dossier Twentekanalen, leer je een hoop nieuwe woorden. Nieuwe, innovatieve technieken vallen op’, liet de minister weten. ‘Maar het meest in het oog springt de ambitie van Twente om dé logistieke hotspot boven de rivieren te worden. Draaischijf tussen aan de ene kant de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en aan de andere kant het Noord- en Oost-Europese achterland. Het doel is 1,5 miljard euro aan nieuwe toegevoegde waarde en 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen.’

Met zo’n ambitie kan het volgens Van Nieuwenhuizen niet zo zijn dat de toegangspoort te klein is. ‘Dan kun je niet het risico lopen dat de oude sluizen in Hengelo en Delden er een keer mee ophouden. Dan kun je niet hebben dat vrachtwagens steeds moeten omrijden, omdat ze te zwaar zijn voor de oude bruggen. Dan moet het efficiënter. Dan moet het goedkoper. En dan moet het milieuvriendelijker.’

Oude dames
De minister gaf het startsein voor de uitbreiding en renovatie van sluis Eefde en van het grootonderhoud van ‘de oude dames’ in Delden en Hengelo. En van de versterking, die zo goed als klaar is, van de 4 belangrijkste bruggen. ‘De Twentekanalen zijn de eerste in een lange reeks objecten in Nederland die we gaan verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Het is een logisch gevolg van de bouwwoede na de Tweede Wereldoorlog. Net als de babyboomers inmiddels vaak een nieuwe knie of staaroperatie nodig hebben, zijn ook de bruggen, tunnels en viaducten uit de jaren ’50 en ’60 aan verjonging en vernieuwing toe. Ze naderen het einde van hun levensduur en moeten worden gerenoveerd of vervangen. De Twentekanalen en hun sluizen dateren zelfs al uit de jaren ’30. Hoog tijd voor een verjongingskuur.’

Als de kanalen straks zijn verdiept varen hier kolossen met 3.000 ton lading. ‘Per schip halen we dan een stoet van 120 vrachtwagens van de weg. Daar doen we het voor: een beter bereikbaar Twente, een sterkere concurrentiepositie, meer werkgelegenheid en meer economische groei.’

‘Parasoldeur’
Voor sluis Eefde betreft het een uitbreiding met een tweede sluiskolk. ‘Een grote, snelle en betrouwbare toegangspoort tot Twente. We doen dat met een nieuwe, voor Nederland unieke segmentdeur. Een soort draaischijf die niet alleen de sluis open en dicht doet, maar die ook voor het onderhoud als een parasol omhoog kan. Een stuk handiger dan sluisdeuren die er voor onderhoud uit moeten en de sluis langdurig stremmen.’

Sluis Eefde wordt ook energieneutraal. Zonnepanelen leveren de stroom om te schutten. ‘En de aannemer werkt met, daar komt ‘ie, een energiecontainer. Kleine windmolens en zonnepanelen houden de komende jaren de bouwkeet draaiende.’

Verplaatst
Omdat het beter uitkwam voor de bedrijven, is het onderhoud in Delden en Hengelo verplaatst van het najaar naar het voorjaar. ‘Handiger voor de zoutproducenten, waar de installaties in het voorjaar sowieso stilliggen. Grote en kleine bedrijven helpen elkaar, bijvoorbeeld met een extra vrachtwagen tijdens een stremming, of een ligplaats aan de kade. Het ware Twentse Noaberschap. Mooie voorbeelden van goede samenwerking.’ (Foto Ministerie I&W)

Railterminal Gelderland moet in 2020 een feit zijn

ARNHEM De aanleg van een railterminal tussen Valburg en Reeth aan de Noordkant van de Betuweroute is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente Overbetuwe wilde alleen onder stevige voorwaarden meewerken aan de komst van de terminal en daarover zijn nu afspraken gemaakt met de provincie Gelderland. De planning is dat de railterminal eind 2020 geopend kan worden.

De provincie Gelderland vindt de railterminal Gelderland (RTG) een belangrijke schakel in de logistieke corridor die de provincie samen met het Rijk wil realiseren. ‘Met de aanleg hiervan krijgt de provincie een plek waar drie soorten vervoer samenkomen’, stelt de provincie. ‘De Betuweroute, de A15 en de Waal. Door de drie vervoerssoorten te combineren wordt dit gebied nog aantrekkelijker als vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijven en versterkt het de regionale economie. Daarbij draagt de railterminal bij aan de klimaatdoelstellingen. Vervoer over spoor zorgt voor minder CO2-uitstoot dan over de weg.’

Maatregelen
De voorwaarden van Overbetuwe gingen over de leefbaarheid in het gebied. Zo zou er onder meer een stevige groene wal moeten komen om het zicht en geluid van de railterminal weg te nemen, moest de verkeerssituatie bij Afslag 38 in de A15 worden aangepast, moesten er afspraken komen over het gebruik van de railterminal en compensatie van planschade voor omwonenden. De verwachting is dat dagelijks 350 vrachtwagens de railterminal gaan bezoeken.

Overbetuwe en de provincie Gelderland spraken de afgelopen maanden intensief over de randvoorwaarden voor de bouw van de railterminal. Hierover tekenden beide partijen deze week een overeenkomst. De afspraken zorgen ervoor dat de leefbaarheid in het gebied op zijn minst gelijk blijft, en zo mogelijk verbetert. Zo legt de provincie de gevraagde groene wal aan en komt er een nieuwe weg waardoor er geen doorgaand verkeer meer door Reeth komt. Ook wordt het groene gebied tussen de Betuweroute en Elst verbeterd. Daarvoor krijgt de gemeente 4,5 miljoen euro.
De gemeente vraagt de provincie nu om een inpassingsplan te maken. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken. Het ontwerp-inpassingsplan is rond de zomer klaar en wordt dan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere betrokken kunnen hier dan op reageren.

Vele jaren
De aanleg van een terminal voor het overslaan van goederen in Gelderland speelt al vele jaren. In eerste instantie werd gesproken over een multimodale terminal. Maar Milieudefensie wist de bouw hiervan in 2002 te verhinderen. Tot 2012 probeerde de provincie Gelderland samen met transportbedrijf RSC alsnog een railterminal bij Valburg te realiseren. Vanwege de gewijzigde economische omstandigheden trok RSC zich echter terug.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS werkt tien weken aan sluis Amerongen

AMERONGEN Sluis Amerongen is volgend jaar van 26 februari tot en met 6 mei gestremd. In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Amerongen. De scheepvaart moet dan omvaren via de Waal. De werkzaamheden zijn onderdeel van de renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

In die tien weken vervangt Rijkswaterstaat de elektrotechnische installaties en de bewegingswerken van de sluisdeuren, worden de sluisdeuren verduurzaamd en het beton gerepareerd. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen centraal gaat bedienen.

Rijnkanalisatie
De drie stuwcomplexen stammen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken werd een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein samen zorgen voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS verruimt toegang overnachtingshaven

HAAFTEN Rijkswaterstaat is onlangs begonnen met het verruimen van toegang van de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor moeten schepen veiliger de haven binnen kunnen varen en hoopt er minder zand op in de havenmond. De werkzaamheden duren tot eind februari 2018.

De toegang van de haven wordt verruimd van 110 naar 150 meter breed. Zo kunnen de steeds groter wordende schepen makkelijker de bocht nemen om de haven in te varen. Behalve dat de invaart hiervoor wordt verbreed, krijgt ook de oever een nieuwe bescherming. Doordat er minder zand ophoopt, neemt volgens Rijkswaterstaat het risico op vastlopen van schepen af. De haven zelf wordt overigens niet groter. Wel slaat RWS in april 2018 zogenaamde dobberpalen in het verlengde van de bestaande overnachtingssteigers, zodat ook grotere schepen veilig kunnen aanleggen.

Toegankelijk
Tijdens de werkzaamheden is er extra bedrijvigheid op de Waal. De scheepvaart hoeft niet gestremd te worden. Daarnaast blijft de haven toegankelijk. Materiaal, voornamelijk grond, wordt zo veel mogelijk via het water aan- en afgevoerd. (Foto Google Maps)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overnachtingshaven Lobith bijna gereed

LOBITH Het werk aan de overnachtingshaven in Lobith nadert het einde. Rijkswaterstaat verwacht dat het grootste deel van de werkzaamheden aan het einde van dit jaar is afgerond. In het voorjaar van 2018 plaatst RWS dan nog een radarmast en wordt de walstroom operationeel.

De haven in Lobith krijgt vier steigers, goed voor 20 ligplaatsen. Begin september werden de eerste twee gemoderniseerde steigers al feestelijk geopend, de volgende twee steigers zijn bijna klaar voor gebruik. Schippers krijgen daarnaast de mogelijkheid om vanuit deze haven aan wal te gaan, dankzij een autoafzetsteiger. Deze steiger heeft een lengte van 110 meter. Eind november wordt de steiger op zijn plek gevaren en vervolgens klaar gemaakt voor gebruik.
Inmiddels is ook de invaart van de haven verruimd, zijn er blusleidingen aangebracht langs de steigers en zijn er parkeervoorzieningen gerealiseerd.

Meer scheepvaart
De uitbreiding van de haven is volgens Rijkswaterstaat nodig om het groeiende aantal schippers ook in de toekomst te kunnen huisvesten. RWS begint daarom in 2019 ook met de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven met 50 ligplaatsen in het nabijgelegen Spijk. (Illustraties RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Aanleg railterminal Valburg stap dichterbij

ARNHEM De komst van een railterminal bij Valburg is een stap dichterbij nu de gemeenteraad van Overbetuwe onder voorwaarden akkoord is gegaan met de aanleg ervan.

De aanleg van een terminal voor het overslaan van goederen in Gelderland speelt al vele jaren. In eerste instantie werd gesproken over een multimodale terminal. Maar Milieudefensie wist de bouw hiervan in 2002 te verhinderen. Tot 2012 probeerde de provincie Gelderland samen met transportbedrijf RSC alsnog een railterminal bij Valburg te realiseren. Vanwege de gewijzigde economische omstandigheden trok RSC zich echter terug. Inmiddels is er volgens de provincie een nieuwe marktpartij geïnteresseerd in de ontwikkeling van een kleine railterminal bij Valburg. Deze terminal moet nu komen langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth, op grondgebied van de gemeente Overbetuwe.

Dat Valburg nu alsnog in beeld is, volgt uit onderzoek van de provincie. Daaruit bleken Valburg en de Kleefse Waard in Arnhem de meest kansrijke locaties voor een railterminal. Gedeputeerde Staten geven de voorkeur aan Valburg, vanwege de mogelijkheid om bij te laden op doorgaande treinen. De overige locaties liggen te dicht bij de Rotterdamse haven of te ver van de Betuweroute, waardoor ze minder interessant zijn voor logistieke bedrijven.

‘Niet haalbaar’
De provincie Gelderland wil de railterminal nu onder meer aanleggen vanwege het toenemende goederenverkeer vanuit de Rotterdamse haven door de uitbreiding met de Tweede Maasvlakte. ‘Gelderland is de belangrijkste doorgangsroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied’, meldt gedeputeerde Conny Bieze. ‘Met de railterminal willen we de kansen die dit biedt voor Gelderse bedrijven beter benutten. Voor het vervoer over water en de weg biedt Gelderland genoeg mogelijkheden, maar we hebben nog geen railterminal om goederen per spoor te vervoeren.’

Ongeveer vier jaar geleden concludeerde het onderzoeksbureau Panteia nog ‘dat een railterminal in Gelderland niet haalbaar is’ . Zo zou de continentale lading te beperkt (gefragmenteerd, korte afstand, aard van het product ongeschikt) aanwezig zijn, waardoor aan de vereiste dagelijkse frequentie geen invulling gegeven kan worden. Ook kon het spoorvervoer qua kosten niet concurreren met de binnenvaart en vervoer over water dus een goedkoop en flexibel alternatief is. Ook zou er grote concurrentie op korte afstand zijn van de Duitse spoorterminals met een groot dienstenaanbod en goedkopere diensten.

Panteia concludeerde echter ook dat een railterminal in Gelderland wel interessant kon worden. Zo zou als de economie in de toekomst sterk gaat aantrekken het wegvervoer minder aantrekkelijk kunnen worden door congestie of hogere kosten. Ook zou de aanleg aantrekkelijker worden als de exploitatiekosten voor spoorvervoer worden aangepast, bijvoorbeeld door subsidies. Andere reden voor de aanleg zou kunnen zijn dat de provincie Gelderland, om haar logistieke hotspot verder vorm te geven, alle modaliteiten wil aanbieden aan potentiële investeerders in distributiecentra.

Voorwaarden
Maar de provincie Gelderland krijgt dus nog wel te maken met de voorwaarden die de gemeenteraad van Overbetuwe stelt om akkoord te willen gaan met de aanleg van de railterminal. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid in het gebied op zijn minst gelijk blijft, en zo mogelijk verbetert. ‘De komst van een railterminal betekent een versterking van het economische klimaat in de regio’, stelt de gemeenteraad. ‘De railterminal is een initiatief van de provincie Gelderland. Bij de railterminal kunnen containers op goederentreinen worden gezet en er afgehaald, om van en naar de haven van Rotterdam, dan wel verder Europa in vervoerd te worden. Maar dit brengt ook overlast mee voor omwonenden.’ De verwachting is dat dagelijks 350 vrachtwagens de railterminal gaan bezoeken.

Overbetuwe wil daarom alleen onder stevige voorwaarden meewerken met de provincie Gelderland. De gestelde voorwaarden gaan onder meer over een stevige groene wal om het zicht en geluid van de railterminal weg te nemen, aanpassing van de verkeerssituatie bij Afslag 38 in de A15, afspraken over het gebruik van de railterminal en compensatie van planschade voor omwonenden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook