Nog altijd lage aanvoer Rijn en Maas

UTRECHT De beperkingen voor de scheepvaart in verband met de droogte blijven van kracht. Vanwege beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer de komende twee weken laag.

Door de lage Rijnafvoer kunnen schepen nog altijd minder lading meenemen. De wachttijden voor het schutten zijn volgens Rijkswaterstaat over het algemeen beperkt. De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en de website Vaarweginformatie. ‘Waterbeheerders doen hun uiterste best om de waterstand waar mogelijk te verhogen en de hinder voor de branche zo beperkt mogelijk te houden. Continu wordt gemonitord of de beperkingen kunnen worden verminderd of opgeheven.’

Water per schip
In delen van het IJsselmeer is ondanks de eerder genomen maatregelen, sprake van een te hoog zoutgehalte als gevolg van de langdurige droogte. Dat heeft er toe geleid dat bij Andijk afgelopen week geen water meer is ingenomen voor de productie van drinkwater. Omdat de situatie bij Andijk onzeker blijft, heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten om een aanvullende maatregel voor te bereiden: het aanvoeren van zoet water per schip uit andere delen van het IJsselmeer. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kamervragen over ‘vaste laag’ bij Nijmegen

NIJMEGEN Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de vaste laag in de Waal bij Nijmegen weg te halen. Stoffer stelde vragen naar aanleiding van het artikel in Weekblad Schuttevaer.

Het ‘stenen bed’ dat in het verleden aan de linkeroever in de bocht van Nijmegen in de Waal is aangelegd, zorgt daar nu voor een flinke verondieping. Binnenvaartschippers klagen hier inmiddels veel over. Koninklijke BLN-Schuttevaer pleit al langere tijd voor het weghalen van deze hindernis op de druk bevaren rivier.

Weg met de ‘vaste laag’
De ‘vaste laag’ in de Waal bij Nijmegen is op de binnenvaartroute naar Duisburg deze droogteperiode het minst diepe punt. Indien deze laag er niet zo zijn geweest, dan zou de binnenvaart nu veel meer lading mee kunnen nemen. Dat zorgt volgens Stoffers voor kostenefficiëntie en milieuvoordelen.
Stoffers wil van de minister weten of zij het er mee eens is dat voor de toekomst wordt verwacht dat periodes van extreme droogte en lage waterstanden vaker voor gaan komen. Hij vraagt zich tevens a0f of de ‘vaste laag’ nog wel toegevoegde waarde heeft. Hij wil dan ook weten wat de gevolgen zijn voor de rivierbedding als de ‘vaste laag’ wordt weggehaald en wat de kosten hiervan zijn. (Foto SGP)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Rijn bereikt laagste waterstand ooit

LOBITH De Rijn bij Lobith heeft zaterdag 25 augustus het laagste waterpeil ooit gemeten bereikt. Het water in de rivier bereikte toen een stand van 6,87 m +NAP. Daarmee is het record uit 2011 van 6,89 m +NAP gebroken.

De regen in Nederland van vrijdag en zaterdag heeft nog geen invloed gehad op de stand van het water in de Rijn, want het waterpeil en de afvoer van de Rijn bij Lobith wordt bepaald door wat er in Duitsland en Zwitserland valt. Dat effect wordt de komende dagen merkbaar. Maar Rijkswaterstaat verwacht daarna weer een daling. Voor de komende weken is namelijk weinig regen voorspeld voor Duitsland en Zwitserland. (Foto Rijkswaterstaat; laagwater op de Waal)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Nijmegen wil walstroom op kades industriehaven

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen wil walstroom gaan realiseren op de kades in de industriehaven. Hiermee wil de gemeente de emissies van scheepsgeneratoren verder verminderen.

De gemeente Nijmegen heeft de laatste jaren al geïnvesteerd in de realisatie van walstroom aan de Waalkade en in de Waalhaven en de Lindeberghaven. Dit zijn de openbare kades en dat is maar een deel van de totale Nijmeegse haven. Om de ontwikkeling te versnellen wil de gemeente Nijmegen in het kader van het Europese programma Clean Inland Shipping (CLINSH) ook walstroom realiseren op kades in de industriehaven, dit zijn overwegend private kades. De gemeente wil het mogelijk maken dat bedrijven aan het water deze faciliteit kunnen aanbieden en is daarvoor bereid een aanbesteding uit te schrijven.

Bijeenkomst
De gemeente Nijmegen houdt samen met Bedrijvenvereniging TPN-WEST op dinsdag 25 september van 15 tot 17 uur op het KSCC-centrum in de Nijmeegse Waalhaven een bijeenkomst voor de watergebonden bedrijf op het industrieterrein. Tijdens de bijeenkomst wordt de ambitie van de gemeente toegelicht evenals de best practices en (technische) mogelijkheden voor walstroom en de aanbesteding die de gemeente uit gaat zetten.

Het concept programma is als volgt:
15:00 – 15:10 Welkom en introductie
15:10 – 15:20 Ambitie TPN-West
15:20 – 15:35 Ervaringen walstroom door BCTN
15:35 – 15:50 Mogelijkheden walstroom door Ecotap
15:50 – 16:05 Mogelijkheden walstroom door Walvoorziening NLD
16:05 – 16:25 Toelichting aanbesteding Gemeente Nijmegen
16:25 – 16:45 Feedback en discussie
16:45 – 17:00 Afsluiting, planning en vervolgafspraken

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het secretariaat van TPN-WEST via bedrijvenvereniging@tpnwest.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over het programma, mail dan met Erik Lubberding (erik.lubberding@bciglobal.com) of Remco Hoogma (Hoogma@xs4all.nl). Zij zijn door de gemeente ingehuurd en begeleiden de aanbesteding.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Meer duidelijkheid over schade bij verstoringen infrastructuur

ROTTERDAM De binnenvaartorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, ASV, CBRB en de ondernemersorganisaties evofenedex en TLN roepen alle overheden op om de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen per direct toe te passen, in het bijzonder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Deventer.

De Handleiding Nadeelcompensatie, opgesteld op initiatief van de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming), werd vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanvragen voor nadeelcompensatie met betrekking tot de afsluiting van de Merwedebrug in 2016 en de huidige afsluiting van de haven van Deventer worden met de Handleiding mogelijk op andere wijze beoordeeld, dan tot voor kort het geval zou zijn geweest.

Nieuwe methode
De Handleiding is aan de late kant voor de gedupeerden van de afsluiting van de Merwedebrug. Wel kunnen er nog nieuwe aanvragen worden ingediend en zijn er nog diverse aanvragen in beroep. De afsluiting van de haven van Deventer is op dit moment zelfs nog gaande. De organisaties vragen de betrokken overheden de aanvragen voor nadeelcompensatie (opnieuw) te beoordelen op basis van de methode uit de Handleiding. “De handleiding is een goed uitgangspunt voor de compensatie van de schippers die opgesloten liggen in de haven van Deventer, waarbij wij van mening zijn dat deze schippers ruimhartig dienen te worden gecompenseerd”, aldus de ASV.

Vaak zonder succes
TLN was een van de medeopstellers van de handleiding. Arthur van Dijk, voorzitter van TLN: ‘De afgelopen jaren was er veel onduidelijk rondom deze vorm van compensatie en hebben veel bedrijven, zonder succes, aanspraak gemaakt op nadeelcompensatie. Dat is zonde van alle tijd, administratieve lasten en procedurele kosten die daarmee gemoeid waren. Dat kon beter. Overheden en bedrijfsleven hebben met deze handleiding een heldere en duidelijke procedure uitgewerkt. Nu is het wel zaak dat dit ook gelijk in de praktijk wordt toegepast.’

Complex
De vijf ondernemersorganisaties stellen voorop dat het vaststellen van nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen complex is. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex: ‘Wij hebben veel vertrouwen in de recent gepubliceerde Handleiding, Hierdoor is door gedupeerden bij (vaar-)wegafsluitingen beter in te schatten of het zinvol is een aanvraag tot nadeelcompensatie in te dienen bij verlies aan omzet of torenhoge transportkosten. Natuurlijk zullen wij onze leden hierbij blijven ondersteunen.’

Jurisprudentie
Volgens jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State mogen bij ernstige calamiteiten door bestuursorganen geen vaste omzetdrempels worden gehanteerd om voor compensatie in aanmerking te komen. Deze lijn is nog eens helder uiteengezet in de Handleiding. Dit betekent in de praktijk dat ook kleinere schadebedragen in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Dit is van belang voor benadeelde MKB-bedrijven voor wie de drempel in het recente verleden vaak te hoog lag.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Rijkswaterstaat peilt op meer plekken op de Waal

NIJMEGEN Zolang de lage waterstanden aanhouden stelt Rijkswaterstaat voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diepte (MGD) vast. Reden is dat tussen Millingen en Loevestein meerdere vaarroutes mogelijk zijn. De minst gepeilde diepte binnen het rivierdeel Millingen-Loevestein hoeft niet altijd van toepassing te zijn op deze routes.

Met de huidige lage waterstanden is de scheepvaart daarom gebaat bij MGD’s op meerdere plekken. Daarom stelt RWS vanaf maandag minst gepeilde diepten beschikbaar voor de Waal voor de rivierdelen Millingen tot Maas-Waalkanaal, Maas-Waalkanaal tot Amsterdam-Rijnkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal tot Loevestein. Door deze extra informatie over de vaardieptes moet de scheepvaart beter kunnen bepalen hoeveel lading vervoerd kan worden op hun route.

Rijkswaterstaat zet extra patrouillevaartuigen in om de MGD’s te peilen. De extra service aan de scheepvaart wordt verleend, zolang de droogte en de lage waterstanden aanhouden. De minst gepeilde diepten zijn terug te vinden op www.vaarweginformatie.nl en Teletekst pagina 720.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Hinder voor binnenvaart vanwege droogte neemt verder toe

UTRECHT De hinder voor de scheepvaart neemt de komende tijd in verband met de aanhoudende droogte verder toe. Dat blijkt uit de zogenoemde Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Hierdoor neemt het aantal schepen op de vaarwegen toe, hoewel die toename tot nu toe meevalt. Maar de LCW verwacht dat de drukte op het water gaat toenemen nu de vakantieperiode eindigt. En een toenemend aanbod van schepen staat volgens de LCW op gespannen voet met de afnemende capaciteit bij de sluizen.

Schutregime
Om de waterafvoer te beperken is er bij verschillende sluizen een aangepast schutregime. Dit is nu al het geval bij de sluizen op de Maas, de Nederrijn/Lek, het kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en bij de Lorentzsluizen. Wachttijden kunnen daardoor langer zijn dan gebruikelijk. Dit is vooral te merken op de Maas en de Brabantse kanalen.
Op een aantal plekken in Nederland is sprake van een aangepast schutregime in verband met het terugdringen van verzilting. Hiervan is onder andere sprake bij de Irenesluis (Wijk bij Duurstede), de zeesluis IJmuiden, de Krammersluis, de Goereesluis en de Lorentzsluizen.
Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt.
Nieuwe maatregelen tegen verzilting of ten behoeve van andere prioriteiten binnen de verdringingsreeks kunnen nog meer effect hebben op de scheepvaart.

Aanhoudende droogte
De LCW verwacht dat de droogte blijft aanhouden. Deze week wordt het weerbeeld namelijk stabieler en lijken de neerslagkansen weer af te nemen. Hierdoor zal de afvoer bij Lobith stabiliseren rond of iets boven 900 m3/s. Afvoeren van lager dan 800 m3/s zijn mogelijk vanaf 1 september maar kans is vooralsnog klein (5%). Volgens de laatste inzichten is het meest waarschijnlijke scenario dat de afvoer bij Lobith ook voor de periode na 15 dagen ruim onder het langjarig maandgemiddelde zal blijven.

Het peil van de Zwitserse stuwmeren ligt grotendeels onder het langjarig gemiddelde. Ook de waterstand van en de afvoer uit de Bodensee zijn sterk gedaald en liggen daarmee ruim onder de gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar. Deze daling in de waterstanden zal zich in de aankomende periode verder doorzetten. De afvoer bij Basel heeft een langzaam dalende trend vanaf begin juli en is de afgelopen dagen ongeveer gelijk gebleven op 600 m3/s en blijft daarmee ruim lager dan het langjarig gemiddelde voor augustus.

Maas
De afgelopen maanden is er eveneens zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied van de Maas. De daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter is op dit moment circa 55 m3/s (Luik circa 75 m3/s). Het LCW-criterium is 25 m3/s. De afvoer bij St. Pieter zal de komende dagen tussen de 30 en 40 m3/s blijven schommelen. Afvoerfluctuaties ten gevolge van stuwbeheer blijven aanwezig. Op de middellange termijn (5 – 10 dagen vooruit) verandert er weinig in deze situatie. De kans dat het LCW-criterium van 25 m3/s voor St. Pieter op langere termijn (10-15 dagen) opnieuw wordt onderschreden is mogelijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Stenen bed’ op de Waal zorgt steeds vaker voor diepgangproblemen

NIJMEGEN Het ‘stenen bed’ dat in het verleden aan de linkeroever in de bocht van Nijmegen in de Waal is aangelegd, zorgt daar nu voor een flinke verondieping. Binnenvaartschippers klagen inmiddels zoveel hierover dat Koninklijke BLN-Schuttevaer van Rijkswaterstaat wilde weten hoe het een en ander in elkaar steekt. De binnenvaartorganisatie pleit al langere tijd voor het weghalen van deze hindernis op de druk bevaren rivier.

De kracht van het water zorgt ervoor dat de natuurlijke rivierbodem op de Rijn en de Waal voortdurend aan veranderingen onderhevig is. De harde laag op de rivierbodem op de Waal werd in het verleden aangelegd om ervoor te zorgen dat het stromingspatroon verandert waardoor de rechteroever minder zou verzanden en beter op diepte zou blijven. Maar omdat de rivierbodem op de Waal sterk aan het eroderen is, en deze vaste laag niet mee kan dalen, is deze nu een belangrijke verondieping geworden op de route richting het Duitse achterland.

Rivierbodem verandert
In het verleden berekenden schippers de diepgang op het traject tot Duisburg met behulp van de peilschaal van Duisburg. Het kritische punt op de route lag in Duitsland. Dit is tegenwoordig bij laag water niet meer het geval. De diepgang op de Waal is op sommige plaatsen veel minder dan op het Duitse gedeelte van het traject. Het verschil kan oplopen tot wel tientallen centimeters.

De vaarroute tot Duisburg kent een minimale streefdiepte van 2,80 meter bij OLR (overeengekomen lage rivierstand). Tot Duisburg is er gedurende de meeste tijd van het jaar voldoende water om met maximaal beladen schepen te varen. Bij perioden van laagwater wordt de situatie echter anders. Als de waterdiepten op enig punt in de vaargeul van de Waal tussen Millingen en Loevestein minder dan 3,50 meter bedragen, begint Rijkswaterstaat met het bekendmaken van de ‘minst gepeilde waterdiepte’ op de Waal, Lek, Nederrijn, het Pannerdensch Kanaal en de Geldersche IJssel. De minst gepeilde diepgang is ook werkelijk het ondiepste punt in de geul, de schipper moet hierop dus nog een kielspeling toepassen.

BLN-Schuttever wijst er nog op dat de schipper op grond van artikel 1.04, 1.06 en 1.07 van het RPR, met inachtneming van alle omstandigheden in eigen verantwoordelijkheid de diepgang moet bepalen. (Illustratie Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kamervragen over stremming sluis Delden

DEN HAAG Tweede Kamerlid Maurits von Martels van het CDA heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de stremming van sluis Delden op het Twentekanaal.

Vanwege personeelskrapte besloot Rijkswaterstaat afgelopen weekeinde sluis Delden niet te bedienen tussen 17:00 en 08:00 uur. Rijkswaterstaat spreekt van overmacht en zegt er alles aan te doen om te bezetting rond te krijgen. Het personeel dat niet op vakantie of ziek is, draaide overuren of werd ingezet om het water te peilen vanwege de droogte.

Juiste afweging?
Von Martels wil nu van de minister horen of de berichtgeving klopt dat sluis Delden daadwerkelijk is gesloten vanwege het feit dat er te weinig personeel beschikbaar is door de vakantieperiode en door ziekte. Hij wil onder meer van de minister weten of een juiste afweging is gemaakt en bij het nemen van het besluit voldoende is meegewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn. ‘En dat terwijl de schepen door de lage waterstand ongeveer de helft van de capaciteit kunnen laden – en dus vaker moeten varen – hetgeen inhoudt dat er juist meer scheepvaartbewegingen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten.’

Von Martels vraagt de minister of ze het eens is met de conclusie dat ‘er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd’ en vraagt zich af of de minister de conclusie deelt ‘dat er ook nog eens files op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten’. Tevens wil de CDA’er van de minister horen wanneer ze bekend was met het personeelstekort en de gevolgen daarvan en ‘welke stappen ze sindsdien heeft ondernomen om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart voorlopig nog vast in haven Deventer

DEVENTER De vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer kunnen voorlopig nog niet weg. Uit onderzoek van de gemeente Deventer, onder meer door de constructeur van de sluisdeuren, blijkt dat het schutten van de sluis in Deventer pas verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

De huidige ondergrens volgens de vergunning die aan de gemeente is afgegeven door het Waterschap is 1.47 +NAP. De gemeente vraagt het waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten.

‘Gevolgen niet te overzien’
Op basis van de resultaten van het onderzoek, waarvan de resultaten volgens de gemeente zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau, acht de gemeente het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. ‘Alhoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kan de gemeente niet dragen.’
Loco burgemeester Carlo Verhaar vindt het ‘echt heel naar voor de betrokken schippers’. ‘Natuurlijk hadden zij op een ander bericht van ons gehoopt. Zij zijn dan ook als eerste door ons geïnformeerd. We blijven contact met ze onderhouden om er voor te zorgen dat ze de komende periode zo goed mogelijk door komen. Ook met de in de haven gevestigde bedrijven onderhouden we contact.’

‘Snellere oplossing’
Koninklijke BLN-Schuttevaer had gehoopt op een snellere oplossing. Erik Schultz, voorzitter van ledengroep Schuttevaer heeft inmiddels contact gehad met schipper Kleine van Ms Zuiderzee om de huidige situatie te bespreken. Kleine is één van de vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer. De schipper treedt op als vertegenwoordiger van de gedupeerde schippers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.