Alle berichten van Eindreactie

ChristenUnie en VVD willen zes miljoen voor duurzame scheepsbouw

DEN HAAG De ChristenUnie (CU) en de VVD willen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2018 verder gaat met de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) en daarvoor zes miljoen euro uittrekt. Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie diende daarvoor tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie samen met zijn VVD-collega een amendement in.

De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de regeling.

Gelijk speelveld
Bruins meldt het van cruciaal belang te vinden dat de Nederlandse scheepsbouwsector ‘geld blijft krijgen om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen’. De subsidieregeling draagt bij aan duurzamere producten, energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt dit amendement voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Een gelijk speelveld is nodig voor ons bedrijfsleven om te kunnen concurreren met het buitenland.’

Pot snel leeg
In de pot van de SDS-regeling zat dit jaar 4,78 miljoen euro. Omdat de afgelopen zomer opengestelde regeling al snel was overschreven, werd het bedrag onlangs nog verhoogd met 180.000 euro. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology meldt verheugd te zijn en zich nog steeds in te zetten voor een verlenging van de regeling voor drie jaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Platinum Green Award voor emissieloos schip

ROTTERDAM Green Award introduceert een Platinum label voor binnenvaartschepen die emissieloos varen. De stichting verwacht het eerste binnenvaartschip met zero emissies al in 2018 te kunnen certificeren.

Het Platinum label is volgens Green Award voor binnenvaartschepen ‘die met de tijd meegaan en een aantal uren per dag zonder uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM varen’. ‘De technologische ontwikkelingen gaan in razendsnel tempo. De technologische vooruitgang leidt ertoe dat steeds betere prestaties mogelijk worden. Emissieloos varen komt steeds meer in zicht en biedt kansen om de directe emissie footprint van het schip te elimineren. De uitstoot wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen. Inzet van emissieloze schepen zorgt voor een drastische vermindering van luchtvervuiling en de CO2-uitstoot.’

Stimulans
Green Award certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu laten zien, dan wettelijk verplicht is. Het programma voor binnenvaart is in 2011 gelanceerd en het aantal schepen is flink gegroeid, de teller staat nu op 631.

Het platinum label komt als aanvulling op de al bestaande bronzen, zilveren en gouden labels binnen het Green Award programma. Green Award hoopt dat bijvoorbeeld havens het platinum label gaan erkennen, herkennen en omarmen en met passende incentives komen om emissieloos varen verder te stimuleren.

Op termijn hoopt de stichting het platinum label ook te kunnen introduceren in het zeevaartprogramma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT begint pilot met fixed windows voor de containerbinnenvaart

ROTTERDAM ECT begint in januari 2018 een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. ECT wil hiermee de dienstverlening aan barge operators verder uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten van de binnenvaart. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden onder een aantal voorwaarden, die in de pilot worden getest.

De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Aan de drie maanden durende pilot doen HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt, European Gateway Services mee. De voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling. Onderdeel van de pilot vormt ook de vraag of een meer commerciële relatie bijdraagt aan het verbeteren van de container binnenvaart.

Barge Transferium
Midden november maakte ECT al bekend met het Barge Transferium Maasvlakte te komen. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers. Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

Keuzes
CEO Leo Ruijs van ECT zegt met de pilot de markt opnieuw een keuzemogelijkheid. ‘Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte zijn naast de gewone binnenvaartafhandeling services waarmee we recht doen aan de diversiteit binnen de containerbinnenvaart. De barge operator krijgt keuzes op basis van zijn eigen mogelijkheden. Tevens willen we met deze nieuwe services een volwassen klantrelatie aangaan met de containerbinnenvaart. Hopelijk kunnen we deze pilot succesvol omzetten naar een nieuwe service.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Europese miljoenen voor elektrische Port Liner en ruimer Twentekanaal

BRUSSEL Nederland ontvangt 82,8 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Daarvan gaat 18 miljoen naar de binnenvaart voor onder meer modernisering van het Twentekanaal en de bouw van zes elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.

Met de verruiming van het Twentekanaal wordt deze geschikt voor grotere schepen, wat het transport van goederen over water een impuls moet geven. Er wordt daarvoor over een lengte van 33 kilometer gebaggerd. Ook worden de kades in de havens van Hengelo en Almelo vernieuwd en komt er bediening van sluizen op afstand. Europa draagt daar 11 miljoen euro aan bij.

Port Liner
De 7 miljoen euro voor vergroening van de scheepvaart is toegewezen aan Port Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Port Liner wil in augustus 2018 met het eerste klimaatneutrale en emissieloze schip van Nederland gaan varen. Dat wordt het eerste in een serie van zes duurzame schepen. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden. Door de elektrische aandrijving kunnen de schepen ook acht procent meer volume vervoeren dan reguliere dieselschepen.

ERTMS
De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten waaraan subsidie is toegekend zijn namens minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Spoor en weg
Naast de miljoenen voor het water, wordt er ook 32 miljoen euro uitgetrokken voor de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederlandse goederenlocomotieven die op de verbinding van Rotterdam naar Genua gaan rijden.
De RET in Rotterdam ontvangt een bijdrage van 3,3 miljoen euro voor de bouw van 74 oplaadstations en de aanschaf van 105 elektrische bussen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS werkt tien weken aan sluis Amerongen

AMERONGEN Sluis Amerongen is volgend jaar van 26 februari tot en met 6 mei gestremd. In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Amerongen. De scheepvaart moet dan omvaren via de Waal. De werkzaamheden zijn onderdeel van de renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

In die tien weken vervangt Rijkswaterstaat de elektrotechnische installaties en de bewegingswerken van de sluisdeuren, worden de sluisdeuren verduurzaamd en het beton gerepareerd. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen centraal gaat bedienen.

Rijnkanalisatie
De drie stuwcomplexen stammen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken werd een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein samen zorgen voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Soepeler geluidseisen ouder binnenvaartschip

DEN HAAG Binnenvaartschepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder kunnen langer in de vaart blijven nu het CESNI het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangenomen om de geluidseisen te versoepelen. Volgens het ministerie gaat het om enkele duizenden binnenvaartschepen die langer in de vaart kunnen blijven.

Nederland heeft zich in de bevoegde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen. Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd. Oudere binnenvaartschepen hoeven daardoor volgens het ministerie vanaf 1 januari 2020 niet onverkort te voldoen aan de dan geldende geluidseisen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Nieuwe meetmethode
Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van voor 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, worden zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

Redelijke eisen
Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tweede Kamer debatteert over vergroening binnenvaart

ZOETERMEER De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de vergroening in de binnenvaart. Verladersorganisatie evofenedex meldt voorafgaande aan het debat te gaan voor een vergroeningsfonds voor de binnenvaart. Alleen met een dergelijk fonds, waarin ook de overheid een financiële bijdrage levert, zijn schippers volgens de verladers in staat de noodzakelijke vergroening te realiseren.

‘De binnenvaartsector is gefragmenteerd, de investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang’, stellen de verladers. ‘Zonder een vergroeningsfonds wordt de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft. Het wordt dan nog lastiger de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en bovendien neemt daardoor de congestie op de weg toe.’

Langere termijn contracten
Evofenedex ziet tegelijkertijd nog mogelijkheden die de sector wel zelf kan oppakken. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor de binnenvaart om financiering te krijgen voor vergroeningsinvesteringen als handels- & productiebedrijven als opdrachtgever van het vervoer langere termijn contracten aangaan. Daarnaast ziet de ondernemersvereniging veel in on board monitoring van de uitstoot. ‘Als binnenvaartschippers structureel zicht krijgen op hun brandstofverbruik zullen zij zuiniger gaan varen en dus minder brandstof verbruiken. Minder verbruik betekent ook minder CO2 en andere schadelijke uitstoot.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Eerste Watertrucks op kleine vaarwegen

WERKENDAM Concordia Shipbuilding uit Werkendam gaat de eerste achttien duwbakken voor het Vlaamse project Watertruck+ bouwen. Met het project willen Vlaanderen en Europa meer vracht van de weg naar het water halen door het in de vaart nemen van innovatieve duwbakken en duwboten. De eerste duwbakken moeten in het voorjaar van 2018 te water gaan.

Watertruck+ is volgens de initiatiefnemers Waterwegen & Zeekanaal nv, De Vlaamse Waterweg nv en het expertisecentrum Smart Mobility van de Antwerp Management School een simpel concept. Het bestaat uit kleine, innovatieve, al dan niet zelf-varende bakken die worden geladen langs kleine waterwegen. Van daaruit vertrekken ze naar de grotere vaarwegen waar ze in konvooi verder varen.

Achttien duwbakken
Concordia gaat voor een bedrag van 9.545.000 euro tien zelf-aangedreven duwbakken bouwen van de CEMT klasse I met een lengte van 38,50 meter, een breedte van 5,05 meter en een diepgang van 2,80 meter. Hiervan worden er zes uitgerust met een boegschroef en vier met een boeg- en een hekschroef. Ook worden twee niet zelf-aangedreven duwbakken van de CEMT klasse II short gebouwd van 40 meter lang, 6,60 meter breed en een diepgang van 2,80 meter.
Zes duwbakken van de CEMT klasse II long krijgen een lengte van 50 meter, een breedte van 6,60 meter en een diepgang van 2,80 meter. Hiervan worden er drie uitgerust met een boegschroef.

Exploitatie
De Watertruck-vloot wordt geëxploiteerd door Group De Cloedt en André Celis op trafieken in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De proefvaarten beginnen in de zomer van 2018 en lopen tot maart 2020. ‘Deze vaartuigen vervoeren gedurende de looptijd van het proefproject jaarlijks bijna 300.000 ton’, vertelt Dominique Van Hecke als voorzitter van Watertruck+ bvba. ‘Dit is het equivalent van meer dan 15.000 vrachtwagenritten per jaar. De ladingen bestaan uit nieuwe stromen en uit ladingen die nu via de weg vervoerd worden.’Wat de duwboot betreft, werd vastgesteld dat er geen passende offertes werden ontvangen. Daarom besloot Watertruck+ bvba om de procedure op te splitsen in enerzijds het design en anderzijds de bouw. Voor de eerste fase, het design, werd de opdracht gegund aan INEC. Voor de bouw en afbouw wordt begin 2018 een offerteaanvraag gedaan. Naar verwachting is de duwboot begin 2019 operationeel.

Nog twaalf
Begin december is overigens een derde marktoproep geplaatst met als doel nog meer nieuwe trafieken via de waterweg te laten plaatsvinden. Kandidaten kunnen dan concrete voorstellen formuleren, waardoor in deze fase nog een potentieel voor de bouw en inzet van twaalf nieuwe vaartuigen verder kan worden benut.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is enthousiast. ‘Watertruck+ opent nieuwe perspectieven voor alle Vlaamse bedrijven die aan of vlakbij een kleinere waterweg liggen. Die rivier aan de achterdeur van het bedrijf wordt zo nog meer een aantrekkelijk alternatief voor de file aan de voordeur. Vlaanderen investeert heel gericht om de binnenvaart te versterken en aan te vullen en zo het maximum te halen uit ons fijnmazige waterwegennetwerk.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Damen presenteert 3D geprinte scheepsschroef

GORINCHEM Damen Shipyards heeft in Gorinchem de eerste gecertificeerde 3D geprinte scheepsschroef ter wereld gepresenteerd. De zogenoemde WAAMpeller heeft een diameter van 1,35 meter en een gewicht van 200 kilo.

De schroef werd met behulp van de Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) technologie ‘geprint’ en is ontwikkeld door een consortium van Damen Shipyards, RAMLAB, Promarin, Autodesk en Bureau Veritas.

RAMLAB staat bekend als de grote stimulator van 3D metaal printen in de Rotterdamse haven. Het is het eerste Fieldlab met 3D metaalprinters dat zich richt op de haven gerelateerde industrie. RAMLAB gebruikt 3D metaalprinters voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D ontwerpen en certificering.

Uiteindelijke doel van RAMLAB is om door Research & Development projecten, samen met partners, de WAAM-technologie commercieel inzetbaar te maken. Zo werkt RAMLAB samen met partners toe naar een toekomst waarin onderdelen ‘on demand’ geprint kunnen worden. (Foto Ries van Wendel de Joode)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Autonoom varen in de binnenvaart is dichterbij’

AMSTERDAM Big data bedrijf Xomnia heeft een exclusief partnership gesloten met Shipping Factory van binnenvaartondernemer Remco Pikaart. Bedoeling is om de technologie van Xomnia’s self-driving boat door te ontwikkelen voor de binnenvaart. De eerste zelfvarende boot op basis van artificial intelligence is inmiddels aan het testvaren in de Amsterdamse grachten.

Met de samenwerking is volgens beide partijen autonoom varen in de binnenvaart weer een stuk dichterbij gekomen. Pieter Boon, partner van Xomnia en initiatiefnemer van de self-driving boat, verwacht flink wat data te kunnen verzamelen. ‘Jaarlijks verscheept Shipping Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. De tientallen reizen per maand is een goede basis voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip. Onze artificial intelligence technologie zijn we nu aan het toepassen op de Xomnia boot. Het is fantastisch dat we daarna de technologie, door deze exclusieve partnership, kunnen doorontwikkelen voor de binnenvaart.’

Missing link
Beide partijen vonden elkaar tijdens de Smart Shipping Challenge’17. ‘Na een paar keer te hebben meegevaren tijdens het testen van de self-driving boat van Xomnia wist ik, deze toepassing ontbreekt nog bij ons in de binnenvaart’, zegt Pikaart. ‘Dit is voor Shipping Factory de aanleiding om artificial intelligence ook in de binnenvaartsector te introduceren. Lange tijd dacht ik, onze branche denkt te ingewikkeld over autonoom varen en daarbij komt dat de ontwikkelingen lang duren. De kennis van Xomnia vormt voor ons de perfecte aanvulling om autonoom varen dichterbij te laten komen in de binnenvaart.’ (Foto Xomnia)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook