Alle berichten van Eindreactie

‘Stenen bed’ op de Waal zorgt steeds vaker voor diepgangproblemen

NIJMEGEN Het ‘stenen bed’ dat in het verleden aan de linkeroever in de bocht van Nijmegen in de Waal is aangelegd, zorgt daar nu voor een flinke verondieping. Binnenvaartschippers klagen inmiddels zoveel hierover dat Koninklijke BLN-Schuttevaer van Rijkswaterstaat wilde weten hoe het een en ander in elkaar steekt. De binnenvaartorganisatie pleit al langere tijd voor het weghalen van deze hindernis op de druk bevaren rivier.

De kracht van het water zorgt ervoor dat de natuurlijke rivierbodem op de Rijn en de Waal voortdurend aan veranderingen onderhevig is. De harde laag op de rivierbodem op de Waal werd in het verleden aangelegd om ervoor te zorgen dat het stromingspatroon verandert waardoor de rechteroever minder zou verzanden en beter op diepte zou blijven. Maar omdat de rivierbodem op de Waal sterk aan het eroderen is, en deze vaste laag niet mee kan dalen, is deze nu een belangrijke verondieping geworden op de route richting het Duitse achterland.

Rivierbodem verandert
In het verleden berekenden schippers de diepgang op het traject tot Duisburg met behulp van de peilschaal van Duisburg. Het kritische punt op de route lag in Duitsland. Dit is tegenwoordig bij laag water niet meer het geval. De diepgang op de Waal is op sommige plaatsen veel minder dan op het Duitse gedeelte van het traject. Het verschil kan oplopen tot wel tientallen centimeters.

De vaarroute tot Duisburg kent een minimale streefdiepte van 2,80 meter bij OLR (overeengekomen lage rivierstand). Tot Duisburg is er gedurende de meeste tijd van het jaar voldoende water om met maximaal beladen schepen te varen. Bij perioden van laagwater wordt de situatie echter anders. Als de waterdiepten op enig punt in de vaargeul van de Waal tussen Millingen en Loevestein minder dan 3,50 meter bedragen, begint Rijkswaterstaat met het bekendmaken van de ‘minst gepeilde waterdiepte’ op de Waal, Lek, Nederrijn, het Pannerdensch Kanaal en de Geldersche IJssel. De minst gepeilde diepgang is ook werkelijk het ondiepste punt in de geul, de schipper moet hierop dus nog een kielspeling toepassen.

BLN-Schuttever wijst er nog op dat de schipper op grond van artikel 1.04, 1.06 en 1.07 van het RPR, met inachtneming van alle omstandigheden in eigen verantwoordelijkheid de diepgang moet bepalen. (Illustratie Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Kamervragen over stremming sluis Delden

DEN HAAG Tweede Kamerlid Maurits von Martels van het CDA heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de stremming van sluis Delden op het Twentekanaal.

Vanwege personeelskrapte besloot Rijkswaterstaat afgelopen weekeinde sluis Delden niet te bedienen tussen 17:00 en 08:00 uur. Rijkswaterstaat spreekt van overmacht en zegt er alles aan te doen om te bezetting rond te krijgen. Het personeel dat niet op vakantie of ziek is, draaide overuren of werd ingezet om het water te peilen vanwege de droogte.

Juiste afweging?
Von Martels wil nu van de minister horen of de berichtgeving klopt dat sluis Delden daadwerkelijk is gesloten vanwege het feit dat er te weinig personeel beschikbaar is door de vakantieperiode en door ziekte. Hij wil onder meer van de minister weten of een juiste afweging is gemaakt en bij het nemen van het besluit voldoende is meegewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn. ‘En dat terwijl de schepen door de lage waterstand ongeveer de helft van de capaciteit kunnen laden – en dus vaker moeten varen – hetgeen inhoudt dat er juist meer scheepvaartbewegingen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten.’

Von Martels vraagt de minister of ze het eens is met de conclusie dat ‘er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd’ en vraagt zich af of de minister de conclusie deelt ‘dat er ook nog eens files op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten’. Tevens wil de CDA’er van de minister horen wanneer ze bekend was met het personeelstekort en de gevolgen daarvan en ‘welke stappen ze sindsdien heeft ondernomen om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart voorlopig nog vast in haven Deventer

DEVENTER De vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer kunnen voorlopig nog niet weg. Uit onderzoek van de gemeente Deventer, onder meer door de constructeur van de sluisdeuren, blijkt dat het schutten van de sluis in Deventer pas verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

De huidige ondergrens volgens de vergunning die aan de gemeente is afgegeven door het Waterschap is 1.47 +NAP. De gemeente vraagt het waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten.

‘Gevolgen niet te overzien’
Op basis van de resultaten van het onderzoek, waarvan de resultaten volgens de gemeente zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau, acht de gemeente het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. ‘Alhoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kan de gemeente niet dragen.’
Loco burgemeester Carlo Verhaar vindt het ‘echt heel naar voor de betrokken schippers’. ‘Natuurlijk hadden zij op een ander bericht van ons gehoopt. Zij zijn dan ook als eerste door ons geïnformeerd. We blijven contact met ze onderhouden om er voor te zorgen dat ze de komende periode zo goed mogelijk door komen. Ook met de in de haven gevestigde bedrijven onderhouden we contact.’

‘Snellere oplossing’
Koninklijke BLN-Schuttevaer had gehoopt op een snellere oplossing. Erik Schultz, voorzitter van ledengroep Schuttevaer heeft inmiddels contact gehad met schipper Kleine van Ms Zuiderzee om de huidige situatie te bespreken. Kleine is één van de vijf binnenvaartondernemers die vastzitten in de haven van Deventer. De schipper treedt op als vertegenwoordiger van de gedupeerde schippers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Op zoek naar het beste Gelderse familiebedrijf

ARNHEM De provincie Gelderland is samen met het Gelders Familiebedrijven Gilde en dagblad De Gelderlander op zoek naar het beste familiebedrijf in Gelderland. Het gaat hierbij niet alleen om de economische prestaties, maar vooral om de maatschappelijke impact. Het beste familiebedrijf krijgt de Gelderse Familiebedrijven Award.

Bijna 70% van de Gelderse bedrijven zijn familiebedrijven. Zij zorgen voor een derde van de werkgelegenheid in de provincie. Toch overleeft 40% van de familiebedrijven een bedrijfsopvolging niet. De overlap van familie, eigendom en bedrijf maken snelle groei en internationalisering ingewikkeld. Hiervoor is specifieke kennis en ondersteuning nodig. ‘Familiebedrijven zijn duurzame bedrijven die investeren in de toekomst’, zegt Gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Wij zoeken het Gelderse familiebedrijf met de beste prestaties en de meeste maatschappelijke impact. Staatssecretaris Mona Keijzer maakt de winnaar bekend op de Familiebedrijven Dag op 21 november 2018 in Nijmegen.’

Actieagenda
Om samen de ontwikkelkracht van familiebedrijven te versterken hebben de Gelderse familiebedrijven met werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen een actieagenda opgesteld. De nadruk ligt op het ontwikkelen en delen van kennis waardoor deze bedrijven hun belangrijke rol in de samenleving kunnen blijven spelen.

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim onderzoekt wat nodig is en goed werkt om de ontwikkelkracht te versterken. ‘We gaan onderzoeken hoe familiebedrijven hun innovatiekracht versterken door actief hun netwerk uit te breiden en in te zetten’, zegt lector Ilse Matser van Windesheim. ‘We presenteren de eerste resultaten van het onderzoek op de Familiebedrijven Dag’.

Kent u een familiebedrijf die in aanmerking komt voor de award of bent u zelf zo’n bedrijf? Meldt u dan aan bij het Gelders Familiebedrijven Gilde.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Binnenvaart groeit komende jaren licht

ZOETERMEER Het vervoer van goederen door de binnenvaart groeit dit jaar met 0,6%, voor volgend jaar wordt een groei verwacht van 0,3%. Het vervoer over water groeit hiermee flink minder dan het weg- en het spoorvervoer. Dit blijkt uit de 35e editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van onderzoeksbureau Panteia.

De prognose voor binnenvaart is gemengd. Er wordt een daling van vervoerd volume in de deelgroep energie verwacht. Vooral het vervoer van kolen naar Duitsland neemt af door de energietransitie daar. In de overige deelgroepen ziet het er beter uit. Daardoor komt de totale prognose voor de binnenvaart toch op een plusje uit.

Temperen
Panteia verwacht dit jaar een groei van 3,3% ton voor het totale goederenvervoer en 2,3% groei in 2019. Er zijn volgens Panteia verschillende economische ontwikkelingen die de groei in het goederenvervoer temperen. Importheffingen met betrekking tot de V.S., een hogere olieprijs en een binnenlandse koopkracht die, net als in 2017, in 2018 niet hard groeit. De nationale en internationale economie doen het goed en dat heeft een positief effect op het volume goederenvervoer. In 2019 neemt het groeitempo van de economie naar verwachting echter wat af en dat heeft zijn weerslag op de transportsector.

Wegvervoer groeit
Het wegvervoer groeit dit jaar naar verwachting met 3,8%. Volgend jaar wordt een minder grote groei van 2,7% verwacht. Het wegvervoer wordt veel minder negatief beïnvloed door de energietransitie in Duitsland, vergeleken met binnenvaart en spoor. Tevens kan wegvervoer profiteren van de groei in de bouwsector.

Op korte termijn zijn er een aantal uitdagingen voor wegvervoerbedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de olieprijs de komende periode hoog. Daarnaast zijn er plannen om de kilometerheffing voor vrachtwagens versneld in te voeren en in Duitsland gaat de tol in 2019 omhoog. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zo blijft het capaciteitsprobleem door het tekort aan chauffeurs aanhouden.

Spoorvervoer
Het spoorgoederenvervoer staat positief op de politieke agenda. De gebruikersvergoeding voor het spoor gaat zowel in Duitsland als in Nederland in 2019 omlaag. Daarnaast zijn er initiatieven om spoorvervoer te stimuleren op de middellange termijn, zoals de verkenningen om met lange treinen tot 740 meter internationaal te opereren. In 2018 verwacht Panteia 2,8% groei en 2,1% in 2019. Net als in de binnenvaart, zit de volumegroei bij de producten die niet aan kolen zijn gerelateerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Statushouders in opleiding voor matroos

ROTTERDAM Consultancybureau Emprove gaat met enkele partners statushouders in vier maanden opleiden tot matroos in de binnenvaart. Deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen een intensief traject bestaande uit theorie en praktijk.

Met deze opleiding tot matroos wil Emprove een bijdrage leveren aan het verminderen van het tekort aan personeel in de binnenvaart. De eerste vijftien statushouders beginnen op 27 augustus met hun eerste trainingsdag, na één week gaan zij al aan boord van een binnenvaartschip om de praktijk te ervaren.

Intensieve training
In de intensieve training spelen zowel operationele aspecten als veiligheid een rol spelen. Zo krijgen de statushouders les in EHBO (inclusief het gebruik van AED), krijgen ze via een ADN 1.3 training kennis van gevaarlijke stoffen, wordt het bestrijden van brand bijgebracht evenals veiligheidsmanagement waar onder meer veiligheid, beveiliging, gezondheid en hygiëne onder valt. Ook wordt ze kennis bijgebracht in middelen en materialen, diverse operationele en technische vaardigheden en komen de communicatievaardigheden aan bod zoals conflictbeheersing, samenwerken, zelfkennis en interculturele communicatie.
In de vrije weken volgen de statushouders aanvullende training om aan alle huidige eisen voldoen.

Duitsland eerst
Ook Duitsland wil jonge asielzoekers met een verblijfsstatus aan het werk helpen in de binnenvaart, waar veel vraag is naar personeel. Want bij de oosterburen is tevens een nijpend personeelstekort in de binnenvaart, vooral onder particuliere schippers. Uit onderzoek bleek eerder al dat bijna een derde van de werknemers in de binnenvaart 55 jaar of ouder is.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart merkt gevolgen droogte steeds meer

UTRECHT De binnenvaart ondervindt steeds meer hinder van de lage waterstanden als gevolg van de droogte. Sluizen worden minder bediend en de haven van Deventer is inmiddels niet meer te bereiken.

Vanwege de aanhoudende lage afvoer op de Maas besloot Rijkswaterstaat dat in heel Noord-Brabant en Limburg beperkt geschut wordt. ‘Elke keer dat een sluis wordt bediend, gaat er wat water verloren. Om dit verlies te beperken, laten we nu scheepvaart bij elkaar komen om ze tegelijk door de sluis te laten gaan. Dit betekent dat de wachttijden bij de sluizen gaan oplopen tot maximaal vier uur voor beroepsvaart en recreatievaart. De afgelopen weken waren de wachttijden al enigszins opgelopen omdat we scheepvaart bij elkaar lieten komen, maar de lage afvoer op de Maas blijft aanhouden, daarom is deze keuze nu gemaakt. We hebben het voordeel dat het op dit moment vrij rustig is op de Maas qua beroepsvaart.’

De lage afvoeren hebben vooralsnog geen consequenties voor beroepsvaart met betrekking tot diepgang, omdat de Maas en de kanalen in Limburg en Noord-Brabant gestuwd zijn. Daardoor kan het water tussen de stuwen lang op peil worden gehouden.

Stremming Tiel
Zondag 5 augustus stremde Rijkswaterstaat de Bernhardsluizen bij Tiel voor de scheepvaart. Reden daarvoor was dat er extra water via de sluis naar de Lek geleid moet worden om verzilting tegen te gaan. De stroming zou een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kunnen zijn.
Koninklijke BLN-Schuttevaer was verrast door de plotselinge stremming van de sluis. Veel schepen moesten daardoor een flink stuk omvaren. BLN-Schuttevaer drong bij Rijkswaterstaat aan op een spoedige evaluatie van de situatie. Uit de metingen van de stroming in de sluizen, bleek later op de maandag de stroming minder groot te zijn dan verwacht. De scheepvaart kan daardoor deels weer gebruik maken van de sluis.
Bij de toegang tot de sluis komen tekstkarren die schippers waarschuwen voor de extra stroming en er is slechts één schip tegelijk in de sluiskolk toegestaan. Verder zijn er geen restricties te verwachten en kunnen de openstaande sluiskolken zonder beperkingen worden gepasseerd.

Haven dicht
De gemeente Deventer heeft per direct de sluisdeuren in de haven van Deventer gesloten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hierom gevraagd. Schepen kunnen voorlopig niet de haven in en uit. Hoe lang deze situatie duurt is afhankelijk van de waterstand in de IJssel.
Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag, maandag NAP + 0,93 meter. De waterstand in de haven (en het Overijssels kanaal) is NAP + 5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. ‘Daarom vullen we de sluis nu gedeeltelijk met water om het peilverschil terug te brengen. Om het peil in de sluis op niveau te houden, is schutten niet meer mogelijk. Door deze maatregel is de veiligheid voor het achterliggende gebied gewaarborgd.’

Als de sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld. Dat heeft zeer ernstige gevolgen, voor velen in het gebied. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS stremt sluizen Tiel vanwege verzilting

TIEL Rijkswaterstaat heeft de Bernardsluizen in Tiel gestremd voor de scheepvaart. Dat is volgens RWS nodig vanwege de toenemende verzilting en voor de veiligheid. De komende dagen meet RWS de effecten.

De verzilting doet zich voor bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen. Om het zout hier terug te dringen moet er meer tegendruk op de Lek komen. Dit gebeurt door de stuw bij Hagestein deels open te zetten en daar 30 m3/s door te laten, in plaats van de huidige 8m3/s. ‘Deze extra kuubs worden grotendeels ingelaten via de Bernardsluizen bij Tiel. Dit leidt tot hinder voor de scheepvaart in de Bernardsluizen, die vanwege de veiligheid zijn gestremd.’

Schepen komende uit Duitsland kunnen via de Neder-Rijn in de richting Amsterdam varen. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag Amsterdam daalt

AMSTERDAM De Amsterdamse haven heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de overslag zien dalen met 4,8% tot 40,2 miljoen ton. De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden (-4,4%), Beverwijk (-18,6%) en Zaanstad (-59,3%) daalde in die periode met 5,1% tot 49,4 miljoen ton.

De daling in Amsterdam werd veroorzaakt door een afname in de overslag van steenkool en olieproducten. De overslag van steenkool daalde met 25,5% tot 6,4 miljoen ton. De overslag van olieproducten met 6,7% tot 22,1 miljoen ton. Die laatste daling wordt verklaard door onder meer onderhoud aan één van de terminals en minder handel op de termijnmarkt in met name diesel.

De import in de Amsterdamse haven daalde de eerste zes maanden met 7,8% tot 24,2 miljoen ton. De export steeg juist met 0,1% naar 16 miljoen ton. Het aantal zeeschepen dat het Noordzeekanaalgebied bezocht, steeg naar 3.938 (+6,2%).

Stijfers
Tegenover de daling van deze ladingstromen, staan echter ookstijgers. Zo steeg de overslag van overige droge bulk in Amsterdam met 16,8% naar 5,2 miljoen ton door sterk gestegen import van bouwmaterialen als zand en grind. De overslag van agribulk steeg met 18,5% naar 3,9 miljoen ton. Van overig stukgoed, waaronder RoRo, daalde de overslag met 1,6% naar 889.000 ton.

De containeroverslag steeg met 29,6% naar 45.457 teu (454.000 ton), onder meer door de komst van Samskip die een lijndienst onderhoudt met Engeland. De stijging van de containeroverslag is ook terug te zien in het aantal scheepsbezoeken. Dat steeg naar 2514 (+4,4%).

Cruisevaart
Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht, bedroeg 74 (tegen 53 vorig jaar). Het aantal riviercruiseschepen steeg in het eerste halfjaar van 2018 naar 1.272 (+25%). Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 1.015. (Foto Havenbedrijf Amsterdam/Vollers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Baggeren Wilhelminakanaal in Tilburg gereed

TILBURG Het baggeren van het Wilhelminakanaal in Tilburg, ter hoogte van de brug Bosscheweg en de spoorbrug, is gereed. Een kleine drie weken lang werd gebaggerd op plekken waar de vaarweg (mede door sedimentatie) niet de juiste diepte had voor de scheepvaart. Er is in totaal 3500 m3 baggerspecie verwijderd en 4,5 ton oud ijzer weggehaald.

Het Wilhelminakanaal heeft doorgaans minder last van afzetting van slib omdat de bodemligging vrij stabiel is. Dit in tegenstelling tot een rivier zoals de Maas die veel sedimenttransport heeft. Daarom wordt de Maas normaliter eenmaal per jaar gepeild en het Wilhelminakanaal één keer in de vijf jaar. De laatste peiling in het Wilhelminakanaal dateerde van 2015. Omdat nu alles opnieuw is gepeild, is de volgende peiling weer over vijf jaar.

Meldingen over bodem
Dit voorjaar kreeg Rijkswaterstaat van een schipper de melding dat er iets op de bodem van het Wilhelminakanaal in Tilburg lag. Na peiling bleek dat het om bodemvreemde materialen ging, zoals fietsen. Ook werd duidelijk dat er veel sediment aanwezig was. Omdat door ophoping van specie een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kan ontstaan, werden de baggerwerkzaamheden zo snel als mogelijk gestart.

Voordat de werkzaamheden van start gingen, is de waterbodem begin juli 2018 gecontroleerd op niet-gesprongen explosieven. Het werkgebied ligt in de omgeving van een spoorbrug en kan daarom niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog herbergen. Bovendien weten we dat bij zo’n brug ook veel vreemde materialen op de kanaalbodem kunnen liggen.

Autobanden en fietsen
Bij de controle zijn door de aannemer, in samenwerking met duikers, de bodemvreemde materialen van de bodem gehaald. Zij vonden veel goederen, zoals autobanden en fietsen. Hierna werd het gebied onderzocht door middel van gecertificeerde OCE-duikers (Opsporen Conventionele Explosieven). Na hun onderzoek, waarbij geen niet-gesprongen explosieven werden aangetroffen, werd het gebied vrijgegeven. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook