Tagarchief: geldzaken

Kabinet wil opnieuw geld uittrekken voor innovaties binnenvaart

DEN HAAG Ook dit jaar kan de binnenvaartsector waarschijnlijk nog subsidie krijgen voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de binnenvaart door de uitstoot van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip te verminderen. Dit jaar wil minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat nog een miljoen euro beschikbaar stellen, voor volgend jaar wil ze maximaal 200.000 euro uittrekken.

Deze subsidieregeling is de opvolger van de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart, die op 1 januari 2018 is vervallen. De evaluatie van dit subsidieprogramma was volgens de minister positief. Er was voldoende belangstelling en de subsidieregeling had een stimulerend effect op met name relatief kleinschalige projecten over alternatieve oplossingen. Van Nieuwenhuizen schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer moet het voorstel voor deze ‘Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019’ nog wel goedkeuren. Mocht dat gebeuren dan kan per project maximaal 125.000 euro worden verstrekt.

‘Veel milieuwinst’
Hoewel het kabinet vindt dat het tot stand brengen van innovaties vooral de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf is, wil het een goed innovatieklimaat scheppen voor de binnenvaart, waarin kennisontwikkeling en onderwijs belangrijke pijlers zijn. Want de binnenvaart kan volgens de minister een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van het toenemende goederenvervoer over de weg en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. ‘Er is in de binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen. En de binnenvaart moet schoner gaan opereren om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te kunnen geven op de logistieke behoeften op mondiale, Europese en nationale schaal. Het antwoord hierop kan worden gevonden in innovaties. Bedrijven en kennisinstellingen moeten investeren in onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten om hun concurrentiepositie te behouden en te versterken. Daarnaast zijn innovaties noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de strengere regelgeving die op internationaal niveau voor duurzaamheid wordt afgesproken.’

Generiek toepasbaar
Voorbeelden van projecten die subsidie kunnen ontvangen, zijn onder meer het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement. Het gaan om experimentele projecten waarbij het niet gaat om het wijzigen van bestaande producten, procedés of diensten, zelfs als die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. Ook een haalbaarheidsproject waarin de technische mogelijkheden worden onderzocht komt voor subsidie in aanmerking, evenals een industrieel onderzoeksproject waarin nieuwe kennis en vaardigheden worden opgedaan voor het ontwikkelen van nieuwe producten, procedés of diensten of om bestaande aanmerkelijk te verbeteren.

Bij het toekennen van de subsidie kijkt de Innovatieraad Binnenvaart, een college van deskundigen uit de binnenvaartsector, naar een aantal criteria. Zo wordt niet alleen gekeken in hoeverre de innovatie de uitstoot van CO2, NOX, PM of methaanslip vermindert, maar speelt ook mee of de innovatie generiek toepasbaar is voor binnenvaartschepen van een vergelijkbaar scheepstype of vaarprofiel. Ook is het belangrijk in hoeveel tijd de investering in de innovatie kan worden terugverdiend.

Aanvragen
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB). Rekening houdend met het reces, streeft de minister ernaar de nieuwe subsidieregeling medio september vast te stellen. Een aanvraag voor subsidie voor 2018 kan dan uiterlijk 15 oktober 2018 worden ingediend bij het EICB. De aanvraag voor 2019 moet uiterlijk 1 maart 2019 binnen zijn bij het EICB.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Subsidie voor slimme en duurzame ideeën

ARNHEM OP Oost stelt dit jaar 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland. Het beschikbare budget wordt verdeeld over drie subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit nieuwe en duurzame producten.

Het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland.

Projecten
Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is 20 miljoen euro beschikbaar. In aanmerking komen projecten waarbij twee of meer onafhankelijke organisaties samenwerken. Hierbij is minimaal één mkb-onderneming betrokken. Per aanvraag geldt een minimumsubsidie van € 350.000 en een maximum van € 2.000.000.

Voor het stimuleren van proeftuinen waarbij producten, procedés, of diensten worden getest in een realistische omgeving is 4,6 miljoen euro beschikbaar. Aan de proeftuin doen minimaal twee zelfstandige mkb-ers mee en er worden minimaal twee experimenten verricht, waarbij eindgebruikers worden betrokken. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 600.000.

Voor het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten is 3,6 miljoen euro beschikbaar. Hierbij kunnen twee of meer samenwerkende instanties subsidie aanvragen voor het tot stand brengen of uitbreiden van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen en het stimuleren van mkb-ondernemingen tot valorisatie. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 500.000.

Procedure
Voor de regelingen die nu zijn opengesteld, kunnen het hele jaar aanvragen ingediend worden. Een regeling sluit echter op het moment dat het beschikbare budget op is. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Een projectvoorstel moet wel een minimaal aantal punten van de deskundigencommissie krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Wie geïnteresseerd is kan een projectvoorstel indienen. De adviseurs van Oost NL helpen om het idee uit te werken tot een passend projectplan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Panteia verwacht stijgende kosten voor binnenvaart

ROTTERDAM De kosten voor de binnenvaart stijgen ook dit jaar weer. De belangrijkste oorzaak is de hogere brandstofprijs. Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 begon. Dit blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart van Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

De verwachte kostenstijgingen variëren dit jaar tussen de 3,4% en 5,9%, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart verwacht Panteia een kostenstijging tussen de 3,4% en 4,8%. De brandstofkosten stijgen dit jaar naar verwachting met een kleine 11%. Schepen met veel vaaruren krijgen dus met de grootste kostenstijging te maken.

Nu al hoger
Omdat de huidige brandstofprijzen nu al hoger liggen dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien, moet de werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs volgens Panteia wel scherp gevolgd worden.

Indien de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht tussen de 1,9% en 2,8%. Verder stijgen ook de arbeidskosten en onderhoudskosten flink. Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Alleen de kapitaalkosten dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw worden verwacht.

Veel vaaruren
Vorig jaar kreeg de binnenvaart bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen al te maken met kostenstijgingen tussen de 2,7% en 7,1%. In de zand- en grindvaart stegen de kosten tussen de 3% en 5%. De kostenstijging was ook toen vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die met 14,8% stegen. De grootste stijging in kosten was dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maakten. Panteia heeft het dan vooral over de tankvaart en duwvaart. Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.
Indien de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kostenstijging tussen de 1% en +2,8%.

300 miljoen krediet voor groene scheepvaart

BRUSSEL ING en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben een overeenkomst ondertekend om investeringen in groene Europese scheepvaart te ondersteunen. Het gaat om een bedrag van 300 miljoen euro, waarbij ING en EIB elk de helft bijdragen aan de kredietfaciliteit. Deze overeenkomst moet ervoor gaan zorgen dat ‘sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden’.

De kredietfaciliteit is beschikbaar voor klanten die grote interesse hebben in Europese projecten met een groen innovatie-aspect, zoals de bouw van nieuwe schepen of modernisering (retrofitting) van bestaande schepen, en geldt voor zowel de binnenvaart als de zeevaart.

Stimulans
Om een gediversifieerde portefeuille te creëren, investeert ING de 300 miljoen euro de komende drie jaar geleidelijk samen met de EIB. Het scheepvaartteam van ING gaat de financieringsverbintenis leiden en beheren. De lening wordt gegarandeerd onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hart van het Juncker Plan.

‘Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot’, vertelt EIB-President Werner Hoyer. ‘Klimaatactie is een van de topprioriteiten van de EIB en dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken. De kredietfaciliteit is opgezet na vele gesprekken met Nederlandse partners uit de publieke en private sector en heeft tot doel de scheepvaartsector te helpen overschakelen naar een groenere toekomst.’

Prioriteit
Deze risicodragende kredietfaciliteit voor de scheepvaartsector is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen verbeteren, gemeten naar vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en verhoging van de brandstofefficiëntie. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij ING en zijn onderworpen aan diens criteria voor risicoacceptatie.

Isabel Fernandez, hoofd Wholesale Banking bij ING, meldt dat duurzaamheid een belangrijke strategische prioriteit is voor ING. ‘We zijn erg trots dat we met de EIB kunnen samenwerken om onze scheepvaartklanten aan te moedigen na te denken over groenere en duurzamere financieringsmogelijkheden. Met deze overeenkomst ondersteunen wij onze scheepvaartklanten bij het veranderen van hun bedrijfsmodellen, zodat zij op een steeds duurzamere manier de toekomst tegemoet treden. De ondersteuning blijft van kracht gedurende het hele vergroeningsproces.’

Stimuleringsregeling schone binnenvaart in Rotterdam

ROTTERDAM Innovatieve binnenvaartpartijen kunnen een financieel steunverzoek indienen bij de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam.

Deze regeling verstrekt bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot en met 28 februari 2018 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75% voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties. Initiatiefnemers hebben tot en met 28 februari 2018 de tijd om een voorstel in te dienen.

Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op www.eicb.nl.

Verhoging subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart voor dit jaar verhoogt van € 200.000 tot € 486.000. De verhoging is van toepassing op subsidieaanvragen die voor 1 maart van dit jaar al zijn ingediend.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

Vijf projecten
Volgens demissionair minister Schultz kunnen door middel van de ophoging dit jaar nog vijf extra projecten worden gesubsidieerd, die aanvankelijk niet konden worden uitgevoerd wegens het bereiken van het subsidieplafond. Deze projecten werden in april 2017 al goedgekeurd door de Innovatieraad Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart. Deze raad werd ingesteld door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De projecten werden aangehouden met het oog op mogelijke ophoging van het subsidieplafond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tot € 2700 subsidie voor leerplaatsen

DEN HAAG Werkgevers kunnen tot 2700 euro subsidie krijgen indien ze praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil met de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ het aanbieden van dergelijke plaatsen stimuleren. Aanvragen voor subsidie kunnen voor het afgelopen jaar nog tot en met 15 september worden ingediend.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Streven van het ministerie is om met de subsidieregeling leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter te laten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

205 miljoen
Tot 2019 stelt OCW jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt per onderwijscategorie het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. Voor het vmbo is € 1,4 miljoen beschikbaar, voor het mbo € 188,9 miljoen, het hbo € 8 miljoen en voor promovendi € 6,7 miljoen.

Aanvraag
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunnen aanvragen tot uiterlijk 15 september 17.00 uur worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Omzet binnenvaart stijgt, maar kosten eveneens

AMSTERDAM In de binnenvaart groeit het vrachtvolume in 2017 ondanks een haperende start verder door. Het kolenvervoer staat weliswaar onder druk, maar er zijn veel meer containers te vervoeren. Ook de vraag in de tankvaart stijgt. Toch gaat het door prijsdruk in delen van de binnenvaart financieel nog steeds niet voor de wind. Want ook de kosten stijgen dit jaar.

Het volume in de binnenvaart stijgt volgens de economen van de ING-bank dit jaar, ondanks de valse start met de stremming op de Maas bij Grave, naar verwachting met 2%. De kosten voor gasolie nemen na een daling in 2016 in 2017 wel flink toe en ook de overige kosten staan onder opwaartse druk. Naar verwachting lukt het om dit voor een stukje door te belasten en groeit de omzet op jaarbasis met zo’n 4%.

Hoewel het zwaartepunt met 70% bij het internationaal vervoer, zien de ING-economen  het binnenland op alle fronten als een belangrijke groeimarkt voor de binnenvaart. ‘Met een groot netwerk van “inland terminals” dat nog steeds wordt uitgebreid, biedt de binnenvaart als “Blue road” hier duidelijk kansen als alternatief voor wegvervoer.
 
Kolen en containers
De vooruitzichten voor de droge ladingvaart zijn redelijk goed. Zo groeit het containervoer sterk en is er nog marktaandeel te winnen. Voor het zand- en grindvervoer leidt de aantrekkende woningbouw en de nieuwe zeesluis bij IJmuiden voor extra vracht. Minder goed gaat het met het kolenvervoer dat ongeveer 10% van het ladingpakket van de binnenvaart uit maakt. Dat is in een dalende lijn gekomen door de sluiting van kolencentrales, al gaat het vervoer voor de staalindustrie gewoon door.

Tankvaart
De tankvaart deint mee op de ontwikkelingen op oliemarkt. Door sterk gedaalde en volatiele olieprijs werd er in 2016 4,5% meer vervoerd, maar bij een lage termijnprijs kan het vervoersvolume dit jaar weer tegenvallen. Gunstig is in elk geval dat er door sluiting van een Zwitserse raffinaderij meer geraffineerd product naar de Bovenrijn wordt vervoerd. Voor de chemie blijft het beeld wel duidelijk positief. In 2017 en 2018 gaan de laatste enkelwandige tankers uit de vaart, maar het effect op de markt hiervan is naar verwachting beperkt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

150 miljoen van Europa voor groenere scheepvaart

LUXEMBURG De Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO tekenen vandaag een overeenkomst om investeringen in Europese groene scheepvaart te ondersteunen. De overeenkomst zorgt ervoor dat promoters van groene projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden door de AAA-rating van de EIB. Deze voorwaarden gelden voor zowel retro-fitting van bestaande scheepvaart als de bouw van nieuwe schepen met een groen innovatie-aspect, en voor zowel binnenvaart als zeevaart.

Het programma is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van schepen verbeteren wat betreft het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen en het verhogen van de brandstofefficiëntie. Projecten dienen voorgesteld te worden aan ABN AMRO en zijn onderhevig aan de criteria voor selectie en risico-acceptatie.
Het is de eerste overeenkomst voor investeringen in groene scheepvaart met een Nederlandse financiële instelling. De overeenkomst wordt ondersteund door de ‘Connecting Europe Facility’ en is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa van de Juncker Commissie.

Financieringsgat
‘De bank ontving een duidelijk signaal van de markt dat er een financieringsgat is als het gaat om het vergroenen van de scheepvaart’, zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. ‘Door de EIB toe te staan meer risico te nemen, gaf het Investeringsplan voor Europa ons de mogelijkheid een nieuw instrument te creëren om de scheepvaartsector te ondersteunen in het voldoen aan de Europese duurzaamheids-normen. Dit is de tweede overeenkomst van het onder EFSI gegarandeerde “green shipping guarantee programme” van EUR 750 miljoen, dat tot stand kwam na discussies met zowel publieke als private partijen in Nederland. We willen dan ook graag dat scheepseigenaren er gebruik van maken, zodat we het instrument ook in andere landen kunnen implementeren.’

‘Extra stimulans’
Daphne de Kluis, CEO Commercial Clients ABN AMRO meldt ‘erg blij te zijn het Juncker plan te kunnen ondersteunen. ‘De EIB-faciliteit is een extra stimulans voor ABN AMRO om onze scheepvaartklanten te stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Het past perfect bij onze andere inspanningen om duurzame oplossingen in deze belangrijke sector te bevorderen.’
Eurocommissaris voor Vervoer Violeta Bulc vindt dat de financiering van de overgang naar duurzamere vervoerssystemen en -netwerken commitment vereist om te investeren. ‘Uit de overeenkomst blijkt dat het Investeringsplan een belangrijke rol kan spelen bij het mobiliseren van de financiering voor deze overgang.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritieme sector komt met wensenlijstje

ROTTERDAM De maritieme sector, verenigd in Nederland Maritiem Land (NML), heeft de fractievoorzitters en Tweede Kamerleden haar speerpunten voor de komende jaren aangeboden. NML vraagt aandacht en steun bij verduurzaming en vergroening, het versterken van kennis- en innovatiekracht, een wereldwijd gelijk speelveld en één centraal aanspreekpunt bij de overheid voor alle maritieme zaken. ‘Deze punten zijn cruciaal voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland.’
 
Voor de verdere vergroening van de Nederlandse binnen- en zeevaart is over een periode van vier jaar en bedrag van 1,4 miljard euro nodig. Omdat de markt echter niet bereid is hogere tarieven te betalen om de investeringen mogelijk te maken, en banken terughoudend zijn met het verstrekken van kapitaal, vraagt NML om steun van de overheid.
Hoewel de binnenvaart een tot wel drie keer zo lagere CO2-uitstoot heeft dan het wegvervoer, kan de binnenvaart nog ongeveer 45% klimaat-neutraler worden. Hiermee zou de uitstoot van het hele binnenlandse goederenvervoer met 15% dalen. De binnenvaart is bereid om te gaan vergroenen, maar kan dat niet alleen. Daarom wordt een bijdrage van de Rijksoverheid gevraagd.

De zeevaart staat zo mogelijk voor een nog grotere opgave om te vergroenen. NML spreekt van ‘een geweldige milieu-opgave’ om stap voor stap duurzamer te worden en in 2050 te kunnen varen met emissieloze schepen. ‘Dit vergt voor de korte en langere termijn investeringen in alle varende en nog te bouwen schepen. Voor de zeevaart geldt echter dat sinds het uitbreken van de crisis in 2008, nog geen sprake is van duurzaam herstel. Ook de olie- en gassector werd na de val van de olieprijs hard getroffen. Hierdoor is voor veel verladers de markt slecht. Zij zijn niet bereid om voor groene schepen een hogere vergoeding te betalen. En banken zijn terughoudend bij de financiering van milieu-investeringen. Zij financierden de afgelopen jaren de verliezen van de reders met nieuw krediet, maar dat heeft zijn grens bereikt.’

Kennis- en innovatiekracht
Om te kunnen verduurzamen is volgens NML meer kennis en innovatie nodig. Voor het versterken van de kennis- en innovatiekracht is over een periode van vier jaar 425 miljoen euro nodig. Want terwijl de sector zelf veel investeert, blijft de overheid achter. ‘We pleiten daarom voor een overheidsimpuls voor de maritieme projecten, versterking van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, investering in onze faciliteiten, een overheid als launching customer van innovatieve concepten en een driejarige verlenging van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS).’
Dit alles kan wat betreft NML echter alleen met goed en gemotiveerd personeel. De overheid zou daarom meer moeten investeren in technisch onderwijs en helpen bij het realiseren van extra stageplaatsen. Zo zijn stageplaatsen op zee 20.000 euro duurder dan een reguliere stage aan de wal. De overheid zou daarom reders een tijdelijke financiële tegemoetkoming moeten geven en onderzoek moeten doen naar de mogelijkheid om meer simulatortijd in te zetten in het maritiem onderwijs.

NML pleit tevens voor een Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum waar werknemers worden geholpen duurzaam inzetbaar te blijven. ‘En met flexibele opleidingstrajecten (modulair, bredere basisopleiding en andere leerprocesvormen) kan sneller worden meebewogen met marktontwikkelingen en blijft het kennisniveau van werknemers op peil. Dit vraagt om een flexibele overheid, waarvan de beleids- en financiële ondersteuning aansluit bij onze sterk wisselende opleidings- en arbeidsmarkt onder meer met tijdelijke extra loonkostentegemoetkoming voor Nederlandse zeevarenden.’

Gelijk speelveld
Om de innovatie en verduurzaming te kunnen vermarkten, moet de internationale concurrentiepositie van de maritieme sector worden versterkt. Daarvoor zijn concurrerende handelsvoorwaarden nodig, die aansluiten bij de internationale norm. Deze mogen wat betreft NML niet worden verstoord door nationale en regionale regelgeving. ‘We pleiten bovendien voor meer exportkrediet en vertrouwen op de goede exportpromotie van onze mooie maritieme sector. Maar ook in eigen land moeten we investeren. De Nederlandse zeehavens ervaren een ongelijk speelveld met onze buurlanden. Daarom is een gerichte rijksbijdrage nodig om onze concurrentiepositie te herstellen. Dat kan met een havenstructuurfonds, om te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking. Een haveneconomie is echter ook sterk afhankelijk van goede bereikbaarheid van het logistieke achterland. We pleiten daarom voor een overheid, die bereid is om tijdig en strategisch te investeren in noodzakelijke goederenverbindingen voor alle modaliteiten.
Voor een gelijk speelveld, goede handel en concurrerende voorwaarden is volgens NML 500 miljoen per jaar nodig.

Maritieme autoriteit
Randvoorwaarde voor het bereiken van alle speerpunten is dat de maritieme sector een vaste gesprekspartner bij de overheid krijgt, een Maritieme Autoriteit. Nu ligt het beleid, uitvoering en handhaving nog bij verschillende overheidsorganisaties. Dat belemmert volgens NML de slagkracht en effectiviteit van het beleid ernstig. ‘Door de fysieke scheiding van deze schakels en de achtereenvolgende bezuinigingsrondes, heeft de maritieme sector in Nederland te maken met afkalving van ons eens zo succesvolle maritieme overheidsoptreden. Daarbij ontbreekt het ook aan voldoende vakinhoudelijke gesprekspartners. Daarom pleiten we voor één directeur-generaal Maritieme Zaken, ondersteund door een deskundig team met voldoende capaciteit. Deze kan worden ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.’
Verder is behoefte aan een concurrerend Nederlands Schepenregister dat klant- en marktgericht opereert. NML noemt daarbij de bouw van superjachten als een van de kansrijke deelsectoren. ‘We moeten niet alleen gericht zijn op behoud van onze internationale concurrentiepositie, maar nadrukkelijk ook op de uitbreiding daarvan. Meer schepen varend onder Nederlandse vlag, betekent immers meer inkomsten voor Nederland.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook